najaar 2019 oktober en november

28 oktober,

Gek genoeg een maand niet geschreven, de hele Libra periode, terwijl het qua energie wel een intense periode was. Die hele Libra periode was vooral krachtig in mijn hoofd; een flink deel van de maand voelde mijn hoofd als een vuurbal met de piek rond de volle maan midden oktober. Soms werd die intense zuiverheid te sterk, vooral rond die volle maan, en dan blokkeer ik, ik kan het dan nog niet aan. Dat is iets wat me dit jaar meer overkomt maar het gaat wel steeds verder net alsdat die innerlijke gestalte steeds vastere vorm aanneemt, het wordt steeds dikker zeg ik vaker, het vult me steeds meer op, we versmelten steeds meer en dat voelt goed, hoe idioot dat ook mag klinken. Het voelt als een bruisend vuur van zuiverheid en het transformeert me stap voor stap waarbij ik zelf wel moet meewerken. Als ik blokkeer dan werk ik even niet meer mee, en dat zal ook wel zo horen, ik ben nog niet klaar voor zoveel zuiverheid en bijgaande innerlijke beheersing. Maar het neemt wel weer met sprongen toe dit najaar. Volgens Rudyar is Libra het eerste mentale vormgeven van de nieuwe richting en daar heb ik me ook wel redelijk veel mee bezig gehouden. Het is een versterking van wat ik steeds zeg en het laatste stuk wat ik hier geschreven heb eind september geeft die richting eigenlijk wel goed aan. Gedurende Libra vormen zich gemeenschapsbevorderende waarden, idealen en inzichten die zich gedurende de volgende tekens, Scorpio, Sagittarius en Capricorn stap voor stap willen manifesteren. Ik zal verder niet alle stukjes die ik bij het NRC als reacties opgeschreven heb hier kopiëren. Misschien af en toe nog eens een. Ik laat trouwens geen reacties of commentaar toe omdat ik volledig naar binnen gekeerd ben; de weg die ik ga wordt geleid door innerlijke focus op de Geest.

Vandaag, of eigenlijk afgelopen nacht was het de Scorpio nieuwe maan, die ook weer bijzonder intens was. Ik werd er geregeld wakker van en deze komende maand wordt nog intenser zowel in mezelf als in de wereld. de komende 1,5 maand correspondeert met de heilige nacht begin januari, zie aldaar, waarin ik bijzonder krachtig de ervaring had van mijn hoofd als een gevulde schaal(bowl or cup, scales is a google translate mistake) met vuur die ik in balans moest zien te houden, waarbij aangetekend dat ik doordat ik soms die balans niet helemaal zuiver kon houden, er soms wat van dat vuur over de rand morste. Ik heb dat morsen altijd gezien als een voorteken van innerlijke en maatschappelijk spanningen en conflicten. Dat klopt natuurlijk ook met het confronterende teken van Scorpio waarin er innerlijk en in de samenleving gekozen moet worden voor de weg van de schorpioen of die van de adelaar. het is een teken van diepgang en scheiding der geesten en daaraan gekoppeld mogelijke transformatie op gevoels en instinct niveau indien de weg van de adelaar wordt gegaan. Ik zal hier toch nog de vertaling geven van Rudhyar over Scorpio omdat deze vertaling zo centraal staat dit najaar, vooral omdat wanneer de zon het teken van Scorpio verlaat ronde 23 november, Mars binnenkomt in Scorpio en nog even stevig doorhamert op dezelfde symboliek tot eind december.  Ik ervaar zijn teksten zo sterk dit jaar en ze kloppen als een bus. Zijn besprekingen van de sterrenbeelden kloppen precies met mijn ervaringen. En vooral Scorpio staat centraal dit najaar, zowel innerlijk als in de wereld. Deze synchroniciteit tussen mezelf en de wereld natuurlijk omdat ik die synchroniciteit in ontwikkeling al 2,5-3 jaar voel. In de wereld zijn de conflicten middels opstanden al volop aan de gang en dit zal alleen maar verergeren. De oude corrupte systemen zullen moeten wijken. Een her-ijking op de oorspronkelijke zuiverheid van de waarden Vrijheid en Gelijkheid is nodig om een nieuwe gemeenschappelijke richting in te slaan. Is het niet uit inzicht en idealisme dan is het wel uit evolutionaire noodzaak.

Voor een inleiding over het werk van Rudhyar zie dit blog op 8 september. Ik schrijf het hier op omdat ik een oude, niet meer verkrijgbare nederlandse vertaling heb. Het Engelse origineel, uit 1943, is wel verkrijgbaar en zelfs gratis te lezen alhier: http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml

                    SCORPIO

De Scorpio-fase van de jaarlijkse cyclus van de levenskracht zoals die zich ontplooid op aarde en in de menselijke natuur, is op vreemde wijze misverstaan. Als gevolg daarvan heeft men er bijzonder negatieve attributen aan gegeven. Ze moesten wel negatief zijn omdat de beoordelaars vergaten het teken in verband te brengen met de hele cyclus van de dag- en de nacht-kracht. Daardoor legden zij de nadruk op de reacties van de gewone mens erop in dit stadium van sociale evolutie, terwijl zij niet genoeg de positieve kern van het teken zelf doorschouwden. Ook komen met Scorpio winterse dagen en lange nachten duidelijk nader, en de primitieve mens heeft een hekel aan deze nadering van fysieke duisternis. Hij heeft er een hekel aan omdat hij geworteld is in de aarde en verwant aan plantaardig en dierlijk leven. Scorpio kondigt de winter aan. Zijn nachtvorsten make een einde aan rode en gouden bladeren. Zo is hij een symbool geworden van de dood. Slechts voor enkelen kon het regeneratie betekenen, en zelfs deze begrepen in werkelijkheid de betekenis van zo’n regeneratie niet.
Toen we de symboliek van Libra bestudeerden legden we de nadruk op het feit dat de 3 herfsttekens van de zodiak trappen waren in de groei van de gemeenschap en van gemeenschapszin in de mens. In deze herfstperiode ontstaan steeds sneller gemeenschapsbevorderende krachten ten gevolge van de machtstoename van de nachtkracht sinds de herfstevening. De werkelijkheid van menselijke uitwisseling, van samenleven in de organische, stabiele, permanente structuur van een gemeenschap, wordt in Libra geschouwd als noodzakelijk en als gedrags-ideaal. In Scorpio moet deze werkelijkheid tot leven gebracht worden, grijpbaar en emotioneel, onontkoombaar. Hij moet tot in hart en nieren van de mensen doordringen, tot in de diepste diepte van hun ziel, tot in het wezen van de “persoonlijkheid”. Hij moet een stuwende kracht worden. Die stuwende kracht is seksualiteit in zijn sociale aspecten; seksualiteit als bouwer van beschaving.
Het steeds opnieuw veroordelen van Scorpio, het vervloekte teken, loopt parallel met het gelijkstellen van seksualiteit en zonde, dat zo bepalend is geweest voor onze christelijke westerse beschaving. Daardoor is het onderwerp geïnfiltreerd met ‘complexen’ en verstarde geesteshoudingen die moeilijk worden veranderd, zelfs niet door de scherpste analyse. Toch kan op basis van een breed begrip van de hele zodiakale cyclus van dag- en nacht-kracht veel gezegd worden dat licht in deze duistere hoeken zal kunnen brengen.
De seksualiteit heeft twee grondbeginselen: voortplanting en niet-voortplantend of sociaal. De eerste valt onder Taurus, de laatste onder Scorpio. Het is vreemd dat zo’n onderscheid niet gemaakt is door westerse astrologen en filosofen want de correlatie tussen Scorpio en gehele seksactiviteit is zeer vreemd als men bedenkt dat Scorpio slechts een laat teken van de zodiak is, en verband houdt met de herfst, de tijd dat de levenskracht in de natuur gaat slapen. Als strikt biologische factor is de seksualiteit een primaire functie van alle organismen en het is duidelijk dat hij als zodanig verbonden moet worden ,met de paringstijd van de dieren en de groei van de bloemen. Deze kant wordt gesymboliseerd door Taurus, de stier, die staat voor vruchtbaarheid en mannelijke kracht. Taurus is het teken van de zuiver fysiologische en voortplantende paring. Het is een fase in het proces van de opbouw der persoonlijkheid. Het vertegenwoordigt de rijpere jeugd, zijn instinct tot onbewuste voortplanting, zijn asociale drang tot persoonlijke zelfontwikkeling door bevruchten en bevrucht worden en dus door zuivere emotionele ervaring. Het betekent de grootste emotionele uiting van de dag-kracht en van zuivere persoonlijkheid zonder enig sociaal verband. Het is zuiver begeerte zonder geestelijke achtergrond of bewustzijn, zonder enig verwringing of individueel-sociale differentiatie, een generische kracht, die universeel is en op zichzelf geen ‘zin’ heeft. Hij is zoals het leven is.
Het teken Scorpio is de tegenpool van Taurus. Dit betekent dat in de gemeenschaps-bouwende cyclushelft van de opkomst van de nacht-kracht, het dezelfde plaats bekleedt als Taurus in de persoonlijkheids-bouwende cyclushelft van de opkomst van de dag-kracht. Daarom correspondeert met de paringsdrang van Taurus een andere drang die het essentiële kenmerk van Scorpio is, en wel: de drang in het individu om op te gaan in een volkomen vereniging met andere individuen en zo samen een groter organisch geheel te vormen. In Libra herkent men deze drang als een motief tot sociaal- en groepsgedrag, maar in de diepste diepte van de Libra-mens is nog veel individualisme over. De dag-kracht is te sterk om toe te staan dat de persoonlijkheid zich volkomen zou laten gaan in een onherroepelijke vereniging met anderen. Libra is een toestand van van wankelbaar evenwicht tussen een tanend individualisme en een toenemend collectivisme. Maar in Scorpio wordt het verlangen om een afzonderlijk individue te zijn met dramatische intensiteit overheerst door de behoefte om meer dan zichzelf te zijn; door de drang in anderen over te vloeien zoals kleine stromen opgaan in grote rivieren en rivieren in de zee. Die drang is het transcendente en sociale aspect van seksualiteit. Hij vertegenwoordigt niet de voortplantingsseksualiteit van de rijpere jeugd, die wil trouwen, maar de geen voortplanting verlangende, sociale en -ja- mystieke seksualiteit van de volwassenheid, die een verlangen is om zichzelf te vergeten en naar vereniging door een ander met een groter geheel en zelfs met ‘God’ zoals het Oosten en de meeste ‘geheime tradities’ zeer wel begrepen hebben.
Seksualiteit als een poort tot ‘kosmisch bewustzijn’is door de eeuwen heen bekend geweest. Riten zijn ontworpen om deze transcendentale drang te kanaliseren en tot het bestemde doel te leiden. De Hindoe tantra’s en enkele vormen van yoga leggen de nadruk op deze riten. Alle tempels van de oudheid zijn er getuige van geweest, en vele westerse genootschappen hebben in het geheim praktijken onderwezen die zouden moeten leiden tot dit opgaan van energieën in een groter krachtreservoir. Sedert de komst van het christendom is het onderwerp in geheimzinnigheid gehuld, en dit is niet de plaats om een uiteenzetting te geven van dit wezen van alle ‘praktische occultisme’. Maar de werkelijkheid van het zodiakale van Scorpio kan nooit begrepen worden totdat men begrijpt dat de seks-kracht in Scorpio niet opgevat mag worden als een voortplantende kracht maar als een middel om tot bevrijding te komen uit de enge grenzen van zichzelf, om een extase te bereiken, waarin het individu boven zichzelf uitstijgt.
Wat betekent dit boven zichzelf uitstijgen? Het eerste beeld dat zo’n extatische vereniging oproept in het bewustzijn is dat van de ‘tweelingziel’; de één en de ander opgegaan in een transcendente vereniging ‘zoals het leven of God heeft geordineerd sedert de schepping begon’. Dit is het romantische ideaal van de vereniging, een ideaal dat niet tot Taurus en op de voortplanting gerichte paring behoort, maar dat brandt in Scorpio. Het wordt volkomen transcendent bij de mystici die opstijgen in een vereniging met de ‘geliefde’, het Leven, God, de meester of welke naam ook wordt gegeven aan die mystieke ‘andere’ met wie en in wie het eigen zelf zijn grenzen verliest en kosmisch bewustzijn wordt bereikt.
Dit is echter slechts één aspect van dat proces van opgaan in een groter geheel. Het andere wordt in het christendom gesymboliseerd door de vereniging van het gewijde individu met de kerk, de mystieke bruid. Hier hebben we het opgaan van het individu in de verheerlijkte gemeenschap, een samensmelten van even aangrijpende innigheid en vol vurig gevoel als de meest volmaakte vereniging van lichamen en gevoelens. Weten dat de gemeenschap bestaat en verlangend ervoor te werken is de realisatie van Libra. Maar in Scorpio moet er identificatie zijn. Scorpio is het symbool van seksualiteit als psychische identificatie, zonder bijgedachte aan fysieke voortplanting, inderdaad vaak zodanig, dat de mogelijkheid van voortplanting is uitgesloten. In zulk een psychische identificatie triomfeert de nacht-kracht en wordt de geestelijke realiteit van de beschaving geboren.
Het thuis (Cancer) is gebouwd op de op voortplanting gerichte seksualiteit van Taurus, maar de beschaving (Capricornus) stoelt op Scorpio’s sociale transformatie van de seksualiteit via de geestelijke veralgemening van Sagittarius. En hier raken we het veel omstreden onderwerp van cutuur tegenover beschaving. Cultuur wortelt in de energieën die in Taurus zijn losgemaakt door de dag-kracht; beschaving in de energieën losgemaakt in Scorpio door de nacht-kracht. Cultuur houdt zich bezig met details, beschaving met algemeenheden. Cultuur is gebaseerd op tradities die bepaald worden door klimaat, geografie en erfelijkheid van biologische factoren, die van generatie op generatie worden overgeleverd. Beschaving is het resultaat van het werk van scheppende genieen en leiders, die de geest van ontelbare mensen hebben bevrucht met hun visie en hun begrip. Hoewel de beschaving zich ontwikkelt in de Sagittarius-fase van de levenscyclus heeft hij zijn wortels in Scorpio. Hij heeft zijn wortels in de sterke drang van alle leiders der mensheid om zich voortdurend uit te storten in de grote matrix van de mensheid.
Deze beschavende kracht is een aspect van het Scorpio-type van seksualiteit, omdat hij ontstaat uit het verlangen zich te identificeren met het grotere geheel, de mensheid: boven zichzelf uit te stijgen door de gemeenschap te bevruchten en…. door het goddelijke bevrucht te worden. Die transcendente seksuele activiteit heeft een nakomelingschap, maar het is een sociale nakomelingschap, een geestelijke of verstandelijke. En in die activiteit is de nacht-kracht werkzaam, zoals in Taurus de dag-kracht doorklinkt in de vruchtbare lichamelijke paring.
Er is echter een negatieve kant aan dit beeld van vrijkomende kracht in Scorpio, een kracht die veroorzaakt wordt door de afnemende dag-kracht, die daardoor introverter en subjectiever is geworden, misschien met meer onbewuste wrok in zijn activiteit. Het is de donkere kant van de beschaving, het gulzige verlangen naar sociale macht en wellust. Deze begerigheid ontstaat in het individu, dat, in plaats van op te gaan in het grotere geheel, de energieen tot zich trekt, ontstaan door het samenleven, het uitwisselen van waarden door de mensen, en de handel, die de basis vormen van gemeenschap. De handel, die geboren wordt, of althans blijvend gegrondvest, op het Libra niveau, werpt rijke vrucht af in Scorpio. Als deze vruchten door de hebzuchtigen alleen voor zichzelf worden gehouden, dan is er sprake van sociale zonde. Iedereen die de produkten van sociale waardenuitwisseling misbruikt, begaat een zonde tegen de gemeenschap. Alle grote zakentrusts die op hebzucht zijn gebaseerd, alle politici, die ruilhandel bedrijven in publieke autoriteit, alle sluikhandelaars en gangsters, alle leiders, die speculeren op vrees en massale hartstochten, begaan de zonde van Scorpio. Zij begeren sociale macht in plaats van als ware beschavingsbrengers de gemeenschap te inspireren en hun lot te vereenzelvigen met het lot van hun volk.
Hetzelfde geldt voor diegenen die voortdurend seksueel genot en zelfbevrediging najagen. Hierin komt slechts het negatieve aspect van Scorpio naar voren. De negatieve dag-kracht buigt voor eigen gebruik de nieuwe energieen om die de stijgende kracht van de nachtkracht voortbrengt. Hij droomt, nu hij niet langer kan handelen. Hij schept beelden en verleidingen, hij prikkelt de begeerte. Hij verwekt seksuele neuroses, overal waar het verlangen om op te gaan in een grotere krachtstroom door een ander wezen, of door groepen, wordt gefrustreerd. Wellust ontstaat gewoonlijk uit een gevoel van nederlaag; evenals misdadigers dikwijls gedwarsboomde ‘mensen van de daad’ zijn, die in staat zouden zijn om de gemeenschap te inspireren door hun genie.
Scorpio is geen ‘vervloekt teken’, en zonde en ellende ontstaan alleen waar de grote scheppende kracht verwrongen wordt en geperverteerd door angsten en complexen, ontstaan uit zinloos traditionalisme vermomd als deugd; of als een gevolg van chaotische en slechte sociale omstandigheden. Daar waar het onbelemmerde spel van energieën in Taurus niet heeft plaatsgevonden, deinst de niet-uitgegroeide persoonlijkheid, wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn nieuwe geboorte als deelnemer in het maatschappelijke leven, terug voor de stap vertegenwoordigd door de positieve Scorpio. In plaats van die verheven eenwording met anderen waardoor regeneratie kan plaatsvinden, overheerst een gevoel van frustratie, dat het individu ongeschikt maakt voor die stap.
Wrok tegenover de maatschappij, of tegenover het gehele leven voert de boventoon. En die wrok, die onbewuste gewelddadigheid, die in staat is elke mogelijkheid tot bevrijding, tot het bereiken van een volgend stadium te vernietigen, wordt gesymboliseerd door de stekende giftige schorpioen, die maatschappelijke en individuele dood meedraagt in zijn staart.
Het is niet zo dat de schorpioen zich zou moeten regenereren tot de adelaar, zoals het symbool gewoonlijk geduid wordt. De schorpioen is een degeneratie. Hij is niet het natuurlijke produkt van een gezonde evolutie. De adelaar, of eigenlijk nog meer de feniks, is een juister symbool voor de werkelijke betekenis van die fase van de natuurlijke cyclus van jaarlijkse transformatie, die volgt op Libra. De feniks symboliseert de wedergeboorte van leven op een nieuw niveau, door het verbranden in het vuur van alle beperkingen. Dit vuur is het echte symbool van de energie, die brandt in de mens die de achtste fase van zijn reis langs de zodiak heeft bereikt. Het is het vuur dat kleinere vormen vernietigt en grotere schept, om ontwikkeld te worden gedurende de Sagittarius-periode van de cyclus. Dit vuur is het transcendente en occulte aspect van de seksualiteit; iets heel anders dan de instinctieve, op voortplanting gerichte drang, die in Taurus ontstaat als een zuiver aardse en vruchtbare energie.
Er is veel gezegd over de grondigheid, de onbarmhartigheid, de ambitie, de wreedheid, de jaloezie en de hartstocht van personen, in wier horoscoop Scorpio een dominerende plaats inneemt. maar het is opmerkelijk hoeveel mensen, behalve Scorpio-typen, zulke karaktereigenschappen bezitten, en hoe vaak Scorpio-geborenen ze niet blijken te hebben. De meeste van deze negatieve trekken in historische en levende persoonlijkheden zijn het directe resultaat van een archaïsche maatschappelijke toestand. Het Scorpio-type identificeert zich voortdurend met de maatschappij, en de hartstochten van die maatschappij zij n de zijne. Hij is iemand wie de energie van het sociale proces met kracht door de aderen vloeit. Als deze energie gericht is op vernietiging wordt hij een geweldige vernietiger, een meedogenloos opperhoofd of een misdadiger. Als de mensheid geleerd zal hebben om te leven als een organisch geheel, evenwichtig, harmonische en gezond, dan zullen zijn Scorpio-typen vleugels krijgen en gemeenschap hebben met de zon, als echte adelaars. Scorpio is één van de vier symbolische poorten waardoor avatars geboren worden, mensen die een spreekbuis zijn van de generische vader, vader van de gehele mensheid, die men ‘God’ noemt. Scorpio symboliseert Gods macht als de opperste beschaver van een verenigd mensdom en het is veelbetekenend dat een man, die voor miljoenen ‘avatar’ is en een ‘manifestatie van God’ geboren is in Scorpio: Baha’u’llah, de Perzische profeet ( peter:stichter van het prachtige Bahai geloof) die nog geen honderd jaar geleden ( in 1943 geschreven) de eenheid van de mensheid verkondigde door een nieuwe wereldorde, en de dageraad aankondigde van het tijdperk van het organische mensdom. ( Peter: en dat staat volgens mij ook de komende jaren te gebeuren waarvan volgend jaar,2020, de basis-transformatie zal leveren)

3 november,

Hieronder toch een reactie op dit goeie artikel in het NRC van dit weekend: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/01/europa-heeft-de-moed-uit-1989-weer-nodig-a3978885

reactie: ” Niks aan toe te voegen: Moed, empathie en samenwerking zijn nodig om tot een verenigd Europa te komen. Zonder dat zal Europa versplinteren en ten prooi vallen aan de destructieve, desintegrerende krachten van angst en zelfzucht. En als het ons in Europa al niet lukt om tot een grotere eenheid te komen, dan is dat bijzonder slecht nieuws voor de rest van de wereld. In deze uiteenvallende conflictueuze wereld is een oprecht en moedig voorbeeld van vrijwillige, eigenbelang offerende, integere samenwerking van levensbelang, willen we als mensheid overleven.

De hele menselijke beschaving is een ontwikkeling en streven van kleinere eenheden naar grotere; van familie, naar dorp, naar regio, naar natie, naar Europa, naar Verenigde Naties. Een ontwikkeling uit noodzaak geboren om onszelf te beschermen tegen onszelf, om onze animale natuur te overwinnen. Dat gaat schoksgewijs, 2 stappen voorwaarts en 1 stap terug, wat vraagt om idealisme, moed, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, zelfreflectie en onbaatzuchtigheid. Dezelfde kwaliteiten die ook innerlijk in ieder mens nodig zijn om onze destructieve dierlijke natuur te overwinnen; iets wat u innerlijk ongetwijfeld zal herkennen in uw eigen leven, 2 stappen voorwaarts en 1 stap terug. Cynisme, net als zelfzucht en angst behoren tot de desintegrerende krachten die die stap terug vormgeven. Natuurlijk geloof ik in het ideaal van Europa en ik vind het een eer dat u dat een kersttoespraak noemt. Het is de enige manier waarop we als mensheid onze destructieve dierlijke natuur kunnen overwinnen. De uiteindelijke oplossing zit hem in het vrijwillig durven opgeven van een stuk van je zelfzuchtige eigenbelang voor het realiseren van een grotere eenheid. Die grotere eenheid kan zowel een persoonlijke liefdesrelatie zijn, waar idealiter twee zielen tot één worden of versmelten, ofwel een land, waar velen tot één worden, of de EU of de VN waar een heel continent of de hele wereldbevolking aanstalten maken om een eenheid te gaan vormen. Die bindende kracht die zowel een persoonlijke liefdesrelatie, alswel de grotere menselijke verbanden zoals families, dorpen, de EU en de VN bij elkaar houdt, is simpelweg Liefde, in zowel zijn persoonlijke als universele verschijningsvorm: integriteit, empathie, zelfopoffering, onbaatzuchtigheid en idealisme zijn allen expressievormen van die universele Liefde die niet wezenlijk verschilt van de persoonlijke liefde; Ze zijn beiden een verschijningsvorm van de Levenskracht zelf. Ze zijn als het cement dat het bouwwerk van een samenleving of relatie bij elkaar houdt. Zonder dat kunnen die bouwwerken net als een relatie niet anders dan instorten.

Ons bewustzijn schept de werkelijkheid waarin we persoonlijk geloven, zo eenvoudig werkt het, dus idealisme trekt ons voorwaarts en cynisme trekt ons de afgrond in. Voldoende mensen die in die kracht van de Liefde geloven en dat trachten vorm te geven, scheppen tezamen de corresponderende werkelijkheid.”

Integriteit als antwoord op een morele crisis 1

Dat was dat. Nu ook nog even een herhaling van Integriteit 1; Het blijft de kern waar ik steeds weer naar terugkeer omdat het volgens mij, vooral in dit jaargetijde, het juiste stuk gereedschap is om de werkelijkheid mee te benaderen. Ik doe niet anders, alhoewel voor mij eveneens geldt: met vallen en opstaan, 2 stappen voorwaarts en 1 stap terug. Het principe is altijd werkzaam, de afstelling wordt alleen steeds preciezer.

“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

5 november,

Ik moet toch echt even melden dat de energie deze Scorpio maancyclus die nu net over het openings-kwart is, bijzonder sterk aan het worden is. De energie die vorige maand overduidelijk in mijn hoofd zat is nu voor een groot deel ingedaald in mijn bovenlichaam en wordt steeds krachtiger. Ik voel de transformerende kracht toenemen. De voorspellende nacht begin januari ervoer ik zoals eerder gemeld als een schaal(bowl, cup) in mijn hoofd die vuur vasthield waarbij er wat van dat vuur gemorst werd. Gek genoeg voel ik nu daadwerkelijk iets wat lijkt op een schaal(bowl) ontstaan in mijn hoofd. Het is nog in een beginstadium en ik zal het opschrijven als het zich doorzet. Maar ik vond dat wel vermeldenswaardig alhoewel de meeste mensen het niet zullen begrijpen en het ook onzin zullen vinden. Voor mij is het echter volledig nuchtere werkelijkheid. We zullen zien wat er verder gebeurt.

Hier ook nog even een indringende waarschuwing van wetenschappers dat het ontsporen van de crisis veel harder gaat dan voorspeld, wat in mijn ogen iedereen kan weten die zich er enigszins in verdiept:
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/05/climate-crisis-11000-scientists-warn-of-untold-suffering

12 november,

Het is momenteel de exacte tijd van volle maan, half drie ’s middags. De energie is bijzonder krachtig en in tegenstelling tot vorige maand, die voornamelijk vurig in het hoofd was, is deze voornamelijk in het bovenlichaam. Wel zeker ook in het hoofd maar voelbaar krachtig ingedaald naar de romp. Nou is dat vaker gebeurt maar nooit zo krachtig. Het is een soort van verdichtingsproces dat sprongsgewijs jaarlijks steeds dieper gaat. Er waren nog een paar momenten van verzwakking bij het houden van de concentratie en de balans, maar die waren kortstondig en leken op de één of andere manier ook weer nodig om de energie omlaag te krijgen. Kortstondigheid was daarbij wel geboden. Ik geloof dat ik in april ook wel eens geschreven heb dat het lijkt alsof die kosmische energie de directe aanraking met de menselijke zwakte van angst-haat-zelfzucht nodig heeft om die te kunnen begrijpen en van daaruit om te kunnen vormen. En als altijd blijft mijn eenpuntig gerichte vrije wil nodig om die heen en weer stappen te kunnen maken. De innerlijk gevoelde soliditeit in mijn romp is in ieder geval nog nooit zo sterk geweest. Krachtige volle maan in fysieke Taurus dus. De eerste helft van de maancyclus is de spontane groeifase. Potentiële groeimogelijkheden worden in deze fase aangeboden die wij al dan niet tot ons kunnen nemen. Nu volgt voor 2 weken de integratiefase van die al of niet geaccepteerde potentialiteiten, de consequenties dus van onze bewuste- dan wel onbewuste keuzes die tot verdere integratie dan wel desintegratie zal leiden. Een mix van beiden zal natuurlijk het meest voorkomen gezien onze niet perfecte morele gesteldheid. Het stapsgewijs steeds verder komen op deze weg is uiteraard ons, deels onbewuste collectieve doel.

Voor de absoluut op deze manier werkende maanfases nogmaals een link die ik zelf gebruik en juist acht. Uiteraard is hier bijzonder veel over te vinden maar deze vind ik overzichtelijk en helder. http://mindfire.ca/Leyla%20Rael%20-%20The%20Lunation%20Cycle.htm

Voor astrologisch geïnteresseerden hier ook een link met nog sterker gespecificeerde aspect inhouden alhoewel ze door de gedetailleerdheid meer geschikt zijn voor alle andere planeet-paren aspecten. Maar in de hoofdaspecten zoals conjuncties, opposities, sextielen, vierkanten en driehoeken ook bij de maancyclus goed te gebruiken. https://www.khaldea.com/eon/eon1.shtml

14 november,

Ook hier de vermelding van het verdikken van het innerlijke lichaam; Ik voel geen barstjes meer ontstaan bij opwinding. Ik voel ook minder opwinding, er lijkt iets belangrijks te zijn gebeurt, een soort van mijlpaal bereikt. Wat ook steeds sterker wordt is het stralen van mijn ziel, er is minder lekkage of verlies van innerlijke zonnekracht. Ik heb nu vaak dat mensen die ik in het dagelijks leven tegenkom sterk regeren op mijn enthousiasme en levenslust. Af en toe kan ik het amper intomen zo sterk wordt het. Ik voel nu echt dat het ging om het dichtstoppen van die “gaten in het vergiet” (angst-haat – zelfzucht) waardoor die zonne-energie niet meer weglekt. Dit is Graal-vorming wat maatschappelijk betekent dat dit zich ook, nog onzichtbaar, in de maatschappij aan het vormen is. We worden in de samenleving voorbereid op de indaling van het christus-licht. Definitief zal dit denk ik volgend jaar zijn maar ook deze kerst zal het zeer wel al in de buurt komen.

Ook het verhaal van Parcival, de Graal-vinder is me nu duidelijk. Steiner heeft altijd verkondigt dat dit verhaal voor onze tijd- en voor Europa is. Essentieel is dat Parcifal die niet getraumatiseerd en onbeschadigd door schokkende gebeurtenissen in zijn jeugd opgegroeid is en daardoor geen last heeft van een verwrongen wereldbeeld als gevolg van die emotionele beschadigingen en de bijbehorende drang tot overleven. Hij is naïef in veler ogen. Maar doordat hij niet beschadigd is staat hij zuiver open voor de ridderidealen toen de omstandigheden zich aandienden; hij weet het gelijk zeker: hij voelt het innerlijk krachtig: hij wil ridder worden.

Parcifal is het verhaal van de gewetensvolle zoektocht naar de Graal. Makkelijker in Europa omdat hier nu enige generaties oorlogsvrij en in welvaart opgegroeid zijn, waardoor makkelijker angst-haat-en zelfzucht los gelaten kon en kan worden waardoor er beter ingezien kan worden hoe het werkt (integriteit 1) Door de afwezigheid van directe levensbedreigende omstandigheden kan en kon het inzicht van de noodzaak van samenwerking en empathie ontstaan om onze zelfzuchtige destructieve dierlijke natuur te kunnen overwinnen. Het is juist deze, door velen als naïef bestempelde levenswijsheid die ons kan redden, want onze planeet is duidelijk veel te klein voor 7 miljard zelfzuchtige mensen. Samenwerking en empathie zijn noodzaak willen we met elkaar overleven.

20 november,

Pfff, Ik dacht dat ik het sterkste deze maand wel gehad had maar gisteren en vandaag werd de energie en daarmee samenhangend ook de weerstanden een stuk sterker. Ik realiseerde me vandaag opeens dat Mars in Scorpio is aanbeland, en daar voelt hij zich thuis en dat is merkbaar. Met een paar dagen ook nog in oppositie met Uranus dus de energie gaat weer even opgepompt worden. Transformatie wel druk onderweg. Het voelt aan alsof het innerlijk lichaam steeds steviger en permanenter wordt.

Ik zit deze dagen ook geregeld te mijmeren wat het toch is met die schaal(bowl or cup) met vuur in mijn hoofd. Het correspondeert geheel met de profeterende ervaring in de 1e week van januari. Ik voel ook sinds een week of zo alsof ik aan de binnenkant van mijn hoofd een dunne hoofdband om heb, de randen van die schaal(bowl) of zoiets. Soms voel ik de drang om de beheersing van angst-haat-zelfzucht een beetje los te laten. Het is dan wel steeds voor korte tijd en dan voel ik even later alsof een klein gedeelte van die vurige energie een beetje naar beneden zakt en daar zich verdicht. Eerst dacht ik steeds dat dat kwam door mijn onvermogen om die geconcentreerde balans vast te houden, een soort van onbedoelde lekkage als het ware. Maar al overdenkend denk ik meer dat het zo bedoeld is, een soort van beheerste lekkages die mijn astraal lichaam of etherisch lichaam, ik noem het maar innerlijk lichaam of lichamen, omvormen of vernieuwen. Ik weet te weinig hoe het specifiek heet maar dat hoort bij de Wils weg uiteindelijk, het gaat niet om de kennis maar om de gecontroleerde intuïtieve handeling, zoals ik al zo vaak geschreven heb. Daadwerkelijke kennis zit vaak in de weg omdat je dan al projecties fabriceert van te voren van wat het moet worden. Het beïnvloedt het proces teveel. Daarom beschrijf ik vaak alleen wat ik innerlijk voel gebeuren en astrologie, de bewegingen van de planeten, lijken dan de enige absoluut objectieve zekerheid die zuiver correspondeert met dat wat ik ervaar. Ik gebruik astrologie ook meestal niet als voorspeller maar meer als duider achteraf van wat ik eerst ervaar zodat het proces voor me verhelderd wordt.

Wat ook duidelijk was in januari waren de 2 geestelijk hiërarchieën die aan de basis stonden van die 2 vurige heilige nachten: de Exousiai of Elohim en de Tronen of Tronoi, waarbij de Exousiai de vormgevers zijn (er wordt door de bronnen meestal bijgezegd: omvormers van wat er al is.) en de Tronen verschaffen het basismateriaal waarmee er dus omgevormd kan worden. Op die manier gezamenlijk bekeken kan het dus best zo zijn dat de Tronen steeds het basis materiaal leveren voor mijn innerlijk gevoelde lichamelijke veranderingen, de verdikkingen bijvoorbeeld. En de Exousiai zijn dan de uitvoerders die het eigenlijk vormgeven doen. Dat lijkt me een juiste constatering denk ik. En dan wordt het ook volstrekt logisch dat ik af en toe wat vuur voel “weglekken” uit die schaal(bowl) waarmee de Exousiai dan vervolgens dat vuur omvormen tot dat innerlijke lichaam. De Exousiai doen die transformatie. En dat is hoog spiritueel bezoek. Ze zijn allebei zeer hoog in de geestelijke hiërarchieën. Alhoewel ze ook hier op aarde alles oorspronkelijk hebben vorm gegeven en nog steeds doen is hun eigenlijke dagelijkse werk ook het scheppen en vormgeven van alle sterrenstelsels in het hele universum.

En als dus de correlatie klopt die ik steeds met de wereldwijde maatschappelijke processen voel en ervaar, dan is dat dus ook in de hele wereld momenteel aan de gang, wat dan natuurlijk heel bemoedigend is voor de toekomst. Mars in Scorpio he, Mars wil gewoon doen, actie en hamert er dus lekker op los sinds gisteren, dat is wat ik voel. Mars is ook de kracht van het woord, dus ook niet vreemd dan dat de verklaring van hoe het allemaal werkt, zoals ik hierboven beschreef, dan ook nu tot me komt of hoe het als een puzzel in elkaar valt. Het is natuurlijk ook het sluitings-vierkant van deze maan-cyclus besef ik me ineens en dat betekent integratie van ervaringen. Het lijkt trouwens wel een bouwplaats aan het worden hier op aarde voor al die spirituele krachten.

Prima, jullie zijn van harte welkom want het is dringend nodig dat er wat zaken gaan veranderen hier op deze planeet.

23 november,

OK, de puzzel wordt langzaam zichtbaar deze weken, de puzzle stukjes beginnen te passen, dus laat me vandaag eens beginnen met de betekenis en uitwerking van de komende Pluto-Saturnus conjunctie zoals het volgens mij in elkaar zit. En ik ben er zeker van dat dit klopt. Het valt me op dat in de Engelse vertaling het Nederlandse woord voor societal steeds vertaald wordt met social maar in de betekenissen in dit blog betekent het eigenlijk societal, (from society) its a google translate mistake. Everywhere you see the word “social” it means Societal except for the words “social justice”.

Om te beginnen haal ik Integriteit 2 hierheen en ik haal er het eerste en laatste stukje even vanaf omdat dat specifiek Nederlands is en even niet nodig is nu. Dus:

“In de 15e-16e eeuw tezamen met het ontwaken van het rationele bewustzijn ontwaakte ook het bijbehorende persoonlijke geweten in het individu. Allereerst veroorzaakte dit een krachtige geloofsvernieuwing in de velerlei varianten van de Reformatie. Dat was een grote stap op de lange weg naar dié zuiverheid van geloof waarbij woord en daad samenvallen in het handelen vanuit het hart, in navolging van Christus.

Vervolgens inspireerde het geweten eveneens de vele individuen die Vrijheid nastreefden,ook als dat impliceerde dat het christendom aan de kant gezet werd. De heldere schoonheid en kracht van het Verlichtingsdenken dat de aanzet gaf tot onafhankelijkheid en emancipatie van de mensheid in alle mogelijke richtingen is een prachtige vrucht van het rationele bewustzijn in samenwerking met het geweten.

ten derde stond en staat het geweten ook aan de wieg van een andere vrucht van het rationele bewustzijn. Een vrucht als reactie op gewetenloos wordende excessen van de Vrijheid; De vrucht van het wereldlijke Socialisme en zijn naar sociale rechtvaardigheid strevende voorgangers en geestverwanten; Het strijdbare antwoord op het steeds gewetenlozer wordende (Neo)Liberalisme. En tezamen met de Socialisten en zijn al dan niet religieuze geestverwanten stond en staat het geweten dan ook als inspiratiebron mede op de barricades, in de bijzonder lange en moeizame strijd voor sociale rechtvaardigheid door de eeuwen.

Wat ik u eigenlijk zeggen wil is dat de wortels van uw partijen, het kerkelijke Christendom, het Liberalisme en het Socialisme ten diepste verschillende facetten zijn van dezelfde edelsteen. En onze tijd heeft, na eeuwen slijpen door de generaties voor ons, de ongelooflijke eer om dit in te kunnen zien en gezamenlijk, door samenwerking, die edelsteen van de menselijke geest tot stralen te brengen.

Juist deze drassige uithoek van Europa waar samenwerking in het geestelijke DNA verankerd is, is de plek, net zoals dat in de 16e eeuw het geval was, waar dat proces krachtig in gang gezet kon en kan gaan worden. De wereld heeft behoefte aan een sterk voorbeeld van integere samenwerking van alle mensen van goede wil omdat dat de enige manier is om als mensheid verder te kunnen evolueren. U bent in staat om samen met elkaar een werkende bestuursvorm te scheppen die dienstbaar is aan het volk en waarbij een integere balans gevonden kan worden tussen sociale rechtvaardigheid en ruimte voor individuele vrijheid.

Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden.Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die dit jaar m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zal zijn.”

Ik beschrijf hier hoe uit de opkomst van het rationele bewustzijn zo rond 1500, een religieuze reformatie plaatsvindt: de zoektocht naar een betere en zuiverdere binding tussen woord en daad. Natuurlijk zijn er ook al voorlopers geweest in de eeuw er voor, bijvoorbeeld de Moderne Devotie, maar de grote doorbraak kwam met de Reformatie. Officieel begin in 1517. In de loop van de 16e eeuw ontstaat de vroege Verlichting, de zoektocht naar Vrijheid en vervolgens later vanaf eind 18e en de gehele 19e eeuw de zoektocht naar Sociale Rechtvaardigheid. En ook hier, natuurlijk zijn er net als bij Vrijheid vele voorlopers in de eeuwen ervoor maar in de 18e en 19e eeuw neemt het grotere, georganiseerde vorm aan. Die idealen van Vrijheid en Gelijkheid werden natuurlijk vooral in het rationele bewustzijn gegrondvest in de leuzen van de Franse Revolutie in 1789, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Ok, dat is min of meer het verhaal van de ontwikkeling van het Rationele Bewustzijn sinds 1500 zoals ook beschreven in Integriteit 2.

Het hier volgende stuk over de planeten moet wel gezien worden als een intuïtieve schets waar zeker wel fouten in zullen zitten. Ik ben slechts amateur astroloog met weliswaar een geschiedenis achtergrond maar het is meer intuïtie.

Nu even de planeten, Pluto-Saturnus conjuncties in Capricorn zijn belangrijke structurele maatschappelijke manifesterende conjuncties omdat Capricorn het teken is van fundamentele maatschappelijk structuren, net zo als dat het ook het teken is van het bottenstelsel in het menselijk lichaam is. Het is de harde basisstructuur waar alles op gebouwd is. Pluto is de planeet van deconstructie en hernieuwde constructie. Dus als Pluto en Saturnus elkaar tegenkomen in het teken van Capricornus, het eigen huis van Saturnus, dan gebeuren er grote maatschappelijke gebeurtenissen. Daar de elliptische omloop van Pluto bijna 250 jaar is, komt hij zo’n beetje 1 keer in de 250 jaar voor 18 jaar in het teken van Capricorn. Omdat Saturnus zelf een omlooptijd van ongeveer 29 jaar heeft, komen ze elkaar ongeveer tussen de 33 en 38 jaar tegen in steeds weer andere zodiakale tekens. Maar in Capricorn hooguit maar 1 keer in de 250 jaar, en ook daar kunnen Pluto en Saturnus elkaar mislopen omdat Pluto korter in Capricorn verblijft dan de omlooptijd van Saturnus is. Zo liepen ze elkaar mis in Capricorn in de periode tussen Pluto’s verblijf daar tussen 1762 en 1780. Ze ontmoette elkaar daarom in 1786 in het sterrenbeeld Aquarius dat staat voor idealisme, vrijheid, het grotere overzicht maar ook voor afstandelijkheid. De laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen in Capricorn was dus de cyclus daarvoor en wel op 3 januari 1518. Het is dus 500 jaar geleden dat ze elkaar in Capricorn tegenkwamen en dat was de geboortetijd van het Rationele Bewustzijn met als eerste grote uiting de drang om de binding tussen woord en daad te herstellen. Het is ook de geboortetijd van het persoonlijke geweten. Verzet tegen de gecorrumpeerde kerk en maatschappij en het zoeken naar het herstel van de persoonlijke band tussen mens en God door zijn eigen persoonlijke geweten.

Tussen 1762 en 1780 kwam Pluto weer in Capricorn, weliswaar zonder Saturnus tegen te komen maar het liet wel zijn maatschappelijke sporen naar met als grootste evenement de Amerikaanse revolutie van 1776. Ze kwamen elkaar dus wel even later in het meer idealistische lucht teken Aquarius tegen in 1786 vlak voor de Franse Revolutie van 1789 die trouwens vooral via Thomas Paine, maar ook anderen, ideëel met elkaar verbonden zijn.

De volgende conjunctie in Capricorn is dus 12 januari 2020, 500 jaar na de laatste in 1518 en zo’n 230 na die net gemiste in Aquarius van 1786, die van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Die thema’s van Vrijheid en Gelijkheid zien we dus in wisselwerking met elkaar ontwikkeld worden de afgelopen 500 jaar, met een belangrijk tussentijds markeerpunt in 1786.

Dat waren de lange termijn historische ontwikkelingen. Nu de planetaire. De buitenplaneten Uranus en Neptunus zijn eigenlijk vrij makkelijk te associëren met Uranus-Vrijheid en Neptunus-Gelijkheid, waarbij volgens mij het dus ook duidelijk mag zijn zoals ik in dit blog vaak betoog dat Liberalisme de maatschappelijk vorm is van de mannelijke kant van de menselijke ziel, net zo als dat Socialisme de maatschappelijke vorm is van de vrouwelijke kant van de menselijke ziel. Dus je kan de verbinding zien zien in mijn ogen: Uranus-Liberalisme-Mannelijk en aan de andere kant Neptunus-Socialisme-Vrouwelijk.

Het zoeken naar die balans tussen mannelijk en vrouwelijk is de opgave van onze tijd en nou wil de situatie het dat we zo rond 1992 conjuncties hadden tussen Uranus en Neptunus in Capricorn. Die conjunctie komt ongeveer 1 keer in de 170 jaar voor en de laatste keer was dat toevallig ook in Capricorn maar dit is wel de laatste keer voor een paar duizend jaar. Ze schuiven iedere 170 jaar zo’n 15 graden op, dus de volgende is in 2164 in Aquarius en voorlopig voor 4000 jaar geen conjunctie meer in capricorn. Dus van deze manifesterende conjunctie moeten we wel gebruik maken, we zitten nu in het openings octile of semi-square aspect wat betekent dat het zich voorzichtig begint te manifesteren terwijl de weerstanden voelbaarder worden. Ik zeg steeds dat de Europese Unie door de weerstanden van de buitenwereld innerlijk steeds sterker wordt. Niemand wil er uit, behalve dan de domme, extreem Neo-liberale Brexiters dan. Groot Brittannië moet zijn definitieve keus nog maken deze maanden. De vorige Neptunus-Uranus conjunctie in 1821 was een roerige tijd met bijzonder veel onafhankelijkheids oorlogen, opstanden en de Grondwet verscheen steeds meer in de wereld, dus wel zeker een meer vrijere, zelfgekozen toekomst voor veel volkeren dat geheel naar capricornische aard in wettelijke structuren vastgelegd werd. een betere wereldwijde verhouding dus tussen Vrijheid, Gelijkheid en Zelfbeschikking. Die van 1992 laat meer afscheidingen zien van afgedwongen eenheden, bijvoorbeeld Sovjet Unie en Joegoslavië. Gek genoeg viel het me in die tijd al vaker op dat grotere verbanden nooit voor de lange termijn afgedwongen kunnen worden. Alleen de vrijwillige zelf gekozen grotere verbanden hebben een kans op lange termijn succes. Europese Unie is wel het meest duidelijke voorbeeld van een groter vrijwillig verbond van Staten. Een vrijwillig verbond dat geboren is om nu eindelijk de strijd, de conflicten en de oorlogen te overwinnen die dit continent voor eeuwen geteisterd hebben. Het is nu wel de laatste in Capricorn geweest in 1992 en hij wordt gevolgd door de manifesterende Saturnus-Pluto conjunctie van aanstaande januari, en aangezien Europa sinds 1500 de koploper is bij alle ontwikkelingen is de eenwording een belangrijk gegeven.

Laat andere delen van de wereld zich niet buitengesloten voelen dat ik het veel over Europa heb want ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de ontwikkelingen van de Moderne Tijd vanaf 1500 hier begonnen zijn en daarom ook hier, bij de bron, tot een goed einde moeten worden gebracht. Alle ellende in de wereld is min of meer ook de schuld van het Europese denken vanwege alle excessen en ontsporingen van Neo-Liberalisme, dictatoriaal Socialisme en hun voorlopers door de eeuwen. Ook alle klimaat ontsporingen komen uiteindelijk voort uit ons onvermogen om de angst en de zelfzucht in onszelf te overwinnen. Dus de oorzaak ligt in mijn ogen in de ontwikkelingen die rond 1500 hier in Europa ingezet zijn. En daarom heeft Europa ook de verantwoordelijkheid om het volgens mij ook hier definitief op te lossen. Vandaar dat ik vele Europese ontwikkelingen benoem. Het is ook deels gewoon schuld erkennen van onze fouten en daar verantwoording voor proberen te nemen.

De volgende belangrijke, 1 keer in de 500 jaar voorkomende conjunctie tussen Pluto en Neptunus, is van 1892, de sterke opkomst van het maatschappelijke gelijkheidsideaal, Socialisme en Communisme gevolgd door zijn latere Russische en Chinese dictatoriale ontsporingen. De vorige Pluto-Neptunus conjunctie van 1398 valt bijna geheel samen met een mooie vroege variant van de Reformatie gedachte: de Moderne Devotie in Noord en Noord West Europa. Populair in het verspreidingsgebied van de Hanze (Hanseatic League). Bekendste representant was Thomas a Kempis met zijn beroemde boek “de Imitatio Christi”. 100 jaar dus voor de officiele Reformatie als een soort van richtingwijzer.

De laatste Uranus-Pluto conjunctie was in 1965. De manifestatie van Vrijheid, de sixties, gevolgd natuurlijk door zijn maatschappelijke Neo-liberale vrijheid ontsporingen. De Uranus-Pluto conjuncties zijn de meest voorkomende van de buiten planeten, zo ongeveer 1 keer in de ongeveer 115 jaar. de vorige voor die 1965 is dus in 1851 en van daaruit steeds 115 jaar terug. Ik zie ze als de Vrijheid impulsen door de eeuwen. met zijn drieën geven ze de grote ontwikkelingen aan van de de Vrijheid (Uranus) en Sociale ontwikkelingen (Neptunus) door de eeuwen; van Verlichting, handel, wetenschap, Industriële Revolutie en de vraag naar sociale rechtvaardigheid als reactie op de excessen van die vrijheid. De Saturnus-Pluto conjuncties die ongeveer 35 jaar uit elkaar liggen zijn dan steeds de manifesterende tussenstappen. Saturnus is immers de alles begrenzende realiteit, onze materiële werkelijkheid, de materiële manifestaties. En Pluto is natuurlijk degene die de transformaties uitvoert.

De laatste uiteindelijk evenwicht zoekende Uranus-Neptunus conjunctie van 1992 in capricorn, die samenvalt met de door de meeste astrologen geaccepteerde geboorte akte van de Europese Unie bij het Verdrag van Maastricht (getekend 7 februari 1992, in werking op 1 november 1993) is de laatste grote conjunctie voor de uiteindelijk Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn die alles gaat manifesteren. Saturnus in zijn eigen huis dwingt Pluto om alles samenvattend prijs te geven en alles te manifesteren. De eindstreep na 500 jaar ontwikkeling.

Het jaar 1992-1993 valt trouwens ook samen met het openingskwart van de laatste Saturnus-Pluto conjunctie in Libra van 1982, die zelf ook een interessante laatste Saturnus-Pluto conjunctie is, op het sluitings kwart naar de komende conjunctie in Capricorn. Die Libra conjunctie valt samen met de neergang van de Sovjet Unie, sterfjaar van de laatste lang zittende leider Brezjnev (die trouwens ook aan de macht kwam tijdens de voorgaande oppositie). Die eigenlijke neergang kwam pas 7 jaar later tot stand bij de beroemde val van de Berlijnse Muur, toen trouwens Saturnus in Capricorn was. Tegelijk was de Libra-conjunctie ook de opkomst van de laatste radicale, destructieve vorm van vrijheid, het Neo-liberalisme, onder leiding van Reagan en Thatcher. Die vorm van destructieve Vrijheid werd dan weer frontaal aangevallen tijdens de oppositie tussen Pluto en Saturnus in 2001 bij de aanslag op de Twin Towers gevolgd 7 jaar later door de symbolische ondergang en einde van het Neo liberalisme bij de financiële crash van Wallstreet in 2008 wat dan weer het jaar is dat Pluto in Capricorn arriveert. Alle excessen van Vrijheid en Sociale Rechtvaardigheid zijn tot hun uiterste consequenties doorgevoerd en ongeschikt bevonden. Het toneel wordt momenteel leeg geveegd om datgene wat zich wel positief ontwikkeld heeft de basis te laten zijn van de volgende cyclus.

Door een grappige speling van het lot werd trouwens de val van de Berlin Wall en Wall street dan ook al onbewust aangekondigd in 1982 door één van de culturele hoogtepunten uit dat jaar, de film van Pink Floyd: The Wall.

Kortom 500 jaar zoeken, ontwikkelen, strijden en leren om de balans tussen Vrijheid en Gelijkheid te vinden waarbij de belofte is dat als die balans gevonden wordt er Broederschap ontstaat. Vrijheid en Gelijkheid, oprecht en samenwerkend gezocht en beoefend doet Broederschap ontstaan. Dat is de belofte van de komende conjunctie in 2020: Broederschap door evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk, door evenwicht tussen liberalisme en socialisme en door het overwinnen van de ogenschijnlijke spanning tussen Uranus en Neptunus bij de maatschappelijke transformatie in Capricornus tijdens de conjunctie tussen Pluto en Saturnus. Alles wat niet verbonden is met deze evolutionair noodzakelijke richting ter overleving van de mensheid en zijn habitat, zal uitgestoten worden. Pluto in samenwerking met Saturnus breekt af wat overbodig en destructief is, en bouwt weer op wat in lijn is met de kosmische intelligentie. Het eindprodukt van 500 jaar rationeel bewustzijn tot nu toe. Balans tussen Vrijheid en Gelijkheid: Broederschap.

Ik zal de komende week dit bovenstaande en onderstaande stuk nog verbeteren en uitbreiden.

Ook vanuit mijn eigen horoscoop beginnen nu zaken duidelijk te worden. Zo heb ik begin juni een Uranus-Neptunus oppositie, er volgt er nog 1 in 2021. Komt maar een paar keer in je leven voor. Dat valt wel goed samen met wat ik hiervoor geschreven heb. Ik had Uranus en Neptunus nog niet zo bekeken en nu is dat compleet normaal en snap ik niet dat ik dat niet eerder zag. De mannelijke en vrouwelijke kant van de menselijke ziel worden terecht gekoppeld aan de binnen planeten Mars en Venus en dat klopt. Maar Uranus en Neptunus zijn natuurlijk op de één of andere manier hun kosmische representanten. Van Neptunus wist ik dat wel want ik leef al een jaar of 2 met een Neptunus-Venus conjunctie in Pisces. Vorig jaar tijdens de retrograde Zon-Venus conjunctie had ik er zelfs een paar weken 2 tegelijk en 1-2 dagen zelfs die 2 dezelfde precies conjunct, en dat viel gevoelsmatig echt samen met oprijzen van de de vrouwelijke kant van de menselijke ziel. Ik noemde haar, naar antroposofisch gebruik, Sophia, een kosmische vrouwelijke kracht die verbonden is met de ontwikkeling van de mensheid. Als je daar wat van wil weten google dan maar Steiner en Antroposophia en dan vind je vast wel wat. Uranus en Mars had ik nog niet gekoppeld, maar waarom ook niet, ik heb al meer verschillende theoretische modellen van planeet koppels gezien, dus deze kan ook vast wel. Uranus geeft eerder vrijheidsimpulsen af terwijl Mars een meer dwangmatig gedrag laat zien; aan het lagere ik gebonden natuurlijk. Maar ze zijn wel beiden hoog-energetisch en initiërend tot actie. Neptunus en Venus ervaar ik zelf sterk als bij elkaar horend, beiden bijzonder empathisch, dus dat zal wel kloppen. Tijdens die Uranus-Neptunus oppositie begin juni, Pinksteren, is er ook het begin van de nieuwe Venus cyclus die op hetzelfde punt valt als de Venus-cyclus van 2004, mijn Golgotha-initiatie jaar. Nu trouwens ook op de north-nodes van zowel Uranus als Venus zelf.

Vandaag, een dag later, de 24e, trouwens nog een artikel gevonden van Rudhyar over Uranus en Neptunus. Interessant : http://khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetssymbols_4.shtml

Integriteit 2 is geschreven rond 20 februari 2017 toen ik nog niks wist van astrologie en al helemaal niet van die komende Pluto-Saturnus conjunctie, terwijl het wel de verklaring en uitwerking van die conjunctie beschrijft. Mijn eigen beginpunt van mijn spirituele reis op Halloween nacht 1991 valt ook in die Uranus-Neptunus conjunctie tijd die boven op mijn natale Saturnus hing voor 2-3 jaar. En in die nacht was de actuele Saturnus in de 1e graad Aquarius waar die volgend jaar 21 december wederom is maar dan samen met Jupiter. En er is nog meer, maar voor mij geen enkele twijfel meer: Astrologie is een kosmische klok die je haarscherp zaken uit je leven kan verklaren. Maar tegelijk was het voor mij maar goed dat ik dat allemaal niet eerder wist want ik had beslist verstorende verwachtingen gehad. Nu is die verhelderende kennis precies op zijn plek; het helpt me om te begrijpen, en de verwachtingen kunnen me niet meer genoeg afleiden en beïnvloeden.

Wordt vervolgd en verbeterd……..

25 november,

Ik verwees hierboven naar een verhandeling over Uranus en Neptunus van Dane Rudhyar en net las ik zijn verhandeling over Mercurius en Pluto en ik was helemaal verrast. Hij beschrijft hier voor een groot stuk mijn fysieke ervaringen van de pijnappelklier (3e oog), de schaal in mijn hoofd de lichamelijke veranderingen en vooral die in mijn hoofd die ik steeds beschrijf, het is ongelooflijk. Ik kopieer hier de 2e helft van het artikel in het Engels en voeg daarna de link zelf toe want er staat meer:

One could also see in the Mercury symbol the glyph of the planet Venus with a suggested lunar crescent above it, or perhaps it is not really a lunar crescent but simply an extension of the Venusian circle extending and opening itself up to a downflow from the sky.
      Indeed the pituitary body, which is found back of the center of the eyebrows, has often been spoken of as the “third eye,” and is supposed to be “ruled” by the Moon and, in a sense, to be like a cup ready to receive the “living waters” of the descending spirit.
      All these possible interpretations constitute somewhat different ways of referring to the development of the mind, for this development represents, symbolically speaking, the extraction of the quintessence of truly vital and value-revealing personal experiences — a quintessence represented by Venus. Venus. is fundamentally the capacity in man to give meaning and value to personal experiences. Mercury takes this meaning and value, records them in the brain tapes of memory, relates them to other records, classifies, abstracts and generalizes, and as a result a mind unfolds its latent powers.
      Out of the Venus flower and fruit the Mercury seed is born. And the seed is “immortal” — that is, it does not decay with the rest of the plant at the close of the year’s cycle, and it contains at its throbbing, core the potentiality of a new life-cycle. The seed is the agent of the whole biological species; only within this seed can mutation occur.
The seed is the agent of an entire species. This statement is profoundly important, and it gives us the clue to the relationship between Mercury and Pluto, These two planets have some unusual characteristics in common, mainly their elongated orbits. They both essentially refer to the mind, but while Mercury is mind within an individual person, Pluto is basically the mind of the human species — and more than this, the mind of the planet earth. This is so because the function of humanity is to extract consciousness out of earthly experiences of trillions of living persons and of thousands of cultures born, maturing and decaying on all continents during many, many millennia.
      As we already saw, Pluto is really a servant of the galaxy while Mercury, so close to the Sun, is the messenger of Jupiter as this largest of all planets relates itself to the Sun. The closest and most remote of the known planets, Mercury and Pluto, provide an interesting and significant fact, in that the mind and its foundation, the nervous systems, are in a sense the factors most closely involved in man’s awareness of reality. It is the brain that sees, not the eyes. They merely register and pass on coded information.
      At the opposite end of the mind process we may come to realize that, while each man has a Mercury mind in order to become personally aware of his environment and his place in the world, there is actually but one Pluto mind — that is, the mind of humanity, or planetary mind. Each individual person unconsciously tunes in to this vast collective mind. He does so through the “carrier wave” of the specific culture of the society within which he was born and within which he operates — through the particular language, archetypal symbols and social-religious biases of his culture.
      The individual Mercury mind receives, unconsciously most of the time, and also transmits to the collective mind of its race, nation, culture. There is a constant interplay between the individual and the collective, and this interplay is the very substance of any man’s mind — both conscious and unconscious.

When Pluto was discovered in 1930, several astrological symbols for it were presented. By far the most significant was the one made popular for many years by the Paul Clancy Publications, with the closed circle and open cup of the Mercury symbol transposed, so the circle lay above within the cup’s brim. But the astronomers clung to a symbol blending the first two letters of the name Pluto, which “happened” to be the initials of the astronomer whose calculations led to the recent discovery of the planet — Percival Lowell.
      The first-mentioned symbol suggested the planetary character of the Pluto mind by the circle, floating above the open cup. Out of individual tragedies and out of the very death of all cultures — but freed from them — we can witness the global reality of the mind, in which we all, thinking men and women, to whatever degree, “live, move and have our being.”

Hier de link naar de pagina van Rudhyar. Naast Mercurius-Pluto en Uranus-Neptunus zijn er ook de symbool beschrijvingen van Jupiter-Saturnus en Zon-Maan. http://khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetssymbols_5.shtml

Zodra ik dat stuk van Rudhyar over Mercurius las was dat het volgende puzzelstuk dat in de puzzel paste. En dan is het gelijk duidelijk dat je dat ook niet van te voren moet weten. Het zou de hele reis er naar toe ontzettend beïnvloed hebben. Het is vrijwel hetzelfde effect wat ik in april 2018 had toen mijn hoofd als eerste door de opstandings poort ging met Pasen. De rozenkruisers(Rosicrucianism) maakte me toen duidelijk dat ik door de Saturnus initiatie ging, wat een immense verantwoordelijkheid gaf, alhoewel je daarbij wel geleid wordt door kosmische krachten waardoor mijn hoofd toen die gedachten gelijk kon afstoppen, en daaraan gekoppeld de verwachtingen me niet teveel konden beïnvloeden. Dit heeft precies hetzelfde effect en ik weet dat het klopt omdat het precies weergeeft wat ik ervaren heb de afgelopen jaren. Ook trouwens het eerste stuk van dat Mercurius verhaal wat ik niet gekopieerd heb. Die ervaring was er bijzonder sterk in de nacht van 27/28 december 2016 waarover ik vertel gedurende de Heilige Nachten van 2017.

Artikelen of hoofdstukken uit boeken van Rudhyar, vaak maar kleine stukjes tekst hoor, kunnen echt tot me spreken net zoals dat met me gebeurde in de jaren tussen 1992 en 2005 met boeken van Steiner en Bock.

Het bewijst maar weer dat de Wilsweg alleen maar kan werken als je geen verstorende projecties kan maken door verstandelijke kennis met je dagelijkse bewustzijn. De wilsweg loopt als het ware vanaf het eindpunt in de toekomst de weg terug naar het heden door de zuiverheid van die verbinding zo goed mogelijk blind en intuitief te volgen. En in principe doet iedereen dat die zijn/haar geweten volgt. “Doing the right thing”, omdat je geweten zegt dat dat de enige juiste keus is; de toekomst trekt je als het ware de goede richting op.

Maar gelukkig is de uitwerking van dat wat ik las over Mercurius niet meer in staat om me uit balans te trekken. De transformatie is al zo ver dat denken over de toekomst geen enkele invloed meer op me heeft. De verantwoordelijkheid voor het proces heeft geen uit balans brengende invloed meer op me. Ik ben puur naar binnen gekeerd. Bovendien is het me helemaal duidelijk dat ik persoonlijk helemaal niks ben, slechts net zoals een ieder een beperkt mens met al zijn beperkingen en zwakheden. En Mars dendert nog even door tot 3 januari in Scorpio. Het wordt er nog even goed in gehamerd; de boel wordt nog 6 weken versterkt.

26 november,

Het is nu net na de nieuwe maan in Sagittarius en dat is weer een vurige. Een machtige combinatie om Mars en Mercurius krachtig, transformerend en inzicht verwervend door Scorpio te voelen gaan terwijl de Zon en Maan een vurige bewustzijnsverruimende nieuwe maan cyclus beginnen terwijl Jupiter nog even aanwezig is in zijn eigen teken Sagittarius. Een bijzonder krachtige tijd, en ik weet dat ik dat vaker zeg maar het is echt een oplopende schaal van intensiteit. Mijn ik wordt steeds meer overgenomen en dat is goed, ik voel me zo in harmonie. En morgen, in deze krachtige week dus, mijn officiële 2e Saturnus return en de transformerende kracht is zo sterk. Het worden 2 ongelooflijke maanden.

Maar ik wilde eigenlijk over iets anders schrijven. Afgelopen dagen had ik af en toe weer eens een antroposofisch boekje in mijn hand dat me rond 1992 en 2003 veel geholpen heeft. Het is niet meer te krijgen maar het behandeld de Jaarfeesten en de schrijvers noemen daar ook week-pericopen, wat betekent dat iedere week een stukje Bijbeltekst heeft die volgens mijn ervaringen spiritueel meestal kloppend zijn. Komende zondag 1 december is het Advent: het begin van het christelijke jaar, de aartsengel Michael geeft het estafettestokje over aan Gabriel voor de komende 3 maanden. Maar deze laatste week voor Advent heeft als pericoop de laatst 2 hoofdstukken van de Openbaringen, 21 en 22. Ik schrijf hier kort hun samenvatting:

‘Een nieuw Jeruzalem’ De stad die doordrongen is van de goddelijke liefde. Opstandingskracht heeft een nieuwe wereld geschapen, in het beeld van de stad: oecumene die haar doel heeft bereikt, naar de maat van de mens ‘die is engelenmaat’. De gehele menselijke kosmos gaat over in een nieuwe bestaansvorm.

Oftewel, de indaling van het geweten, of het hogere ik, in het menselijke lichaam

Hoe toepasselijk en hoopvol kan het zijn.

ZOMER 2019 St Jan-Michael

24 juni,

De bovenstaande post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde. Het eerst lezen van Integriteit 1 en 2 kan ik van ganser harte aanbevelen. Ook zullen er zeker weten in dit blog deelblokjes zijn die u (nog) niks zeggen. Dan raad ik u aan om simpelweg die blokjes over te slaan en het verderop opnieuw te proberen.

Vandaag de afsluiting van deze voorjaarspost en ik zal hem tevens op het begin van de zomerpost zetten.

Deze afgelopen week weer een compleet nieuwe ervaring gehad. Ik begrijp nu dat ik St Jan nog nooit met zoveel bewustzijn heb meegemaakt. Ook begrijp ik tevens dat mijn schrijven van vorig jaar rond deze tijd slechts een hele flauwe afspiegeling was van de werkelijke ervaringen die ik nu onderga:

Momenteel ervaar ik de innerlijke gestalte als rechtopstaand, althans vanaf mijn middel naar omhoog. Zacht gloeiend in mijn romp, zeer krachtig aanvoelend in mijn hoofd en schedelbreed mijn hoofd naar boven uitkomend. Mijn hoofd voelt wel aan alsof het een dikke wand heeft, de eerder gevoelde helm aan de binnenkant van mijn hoofd. Die ook al eerder genoemde helm was ook de eerst gevoelde lichamelijke verandering tijdens de lijdenstijd van 2017. De aanwezigheid van die “dikke wand” maakt me ook iedere keer weer duidelijk dat ik alle opwinding moet vermijden en gelijk af moet kappen wat ik natuurlijk, integriteit 1, al jaren beoefen maar wat steeds fijner afgesteld moet worden. Ik begrijp nu dat dat noodzakelijk is om het denken, wat natuurlijk in onze werkelijkheid polair geconditioneerd is, zo éénpuntig geconcentreerd mogelijk te krijgen. Iedere opwinding (luciferisch) kan schade aanrichten en dat moet voorkomen worden. Zo kijk ik bv met genoegen naar het wk vrouwen voetbal in Frankrijk maar elke var-beslissing roept steeds, meestal onterecht trouwens, opwinding op die ik gelijk af moet kappen. ook gemiste kansen en goals roepen opwinding op die ik moet beheersen. Maar het zijn goeie oefeningen voor me. Mensen zouden kunnen denken dat die opwinding nou juist het doel van het spel is maar dat is het voor mij niet. Ter compensatie voel ik me wel helemaal te gek goed en geniet ik wel intens van de wilskracht en de spelcreativiteit dus het steeds verder opgeven van partijdige opwinding is geen offer meer; Ik voel de noodzaak en begrijp nu ook het doel. Mijn brein wordt weer meer klaargemaakt en gedeconditioneerd om de influx van kosmische energie (niet-polair) in deze en/of de volgende zomer mogelijk te maken en te kunnen bevatten. Zonder dat innerlijke voorgestructureerde proces zou het helemaal ontsporen.

Ik heb deze dagen ook veel te danken aan de geschiften van Dane Rudhyar die net als Steiner geregeld door zijn boeken tot me spreekt. Ik lees niet veel maar het meeste is van hem. Hij heeft duidelijk sterke spirituele inspiraties gehad wat trouwens net als bij Steiner geregeld gepaard gaat met zo’n wollig taalgebruik dat je soms een stuk 10 keer leest en dan nog niet snapt waar ie het over heeft. Soms dan, want meestal is het van een kristalheldere duidelijkheid en juistheid voor me. Gelukkig heb ik nog een paar oude Nederlandse vertalingen uit de 70-er jaren jaren gevonden en de rest gaat in het Engels. Een goed voorbeeld is deze over het sterrenbeeld Cancer wat ik eigenlijk nooit goed begrepen had, maar na het lezen van dit stuk deze week is het haarscherp en dus duidelijk voor me. Vanaf deze link kan je heel veel over en van hem vinden. http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

Deze weken na de zomerzonnewende zullen dus wel in het teken staan van het versterken en prepareren van het innerlijke huis om de ontlading van die niet-polaire zonne-energie oftewel de kosmische energie, de zon is immers ook een ster, te kunnen bevatten en vasthouden. Uiteraard geef ik me volledig over aan dat proces. En geloof me ik voel me heerlijk, mijn ziel bruist aan alle kanten omdat mijn levensdoel eindelijk in zicht komt.

Tot slot nog even een link naar een hoopvolle mooie ontmoeting van 2 jonge voorlopers op de Wilsweg: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/alexandria-ocasio-cortez-met-greta-thunberg-hope-contagious-climate

Laat het natuurlijk helemaal duidelijk zijn dat er tientallen zo niet honderden miljoenen ,vooral jonge mensen, eveneens op de Wilsweg lopen en zich eveneens geheel belangeloos voor het ideaal inzetten. Hun stemmen zullen steeds luider worden.

2 juli,

Vanavond is het nieuwe maan die tegelijkertijd een volledige zonsverduistering is. De volle maan over 2 weken zal een partiële maansverduistering zijn en tezamen zijn ze bijzonder sterk en richtinggevend voor het komende half jaar. De afgelopen maanden ben ik diverse planeetwerkingen steeds intenser gaan voelen: eerst de Venus cyclus vorig najaar, daarna Mercurius afgelopen februari, maart en daarna vooral de opeenvolgende maancycli. De zich nu net afsluitende Maancyclus is de meest intense geweest die ik ervaren en doorleefd heb. Ook de aanloop naar de nieuwe maan van vanavond dus de laatste dagen, de balsamic phase, van de zich afsluitende maancyclus) is bijzonder sterk. Hierbij een link naar een korte samenvattende uitleg van de verschillende maanfases. http://mindfire.ca/Leyla%20Rael%20-%20The%20Lunation%20Cycle.htm

Momenteel is de drang tot eenpuntige concentratie ontzettend sterk. In mijn hoofd is een grote transformatie aan het plaatsvinden. Er vindt een verdikkend groeiproces plaats waar voelbaar “barstjes in komen”, bij gebrek aan een betere omschrijving, zodra ik enige opwinding in de vorm van angst-agressie- en zelfzucht of verlangens innerlijk toesta. Ik moet dat dus dan gelijk loslaten waarna die “barstjes” weer helen en het proces verder gaat. Integriteit 1 in zijn meest extreme vorm tot nu toe. Gek genoeg is sport wel ok maar dat zal wel zijn omdat het uiteindelijk toch spel is; er vallen geen doden bij. Ik kan echt genieten van de wilskracht en de creatieve intensiteit en inventiviteit van sportieve strijd, pure levensvreugde. Geen immoreel zelfzuchtig en destructief menselijk gedrag.

De vorige maancyclus die nu op een paar uur na over is heeft me in staat gesteld om ook niks meer toe te kúnnen laten. Iedere keer dat er van buiten aanleidingen binnenkomen, vooral in de vorm van sociale onrechtvaardigheid in het nieuws, moet ik de aanzwellende woede gelijk loslaten want anders voel ik die “barstjes” komen in de binnenkant van mijn hoofd omdat het zich nog innerlijk fysiek aan het ontwikkelen/vormen is. Het voelt nog ietwat plastisch/kneedbaar aan alsof het een uithardingsproces is. Ik vermoed dat deze komende Cancer-maancyclus er een is van innerlijke concentratie ter versterking van dat proces, kristal- of lensvorming zoals Rudhyar het noemt. Tevens lijkt het een voorbereiding voor de volgende Leo-maancyclus waarin er volgens mij een grote kosmische energie eruptie zal zijn, hoeft niet wetenschappelijk waarneembaar te zijn maar kan wel. Het kan ook gewoon de reguliere zonneactiviteit zijn die door onze klimaat-veranderende daden een andere uitwerking krijgt. Erupties die wel voelbaar en merkbaar zullen zijn in de wereld zijn klimaat-erupties/ontsporingen (vooral hitte natuurlijk), gewelddadige gedrags- en geweldsontsporingen en opstanden, maar tevens ook versterking van de wil en samenwerking in en bij idealendragers. Zoals eerder vermeld had ik bij de heilige nacht van 31 december op 1 januari, (zie aldaar voor verdere uitleg) een nachtlange bijzonder krachtige en vurige ervaring van mijn pijnappelklier ( het derde oog). In die voorspellende heilige nachten serie refereert deze nacht aan het sterrenbeeld Leo, half juli tot eind augustus, en de werking van de spirituele hierarchie van de Exousiai of de Elohim, de geesten van de vorm. Zij geven o.a. vaste vorm aan energieën en idealen indien die genoeg verankerd zijn aan de kern van de levenskracht zelf waar slechts zuiverheid en onbaatzuchtigheid heerst. Ze zijn de openbaarders van de kosmische spirituele machten en geven ook alle hemellichamen, dus ook de aarde en alle sterrenstelsels hun fysieke vorm.

Klinkt natuurlijk allemaal volslagen van het padje af voor de normaal denkende rationele mens van deze tijd en dat begrijp ik volledig. Maar toch schrijf ik het op omdat het simpelweg gebeurt. Maar niemand hoeft het te geloven, alles op zijn tijd. Ik weet zelf innerlijk dat het waar is en dat is het enige wat van belang is. Maar naast het serieuze besef is er ook grote innerlijke vreugde en lach ik veel zo door de dag.

Tevens vandaag en morgen mijn 2e Saturnus-return op 17.40 graden Capricorn en dus ook precies op de South Lunar Node in een ruime oppositie met die nieuwe maan. En dat is dus innerlijk merkbaar aan alle kanten.

10 juli,

Ik zit nog volop in het Saturnus gebeuren en met de zon in oppositie merk ik dat het nog te intens is. Mercurius is ook net weer retrograde voor 3 weken en ik zoek wat afleiding wat voor mij een signaal is dat er zaken zijn die ik (nog) niet kan bevatten en dus mag de concentratie verslappen. Dat kan ook want met Saturnus en Mercurius beiden retrograde wil dat zeggen dat er een reflectieve periode aanstaande is. In December moet alles zo goed als mogelijk voorbereid zijn voor 2020 en er volgen nu eerst nog wat heftige voorbereidende maanden voordat we daar klaar voor zijn.

Ik constateer deze weken dat mijn ervaringswereld en die van de maatschappelijke realiteit dicht bij elkaar aan het komen zijn. Maatschappelijk komen de mensen van Goede Wil ook nader tot elkaar in het centrum omdat de noodzaak tot ingrijpende innerlijke en maatschappelijke transformatie steeds duidelijker wordt.

Hieronder een voorbeeld van die bewustzijnsgroei in de dagelijkse maatschappelijke realiteit: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/05/het-kapitalisme-is-kapot-leve-het-kapitalisme-a3966248 .

Hier volgt ook weer een reactie van mezelf vanuit mijn perspectief op dat artikel:

“Dit gaat ook gebeuren de komende jaren. De extreme vorm van Zelfzucht, de bron, zal zichzelf te gronde richten. En wie blijft volharden in zijn/haar zelfzucht zal mee ten onder gaan. De balans tussen liberaal en sociaal, datgene wat gevonden moet gaan worden is zich al steeds meer in het menselijke bewustzijn aan het manifesteren omdat dat evolutionair gesproken de enige uitweg is om de totale verwoesting en ondergang van de menselijke soort en zijn planetaire leefomgeving nog te voorkomen. Het onderbewustzijn weet dat natuurlijk al veel langer. Zichtbaar wordt dat evolutionare proces in de opkomst en emancipatie van het vrouwelijke bewustzijn(sociaal) als de complementaire tegenhanger van het mannelijke bewustzijn (liberaal). Het onbewuste zoeken naar die balans is dat wat we vandaag de dag in de wereld en in wat u hier ook beschrijft, zien opkomen. En dat begint zich in dit tijdsgewricht van evolutionaire stroomvernellingen noodzakelijkerwijs te materialiseren. Het vinden van die juiste balans tussen Vrijheid (liberaal, mannelijk) en Gelijkheid (Sociaal, vrouwelijk), zal uiteindelijk Broederschap bewerkstelligen. En zo beschouwd zitten we hier in Nederland en Europa dus in de machinekamer van dat proces en staan we hier dus ook aan het front van die zich ont-wikkelende toekomst. In deze evolutionaire stroomversnelling gaan we de komende jaren door het transformatieproces waarbij die menselijke eigenschappen uitgestoten worden die het voortbestaan van de soort en zijn planetaire habitat in gevaar brengen, zijnde de extreme vormen van angst, haat en zelfzucht. Mensen die zich innerlijk niet los kunnen maken van deze extremen en aan Zelfzucht, angst, haat en uitsluiting blijven vasthouden, zullen karmisch uitgestoten gaan worden. Moed, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en onbaatzuchtigheid zijn de eigenschappen die versneld nodig zijn en ontwikkeld gaan worden. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk en hun maatschappelijke verschijningsvorm moet dus gezocht en gevonden worden.

Innerlijk wordt dat proces natuurlijk ook gegaan daar iedere menselijke ziel een mannelijke en een vrouwelijke kant heeft. Liefde voor een ander persoon spiegelt de behoefte om die tegengestelde pool innerlijk emancipatorisch te ontwikkelen en ze samen in balans te brengen. Liefde heeft natuurlijk meer uitdrukkingsvormen en het ligt dan ook voor de hand om te concluderen dat de zachte waarden die zich met moed, zelfbewustzijn en oprechtheid moeten gaan manifesteren, dan ook het verbindende element in de samenleving zullen gaan zijn.

Ook het verschijnen in de samenleving van meer en meer gender issues en variaties is een gevolg van de opkomst van het vrouwelijke bewustzijn dat zich uit in het meer in balans komen van de individuele mannelijke en vrouwelijke kanten die beiden immers in ieder individu zitten, waardoor er dus meer en makkelijker variaties mogelijk worden.”

Zoals ik vaker verteld heb zijn is er de Zuidelijke mysteriestroom die bestaat uit zielen die vanuit de traditie leven en die trachten om de oorspronkelijke boodschap van Liefde, onbaatzuchtigheid en integriteit als kern om vanuit te leven, overeind te houden. De strijd tegen corrumpering en erosie van die kern, de strijd voor behoud van historisch gegroeide normen en waarden, is de eigenlijke strijd voor hen. Die Zuidelijke Mysteriestroom wordt niet bewust door de mensheid zo ervaren maar hij omvat wel alle mensen die vanuit hun eigen religies en tradities hun dagelijkse werkelijkheid op een positieve en integere manier trachten vorm te geven. Onbewust zijn de verschillende tradities echter verbonden in hun verscheidenheid aan vormen en in hun gemeenschappelijkheid van basis normen en waarden. Het gevaar voor deze groep bestaat uit de mogelijkheid dat ze met haat en uitsluiting gaan antwoorden op de morele problemen van deze tijd waardoor ze eigenlijk hun verdraagzame standpunten verlaten en slachtoffer worden van angst-haat-en zelfzucht. Veel zogenaamde “cultuur-christenen” behoren tot deze groep. Het christendom reikt niet diep in deze mensen. Bij de minste of de geringste druk verlaten zij de christelijke verdraagzame kernwaarden.

De Zuidelijke Mysteriestroom leeft vanuit het “verleden” omdat hun werkelijkheid gevormd werd en wordt door overgeleverde wijsheid en traditie. Ook ons evolutie-denken komt vanuit deze stroom omdat het uitgaat van het paradigma dat de toekomst lineair vanuit het verleden vorm gegeven wordt . Wat m.i. natuurlijk niet zo is; het verleden is net zo goed eigenlijk reeds gematerialiseerde toekomst (ont-wikkeling). De niet-materiële Geest trekt middels idealen vanuit de Toekomst. En in het Heden ontmoeten Verleden en Toekomst elkaar in het bewustzijn van de mens die echter vergeten is dat hij uit de eeuwige Geest stamt. Het wakker worden voor de Geest is wat deze jaren centraal staat. En deze komende 1,5 jaar tot en met december 2020 zullen de invloedrijkste en meest transformerende zijn in de menselijke geschiedenis.

De Noordelijke Mysteriestroom bestaat uit zielen die rechtstreeks vanuit hun eigen geweten trachten te leven. Hun doel is om dat geweten zo zuiver mogelijk te maken en/of te houden. Traditie of religie doen voor hen niet terzake, mag wel maar is vaak meer een vervormende en storende factor en mag daarom ook nooit dominant zijn. Trachten met een zo zuiver mogelijk eigen geweten te leven is hier de opgave. Ook hier geldt natuurlijk dat de zielen die in deze stroom meegaan zelf geen benul hebben dat ze onderdeel zijn van een veel grotere spirituele stroom, en dat moet ook zo zijn daar het eigen geweten voor hen altijd de hoogste morele autoriteit is; geen multi-interpretabele theorieën en collectieve instituten voor deze stroom. Deze stroom leeft en handelt vanuit de “toekomst” omdat het zuivere geweten deel uitmaakt van de kern van de centrale levenskracht die de alpha en de omega is van het gehele universum. Deze mensen geloven in de meer maakbare samenleving; dat je de samenleving zonder historische ballast kan vormgeven. Verleden overstijgende, door idealen geïnspireerde samenwerking om die gedeelde toekomst samen vorm te geven is hier het uitgangspunt. Integriteit 1 en 2 eigenlijk.

Een hedendaagse groep in het huidige politieke bestel die beiden wegen tracht te verenigen in mijn ogen is de Christen Unie en dan vooral onder de huidige bezielende leiding van Gert-Jan Segers en Carola Schouten: Ontstaan en gevormd vanuit de Zuidelijke Stroom maar daar de kern van hun geloof bestaat uit het zo zuiver mogelijk naleven van het voorbeeld van Christus in het dagelijks leven (de Imitatio Christi), vallen ze eveneens steeds zichtbaarder onder de Noordelijke Stroom die immers het praktische eigen handelen tot uitgangspunt neemt. En door dat dagelijkse streven gaan woord en daad dan ook dus steeds meer samenvallen.

En 2020 is het jaar dat deze beiden stromingen elkaar bewust gaan ontmoeten; De grote samenkomst van alle mensen van goede wil in het centrum, in het Hart. Het gordijn dat deze zaken onbewust hield zal geleidelijk weggetrokken worden waardoor het dus steeds meer in het bewustzijn zal komen. Het komende half jaar staat geheel in het teken van de voorbereiding hiertoe en dat zal gepaard gaan met veel noodzakelijke confrontaties, ontsporingen en transformaties. Alle ontsporingen op de flanken, en dat zullen er veel zijn, zijn uiteindelijk slechts de schaduwen van het licht dat zich wil manifesteren. Blijf dus innerlijk geconcentreerd en gecentreerd. laat je niet teveel afleiden.

13 juli,

Apocalyps wordt altijd zo zwaar opgevat, alsof er engelen uit de hemel nederdalen en monsters en draken op aarde verschijnen. Het behelst het wegtrekken van het eerder genoemde gordijn en het beschrijft de innerlijke strijd met de “Witte Ruiter” en de komst van de “Mensenzoon” uiteindelijk als het volledig volgroeide geweten, het hoger ik of de Ziel. Apocalyps betekent letterlijk onthulling! En dat is wat we heden ten dage overal in de wereld steeds sterker zien. Ont-hulling. Dat wat er innerlijk leeft wordt zichtbaar gemaakt. Het vrouwelijke bewustzijn stijgt evolutionair noodzakelijk op. Denk bv me#too, het sterk veranderende denken over zaken uit het verleden, slavernij, zwarte piet, positie van de vrouw, Patriarchale geschiedschrijving, corruptie enz…..

Daden en onopgeloste conflicten uit het verleden komen in een nieuw bewustzijnslicht te staan en zullen opnieuw beoordeeld worden en als we niet in staat zijn om die oude tegenstellingen nu te overbruggen dan zullen die conflicten verharden en opnieuw gewelddadig uitgeleefd worden: de doden zullen herrijzen! Zoek het niet te ver en verheven, het is hier en nu. Het gebeurt (nog)onbewust ook in je eigen leven. Het bewustzijn wordt verruimd bij die mensen die er rijp voor zijn, bij wie het geweten en het zelfreflectieve vermogen ver genoeg ontwikkeld zijn om het te kunnen bevatten. “Zij die hebben zal meer gegeven worden”. Uiteraard ga ik er hier van uit dat de eeuwige ziel middels reincarnatie al duizenden jaren vrijwillig werkt aan de ontwikkeling van dat geweten.

De scheiding der Geesten is ook al zichtbaar aan het worden: diegenen die de angst, de haat en/of de zelfzucht blijven aanbidden middels hun daden zullen steeds minder in staat zijn om nog van inzicht te veranderen; Ze verharden in hun keus en zullen steeds wilder worden en uiteindelijk ten onder gaan. kijk naar extreem rechts, Brexiteers, Trumpianen, Dictators, Neo-liberalen, criminelen, gecorrumpeerden enz….. En over de natuurrampen en plagen die in deze jaren over de aarde trekken hoeven we het niet eens te hebben. Staat er letterlijk in beschreven. Het oude bewustzijn gaat ten onder en zal vernieuwd worden. En dit keer opnieuw verbonden met de Geest. Het rationele bewustzijn behoort tot de Boom der Kennis en het zuivere geweten behoort tot de kern van de Boom des Levens die omgekeerd groeit: de wortels in de hemel en de kruin hier op aarde.
Ont-Hulling— Apocalyps

24 juli tot 1 augustus

Vandaag , de 24e, nog even een registratie van wat er fysiek gebeurt is de afgelopen week. Vanaf de volle maan de 16e vorige week voel ik een verandering die zich aan het doorzetten lijkt. Een uur na de volle maan begon er een proces vanaf de kruin van mijn hoofd. het voelde aan alsof er vanaf het topje van die kruin langs de binnenkant van mijn schedel een energie naar beneden kwam en nu eigenlijk nog steeds komt en intussen gearriveerd is ter hoogte van mijn onderste ribben. De focus en concentratie nemen sterk toe en mijn eigen afleidingen lijken te verdwijnen alhoewel ik nooit zeker weet of dat nu voorgoed is. Ik heb dat vaker gedacht de afgelopen jaren maar toch kwamen de ego-oprispingen met periodes weer terug. Weliswaar in steeds mindere mate maar toch. Dit keer voelt de verandering wel erg sterk aan, alsof ik een innerlijk harnas krijg aangemeten waardoor tevens de ego gerichtheid rechtevenredig minder lijkt te worden. Nou ja, harnas is misschien wat overdreven maar het voelt wel aan als een soort van beschermende laag onder mijn huid. Ben benieuwd of dit proces de komende week zich voortzet.

Morgen is het sluitingskwart van de maan wat een integratie-periode is van deze maancyclus. Daar ik de afgelopen maanden de maancycli bijzonder sterk ervaar ga ik er van uit dat de nieuwe maan op 1 augustus in 8 graden Leo het startmoment is voor het ontbranden van de Leeuw-kracht. Helemaal bijpassend is dat Mercurius op dezelfde dag ook weer direct gaat op hetzelfde punt, 24 graden Cancer, waar de afgelopen volle maan zich voltrok. Veelbelovende weken en maanden dus, zowel innerlijk als uiterlijk. Zoals altijd concentreer ik me en laat gebeuren wat er wil gebeuren. Het gevoel dat alles gestuurd wordt is bijzonder sterk en ondanks dat mijn lagere ik soms nog wat protesteert ben ik bijzonder dankbaar dat het allemaal met me gebeurt. Schoksgewijs gaat het proces steeds dieper en hoger.

Mooi astrologisch synchroon met dit proces loopt de Zon-Venus cyclus die ik ook sterk ervaar sinds september vorig jaar. Venus vertegenwoordigt trouwens de ontvankelijke vrouwelijke kant van de menselijke ziel. Die Zon-Venus cyclus duurt iets langer dan 1,5 jaar of 2 x 9 maanden en het begin van iedere cyclus, de retrograde conjunctie wanneer Venus het dichtste bij ons staat tussen de Zon en de Aarde in, valt vrij precies op dezelfde plek als 8 of 16 of 24 jaar, enz… geleden of toekomstig, een 8 jarige cyclus dus. Na iedere 5 cycli van anderhalf jaar elk komt de conjunctie dus na 8 jaar weer terug op hetzelfde astrologische en astronomische punt. De volgende retrograde conjunctie is op 3 juni 2020 en die valt gelijk met de conjunctie van 8 juni 2004, mijn Golgotha initiatie jaar.

En momenteel zijn we zo’n 2 weken af van de andere conjunctie waarbij de Zon tussen Venus en de Aarde in staat en Venus dus zover als mogelijk en niet meer zichtbaar voor ons achter de Zon staat wat astrologisch dan weer betekent dat de Zon en de sterren maximaal de werking van Venus oftewel de vrouwelijke kant van de menselijke ziel doorgloeien en beïnvloeden, misschien te vergelijken met het opladen van de batterijen, voorbereid wordend voor het naderende heftige najaar. Precies dus ook halverwege de huidige 1,5 jarige cyclus, 9 maanden voor de geboorte van een nieuwe cyclus. De retrograde conjunctie, het beginpunt van de cyclus dus kan je qua werking vergelijken met de nieuwe Maanfase en de oppositionele conjunctie halverwege de cyclus die er nu dus aankomt kan je vergelijken qua werking met een volle Maanfase. Zie eventueel voor de betekenissen van die Maanfases de link bij 2 juli.

Net zo kan je natuurlijk ook in het jaarritme Kerstmis als de nieuwe maanfase zien, St-Jan als de volle maanfase en Pasen en Michael als openings- en sluitings-kwart fases. Het is een juiste en werkende systematiek, jammer dat er zo’n principieel, blindmakend verzet is vanuit de wetenschappelijke wereld om astrologie serieus en onbevooroordeeld te onderzoeken. Onderzoek het werk van Dane Rudhyar eens serieus, hij heeft al een gigantische basis gelegd om de basisverbindingen vandaag de dag te kunnen maken.

Ook nog even voor de duidelijkheid: ik ervaar een volstrekte synchroniciteit met het wereldgebeuren; ik voel me als het ware (half)bewust meegenomen door de grote spirituele golf van verandering die door de wereld aan het trekken is en nu in een beslissende en versnellende fase is aanbeland. Het enige wat ik doe en kan doen is mezelf zo leeg mogelijk maken. Uit mezelf kan en ben ik niks. Ik voel me niet meer dan een instrument en een piepklein onderdeeltje van de Geest en meer dan dat verlang ik ook niet te zijn.

Belangrijk is dan ook dat alles wat er in mij gebeurt eveneens in de wereld in het groot gebeurt. Het verschil is alleen dat ik dat gezamenlijke proces waar de hele mensheid dus doorheen gaat (half)bewust in mezelf mag ervaren. Maar we gaan hier met zijn allen tegelijkertijd doorheen, niet ik alleen.

7 augustus,

De eerste dagen na een nieuwe maan weet je nog niet niet welke richting het op gaat. Het begint als een ongedifferentieerde energie die zich langzaam gaat differentiëren. Deze keer voelt het na een paar dagen aan als een vuurbal in mijn hoofd en ik voel dat ik echt zelf mijn best moet doen om geconcentreerd te blijven. Dat zelf zo zuiver mogelijk willen lijkt belangrijk te zijn deze Maancyclus. Vanavond 1e kwartier Maan en dus de fase waarin de kern van deze Maancyclus in het bewustzijn vorm begint te krijgen

8 augustus,

Normaal gesproken lees ik maar korte stukjes die me dan veel zeggen en deze maanden gebeurt dat vooral met het werk van Dane Rudhyar. De afgelopen week heb ik zomaar een paar hoofdstukken gelezen uit “the pulse of life” waarvan hieronder de link volgt. Het gaat over de betekenissen van de dierenriem tekens en hun verband met elkaar. Normaal gesproken lees ik dan alleen het teken waar we momenteel inzitten. Dit keer heb ik doorgelezen t/m half januari dus t/m Capricorn en het was echt een openbaring voor me. De tekens leggen precies de weg uit die gegaan zal worden het komende half jaar. Het belangrijkste scharnierpunt zal Scorpio zijn van half oktober tot eind november. Het is het teken van de confrontatie en een scharnierpunt omdat hier de definitieve keuze gemaakt wordt: de weg van de lage natuur, van de Schorpioen of die van de hoge weg, die van de Adelaar. En het Vuur van Leo waar we nu inzitten is de eerste fase van het eventueel worden van die Adelaar. De keus voor ons in Scorpio is sexualiteit als zelfzuchtig genot of als het instrument tot het opgaan in elkaar, tot het opgaan in een grotere gemeenschap of in een hogere beschaving. Die versmelting vraagt om het offer van -of een deel van- de zelfzucht en de overgave aan de noodzakelijke idealen om dat te realiseren. Rudhyar beschrijft dit uitstekend, veel beter dan ik zou kunnen dus bij deze nodig ik u uit om in ieder geval het hoofdstuk Scorpio te lezen waarop deze link ook uitkomt. De rest is natuurlijk ook uitstekend om te lezen. Het zou zomaar heel verhelderend kunnen zijn. In de online versie mist helaas het hoofdstuk Virgo maar er is genoeg te vinden over Virgo bij het lezen van de omliggende tekens. Het boek is ook bestelbaar en zelf heb ik nog een oude Nederlandse vertaling kunnen vinden: “de polsslag van het leven”. Daarnaast is Scorpio net als Leo het astrologische teken waarbij ik gedurende de voorspellende heilige nachten, zie afgelopen winter, een sterke ontlading van energie ervoer. Die van Leo, gekoppeld aan de geestelijke hierarchie van de Exousiai en die van Scorpio gekoppeld aan de hierarchie van de Tronen. En zoals de Exousiai de kosmische vormgevers zijn zo leveren de Tronen uiteindelijk de noozakelijke materie vanwege hun essentie, de zichzelf offerende wilskracht van de liefde. Vuur is het begin en onze keuzes en ons handelen gedurende Leo, Virgo en Libra bepalen de vorm van wat zich tijdens de aardemakende Scorpio, Sagittarius en Capricorn fase zal materialiseren.

http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml

Schorpioen of Adelaar dus is de vraag aan de Mensheid en wel aan iedereen persoonlijk. Je handelen en niet je woorden zullen het antwoord zijn.

Ook een mooie synchroniciteit met de komende week en weken waarin de volle maan van Leo samenvalt met de Zon-Venus conjunctie en Mars in de buurt plus het weer direct gaan van Jupiter in driehoek met die conjunctie, is de komst van de jaarlijkse meteorieten regens van de Perseiden. Ook daarvan ligt het hoogtepunt tussen 10 en 15 augustus. Zoals eerder beschreven noemde Steiner deze meteorietenregens die fysiek het kosmische ijzer voor het zwaard van Michael op aarde brengen, de eerste vroege aankondiging van de komst van Michael, de aartsengel van de herfst. Ook de nieuwe maan in Virgo op 30 augustus ziet er trouwens ontzettend krachtig uit met een stellium aan planeten in vroege Virgo (veel dus op dezelfde plaats) in een driehoek mat Uranus. Veelbelovende tijd.

2 september,

Al een tijd niet geschreven maar het is wel een intense tijd. Heel augustus was er innerlijk een groei van de vurigheid in mijn hoofd naar mijn bovenlichaam, al was het wel statisch. Uiterlijk waren er natuurlijk ook veel desastreuze natuurbranden wereldwijd. Dat probleem begint nu ook gigantisch te worden en gaat ons dwingen om collectief actie te gaan ondernemen. En het vormen van dat collectief van alle mensen van goede wil is wat noodzakelijk is het komende jaar.

Vanaf 23 augustus, het begin van Virgo, begon dat innerlijk lichaam te bewegen waardoor ik me realiseerde dat het de maand daarvoor statisch was. Toch verandert er niks aan de gevraagde actie: concentratie, focus en loslaten van innerlijke afleiding. Het klinkt een beetje eentonig maar dat is het niet. Naarmate ik me beter kan focussen voel ik me ook vreugdevoller, soms ook euforisch. De afdwalingen zijn soms wel echt nodig om me nieuwe inzichten te brengen en me ook weer het belang te laten ondervinden van die eenpuntige concentratie. Sinds de nieuwe maan van 30 augustus voel in een intensieve versterking en opschaling van het proces. Zelfbeheersing van alle opwinding wordt steeds belangrijker omdat de gevolgen van het niet zelfbeheersen steeds directer en sterker worden. Wat ik eerder al eens stelde: Innerlijke onzuiverheid wordt steeds gevolgd door uiterlijke botsingen in mijn dagelijkse leven. Maar tevens wordt me ook de kracht gegeven om die onzuiverheden innerlijk weer te verwijderen. Ze komen weliswaar steeds weer terug maar wel steeds zwakker.

Ik heb me voorgenomen om de komende week het hoofdstuk over Virgo van Dane Rudhyar in het Nederlands hier volledig op te schrijven omdat het zo helder en duidelijk is voor wat er gebeurt. Ik doe dat omdat dat hoofdstuk ontbreekt in “the pulse of life” waarvan ik hierboven ergens de link heb gezet. Zelf heb ik een oude Nederlandse vertaling die niet meer te verkrijgen is. Vandaar dat ik hem hier maar ga opschrijven. Tevens een goede meditatieve bezigheid en voor andere mensen verhelderend. Het zijn 10 bladzijdes dus het zal even duren maar zodra ik het af heb zal ik het naar dit blog kopiëren.

Laat me ook vooraf nog even vertellen dat Dane Rudhyar (1895-1985) door zeer veel astrologen gezien wordt als de grootste astroloog van de 20e eeuw. Naast astroloog was deze veelzijdige man ook schrijver, kunstenaar en componist. In de hippie-tijd waren zijn inzichten zeer geliefd. Via onderstaande link kan je ook alles over hem te weten komen. http://www.khaldea.com/rudhyar/

8 september,

Hier volgt dan het overgeschreven hoofdstuk van Dane Rudhyar. Basiskennis bij hem is dat hij ook werkt met de 4 belangrijke jaarpunten: Midwinter tegenover Midzomer en Lente equinox tegenover de Herfst equinox. Hij beschrijft het simpel met de geboorte van de Dagkracht, Licht, met midwinter en de geboorte van de Nachtkracht, Duisternis, met midzomer. Bij de beide equinoxen is er de dag en nacht evening, de dagen duren even lang als de nachten terwijl bij de zomer- en winter zonnewendes er een omkering plaatsvindt. In de winter wordt het licht geboren en zullen de nachten weer gaan korten terwijl in de zomer het omgekeerde gebeurt. Dagkracht is synoniem voor het individuele bewustzijn terwijl de nachtkracht staat voor het collectieve onderbewuste. Van kerstmis tot St Jan groeit de mens samen met de natuur naar de zon toe en in de 2e helft van het jaar hoort de mens samen met de natuur te leren sterven, loslaten, offeren van het ego voor het bereiken van de grotere eenheid. Eén van de grote problemen in de mens is, vooral van de moderne tijd, dat hij het moeilijk vindt om dat omslagpunt in de zomer te maken. Het individu van onze tijd wil door blijven groeien in de zomer, hij kan het zichzelf opofferen voor de grotere zaak niet of nauwelijks opbrengen waardoor het ego zelfzuchtig en destructief wordt.

Van de Lente-equinox tot de Herfst-equinox is de Dagkracht dus dominant met in de lente een afnemende Nachtkracht en met in de zomer een groeiende Nachtkracht. En van de Herfst-equinox tot de Lente-equinox is de Nachtkracht dominant, met in de herfst een afnemende Dagkracht en in de winter een groeiende Dagkracht. Het jaar kan je dus naar seizoen in vieren verdelen met alle 4 een andere verdeling tussen die dag- en nacht-kracht.

En astrologisch heeft elk jaar-kwart 3 sterrenbeelden: de eerste zijn steeds de initiators, ze zetten de toon, Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. De 2e zijn steeds de krachttekens van dat jaargetijde: Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. En de 3e zijn de veranderlijke, flexibele tekens die de overgang en aansluiting met het volgende jaargetijde bewerkstelligen, Tweeling, Maagd, Boogschutter en Vissen. Ieder sterrenbeeld heeft dus zijn eigen specifieke plaats en functie binnen dit geheel.

Ook nog goed om te weten als basis is dat er 4 elementen zijn: Vuur (geestelijk), Lucht(denken), Water(voelen) en Aarde(fysiek) waarvan de eerste 2 als mannelijk worden gezien en de tweede 2 als vrouwelijk. Ieder teken heeft ook weer zijn eigen element, zijn eigen basisenergie. Ram-vuur, Stier-aarde, Tweeling-lucht, Kreeft-water, Leeuw-vuur, Maagd-aarde, Weegschaal-lucht, Schorpioen-water, Boogschutter-vuur, Steenbok-aarde, Waterman-lucht en Vissen-water.

Hier volgt dan het hoofdstuk. Zelf vind ik sommige stukken van Rudhyar wat warrig en bij dit stuk zou het het begin kunnen zijn. Zet even door als je daar inderdaad ook last van hebt. Zodra hij gaat praten over zuiverheid wordt het volgens mij leerzaam en helder. Zelf ervaar ik de hoofdstukken erg intens, alsof ze letterlijk zo in me plaatsvinden. Veel plezier. Houd trouwens ook in het achterhoofd dat het geschreven is in 1943.

                                 VIRGO

In Virgo is het zich ontwikkelend bewustzijn voornamelijk bezig met analyseren, reageren tegen of verder ontwikkelen van alles wat plaats vond gedurende de Leo-periode. In Leo zagen we een aanpassingsvorm waarin de in zijn sociale aanpassingen nog aarzelende en onzekere nacht-kracht het individu vaak dwingt tot overaccentueren van zijn eigen emotionele projecties. Nadat hij een basis heeft gevonden heeft in zijn thuis en wortel geschoten heeft, wordt het individu geconfronteerd met sociale verantwoordelijkheden. Hij moet aan de gemeenschap deelnemen op grond van zijn thuis en zijn persoonlijke onafhankelijkheid. Met de zomerzonnewende werd hij symbolisch meerderjarig. Nu moet hij zijn rol spelen in de maatschappij. Hij moet produceren, een gezin stichten, scheppend werken. Dat “moeten” voelt hij scherp aan, zelfs waar het niet helemaal bewust is. Hij dringt zich naar voren. Hij neemt de verantwoordelijkheid van beheer op zich. Hij doet aan politiek. Hij is vol van zichzelf -stralend in zijn vaderschap- maar hij is nog niet gewend te handelen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zijn avonturen leiden dikwijls tot mislukking; zijn overgrote zelfverzekerdheid tot het maken van blunders. Hij voelt zich beledigd, zijn trots wordt gewond. Hij heeft zich zo uitgeput dat zijn lichaam zich versleten voelt door een teveel aan werk en aan emoties, misschien door allerlei excessen. En als het gaat on een Leo-vrouw, kunnen kinderen baren en de daaruit volgende taken geleid hebben tot lichamelijke spanning en psychische uitputting. (red: het boek “zonnetekens”gaat in principe over de 12 astrologische geboortetekens maar ook over de samenhang en opeenvolging van die twaalf tekens in het gehele jaar-proces)
Zo kunnen de verplichtingen tegenover gezin en maatschappij zeer diepe sporen hebben nagelaten. Nakomelingschap en scheppende activiteit, werk, en een overmaat aan plezier kunnen ernstige problemen hebben gebracht. In het kort: het is niet alles wel aan boord. Wat kan daaraan worden gedaan? Eindeloze vragen komen op in het in verwarring geraakte gemoed. Wie kan de juiste antwoorden geven? Men moet toch doorgaan met werken, produceren, les geven, investeren, scheppen. Dat is het wezen van het maatschappelijk leven. Maar hoe kan men doorgaan wanneer de kracht en het geloof het begeven? Wie kan de techniek onderwijzen van evenwichtige activiteit, van werken zonder spanningen?
In dit stadium begint de Virgo-fase van de bewustzijns-ontplooiing. Hij begint met een vraagteken. Hij kán eindigen met waarlijke verlichting, als Libra begint, met de herfst-equinox. Hij behoort in ieder geval te eindigen met een beter begrip van de betekenis van het sociale proces, van de aard van de nacht-kracht. Hij behoort te eindigen in schoonheid en vrede, of tenminste in maatschappelijke aangepastheid.
Produktieve activiteit op de basis van zuiver individualisme en emotionele zelfexpressie stelt de mens voor een raadsel. Hoe kunnen fysieke en nerveuze uitputting, emotionele tragedie en ontgoocheling worden vermeden? Dit is in weze de vraag die de mens eeuwigdurend stelt aan de sfinx; en er is een passende traditie die zegt dat het punt van de zodiak, waar het teken Leo eindigt en het teken Virgo begint, het symbool van de sfinx draagt. Dit legendarische wezen dat nog heden ten dage uitziet over de Egyptische woestijn heeft het lichaam van een leeuw en het hoofd van een maagd – dit is inderdaad het ontmoetingspunt van Leo en Virgo. Het symboliseert het antwoord op de eeuwige vraag die we zojuist hebben gesteld. Wat is dit antwoord?
Het antwoord is tweevoudig, maar de 2 kanten ervan behoren geïntegreerd te worden en die integratie, moeilijk in de praktijk, hoewel eenvoudig in theorie, is nu juist het geheim van de sfinx, die twee wezens in één is. Eén kant van het antwoord heeft betrekking op de slijtage, veroorzaakt door een impulsieve en gespannen vorm van activiteit en zijn dramatische gebaren. Dit antwoord kan worden samengevat in één woord: techniek. De andere kant heeft betrekking op een herpolarisatie van de emotionele aard zelf. Techniek en emotionele herpolarisatie zijn de twee sleutels tot het geheim van de sfinx.
Een techniek is een methode gebaseerd op fundamentele principes, waarvan de toepassing het de mens mogelijk maakt zijn werk met gemak te verrichten, met een minimum aan slijtage, afval of destructieve spanning, en in de kortst mogelijke tijd. De werker die de basis van de methode grondig begrijpt en de toepassing ervan heeft ingebouwd tot in de structuur van het gedragspatroon van zijn spieren, zenuwen en geest is een “meester in de techniek”.
Techniek moet geleerd worden. Dus moet degene die het geheim wil leren van een gladde, gemakkelijke en uiterst effectieve werkwijze, “leerling” worden. Hij moet zijn eigen gedragspatroon objectief leren beoordelen. Hij moet het analyseren en vooral niet blind zijn voor de fouten ervan. Hij moet volkomen eerlijk en niet bevooroordeeld zijn in de beoordeling van iedere prestatie: in die van hemzelf, zowel als in die van anderen. Hij moet leren onbewogen en zonder vooroordeel te kritiseren. Hij moet scherp kunnen onderscheiden; hij moet “zuiver”zijn.
Zuiverheid is een term die veel misverstand oproept omdat hij gewoonlijk geladen is met verwarrende ethische en traditionele beelden. Als men van “zuiver water”spreekt bedoelt men water zonder enig bezinksel, vuil of organische stoffen, zoals microben en dergelijke. Het moet niets anders zijn dan wat de chemicus verstaat onder de formule H2O. Zo ook betekent “zuiver”zijn voor de mens: niets anders zijn dan wat hij inherent en volgens zijn eigen individuele bestemming is.
Wanneer de aard van een mens elementen en verlangens bevat, die “niet behoren tot” het patroon van zijn wezenlijke individuele karakter en bestemming, werken deze factoren als “onzuiverheden” en veroorzaken psychologische conflicten en ineenstortingen. Als er deeltjes vuil of water in de benzine komt, loopt de motor onregelmatig en stotend, waardoor slijtage ontstaat. Zo verzamelt een mens gewoonlijk gedurende zijn kinderjaren en zijn schooltijd allerlei “vuil”of substanties, die vreemd zijn aan zijn eigen individuele aard. Het allooi van zijn karakter bevat onzuiverheden, die het soepel verloop van zijn levensprestaties te niet doen. Complexen, voortgekomen uit frustraties tijdens de jeugd, wrok of angsten, werken als water in de benzine. Zij verminderen zijn bruikbare energie. Zij verbreken het wankele evenwicht van zijn psychische en mentale “carburateur”. Hij raakt “van slag”en zijn kracht wordt verspild in nutteloze spanning en in onproductief verbruik van energie.
Techniek betekent een methode om alle onzuiverheden die leiden tot krachtverspilling te elimineren; om van de werker een “zuiver” productief persoon te maken, zonder conflicten, complexen of angsten. Een meester-technicus is volkomen zeker van zichzelf omdat hij weet dat er niets in hem is dat zijn prestatie in de weg kan staan of verstoren, niets in zijn fysieke of psychische mechanisme vanaf de bron tot het punt van doeltreffende verdeling. Zijn handen zijn zeker omdat zijn zenuwen van staal zijn en hij heeft stalen zenuwen omdat zijn psychische aard “zuiver”is en niet beladen met afvalproducten of verstarringen die oorspronkelijk ontstaan zijn uit angst.
Zo is techniek dus gebaseerd op “zuiverheid”. Tevens berust hij op potentie en vaardigheid. Potentie betekent dat de uitvoerder geboren is met onbeschadigde actie-organen, waar de universele levenskracht in een staat van relatief hoge potentie doorheen kan vloeien: in wezen betekent het, dat zulk een levenspotentieel niet is opgebruikt. Vandaar de symboliek van de Maagd die “zuiver”is en “potent”, omdat ze niet besmet is en vol ongebruikte energie.
Tenslotte is er de vaardigheid als resultaat van doelmatige training. In zekere zin zou training niet zo noodzakelijk zijn, of zou tenminste de duur ervan in hoge mate bekort kunnen worden, als de leerling werkelijk “zuiver”en “potent”was, omdat de levenskracht, die dan met een maximum aan intensiteit en zonder verminking zou doorstromen, daardoor de mogelijkheid zou hebben zich snel aan elke nieuwe situatie aan te passen. Ongelukkigerwijs vergeet men dat tegenwoordig. Men legt alle nadruk op mechanische training, terwijl, wanneer alle persoonlijke hindernissen verwijderd waren en het individu werkelijk vol energie was, het meest gecompliceerde mechanisme met heel weinig praktische ervaring zou kunnen worden beheerst. Leven ís intelligentie. De mensen hebben die inherente intelligentie geblokkeerd door sociale en persoonlijke dwaalbegrippen en zo moeten zij hem wel vervangen door langdurige en saaie training. Maar geef het leven gedurende enkele generaties eens een kans dan gebeuren er wonderen.
Hiermee willen we natuurlijk geen afbreuk doen aan de waarde van training, maar alleen aantonen, dat zeker de helft van de taak van de leerling er uit bestaat hindernissen bij zichzelf op te ruimen; de rest is verhoudingsgewijs makkelijk. En zo is dus zelf-zuivering het essentiële middel om tot technische beheersing te komen. De mens moet opnieuw “maagdelijk” worden. Het verleden moet worden vergeten, uitgewist- en alleen blijven bestaan, als een essentie van ervaring, die diepte geeft aan het bewustzijn maar die niet de structuren van geest, emoties en lichaam aantast door gekristalliseerde herinnering, die altijd blokkades veroorzaken en dus verspilling en ondoelmatigheid. Dan wordt het zelf opnieuw levenskrachtig. Er volgt een opnieuw openen van de diepe bron, waaruit krachten kunnen vrijkomen langs hernieuwde wegen. Dan volgt: vertrouwt zijn met nieuwe werkpatronen, waaruit bijna automatisch vaardigheid voortvloeit. Werkelijke vaardigheid is echter nooit gebaseerd op gewoonte en in het geheugen geprente regels, maar op het vermogen om zich ogenblikkelijk aan te passen aan iedere situatie en aan de eisen van elk mechanisme.
De hele voorgaande analyse had tot onderwerp de techniek, en de geïnteresseerde in de astrologie zal in wat daarover werd gezegd, gemakkelijk de verschillende karaktereigenschappen hebben herkend, die astrologische leerboeken op basis van traditioneel gezag aan het zodiakale teken Virgo toeschrijven: analyse, onderscheidingsvermogen, kritiek, werkroutine, zuiverheid, training, enz…. Maar Virgo heeft nog een ander antwoord voor hem die naar volmaking streeft, voor de gedwarsboomde, gekneusde en verbitterde ziel die, nadat hij in Leo achter emotionele zelfexpressie heeft aangestormd, zich leeg voelt en gebroken van hart, ook voor de ouders, wier kinderen zich ondankbaar betoonden, voor de scheppende kunstenaar, wiens scheppingen geen weerklank vonden bij het publiek, voor de leider, verlaten door zijn volgelingen.
Dat antwoord van de sfinx is emotionele herpolarisatie. “Wat was de oorzaak van de emotionele ontgoocheling en bitterheid?”, vraagt de sfinx. En kijkende in de holle ogen van het stenen beeld die tot spiegels worden voor onze meest verborgen diepten, zien we eindelijk in, dat onze emotionele mislukkingen meestal te wijten waren aan ons gebrek aan “sociaal gevoel”. We hebben de betekenis van de nacht-kracht niet willen zien, van die kosmische kracht die alle eenheden samenvoegt tot grotere organismen, en zonder hartstocht of emotie gecompliceerde relatiepatronen samenstelt, opdat ieder ding daarin zijn plaats moge vinden. We gingen ervan uit dat onze manier van emoties projecteren de enige mogelijk was: dat we het recht hadden alles of niets te eisen, het recht om het leven onze voorwaarden te stellen. En de nachtkracht werd destructief, we raakten verdwaald in het donker en beangst door de gebroken echo’s van onze eigen begeerten.
Kijk naar mij, zegt de sfinx, en wordt naar mijn beeld en gelijkenis. Mijn leeuwen hartstochten zijn sterk. Ik ben een enorme kat en mijn lendenen zijn vol vurige kracht. Maar ik heb het hoofd van een maagd. Ik wacht in stilte op datgene wat komen moet. Ik kijk op naar de sterren. Ik beid mijn tijd, zoals die beschreven staat. In mij is geen trots en geen haast. In mij zijn kracht en zuiverheid gericht op de vervulling van doel en bestemming.
De nacht-kracht is de kracht van het boven-persoonlijke doel, de baarmoeder van een groter zelf, van verderstrekkende levensordeningen. Hij bundelt de kleinere zelven in verwachting van het grotere zelf, dat op de bestemde tijd zal komen. Daarom is de boodschap van Virgo aan hen die lijden”kijk verder dan jezelf. Herzie je begeerten, geef je emoties en je impulsen een nieuwe richting. Je energieen behoren niet jou toe, maar aan het leven. Je hebt ze in bruikleen voor de mensheid als geheel. Zorg ervoor dat ze tot een doel dienen, groter dan je kleinheid, groter zelfs dan thuis en gezin. Wijd ze aan het grotere geheel.
Zo is Virgo in een van haar aspecten het gebied va devotie en geestelijk leerlingschap, het gebied van de dienstbaarheid van het individu aan een collectief doel en een collectieve discipline, het gebied van dienstverlening en zelfopoffering, van de bereidheid tot het offer. Zoals dat van het zaad, dat brood is geworden om de hongerigen te spijzigen. het is het gebied van het leger, want door de discipline en de offers van de oorlog leert de mens door dwang deel te nemen aan een groter geheel: de natie. Het is het gebied van gehoorzaamheid aan de wet, van de structuur van het universum, van het menselijk ras, van de gemeenschap. Hierin kan de mens leren dat hij die zijn ziel verliest, zijn goddelijke oorsprong vindt. En als hij dit leert, komt voor hem het moment om te kloppen aan de poort van de tempel, teneinde de grote metamorfose te ondergaan, die diegene wacht die, na één te zijn geworden met de sfinx, de pyramide betreedt om ingewijd te worden.
Er is de laatste tijd zoveel geschreven over “inwijding”. Toch is er nog altijd meer van te zeggen. In elke vitale transformatie-crisis moet namelijk een ieder die voor deze uitdaging en deze problemen wordt geplaatst hen tegemoet treden met zijn eigen, relatief unieke levenservaring als achtergrond. Meer nog: initiatie betekent iets anders voor de verschillende delen van de menselijke persoonlijkheid. Wat de techniek betreft kan het betekenen het verkrijgen van een diploma uit handen van de “universiteit”, waartoe de “meester in de techniek” behoort. Wat betreft emotionele herpolarisatie en de verhouding van het individu tot een groter geheel, aan welks leven hij op het punt staat deel te nemen, betekent initiatie het einde van het alleen-zijn, hoewel niet helemaal van het eenzaam zijn.
De leeuw is de koning van de woestijn omdat hij symbolisch in staat is alle mindere schepselen te verslinden en te overheersen. Dit doende, merkt hij dat hij alleen staat in de woestijn. Ook het ego is alleen, omdat het zich in verhouding tot anderen alleen kan zien als een meester tegenover zijn slaven, of als een solist, die een voorstelling geeft voor zijn ontvankelijke gehoor. Daarom staat hij alleen op het toneel, gescheiden van alle anderen door de voetlichten van zijn trots, van zijn zelfopgelegde zending, of door de luister van zijn koninklijke staat. Ook de maagd is, bij definitie, alleen, maar het is een heel ander soort van alleen zijn. De maagd is alleen en vol verwachting. Zij verwacht de voltrekking van een mysterie, dat zowel haar alleen-zijn, als haar maagdelijkheid zal verbreken. Ze kan bang zijn voor het onbekende. Ze kan, als de sfinx, staren in de woestijnnacht, maar in haar hart en in haar schoot weet ze, dat hij zal komen. Die komst zal van de woestijn een vruchtbare vallei maken. Een volk zal geboren worden. Libra zal komen: de gemeenschap der mensen, de maatschappij, de belofte van beschaving, de mystieke Broederschap, waarvan de werkelijkheid als een concreet feit wordt geopenbaard in de diepe kamer van de pyramide.
Als het maagdelijke meisje bevrucht wordt door de geliefde, betekent dat niet alleen, dat zij zich verenigt met een bepaalde man. Zij staat open voor het menselijke leven als geheel. Het gehele verleden van het menselijke ras overstroomt haar verwachting en zij wordt een belofte voor de komende beschaving. Zo breekt ook het collectief onbewuste door tot op de drempel van het bewustzijn in de mens die wordt “ingewijd”. De mens dringt door tot in de mens. Libra dringt door tot in Virgo. En Virgo is de verwachting van deze gebeurtenis, de lange en moeilijke voorbereiding ervoor.
Allereerst echter moet deze verwachting worden gewekt. Hij bestaat niet in Leo. De sfinx is de symbolische uitdrukking van de crisis die op een bepaald punt van de evolutie moet komen om van het scheppende, zichzelf projecterende, dramatische alleen-zijn van het menselijke ego (Leo), het verwachtende, vruchtbare alleen-zijn van de menselijke ziel (Virgo) te maken. De term “ziel” is nogal ongelukkig, omdat hij zoveel verschillende en vage betekenissen heeft. Wij bedoelen er hier mee de toestand van de menselijke psyche -van ’s mensen geest en gevoelens- wanneer hij begint te begrijpen dat hij niet het middelpunt is van het hele universum, en dat hij deel heeft aan een ontzaglijk geheel van “zijn”, waarvan de schijnbare oneindigheid vreesaanjagend is en toch een dwingende aantrekkingskracht uitoefent.
Het scheppende vuur, dat vanuit het centrum van de geindividualiseerde persoonlijkheid naar buiten uitslaat in kolkende wervelingen, is Leo. Langzaam wordt het vuur de ruimte gewaar, die het aan alle zijden omringt. Het staat tegenover de koude van de ruimte. Het wordt gedwongen zijn vibrerende intensiteit te verminderen. Stralende atomen in geïoniseerde toestand in het hart van de zonnen leren zich te gedragen als meer bestendige chemische structuren. Energie wordt materie. De kracht in de lendenen van de leeuw wordt rede en onderscheidingsvermogen in het hoofd van de maagd. Emotionele en scheppende gedachtendrama’s worden nadenkend analytisch begrip. Er is een voortdurend proces van afkoeling. De ruimte overwint het vuur. De velen overwinnen de enkeling. Relatie zegeviert over zelf-uitstraling. Een voorgevoel van het grotere onbekende zet een vraagteken achter de waarde van alle bekende glorie en alle emotionele opwinding van de hersenschimmen van het ego. De verwachting van datgene, dat dit onbekende in de ziel zal doen nederdalen, is geboren. Het doet er niet toe hoe men zich dit mysterieuze dan voorstelt. De leeuw is reeds de maagd geworden: het eeuwige vraagteken.
Wie is de eeuwige onbekende die het antwoord zal geven op het “waarom”van de maagd? Het is hij die, omdat hij geen naam heeft, de macht bezit om “zin”aan iets te geven en daardoor de naamgever is. Hij is de initiator, die steeds het raadsel oplost van persoonlijkheid en bewust leven. Hij, die in zijn geest het geheim bezit van de “maat des mensen”. Maar om hem te vinden moet het individuele ego vrijwillig neofiet worden. Hij moet training en beproeving ondergaan, emotionele herpolarisatie en de overgave van zijn tragisch en toch zo dierbaar alleen-zijn. Hij moet het verleden met begrip verwelkomen, opdat de toekomst in wijsheid kan worden voorbereid. Hij moet in de stilte van de koningskamer van de pyramide durven staan, en niet bang zijn.
Hij moet sterven en herboren worden. Stilte daalt altijd neer in de ziel die zoekt en zwijgend schouwt naar verre sterrebeelden door de betoverende nacht van de woestijn. Ook vandaag nog kijkt de sfinx uit, al worden geen leerlingen meer ingewijd in de ontwijde pyramide en brachten bommen een zinloos dood in de steden rondom. Maar de realiteit van de sfinx blijft bestaan. De mens is de sfinx geworden en vraagr de eeuwige vraag. Door de wereldcrisis van onze dagen(red: dus de 2e WO voor de schrijver) zoekt hij het pad naar de nieuwe pyramide en de nieuwe inwijding – het pad naar de “volheid des mensen”.

Nog eenmaal hier de link naar het virtuele boek zonder het hoofdstuk Virgo dus en in het Engels voor de geinteresseerde. http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p1p1.shtml

13 september,

de dag voor de Virgo volle maan en de energie sinds eind augustus is enorm. Het innerlijk lichaam is bijzonder levendig en heeft zich deze weken meer of minder gevuld met het vuur van de Leo periode. De verandering wordt sterker en sterker wat gepaard gaat met een grote vreugde in het dagelijks leven. De ziel gaat steeds meer stralen naarmate de ontwikkeling verder gaat. Het proces blijft wel afhankelijk van mijn bewuste innerlijke eenpuntige gerichtheid op dat proces en dat is af en toe moeilijk genoeg. Maar ik heb niet het idee dat ik meer op mijn bord krijg dan ik aan kan.

Politiek is het natuurlijk ook spannend deze maand. Volgens mij beginnen de hard schreeuwende rechts extremisten langzaam maar zeker om te vallen. Karma doet zijn werk. Bijzonder komisch was hoe Salvini zichzelf buiten spel zetten in zijn zelfzuchtige overmoed. Ook in de UK lijkt het de goede kant op te gaan. Al het rattengedrag van Johnson en kornuiten komt in de openbaarheid en ook hij begint zichzelf door zelfzuchtige overmoed buiten spel te zetten. Volgens mij het begin van de karmische val van zelfzuchtige, door haat aangedreven extremisten van alle kanten. Loon naar werken!

Ook Saturnus, de planeet die over het Karma gaat, gaat volgende week weer van retrograde via stationair naar direct wat gepaard gaat met de laatste conjunctie met de south lunar node die op 28 september exact is. Een ongekend verschijnsel dat de retrogradegang van Saturnus bijna een half jaar samenloopt met de south lunar node. Een bijzonder intense karmische gebeurtenis. En op 2 oktober gaat Pluto ook weer direct dus we krijgen het komende half jaar bijzonder veel karmische resultaten terug. Zowel positief als negatief; de gevolgen van ieders intenties zullen versneld terug gaan keren naar de bron, naar jezelf dus. Loon naar werken!

20 september,

Tevens, in aansluiting op het laatste, zie je deze dagen en weken ook de groei van het idealistische geheel. Steeds meer mensen lijken tot bewustzijn te komen. Eén van de mooiste blijf ik Greta Thunberg vinden. Hier alvast een link naar een mooi artikeltje en filmpje van haar samen met George Monbiot: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/19/greta-thunberg-we-are-ignoring-natural-climate-solutions

22 september,

Het is vanavond de laatste avond voor de overgang van Virgo naar Libra morgenochtend om een uur of 10. Ik vermeld dit omdat het afgelopen jaar bij de Lente equinox en vorig jaar op 23 september de energiewisseling heel punctueel en heel sterk was. Het zijn de 2 overgangspunten in het jaar waar de dominantie van de Dag-kracht of het individule bewustzijn wisselt met de Nachtkracht of het collectieve onderbewuste en andersom in het voorjaar. Als je deze 2 data terugleest in dit blog dan lees je ook dat ik zelf verrast werd door de plotse en sterke wisseling van energie. Daarom anticipeer ik er nu maar op en dan kan ik morgen vertellen of dat klopte. De Virgo voorbereiding lijkt ook zo goed als klaar te zijn voel ik innerlijk: mijn bewuste ik lijkt bereid zich weer meer over te geven aan het onpersoonlijke collectieve onderbewuste. Elk jaar lijkt die bereidheid weer een stap verder te zijn. En die stap maken is belangrijk maakt Rudhyar me duidelijk. En het is niet dat ik dat zo zie omdat hij dat zegt maar hij verwoord eigenlijk vrij precies wat ik praktisch ervaar. Het is één groot feest van herkenning. Vandaag het hoofdstuk Libra gelezen en dat resoneert sterk innerlijk.

Ook wil ik hier een esoterisch stuk kopiëren van Rudolf Steiner omdat ik voel dat het hier thuis hoort zo vlak voor de Herfst-equinox. Ik kan de stroom die naar beneden komt voelen die hier beschreven wordt, en het spirituele opstijgende wat Steiner hier beschrijft en wat ik het oprijzen van de vrouwelijk kant van de ziel noem. “Sophia” zou hier wel eens de goede benaming voor kunnen zijn. Ik kwam deze tekst de afgelopen maanden weer tegen na lange tijd en nu ervaar ik hem. Ik doe er ook de link bij voor diegenen die er wat mee kunnen. Zo niet kan je het ook gewoon overslaan.

” To the chemist the blood of Golgotha is the same as any other blood; but in reality it is quite different. It signifies that the substance of the blood flows down to the earth, and that the spirit corresponding to it fills the aura of the earth with new impulses and new forces which have significance for the future evolution of humanity. From there the forces which change the earth stream forth, from there they stream through man. Only a small part of what flowed in at that moment has been realized up to now. Ever more and more man will learn to understand what the earth has become through that moment of Golgotha, and what man can develop towards in that consciousness which he has gained since Atlantis. What, then, has man gained since Atlantis? Two things: the “I”-consciousness and the faculty of sight in the external world. That which previously was open to him, the spiritual world, has been closed. Truly these earlier men saw what the later myths relate — Woden, Mercury, Jupiter, Zeus. They saw all these beings at night; they were then among them. This door to the spiritual beings has closed. In its place man gained the world now surrounding him. The spirits have withdrawn from him; all that he was able to see at that time has disappeared. Formerly he saw the Divine when he slipped out of the snail-shell of his physical body. He had now to see the Divine within the body if it were to appear before him. This means nothing else than that we must receive the Divine in bodily visible shape because human consciousness has become adapted to physical vision, and for this reason the Divine Itself had to assume bodily physical form. Therefore the Divine appeared once on the earth in a fleshly body. It had to appear in this form because man had advanced to this stage of perception it had to be presented in this way to his perception so that he could understand it. And all the appearances which had previously taken place at other stages of evolution had to be united in that greatest event in the earth’s history, which will throw light on the whole future and which we shall now unveil from the Apocalypse; in that event which physically looks as if drops of blood stream down to the earth, but spiritually as if something rises up which changes the aura of the earth. The force which then flowed in will work together with the earth throughout the whole future. The earth-soul, the spirit of the whole earth, was then inoculated with something new. The Christ principle united with the earth at that time and the earth has become the body of this Christ principle. So that the statement is literally true, “He who eats my bread treads me underfoot.” When man eats the bread of the earth he eats the body of the earth and this is the body of the earth-spirit which, as the Christ-Spirit, since the event on Golgotha, is united with the earth. And man walks upon the earth-body, he treads this body underfoot. All can be understood literally if only we are able first of all to comprehend the text in the right way.” https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA104/English/APC1958/19080623p01.html

Misschien wel enigszins samenhangend hiermee bedenk ik me net, hier ook nog wat publieke reacties van mij op een artikel van Bas Heijne van dit weekend. Het artikel waarvan ik hier de link zet doet eigenlijk niet zo terzake, het gaat meer om mijn parallelle reacties. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/de-geest-is-uit-de-geesteswetenschap-a3974134

En mijn reacties: “Volgens mij gaan we met de Humaniora nou juist wel China én zelfs ook de USA verslaan. In China zal door de wereldwijde (social)media de bevolking ook gaan ontwaken voor een individuele vrijheidsbehoefte. Ook zich ontwikkelende Chinezen zullen niet meer gaan accepteren dat de staat ze gevangen wil houden in een Orwelliaans staatsdwang-systeem. Gebeurtenissen zoals in Hong Kong zullen de Chinezen aan het denken zetten. Een zich ontwikkelende bevolking gaat onontkoombaar individuele vrijheden opeisen. Aan de andere kant in de USA heeft het doorgeslagen, zogenaamde “efficiënte” Neo-liberalisme de maatschappij al dusdanig gesloopt dat het volk steeds meer in opstand zal komen om Sociale Rechtvaardigheid op te eisen.

Juist hier in Europa is nou net het maatschappelijke systeem meer gebouwd op het streven naar balans tussen individuele Vrijheid enerzijds en Sociale Rechtvaardigheid anderzijds. Het is juist die balans die in China en de USA ontbreekt die Europa beter zal beschermen tegen de onrust en de onlusten in de huidige wereld. Humaniora zijn een expressie van samenhang, en vormen het cement in een samenleving dat de boel bij elkaar houdt. En dat ondanks achtereenvolgende regeringen die het liefst de destructieve Amerikaanse mislukking wilden kopiëren. Alhoewel, ik moet het eerlijk toegeven, zelfs de VVD het laatste jaar lijkt in te gaan zien dat dat toch niet de juiste weg is. Nu minister van Engelshoven nog. “

En vervolg: ” Sorry , hier een antwoord op uw vraag, een beetje laat, maar: ” hoe moeten we ze(de Chinezen) dan verslaan?” was een bewoording die gebruikt was door onze minister Wiebes hierboven in de tekst van het artikel. Zelf denk ik eerder dat zowel China als de USA, net als de Brexiters trouwens, zichzelf in de voet zullen gaan schieten door die onbalans. Daar hoeven wij weinig voor te doen.Het enige wat wij zouden moeten, en naar ik denk ook zullen doen, is die innerlijke balans verbeteren en perfectioneren waardoor de samenwerking, onze kracht, zich versneld zal verbeteren. En door die groeiende samenwerking ontstaat dan weer de missende derde balanshoudende kracht: Broederschap. En dat is de kracht, gevormd door- en afhankelijk van- onze vrijwillige keuzes, die deze tijd dringend nodig heeft. “

En 3e: ” Precies, de Humaniora, of Menswetenschappen zoals ik ze zelf liever noem, zorgen voor de ontwikkeling van het samenbindende empathisch vermogen in een samenleving (Een expressievorm trouwens van de vrouwelijke kant van de menselijke ziel). Te weinig daarvan in een maatschappij zorgt voor een sterkere polarisatie met minder vermogen tot inleven en luisteren naar elkaar waardoor het gevaar voor ruzies, uiteenvallen of uiteindelijk zelfs oorlog groter wordt. Hoe meer empathie in een samenleving, hoe meer samenwerking en hoe sterker de eenwording in een samenleving zal groeien; een proces dat we in Europa kunnen zien plaatsvinden.

En als ik het goed zie denk ik dat recentelijk het zichzelf in de voet schieten van bv Erdogan, Salvini en Johnson de eerste goed zichtbare gevolgen zijn van het in onbalans zijn of raken van die leiders en die landen. Er zullen er nog veel meer gaan volgen het komende jaar denk ik alhoewel u natuurlijk helemaal gelijk heeft door te stellen dat alleen de tijd dat ons kan leren. We zullen zien of ik het goed zie. Balans tussen Vrijheid, Liberaal en Mannelijk enerzijds en Gelijkheid, Sociaal en Vrouwelijk anderzijds is volgens mij het antwoord op onze innerlijke en onze maatschappelijke problemen. Onze scheppingen, de maatschappelijke structuren, reflecteren onze eigen innerlijke morele gesteldheid. Ik hoop dat dat verhelderend is. ”

23 september,

Het is nu bijna 3 uur ’s middags, tot 1 uur moest ik werken, en inderdaad nam vanaf een uur of 9 ’s morgens de energie in mijn hoofd sterk toe. Het is wel anders dan vorig jaar toen ik echt een spirituele entiteit voelde binnenkomen door mijn kruin. Maar dat zal wel zo zijn omdat ik deze zomer ook niet echt het idee heb gehad dat ie er uit is gegaan. Wel gedeeltelijk trouwens, zie het begin van dit zomerbericht. En vanaf een uur of 10-11 vanochtend werd het in mijn hoofd bijzonder intens en vooral rond mijn derde oog, de pijnappelklier, de vlammen sloegen eruit soms. Het is bijzonder vurig en het is me ook volstrekt duidelijk dat die, zo gevoelde innerlijke “helm”, die in Maart 2017 als eerste aangelegd werd, geregeld, en ook nu dus, noodzakelijk is en was om die spirituele energie vast te kunnen houden of te kunnen bevatten. Ik zal wel merken wat er verder gebeurt. Zoals steeds weet ik dat dit gestoord klinkt maar toch vind het plaats en het is bijzonder sterk. Onthoud dat ik het alleen opschrijf om het met tijd en al te registreren voor later en/of voor mensen die er meer van snappen. Ik vond het al mooi dat ik het dit keer aan kon zien komen. We zien wel waar het heen gaat.

24 september,

Vandaag even melden dat het wel allemaal vanaf dag 1 los gaat. Ik had het niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Astrologisch is deze equinox ook echt een startpunt, samenvallend met Saturnus en Pluto die deze weken beginnen direct te gaan. Ook een boel vurige aspecten die bijzonder krachtig gelijk tot actie aanzetten. En maatschappelijk dus samenvallend met de Klimaatmarsen en de UN conferentie ,natuurlijk met Johnson die onderuit gehaald word door het supreme court en ook nog eens ’s avonds een mogelijke start van een Impeachment-procedure tegen Trump. Het kan niet op vandaag! Dat er nog maar vele dagen als deze mogen volgen de komende tijd.

aa

Voorjaar 2019 maart-april-mei

De bovenstaande post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde. Het eerst lezen van Integriteit 1 en 2 kan ik van ganse harte aanbevelen.

6 maart,

Als startpunt van deze 3 maanden neem ik de nieuwe maan van 6 maart die samenvalt met Aswoensdag, de retrogradegang van mercurius, geheel in Vissen deze keer, en de overgang voor de komende 7 jaar van Uranus van Ram naar Stier. Daarnaast is deze nieuwe maan conjunct met Neptunus en wordt sterk gestabiliseerd door sextielen met Mars en Saturnus. Kortom een krachtige en sterk introspectieve nieuwe maan die er voor zal zorgen dat ik zeker deze maand versterkt naar binnen gericht zal blijven wat prima samenvalt met de beginnende voorbereiding op de Lijdenstijd, Goede Vrijdag en Pasen.

21 maart,

De afgelopen maand is een sterk spiritueel naar binnen gerichte periode geweest waarin het leek en lijkt alsof mijn hogere ik, of mijn ziel, delen van mijn nog wildere lagere ik of nog onverwerkt karma, ik weet niet precies hoe ik het moet benoemen, geabsorbeerd heeft. Ik kan het niet beter omschrijven maar er gebeuren innerlijk sterke dingen deze weken.

Maar momenteel is het de volle maansnacht van 20 op 21 maart een paar uur na de lente-equinox die exact was om 11 uur ’s avonds een paar uur geleden. En vanaf half 12 voelde ik dat mijn ziel het contact met de buiten ons zijnde kosmische krachten door mijn kruin heen weer herstelde en dat wordt nu steeds sterker. Bedenk dat ik een half jaar geleden precies op de herfst-equinox het tegenovergestelde ervoer. Toen kwam mijn hoger ik bij me naar binnen en nu gaat hij weliswaar nog niet naar buiten, dat gebeurt pas met hemelvaart, maar het contact wordt nu wel degelijk hersteld en daarmee gepaard wordt er een ontzettend sterke en vurige verbinding gelegd. Dit moet het ontkiemingsproces van het gezaaide spirituele zaad zijn wat ik ervaar. En er is echt niks zweverigs aan; het is gewoon ontzettend sterk en helder. Ook hier, net als op 23 september, had ik dit niet verwacht maar het gebeurt gewoon en achteraf is het logisch en duidelijk als ik de geschreven kennis erover leef. Vooral Dane Rudhyar spreekt vaak heel direct tot me. Hij is al in 1985 gestorven en ik kende hem niet maar hij heeft wel degelijk sterk spirituele impulsen gehad die me momenteel zeker helpen om het meer te begrijpen. hij is de grondlegger van de humanistische astrologie en ik zal hier 2 links geven van sites waar zijn werk, zoals het spiritueel juist is, zonder winstoogmerk aangeboden wordt. Zonder dat laatste had ik hem waarschijnlijk ook niet gevonden, dus bij deze dank aan Dane zelf en zijn nazaten voor het vrij beschikbaar stellen voor een deel van zijn absoluut waardevolle werk. http://www.khaldea.com/rudhyar/index.shtml en http://mindfire.ca/An%20Astrological%20Mandala/An%20Astrological%20Mandala%20-%20Contents.htm Let wel ik heb pas kleine gedeeltes gelezen op momenten dat dat nodig was maar iedere keer was dat zeer verhelderend. De 2e link bevat voor mij de belangrijke sabian degrees die ik veel gebruik en die steeds verhelderender worden naarmate ik weer wat verder kom in de astrologie. ook hier weer, let wel dat ik eerst innerlijk transformaties en veranderingen voel en ervaar en dat daarna pas de relevante gelezen stukken tot me neem. Op die manier verhelderd het in mezelf. ook hier geld voor mij zoals alle boekenkennis die ik deze tijd tot me neem dat ik sterk een leidende hand voel die me stuurt in wat en hoeveel ik tot me moet nemen op elk moment. Ook nog even wat betreft de sabian degrees de mededeling dat ik af en toe ook nog die van Sandbach en Lonsdale gebruik omdat ik hun invalshoek soms beter vind.

Ook voor de wereld zullen vanaf nu de idealen beginnen te ontspruiten in de fysieke wereld. Ik ben volstrekt overtuigd van de synchroniciteit van mijn innerlijke ervaringen en de wereld ontwikkelingen. De stijgende weg gaat vanaf nu tot aan St Jan weer beginnen. De idealen zullen zich meer gaan manifesteren terwijl alles wat geen spirituele of morele basis heeft steeds wilder, minder verbondener en lelijker zal worden. Wat binnen in de mens is zal steeds zichtbaarder aan de buitenkant zichtbaar worden. De karmische versnellingen gaan gelijk op met de klimaatversnellingen en beiden zullen samen steeds duidelijker waarneembaar en ervaarbaar worden dit jaar en volgend jaar.

2 april,

Ik zal hier eerst wat schrijfsels neerzetten die ik op kranten-opinie afdelingen heb geschreven de afgelopen maand zodat je kan zien waar de spirituele- en de wereldlijke invalshoeken elkaar treffen. Ze naderen elkaar steeds meer deze maand. Na de citaten weer een meer spirituele invalshoek.

De onderstaande citaten-blokjes zijn onderdeel van een site discussie n.a.v. de verkiezingen wat betreft Baudet. Hier ook het principe aan het werk dat het immorele eigenlijk de katalysator is van de morele wil, het negatieve maakt de morele wil wakker en zet hem aan tot handelen. En dat beeld hoort vooral bij deze periode, het begin van de Lijdenstijd, het begin van de voorbereidingstijd van 4 weken voor Pasen. Begonnen per 24 maart.


“De ongebreidelde, dierlijke wil tot macht of het recht van de sterkste dat rechts extremistische ideologen idealiseren leidt onherroepelijk tot onderdrukking, splijting, haat en oorlog zoals we dat op kleine schaal kunnen zien bij rechts extremisten en op de grootste historische schaal bij de Holocaust. De vernietigende werking op grote schaal de vorige eeuw van deze eenzijdige brute mannelijke wilsuitoefening, evenzo als een mogelijke herhaling daarvan deze eeuw laat zien dat de evolutie nou juist de tegenovergestelde vrouwelijke, holistische waarden heeft ontwikkeld. Liefde voor de medemens, empathie, samenwerking opofferingsgezindheid, sociaal gedrag enz…., waarden die Baudet als zwak ziet en verafschuwd, zijn nu juist de enige waarden die de vernietigende werking van de brute blinde wilsuitoefening kunnen overwinnen. Samenwerking, empathie, zelfreflectie enz.. die maatschappelijk zijn geinstitutionaliseerd in bv de EU en de VN zijn m.b.v. de positieve mannelijke kwaliteiten innerlijke moed, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld. Noodzakelijke kwaliteiten en waarden om de effecten van die dierlijke wil tot macht gezamenlijk te overwinnen willen we als mensheid die vernietigende effecten overleven. En de evolutie heeft dat uiteraard goed gezien. Samenhangend zien we ook de opkomst van inclusievere vrouwelijke waarden, me too, gender fluiditeit als gevolg van het evolutionair oprijzen van die noodzakelijke inclusieve en samenwerkende empathische zachte waarden die zoeken naar de juiste man-vrouw balans. ”


“Ook hier blijft het probleem dat de meeste mannen vergeten zijn dat mannelijkheid zit in het innerlijk kunnen weerstaan van angst, haat en zelfzucht, niet in het ongebreideld uitleven van één van die drie zoals gangbaar gedacht wordt. Daarbij wel aangetekend dat die potentiële mannelijke weerstandskwaliteiten natuurlijk ook in de vrouw zitten net alsdat de verbindende, empathische vrouwelijke kwaliteiten omgekeerd ook in de man zitten. Het gaat om het vinden van de balans tussen beiden in ieder individu. De ene sekse spiegelt idealiter de gevraagde emancipatie van de andere sekse in de dagelijkse werkelijkheid zodat beiden samen naar die balans kunnen streven, met de Liefde als gids en verbinder en dus ook als emotioneel vergrootglas waar dat nodig is.”

Daar beiden kanten in ieder mens zitten kan het zijn dat gender fluiditeit kan optreden bij het gelijkwaardiger en minder extreem worden van de tegenstelling tussen man-vrouw, wat ook weer aantoont dat we op weg zijn naar een meer geheelde mensheid alhoewel het eenzijdig mannelijke dat zich krampachtig vasthoudt aan het verleden zich niet zonder slag of stoot gewonnen zal geven. Maar dat zijn niet meer dan achterhoedegevechten en noodzakelijke geboorteweeën.” 


“Als Floor me toestaat: De inspiratie stroomt op het moment en ik ben een kluizenaar die compleet naar binnen gekeerd is en de punten beginnen zich langzamerhand te verbinden tot een coherent beeld:Naast de emancipatie van man en vrouw en de groeiende variaties in gender identiteiten zijn er natuurlijk meer zichtbare expressies van de doorbrekende vrouwelijke zachte waarden. Bijzonder zichtbaar zijn de nieuwe perspectieven die zich mengen met de voornamelijk mannelijke visie op het verleden zoals bv Sinterklaas, kolonialisme, roofkunst, #metoo, RK kerk en sexueel misbruik. De nieuwe inzichten breken het oude wereldbeeld steeds meer open. Daarnaast is Neo-Liberalisme ook trouwens een expressie van een zeer eenzijdig mannelijke wereldbeeld en niet voor niks zijn de Republikeinen in de US en de Conservatieven in de UK als meest extreme voorbeelden in zwaar weer op het moment; Hun visies zijn achterhaald en rijp voor de schroothoop willen we als mensheid overleven. Groen en Sociale Rechtvaardigheid, bij uitstek voorbeelden van zachte waarden, staan aan de vooravond van een wereldwijde doorbraak omdat die evolutionair gezien de waarden dragen die de mensheid nodig heeft om te overleven. Waarmee ik trouwens volstrekt niet wil zeggen dat Liberaal fout is. Natuurlijk niet; het moet alleen wel natuurlijk en positief verbonden blijven met de rest. Ook maatschappelijk gaat het om het vinden van de gewetensvolle balans tussen mannelijk(Liberaal) en vrouwelijk (sociaal). Dit overkoepelende besef is aan het doordringen in het menselijke bewustzijn. Evolutie gaat met quantum-sprongen en in onze tijd zitten we in een stroomversnelling naar nieuwe bewustzijnsinzichten. Wetenschappelijk zou je het ook kunnen zien als een evolutie-sprong: het vrouwelijke deel van de menselijke ziel begint zich innerlijk en uiterlijk steeds meer in ons bewustzijn te manifesteren; evolutionair noodzakelijk voor de overleving van de soort ”


“Het is allemaal uit dezelfde oorzaak, het zou het overzichtelijker, inzichtelijker, hoopvoller en eenvoudiger moeten maken. Bovendien hoef je niet iets specifiek te doen. Het Je hoeft alleen maar innerlijk mee te gaan met de stroom, het getijde stroomt de goede kant kant op alhoewel er natuurlijk ook een boel oplaaiende emoties tussen zullen zitten! Maar positieve dingen staan op doorbreken, staar je niet blind op het oppervlakkige tijdelijke succes van (extreem) Rechts. Net als Trump en de Brexiteers lopen de eenzijdig patriarchalen op hun laatste benen.”

8 mei,

Ik zie net dat mijn laatste schrijfsels van begin maart zijn. Ongelooflijk dat ik 2 maanden niks geschreven heb terwijl er toch genoeg innerlijk gebeurt. De behoefte om te schrijven is sterk gedaald, misschien wel omdat ik minder nieuwsgierig ben dan vorig jaar naar wat er met me gebeurt. Het vertrouwen is geheel daar en ik heb geen behoefte meer om te weten waar we heengaan. Ik zie het wel. De versmelting gaat geleidelijk op een natuurlijke manier steeds verder en vanaf Pasen is dat ook weer geïntensiveerd alleen ervaar ik gek genoeg meer een indaling dan een opstanding. Het is alsof sinds Pasen mijn ziel mijn lagere ik met zijn driftleven doordringt en omwerkt. Ik weet niet waartoe maar dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het contact wat vanaf 20 maart weer aanvoelde als een dunnig draadje mijn kruin uit, voelt sinds Pasen vele malen verdikt aan de bovenkant van mijn hoofd, zo’n 20-30 cm doorsnede nu.

Maar zoals ik onlangs tegen één van mijn dochters zei: Ik zou het zelf ook niet geloven als iemand dit zo tegen me zei. Ik heb er dan ook totaal geen moeite mee als mensen me niet geloven, ik begrijp het helemaal maar toch is het zo: ik kan niet anders dan de waarheid opschrijven die ik dagelijks ervaar. Maar volgens mij hebben ze alles in de peiling daar boven en is er ook niks om me zorgen over te maken. Mezelf overgeven en steeds meer van mijn lagere ik in etappes offeren lijkt de enige juiste weg voor me. Sexualiteit staat de laatste tijd trouwens centraal en ook hier gaat het op de wilsweg om het beheersen, het inhouden van het orgasme terwijl mijn ziel de drift-ervaringen wil ondergaan. Mijn ziel maakt me duidelijk dat we één zijn; Alle kanten van mezelf moeten geaccepteerd worden. Opmerkelijk misschien was dat ik rond Pasen het idee had alsof de geestelijke wereld een gifslang aan het melken was (mijn lagere ik) om daardoor tot begrip te komen en vaccins te kunnen maken. Daarna gevolgd door de nog steeds verdergaande indaling. Dat over die gifslang is een beeld van iets wat ik ergens gelezen had als intuitieve associatie bij een terzake doende sabian-degree. Het correspondeerde sterk met mijn eigen gevoelservaring, vreemd maar wel natuurlijk aanvoelend.

Hieronder nog 2 stukjes op een nieuwsplatform uit maart. Het merendeel had ik al begin maart neergezet maar deze zijn toch net weer wat anders geformuleerd. Ik vind ze zelf erg actueel en goed bruikbaar in de huidige tijd. Ze voelen aan als mogelijke spirituele spruiten die dit jaar kunnen uitgroeien tot inzichten van betekenis. ook vertellen ze me dat mijn innerlijke spirituele werkelijkheid en de materiele werkelijkheid elkaar beginnen te doordringen. Misschien wel synchroon met mijn eigen fysieke ervaringen bedenk ik me nu net.

” De emancipatie van de vrouwelijke kant van de menselijke ziel de afgelopen 100 jaar maakt het verschil met vroegere periodes: het mondig en bewust worden van de kracht van zachte waarden.De ongebreidelde, dierlijke wil tot macht of het recht van de sterkste dat rechts extremistische ideologen idealiseren leidt onherroepelijk tot onderdrukking, splijting, haat en oorlog zoals we dat op kleine schaal kunnen zien bij extremisten en op de grootste historische schaal bij de Holocaust. De vernietigende werking de vorige eeuw van deze eenzijdige brute mannelijke wilsuitoefening, evenzo als de dreiging van een evt herhaling verklaren de noodzaak om de tegenovergestelde vrouwelijke, holistische waarden te ontwikkelen. Liefde voor de medemens, empathie, samenwerking opofferingsgezindheid, sociaal gedrag enz.., waarden die Baudet en andere extremisten als zwak zien en verafschuwen zijn nou juist de enige waarden die de vernietigende werking van de brute blinde wilsuitoefening kunnen overwinnen. Die zachte waarden geinstitutionaliseerd in bv de EU en de VN zijn een voorbeeld van maatschappelijke groei van die waarden om de destructieve effecten van de dierlijke wil tot macht te overwinnen. Samenhangend zien we ook de opkomst van inclusievere vrouwelijke waarden, #metoo, gender fluiditeit als eerste zichtbaarheden van het evolutionair doorbreken van die noodzakelijke inclusievere en samenwerkende empathische zachte waarden die zoeken naar de juiste man(liberaal)-vrouw(sociaal) balans. ”

2e stukje aangaande emancipatie:

” Er blijft het probleem dat de meeste mannen vergeten zijn dat mannelijkheid zit in het innerlijk kunnen weerstaan van angst, haat en zelfzucht, niet in het blind uitleven ervan. De kwaliteiten die daardoor ontwikkeld worden zijn moed, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en onbaatzuchtigheid.Daarbij wel aangetekend dat die mannelijke kwaliteiten natuurlijk ook in de vrouw zitten net alsdat de verbindende, empathische vrouwelijke kwaliteiten uiteraard ook in de man zitten. Het gaat om het vinden van de balans tussen beiden in ieder individu. De ene sekse spiegelt idealiter de gevraagde emancipatie van de andere sekse in de dagelijkse realiteit zodat beiden samen naar die balans kunnen streven met Liefde als gids, verbinder en emotioneel vergrootglas. Zo zie en ervaar ik het.En maatschappelijk zien we collectief gesproken momenteel hetzelfde aangezien de man(liberaal)-vrouw(sociaal) polen dezelfde zijn. Ook hier wordt gezocht naar de noodzakelijke vruchtbare juiste balans tussen beiden.” 

19 mei,

Dit weekend en waarschijnlijk nog een paar dagen langer voelt aan als een periode van afsluiting van de afgelopen winter en een nieuw begin, een nieuwe fase, naar de zomer. Gisteravond was het volle maan met een paar sterke positieve intense aspecten die nog een paar dagen aanhouden en innerlijk voelt het aan alsof de versmelting weer een stap verder gekomen is.

Ik weet dat deze Saturnus-inwijding een nog onontdekt ervaringsgebied is; proefondervindelijk moet ik op de tast de weg vinden die voor me bedoeld is om te gaan. Vreemd is misschien dat in deze spirituele fase seksualiteit nog terzake doet maar bedenk dan dat de Saturnus-weg, hoe onbegrijpelijk ook voor een ieder, achterstevoren gaat. De normale spirituele ontwikkeling is dat er eerst de confrontatie met Lucifer is (heet, vluchtig, ego grootmakend en zelfzuchtig, waaronder ook sexuele verlangens), gevolgd door de moeilijkere confrontatie met Ahriman (koud, verhardend, kleinmakend, werkend met angst). Dat is de normale volgorde waarbij eerst het driftleven aan banden gelegd word. Bij de Saturnusweg gaat het echter andersom: eerst wordt Ahriman verslagen (Golgotha initiatie) gevolgd door Lucifer. Het voordeel van deze volgorde is wel dat Lucifer makkelijker te verslaan is omdat we weten hoe dat moet: leer je gevoels-en driftleven geleidelijk aan steeds beter gewetensvol te beheersen.

Dat seksualiteit van belang is is natuurlijk niet vreemd; éénwording behelst het samengaan van de vrouwelijke en mannelijke helft van de menselijke ziel. En hier begint de dagelijkse realiteit samen te gaan met de spirituele; De spirituele wereld trekt als het ware vanuit de goede toekomstige richting, indien we daarvoor openstaan, en de evolutie werkt vanuit het verleden in de fysieke erfelijke werkelijkheid. Ze raken elkaar in het NU waar menselijke vrijheid van keus is waarbij aangetekend dat de mens het enige wezen is dat in beide werelden, materieel en spiritueel, bewust kan verkeren.

De evolutionaire doorbraak van de vrouwelijke kwaliteiten wat deze komende jaren m.i. te gebeuren staat is ook evolutionair noodzakelijk voor de mensensoort om te kunnen overleven. De eenzijdige egocentrische blinde mannelijke helft van de ziel heeft duidelijk laten zien in de loop van de Geschiedenis dat het in zijn eentje niet in staat is om de wereld te behoeden voor totale vernietiging. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk is echt onontbeerlijk willen we overleven als mensheid en wij hebben het geluk dat we leven in deze periode waarin die doorbraken en omwentelingen in een soort van quantum-sprong tijdsgewricht plaatsvinden met vele bewustzijns-stroomversnellingen.

Vrijheid is mannelijk, en maatschappelijk liberaal. Gelijkheid is vrouwelijk en maatschappelijk groen/sociaal. Broederschap is het gevolg van de potentiële harmonieuze samenwerking tussen die twee. Dit is waar we volgens mij de komende 1-2 jaar naar op weg zijn.

3 juni,

Ik zal dit 3 maanden blok dit jaar na Pinksteren, dus over één of 2 weken afsluiten. Het is nu net Hemelvaart geweest en ik voel een boel overeenkomsten met vorig jaar. Het grote verschil is dat deze periode vorig jaar ontzettend vurig van aard was terwijl het dit jaar veel massiever en aards aanvoelt. Zoals eerder verteld voelen deze voorjaarsmaanden ontzettend sterk aan als een versmelting of absorptie van onverwerkte kanten van mijn lagere ik door het geestelijke hoger ik. Het voelt innerlijk veel zwaarder en massiever aan maar wel degelijk sterk en goed verbonden via mijn kruin met de spirituele wereld. Mezelf zo klein mogelijk maken , mezelf overgeven en de processen in vertrouwen laten plaatsvinden lijkt het enige te zijn wat nodig is.

In de materiele werkelijkheid ben ik natuurlijk ook blij met de ontwikkelingen in Europa; Goede verkiezingen geweest; Ik heb er vertrouwen in dat Europa zich in de goede richting ontwikkeld. Ook het gewicht van de Nederlandse invloed op het Europese gebeuren is, zoals voorspeld aan het toenemen. De Nederlandse kwaliteiten van samenwerken, polderen en innovatiekracht zijn deze jaren broodnodig in de wereld. Ook het opofferen van het kortzichtige eigenbelang zoals bv bij belastingontduikconstructies en klimaatplannen komen steeds dichterbij en zal m.i. plaats gaan vinden als onderdeel van het overwinnen van de eigen nationale hypocrisie. Het idealisme zal zoals voorspeld al samenwerkend aan kracht winnen terwijl de extreme flanken wilder zullen worden maar ook uit elkaar vallend. Gepaard hiermee vrees ik wel nieuwe versnellingen in de klimaatcrisis.

De nieuwe maan fases de afgelopen maanden ervaar ik trouwens ontzettend intens. Vandaag is het nieuwe maan, energie-instroom moment voor een nieuwe maancyclus en ik voel hem erg krachtig.

16 juni,

Vandaag is het 1 week na Pinksteren maar ook Oosters-Orthodox Pinksteren (vandaag dus). Sinds vorige week is het diepere, zwaardere innerlijke gevoel van versmelting naar boven gestegen en bevindt zich deels in mijn hoofd en een stukje daarbuiten, het bruist daar. Toch is de lager gevoelde zwaarte nog steeds aanwezig. Het overduidelijke verschil met vorig jaar is dat mijn ziel toen opsteeg buiten mezelf en ook grotendeels uit mijn bewustzijn terwijl nu mijn lichaam en mijn hoofd verbonden blijven en ook mijn bewustzijn; tenminste tot nu toe. Op zich klopt dat met de vanaf het begin voorvoelde 3,5 jarige lengte van het proces. Waarvan nu dus de 3e jaar-stap (van de 4) plaatsvind waarbij schijnbaar mijn lichaam of een innerlijk lichaam (astraal, etherisch?) verbonden blijft met dat uittredende deel. Ik ben niet meer op zoek naar een verklaring maar probeer het op mijn eigen amateuristische wijze simpelweg alleen maar te beschrijven wat er in me gebeurt. Alle ervaringen zijn bijzonder sterk en voor mij overduidelijk en onmogelijk te ontkennen of te negeren maar ik kan het volledig begrijpen dat niemand het begrijpt en/of gelooft en dat is ok. Alles op zijn tijd. Die jaarstappen zouden dan trouwens nu ik erover reflecteer moeten zijn: het hoger ik in voorjaar 2017, astraal in 2018, etherisch nu in 2019 en fysiek in 2020 alhoewel het mogelijk ook allemaal 1 jaar later zou kunnen zijn. Ik weet dit niet zeker hoor, ik volg gewoon de logica. In principe dus tegengesteld aan de normale opwaartse lijn maar dat is dan weer volledig in overeenstemming met de Saturnusweg. We zien wel.

Astrologisch moet ik wel even 3 maanden teruggrijpen naar half maart met Mercurius retrograde in Pisces. Die retrogradegang maakte naast de langdurige conjunctie met Neptunus ook veel aspecten mat mijn eigen horoscoop. De belangrijkste was misschien wel dat die Zon-Mercurius conjunctie precies viel op mijn IC en mijn natale south lunar node. Die dagen en die astrologische conjunctie lichtte sterk op in mijn bewustzijn. Wat ik sterk voelde was een lichtende verbinding van mijn stuitje de aarde in of eigenlijk meer volledig, door de aarde heen, wat een ongelooflijke zekerheidsgevoel gaf enigszins lijkend op zo’n balancerend poppetje of duikelaartje die niet om kan vallen vanwege zijn verzwaarde onderkant. Dat beeld dringt zich deze dagen weer op in me omdat Mars en Mercurius deze dagen over de mondiale north lunar node gaan die in oppositie staat met mijn Saturnus return en ik de associatie zie en voel dat die in maart gevoelde lichtende verbinding met de aarde verbonden gaat worden met de gevoelde kruinverbinding naar de hemel; Op termijn dan want het lijkt mij het uitgestelde gevolg en effect van de overwinning op Ahriman oftewel de Golgotha-initiatie van 2004. Maar die krachten zijn zo kosmisch, zo immens groot en krachtig dat ik eveneens voel dat het van groot belang is dat ik innerlijk gebalanceerd blijf om te voorkomen dat het mis gaat. Al die jaren oefenen in het loslaten van angst- haat en zelfzucht blijken bedoeld voor dit proces, ter voorbereiding van dit, en het is nog niet klaar. En perfect is dat nog steeds niet in me. De neiging blijft af en toe om mezelf mee te laten sleuren wat ik dan af moet kappen of kort moet houden (integriteit 1) om niet uit balans te vliegen door middelpunt vliedende krachten. En toch lijken die uitschietertjes ook weer nodig om bewustzijn te krijgen hoe verder te komen en in welke richting. Hoe dan ook staat er astrologisch een gigantische zomer voor de deur met om te beginnen mijn exacte 2e Saturnus return ( 2e van de 3 deze, en retrograde ) in oppositie met de mondiale north lunar node die vrijwel conjunct de partiele zonsverduistering van 2 juli staat. Tijdens de laatste heilige nachten begin januari voorvoelde ik bijzonder sterk, zoals opgeschreven aldaar, een krachtige energie ontlading voor juli en augustus ( de nadruk wel op augustus), dus we zullen zien wat deze zomer gaat brengen.

24 juni,

Vandaag de afsluiting van deze post en ik zal hem tevens op het begin van de zomerpost zetten.

Deze afgelopen week weer een compleet nieuwe ervaring gehad. Ik begrijp nu dat ik St Jan nog nooit met zoveel bewustzijn heb meegemaakt. Ook begrijp ik tevens dat mijn schrijven van vorig jaar rond deze tijd slechts een hele flauwe afspiegeling was van de werkelijke ervaringen die ik nu onderga:

Momenteel ervaar ik de innerlijke gestalte als rechtopstaand, althans vanaf mijn middel naar omhoog. Zacht gloeiend in mijn romp, zeer krachtig aanvoelend in mijn hoofd en schedelbreed mijn hoofd naar boven uitkomend. Mijn hoofd voelt wel aan alsof het een hele dikke wand heeft, de eerder gevoelde helm aan de binnenkant van mijn hoofd. Die ook al eerder genoemde helm was ook de eerst gevoelde lichamelijke verandering tijdens de lijdenstijd van 2017. De aanwezigheid van die “dikke wand” maakt me ook iedere keer weer duidelijk dat ik alle opwinding moet vermijden en gelijk af moet kappen wat ik natuurlijk, integriteit 1, al jaren beoefen maar wat steeds fijner afgesteld moet worden. Ik begrijp nu dat dat noodzakelijk is om het denken, wat natuurlijk in onze werkelijkheid polair geconditioneerd is, zo éénpuntig geconcentreerd mogelijk te krijgen. Iedere opwinding (luciferisch) kan schade aanrichten en dat moet voorkomen worden. Zo kijk ik bv met genoegen naar het wk vrouwen voetbal in Frankrijk maar elke var-beslissing roept steeds, meestal onterecht trouwens, opwinding op die ik gelijk af moet kappen. ook gemiste kansen en goals roepen opwinding op die ik moet beheersen. Maar het zijn goeie oefeningen voor me. Mensen zouden kunnen denken dat die opwinding nou juist het doel van het spel is maar dat is het voor mij niet. Ter compensatie voel ik me wel helemaal te gek goed dus het steeds verder opgeven van opwinding is geen offer meer; Ik voel de noodzaak en begrijp nu ook het doel. Mijn brein wordt klaargemaakt en gedeconditioneerd om de influx van kosmische energie (niet-polair) in de zomer mogelijk te maken en te kunnen bevatten. Zonder dat innerlijke voorgestructureerde proces zou het helemaal ontsporen.

Ik heb deze dagen ook veel te danken aan de geschiften van Dane Rudhyar die net als Steiner geregeld door zijn boeken tot me spreekt. Ik lees niet veel maar het meeste is van hem. Hij heeft duidelijk sterke spirituele inspiraties gehad wat trouwens net als bij Steiner geregeld gepaard gaat met zo’n wollig taalgebruik dat je soms een stuk 10 keer leest en dan nog niet snapt waar ie het over heeft. Soms dan, want meestal is het van een kristalheldere duidelijkheid en juistheid voor me. Gelukkig heb ik nog een paar oude Nederlandse vertalingen uit de 70-er jaren jaren gevonden en de rest gaat in het Engels. Een goed voorbeeld is deze over het sterrenbeeld Cancer wat ik eigenlijk nooit goed begrepen had, maar na het lezen van dit stuk deze week is het haarscherp en dus duidelijk voor me. Vanaf deze link kan je heel veel over en van hem vinden. http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

Deze weken na de zomerzonnewende zullen dus wel in het teken staan van het versterken en prepareren van het innerlijke huis om de ontlading van die niet-polaire zonne-energie oftewel de kosmische energie, de zon is immers ook een ster, te kunnen bevatten en vasthouden. Uiteraard geef ik me volledig over aan dat proces. En geloof me ik voel me heerlijk, mijn ziel bruist aan alle kanten omdat mijn levensdoel eindelijk in zicht komt.

Tot slot nog even een link naar een hoopvolle mooie ontmoeting van 2 jonge voorlopers op de Wilsweg: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/alexandria-ocasio-cortez-met-greta-thunberg-hope-contagious-climate

a

Winter 2019 dec-febr

Zolang deze zin er nog staat kunnen er in deze post nog dingen veranderen, aangevuld worden of verdwijnen. Het is een soort kladblok. Af en toe ga ik er nog een keer al snoeiend en wiedend door

De bovenstaande post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde.

30 November,
De afgelopen weken voelen aan als een soort innerlijke stabiele indaling terwijl het uiterlijk in de wereld steeds instabieler en dreigender begint te worden. Advent begint, de verkondiging van de geboorte van Christus, de eeuwige levenskracht, de grote verbinder. Alles wat vanuit integriteit en oprechtheid gezaaid wordt deze tijd zal levenskracht meekrijgen gedurende de winter en zich in het voorjaar fysiek manifesteren. 

Gewoon de basis is belangrijk nu,
Hier volgt Integriteit 1, het enige wat eigenlijk belangrijk is om te snappen.
Het is als een kleine praktische handleiding.
Vooral in dit jaargetijde ervaarbaar:

“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit.

Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. 

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het ook bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

De Draak uit het Michael verhaal en/of de Wolf Fenris als tegenstander van Vidar, zijn het duidelijkst zichtbaar en voelbaar in november en december vind ik. Ze zijn als reële entiteit voelbaar in de donkere destructieve krachten, de collectief geaccumuleerde energie van onze angsten, zelfzucht en haat, die georganiseerd schuil gaat achter de verdergaande destabilisering in de wereld. Het Midden wordt bedreigd door deze duistere flanken. Pas vlak voor Kerst wordt die Draak jaarlijks overwonnen door Michael, althans zo gaat het verhaal, maar dat hangt vanaf nu  tevens af van onze eigen vrije wil; Wij zijn onderdeel van dit kosmische proces en onze vrije keuzes zijn mede bepalend voor de afloop. Het verhaal van Michael staat als lichtend voorbeeld voor ons mensen: De keus is aan ons: Hoeveel Michael/Vidar laten we in onszelf toe en hoeveel angst/haat/ en zelfzucht laten we ons handelen bepalen? Hoe helderder het licht is wat geboren wil gaan worden ,des te donkerder en indringender verschijnen de begeleidende schaduwen. Lukas 12 en 21 zijn voorbeelden van apocalyptische Bijbelteksten die bij de Adventtijd horen.

25 december           KERSTMIS en de HEILIGE NACHTEN

Afgelopen nacht  voor een groot stuk wakker geweest en een heldere energie gedeeltelijk voelen indalen, maar niet helemaal. De enige Kerstnacht waarin ik dat wel geheel ervaren heb was in 2004 maar nu nog niet. Ik denk dat dat nog 1 of 2 jaar duurt, de weg is geleidelijk. Onderweg zijn er blokkades te overwinnen.Vorig jaar was de Kerstnacht zelf minder voelbaar dan nu; de nacht van 27 op 28 was de afgelopen 2 jaar de 1e en verreweg de sterkst voelbare nacht.
De afgelopen dagen en vandaag is het me wel helder geworden dat ik afgelopen jaar voor het eerst intens en bewust door, eerst de lente-equinox plus Pasen en vervolgens door de herfst-equinox en Michael gegaan ben. Eigenlijk precies zoals Steiner dat voorspeld heeft zie ik achteraf. Als het goed is zou dan de komende 2 jaar de verticale jaarfeesten-as van Kerstmis tot St Jan moeten volgen om de voorspelling van Steiner compleet te maken wat ook klopt met alles wat ik tot nu toe ervaar. Afgelopen St Jan was dat besef ook al licht aanwezig en nu weer maar nu sterker. De afgelopen 2-3 maanden ook een sterk indalende energie ervaren in tegenstelling tot de opstijgende energie van het voorjaar.  De twee poorten op de horizontale as, Michael en Pasen, zijn nu open en toegankelijk voor het menselijke bewustzijn.
Eveneens heeft die noord-zuid as ook meer met sexualiteit te maken merk ik. In de zomer schreef ik dat het aanvoelde alsof de strijd tussen het lager-ik en het hoger-ik beslecht was en dat ze meer in een samenwerkende verhouding tot elkaar staan. Het voelt nu meer alsof ze elkaar aan het doordringen zijn op een in principe vreedzame manier met nog af en toe kleine confrontaties die ook weer nodig lijken te zijn. Het lijkt alsof het hoger-ik af en toe sexuele  opwinding en lichte sensaties, wil ondergaan om het te begrijpen en het te doordringen waardoor als gevolg het bewustzijnsgordijn iedere keer weer een klein stukje wordt opgetrokken en er meer helderheid komt in mezelf. En het lager-ik verzet zich daar niet tegen, het werkt mee. Er zijn periodes waarin dat contact nodig lijkt en in andere periodes juist weer absoluut niet.

Ik ga er van uit dat dit onbegrijpelijk klinkt maar toch is dit het wat ik ervaar. Nou ja, het gaat er ook eigenlijk niet om wat jullie hier van vinden of wat je er van geloofd; Het gaat er om of integriteit 1 en 2 tot je spreekt. Dat is belangrijk! De rest van het blog maak ik jullie slechts deelgenoot van mijn eigen innerlijke spirituele reis die tastend, blind en intuitief verloopt, niet rationeel en visionair. Hij is ook nog niet af. Over 2 jaar pas. En dan zie ik ook pas het eindresultaat. Integriteit 1 en 2 zijn de samenvatting van die reis tot nu toe, alhoewel we wel nog steeds midden in ze zitten momenteel. Ze vormen met zijn tweeën de kern van het huidige tijdsgewricht.

Het jaarfeestenkruis zal  gaandeweg steeds meer gaan ontbranden waardoor het bijbehorende bewustzijn ontwaakt.

3 januari,

Ik heb dit keer enige dagen gewacht met schrijven omdat het dit keer anders loopt dan de vorige 2 jaar. Ik was ook eigenlijk al benieuwd omdat mijn agenda de laatste dagen van december voller was met werk en bezoek dan de voorgaande jaren. Ik plan geen stilte, ik laat het komen zoals het komt. En dit jaar loopt het anders.
Nou hoeft er ook geen energie van boven te komen dit jaar omdat ie al op 23 september binnenkwam. Zoals eerder vermeld heb ik het najaar ervaren als een indalen en Kerstnacht als het moment waarop dat de bodem bereikte ,althans voor dit jaar dan neem ik aan. Wat er vanaf Kerst gebeurde heb ik even laten gebeuren om er zeker van te zijn dat het juist is wat ik waarneem. Vanaf Kerst is dat versmeltingsproces in een nieuwe fase terecht gekomen. Voorheen voelde ik de spirituele entiteit in me min of meer los van mezelf en nu wordt hij onderdeel van me. Geregeld voel ik hem nu in mijn gewone dagelijks bewegen en opvallend genoeg ook in mijn spreken. Als ik spreek voel ik hem aanwezig in mijn stem; nieuwe edoch plezierige ervaring.

Ook is het grote patroon me nu absoluut duidelijk: De Michaels/najaars-poort en de Pasen/voorjaars-poort staan nu open waardoor de levensstroom door het daarvoor ontvankelijke menselijke bewustzijn heen kan stromen. Het is als een omgekeerde boom(Boom des Levens?) met de wortels in de zomerse hemel en de bloeiende kruin, de zielezomer, op de winterse aarde. Het menselijk bewustzijn dat daarvoor openstaat zal vanaf nu ieder jaar dieper kunnen indalen in de herfst en hoger kunnen opstijgen in de lente waardoor het steeds meer hemels vuur in de zomer tot zich kan nemen om vervolgens daarmee de wilskracht te stalen en die zo mee terug naar de aarde te nemen in het najaar.

Geloof is niet noodzakelijk; Gewetensvolle oprechte intenties wel. Dat is de manier zoals het werkt.

Dit proces dat natuurlijk door al wat leeft stroomt, kan nu dus door het bewustzijn van de mens gaan stromen. Ieder jaar zal dit ons meer inzicht en een groeiende vurige Wilskracht schenken. 
De enige nacht tot nu toe die er dit jaar wel enorm uitsprong is Nieuwjaarsnacht. ’s Middags de 31e voelde ik al een vurige stroom van mijn hart naar mijn hoofd maar ’s nachts om half 3 werd ik wakker omdat het nog veel intenser was, vooral de plek tussen mijn ogen, het derde oog, dat voelde aan als een vuurbal, krachtig gevoel trouwens. En dat bleef zo de rest van de nacht. Als dit de werking is van één van de Heilige Nachten dan verwijst ie naar de hierarchie van de Exousiai of Elohim en hoort deze nacht bij de Zon, het sterrenbeeld Leeuw en dus de maanden Juli en Augustus (ik neem het een beetje ruim). Eigenlijk de maanden die vorig jaar ontbraken trouwens. We zullen zien.

Wonderlijk genoeg voel ik ook geregeld een verwantschap met astronomische mijlpalen deze jaren zoals de Cassini-Huygens missie naar Saturnus najaar 2017. Deze dagen verschijnen er artikelen over het voor het eerst bereiken van de buitenste rand van ons zonnestelsel: Ultima-Thule in de Kuiper-gordel. Ook wel een mooie symbolisch fysieke astronomisch tegenhanger.//www.theguardian.com/science/2018/dec/31/new-horizons-heads-for-flyby-of-space-rock-ultima-thule

5 januari,

Ik maak vandaag toch nog even een registratie van de energie van de nachten voordat het vervaagd.3 op 4 januari was na de nieuwjaarsnacht de 2e in sterkte en behelsde de ervaring van mijn hoofd als een schaal van vuur. Het vuur in die schaal klotste wel af en toe en beetje over de rand daar ik af en toe moeite had om de balans te houden. Dat belooft wel turbulentie rond november. 
Het is ook gewoon een weg van loslaten en dingen juist niet doen ipv wel doen trouwens! Dat is ook eigenlijk de kern van de Wilsweg: Vanuit gewetensvolle beheersing, het schoksgewijs leren loslaten van je angst, haat en zelfzucht, zodra je voelt dat het je uit balans begint te trekken.

De verbinding deze nacht met de geestelijke wereld gaat middels de hoge hierarchie van de Tronen of Tronoi: de Wilskracht van de offerende Liefde en verbonden met  het sterrenbeeld Schorpioen, de maanden oktober, november dus, en de planeet Saturnus vanuit welke sfeer ze werken, alhoewel dat astrologisch niet klopt. Misschien heeft dat te maken met het feit dat Pluto pas in 1934 ontdekt is, ik weet het niet. Maar de essentie van de Tronen is dat ze de offerende kracht van de liefde vormen. Materie is geofferde Liefde door de Tronen. Dat offerende materiële aspect maakt ze eigenlijk een soort van combinatie van Saturnus en Pluto denk ik, maar ik ben geen astroloog en het interesseert me niet genoeg om het uit te zoeken. De transformerende kracht van het sterrenbeeld Schorpioen/ Adelaar eigenlijk. De Tronen moeten eigenlijk wel met de essentie van de Wilsweg of Saturnusweg zelf verbonden zijn alhoewel ik dat zelf niet kan waarnemen maar qua essentie voelen ze hetzelfde aan.

2019 is ook het jaar van mijn 2e Saturnus-return; 3 conjuncties komend jaar op 28 februari, 3 juli en 27 november, alle 3 met sextiel naar Neptunus en Venus.  De Zon en Saturnus zullen komend jaar  de hoofdrol spelen denk ik, met welwillende assistentie van de rest van de kosmos.
Het jaar begint astrologisch vanaf dag 1 met een grote vurigheid. De nieuwe- en volle maan (6 en 21 januari), die dit keer ook voor versterkend en verlengend effect gedeeltelijke zon- en maansverduistering zijn, vormen vurige en krachtige geometrische patronen. We zullen dit jaar qua ontwikkelingen dus uit de startblokken vliegen.

Hier ook nog maar even vermelden dat de laatste twee nachten 4 op 5 en 5 op 6 januari, de nachten van de Cherubijnen en de Serafijnen, ook vurig waren maar lang niet zo intens als de nacht van 3 op 4. Ze waren zachter en stabieler. Van de nacht van de 6e moet ik wel zeggen dat ie als een culminerend eindpunt van de Heilige Nachten aanvoelde waarbij ik de aanwezigheid voelde van hoge geestelijke entiteiten waarbij me ook de vrije keus werd voorgelegd voor het volgen van de opwaartse of de neerwaartse krachten; Vrije Wil! Ik heb nog nooit zo snel een keus gemaakt!

7 januari,

Het blijft voor mij altijd een beetje komisch dat atheisten zoveel problemen hebben met een mogelijk spirituele wereld. Als een theoretisch natuurkundige  beweert dat er bij de snaar-theorie vanuit wordt gegaan dat er minimaal 11 andere dimensies zijn die hier en nu bestaan maar waar we geen weet van hebben en die we niet kunnen meten, dan knikken vele atheisten begrijpend zonder blikken of blozen: ja ja, mooi die wetenschap hé, knap dat ze dat weten. Maar als een religieus mens dan voorstelt dat misschien 1 van die dimensies mogelijk wel eens de geestelijke wereld zou kunnen zijn waarmee we kunnen communiceren middels het gevoelsorgaan in het hart, zijnde een door ons mensen verder te ontwikkelen zintuigorgaan, dan is dat niet bespreekbare onzin.

Liefde, dat de kern van de onsterfelijke levenskracht is, communiceert in ons mensen door het hart en ze gaat door alle dimensies heen. Dat gevoels-zintuigorgaan hebben we natuurlijk allemaal, we gebruiken het dagelijks en we kunnen het altijd verder ontwikkelen door lief te hebben, gewetensvol te handelen, empathie te ontwikkelen en veel op je eigen handelen te reflecteren. 

Een materialist is eigenlijk iemand die naar de mens kijkt als ware het een auto, figuurlijk gesproken dan : Kijk, die auto, rijd toch echt uit zichzelf, die tandwielen drijven die assen aan en die wielen draaien omdat dat stuur beweegt, en kijk, het gaat zomaar vanzelf de bocht om. Daar komt geen bestuurder aan te pas, ding rijd uit zichzelf!  Het brein stuurt, analoog aan de metafoor!Over het hoofd ziende dat er wel degelijk een bestuurder is die alles aanstuurt maar die van een andere substantie gemaakt  is dan kunststof en metaal, een substantie die we niet kunnen meten en al zeker niet met autogereedschap. Net alsdat er een menselijke bestuurder in een auto zit, die van een andere substantie is, zit er in een lichaam een ziel die van een andere substantie is en die tegelijkertijd ook nog in een andere dimensie leeft.

Daarnaast zijn er ondersteunend ook gewoon een heleboel mensen die wel degelijk de praktische ervaring hebben dat we een ziel hebben die alles aanstuurt, met het IK als kern. Wie niet zou ik zeggen. 
Hersenwetenschappers missen hierdoor trouwens ook het inzicht dat de ziel eerst met  de intentie tot handelen het brein instrueert dat dan vervolgens het lichaam aanstuurt en de impuls aan het gewone hersengebonden denken geeft dat daarmee de gedachten produceert. De ziel is van een andere substantie, maar hij is er wel, hij leeft in minimaal 2 dimensies en stuurt ons lichaam aan.

Laat het trouwens wel duidelijk zijn dat ik absoluut niks tegen atheïsme heb, zolang het geweten tenminste aanwezig is, het liefst leidend. Persoonlijk vind ik Atheïsme de dapperste van alle geloven omdat ze niks buiten zichzelf legt. Ze nemen zelf verantwoording voor al hun daden als het goed is en schuiven niks af op “hogere machten”. En dat is een dappere zuivere stellingname. Praktisch in de kern sterk religieus, indien oprecht nagestreefd. Maar dat kan ik ze waarschijnlijk beter niet vertellen want ze willen niks weten van religie. Wat natuurlijk ook niet uitmaakt omdat het gaat om het daadwerkelijke handelen. De mate van religieus zijn spreekt uit het handelen. Of je het nou benoemt als religie of niet doet niet terzake.

8 januari,

Ik snap trouwens helemaal dat vrijwel iedereen zal denken dat ik een beetje de weg kwijt ben, of misschien wel een beetje veel. En dat geeft ook niet. Het is immers nog te vroeg maar er zijn mensen die mijn logica wel begrijpen en die het nu ook al moeten weten. Zelf heb ik geen enkele twijfel over wat er met me gebeurt maar ik kan ook goed relativeren en om mezelf lachen. Ik schrijf soms ook heel direct mijn gedachten impulsief op en als ik dat dan soms maanden later teruglees dan denk ik wel eens: wat heb je nou toch opgeschreven! Het klinkt ook soms gestoord voor een ander. Maar in het enthousiasme van het moment schrijf ik soms teveel tegelijk zonder er genoeg over na te denken en het kan soms maanden duren voor ik het zelf weer eens herlees en bijstel. Maar ja, het blijft een soort van veredeld kladblok he. En toch ben en blijf ik 100% overtuigd van de juistheid van mijn ervaringen, waaronder natuurlijk integriteit 1 en 2 als centrale stelling. Het proces waar ik door heen ga is absoluut echt maar alleen het eindpunt van mijn weg zal iedereen kunnen overtuigen en dat is ok. En dat is volgens mij ook de bedoeling.

Het is de manier waarop de Wilsweg werkt, wat sterk afwijkt van de reguliere wijze waarop het rationele bewustzijn de werkelijkheid ervaart, is mijn ervaring; De weg is ogenschijnlijk niet logisch en rationeel. Je maakt innerlijk blinde, zo zuiver mogelijke op gevoel gebaseerde intuïtieve keuzes die  te maken hebben met het confronteren van angsten, agressies en zelfzucht (integriteit 1); Waarna de werkelijkheid zich dan daaraan aanpast, als gevolg van het offeren en loslaten en zich dus hernieuwd manifesteert (integriteit 2). Door de innerlijke zelfoverwinning volgt de materiële werkelijkheid vanzelf. Focus op de binnenkant!  En dat is een omkering van bewustzijn. Het is de helende kracht van het Geweten en we hebben en gebruiken het eigenlijk allemaal. We hebben het alleen nooit op deze manier ervaren maar het helpt om te weten hoe het werkt, ook omdat het de wetenschap geeft dat we middels het geweten allemaal met elkaar, onzichtbaar maar wel reëel verbonden zijn.  Het gaat om ieders innerlijke morele strijd die uiteindelijk de collectieve uiterlijke werkelijkheid bepaalt en vormgeeft. En we kunnen leren van elkaar. In deze tijd in extreme vorm trouwens want het internet stelt vandaag de dag in principe ieder mens in staat om in zijn eentje tot de hele wereldbevolking te spreken. 

Na verloop van tijd word ik periodiek steeds geleid naar innerlijke verhogingen waarop ik dan met mijn gevoel met overzicht kan zien waar ik ben aangeland. Het is een spirituele reis waarbij het de kunst is om mezelf steeds meer in vertrouwen over te geven. Deze laatste twee weken zijn trouwens zo’n innerlijke verhoging, kom weer hoger waardoor ik de grote patronen beter zie. ook begint mijn gast of mijn hoger ik lichtjes met me mee te schrijven trouwens.

 Boekenkennis is ook maar heel beperkt toegestaan onderweg om niet teveel gedachteconstructies en verwachtingspatronen te scheppen die de intuïtieve keuzes teveel zouden beïnvloeden. Ik heb wel 20 boeken op mijn tafel liggen waar ik af en toe op innerlijke aandrang enige bladzijdes uit lees waar ik op dat moment iets aan heb, meestal achteraf, en wat me dan verder helpt maar meer dan een paar bladzijdes is het zelden. Al snel komt dan weer de aandrang om het opzij te leggen. Innerlijke rust, concentratie en focus is  verreweg de meest gevraagde activiteit.

Voor bekenden van me zou ik zeggen: maak je in ieder geval niet druk, hij is er in ieder geval erg gelukkig mee, happy van het padje af In het ergste geval. Dat is vandaag de dag nog lang niet slecht. Ik ben ook gewoon Peter verder en functioneer prima in het dagelijkse leven, ik onderga wel veranderingen maar de kern blijf ikzelf. Mijn dagelijkse contacten ervaar ik eigenlijk ook intenser, mijn ziel is in beweging en bruist en alle fysieke veranderingen gaan natuurlijk en geleidelijk. Ben gelukkig en verveel me geen moment. Ook als er niks uitkomt van wat ik voorspel dan zal ik daar niet gechoqueerd over zijn of me daar ongelukkig over voelen. Ik accepteer het allemaal. Dus, geen zorgen, alles gaat prima!

Als het gewone bewustzijn een foto is dan is het Wilsweg-inzicht het aan die foto ten grondslag liggende negatief. (los knipsel uit een eerder stukje maar kan het in zijn eentje aan). 
 

Als het rationele bewustzijn de Boom der Kennis is, is het geweten dan de Boom des Levens? (idem)

Het Geweten is, net als de dierlijke of natuurlijke wil een werkelijkheidscheppende kracht. Maar dan wel een ,in tegenstelling tot die dierlijke wil, die eeuwigheidswaarde en -kracht heeft. En een die  bij een ieder aangevuurd zal gaan worden de komende jaren. Iedere individuele gewetensvolle daad, hoe klein ook, helpt bij het samen scheppen van een geheelde werkelijkheid. Alles is innerlijk verbonden. Alle innerlijk begrenzen en weerstaan van angst,haat en zelfzucht, op welk niveau dan ook, vergroot de collectieve gewetensruimte waarin we gezamenlijk, onzichtbaar verbonden leven. Alle oprechte pogingen daartoe, hoe kortdurend en mogelijk mislukkend dan ook, helpen mee.

Als je de zelfzuchtige, korte termijn denkende wil in de mens de “dierlijke” wil noemt dan kan je het geweten, zijnde zijn tegenhanger, de “goddelijke wil” noemen. Ik denk dat je net alsdat je haat als de bewustzijns-afwezigheid van Liefde kan omschrijven of donkerte als de afwezigheid van licht, duivels als de bewustzijns-afwezigheid van het goddelijke kan omschrijven. Beiden poorten, zowel die van de hel dus alswel nu ook die van de hemel, staan open en iedere menselijke ziel staat in het midden tussen beiden in, vrij om zijn keus te maken, de juiste balans te vinden waardoor de krachten elkaar uiteindelijk zullen doordringen en in een constructieve harmonie gaan samenwerken waarbij het lagere zich uiteindelijk zelf uit vrije wil en in vertrouwen overgeeft aan het  alomvattender inzicht van dat goddelijke. 

De oplossing ligt natuurlijk in het midden want in de mens zit de oplossing, het hart, het orgaan dat liefde kan ontvangen en dat Liefde door kan geven. Maar dat hart moet zich wel uit vrije wil beschikbaar stellen, zich open willen stellen. En in hoeverre je dat dan wel of niet doet spreekt eigenlijk dagelijks uit al je intenties. Je handelen verteld eigenlijk wat je werkelijk geloofd, wat je in de praktijk bewust of onbewust aanbidt. 
Liefde is natuurlijk de enige kracht die die tegenstelling tussen hogere en lagere natuur kan overbruggen waardoor er heling komen kan. 

De voorhoedeversterkingen uit de geestelijke wereld hebben via de herfst deze Kerst het aardse bewustzijn bereikt. We zullen een krachtige groei hebben dit jaar. Vooral vanaf de zomer via een intense herfst naar de winter. Volgende Kerst en januari zullen belangrijk zijn.

Voor atheïsten zou je ook kunnen zeggen dat belangrijke inhouden uit het collectief onderbewuste tot bewuste inzichten zullen worden dit jaar. Of dat het bewustzijnsgordijn weer een stuk opgetrokken wordt waardoor door reflectiviteit onderliggende oorzaken van ons gedrag zichtbaar worden die daardoor getransformeerd kunnen worden in nieuw meer gewetensvol gedrag, indien we dat willen uiteraard.

Het geweten is eigenlijk ieders persoonlijke Graal, en Integriteit 1 en 2 vertellen over hoe het werkt, wat vooral praktisch is om te weten tijdens het naar beneden komen van het hemelse Vuur, ieder najaar als de Levenskracht naar beneden stroomt. Iets wat we vanaf nu ieder jaar bewuster kunnen gaan ervaren.

Hoe je geweten ontwikkeld is bepaalt hoeveel van dat vuur je op kan vangen in het najaar.  Nu is het Epifanie deze eerste weken na 3 Koningen, de verschijning in het Licht, het spirituele ontspruiten van dat wat met Kerstmis indalend is geplant. Gabriel, de aartsengel van de winter beschermt vervolgens die ondergrondse spruit tot het begin van de Lijdenstijd 4 weken voor Pasen. 

15 januari,
Ik begrijp nu dat de Wilsweg een Opstanding inzicht is vanwege mijn eigen inzichtsweg. Het is een bewustzijnsomkering, een gevolg van de Golgotha-initiatie. Het ligt dan dus voor de hand om er vanuit te gaan dat dat inzicht, integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 , dat nu met Kerstmis als Golgotha-zaad geplant is, vanaf Pasen en/of Pinksteren in het dagbewustzijn kan en zal doorbreken. 

Het Wils-inzicht brengt een beoordeling op daden. Het is niet gevoelig voor visuele en semantische verhullingen, fake news, spin-onzin, enz…, allemaal Ahrimanische mist zou een Antroposoof zeggen, omdat iemands werkelijke geloof immers uit zijn daden spreekt. Dit zal steeds indringender worden, iemands werkelijke geloof zal onontkoombaar voor een ieder steeds doorzichtiger worden naarmate het Wils-inzichts-perspectief zich verder en dieper ontwikkeld. Metaforisch misschien wel lijkend op een soort van spirituele blockchain technologie.

20 januari,
Hier volgen nog wat praktische voorbeelden wat betreft het voorbereiden voor het naar beneden komen en ontvangen van dat geestelijke vuur omdat het nogal makkelijk is om daar verkeerde ideeën over te krijgen.

Ik bedoel met het naderbij komen van dat geestelijke vuur bv het verschil tussen de ontwikkelingen tussen (noord)Europa en veel van de rest van de wereld sinds 2016 zoals ook aangegeven in “integriteit 2” van 23 februari 2017: Sinds de verkiezing van Trump en de Brexit worden de verschillen in uitwerkingen van dat naderende geestelijke vuur steeds zichtbaarder. De scheuringen binnen veel landen, partijen, families en individuen worden groter en zichtbaarder terwijl het bij samenwerkende landen, partijen, families en individuen die weerstand bieden tegen die splijtingskrachten en  proberen om vast te houden aan ethische, gewetensvolle normen en waarden, juist leidt tot meer saamhorigheid en kracht. Bij de een werkt dat vuur dus splijtend en bij de ander, die dat vuur beter vast kan houden, inspirerend en samenwerkend. Het geweten vormt m.i. in ieder individu de graal die dat hemelse vuur vast kan houden. En beter al naar gelang dat geweten in het individu beter ontwikkeld is, en dat zal alleen maar intenser worden de komende jaren. Uiteraard gaat deze visie uit van een Ziel, van Karma en dus ook van meerdere levens.

Het veelvuldige immorele handelen in de wereld doet  het morele bewustzijn ontwaken, indien het geweten tenminste sterk genoeg ontwikkeld is om de noodzakelijke weerstand te bieden.

Hier volgen als voorbeelden wat posts op krantensites die eigenlijk in andere woorden min of meer dezelfde onderwerpen behandelen:

“Ze kunnen bijzonder slecht polderen ( a polder is a piece of reclaimed land, and that created the political verb “polderen” which means cooperating together to solve difficult problems. Dit voor buitenlandse gasten) in de Angelsaksische landen. Dat is en was altijd ook goed zichtbaar in hun 2 partijen, winner takes all systeem waardoor er door de eeuwen heen veel te weinig geoefend is in samenwerking. Onze tijd lijkt te vragen om de kwaliteit van samenwerking. Gelukkig voor ons zit samenwerking en coalitievorming diep in ons geestelijke DNA zodat we meer weerstand lijken te hebben tegen de desintegratiegolf die deze jaren over de wereld lijkt te trekken. Tevens gaat dit natuurlijk op voor alle noordelijke Europese landen waar coalitievorming en samenwerking net als bij ons historisch verankerd is in de politieke werkwijze, de instituties en het praktische doen en laten. Het hele Europese project is natuurlijk ook een grote exercitie in samenwerking dat daardoor, als het stand houdt, wel eens van een veel grotere draagwijdte kan hebben dan we ooit hebben kunnen vermoeden.

Gek genoeg heb ik weleens gedacht dat het verschil misschien wel samenhangt met oude Germaans/West-Keltische stamgewoontes. In vredestijd had ieder vrije man stemrecht en inspraak in het stambestuur. Maar in oorlogstijd werd de wijste of kundigste strijder tot alleenheerser benoemt omdat dat de snelheid en de slagkracht van de stam aanzienlijk verhoogde. De US en de UK lijken in permanente oorlogs-stand te staan terwijl NW Europa meer in vredes-stand staat.”

Uiteraard geldt het ook voor de rest van de wereld waar dictatoriaal en onderdrukkend gedrag toeneemt terwijl ook daar steeds meer mensen beginnen op te staan omdat ze zien hoe het in de rest van de wereld toegaat en ze zich daardoor meer bewust worden dat dat samenwerkend veranderd kan worden. En ik denk dat Europa, als het zich naar ik denk positief ontwikkeld, het voorbeeld zal worden van een meer menselijke samenleving waar individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid beter in balans zijn. En dat is een nastrevenswaardig ideaal.
Naar mijn mening zal deze splitsing van wereldbeelden dit jaar sterk toenemen waarbij de samenwerkenden versterkt zullen worden terwijl de zelfzuchtigen en dictatorialen steeds wilder maar ook uit elkaar vallender. zullen worden. Ze zijn niet innerlijk verbonden.

En nog 1 in reactie op een geo-politieke beschouwing over de komende jaren:

“Juiste voorstelling van zaken lijkt me. Enige reuzefactor waar historisch gezien geen ervaring mee is en die eigenlijk zelden in geopolitieke machtsbeschouwingen mee genomen wordt, is het klimaat.De grenzen en de invloed die de planeet gaat stellen aan ons machtsdenken kan een grote invloed gaan hebben. Helemaal als er versnellingen in die klimaatveranderingen gaan optreden waar het afgelopen jaar misschien al een mogelijke voorschouw van was. Wetenschappelijke kennis is nog steeds ruim onvoldoende om daar accurate voorspellingen over te doen. Het proces is gewoon immens gecompliceerd.Het klimaat kan wereldwijd een dwingende factor gaan worden ten faveure van de samenwerkende Europese werkwijze.Daarnaast houden de geopolitieke machtsbeschouwingen ook weinig rekening met het gegeven dat bv de bevolking in de USA zich steeds harder aan het maken is voor een sociaal rechtvaardigere maatschappij zoals in, daar is ie: West Europa. En wat betreft China gaan de beschouwingen er maar vanuit dat de bevolking automatisch het autoritaire bewind blijft steunen. In een zich steeds sneller ontwikkelende bevolking kan de impuls tot individuele vrijheid niet blijvend onderdrukt worden. Ook daar wordt er door een groeiend gedeelte van de bevolking verlangend gekeken naar, daar is ie weer: het vrijere West Europese model.De grote aantrekkingskracht van een maatschappij waar individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid meer gebalanceerd is zou wel eens groter kunnen zijn dan gedacht wordt.”

Het innerlijke Vuur wordt trouwens steeds sterker deze maand. Vorig jaar was het een heel teer gebeuren rond deze tijd maar nu vlamt het in me, wordt steeds sterker en versmelt steeds meer met me. Dat innerlijke lichaam is nu gevuld met Vuur. De totale maansverduistering komt er komende nacht aan en die is ook bijzonder vurig en sterk dit jaar. Een door mij gerespecteerd astroloog vatte het algemene astrologische jaar 2019 samen met ” Great Expectations”, en daar kan ik me helemaal in vinden. Ik blijf het echt bijzonder vinden dat mijn eigen voorvoelens steeds zo synchroon opgaan met de planeet-constellaties.

Wetenswaardig is misschien dat de aandacht voor de site in golven gaat. Rond de Kerst was het voor mijn doen druk en sinds een week is het weer rustig wat ik prima vind want het is echt nog te vroeg. Toch is het goed dat er genoeg mensen langsgekomen zijn het afgelopen jaar, vooral voor Integriteit 1 en 2, want als het echt los gaat dan komen die vanzelf weer in de herinnering. Van mij mogen ze op dit moment denken dat ik enigszins de weg kwijt ben, ik zit er niet mee. De paar esoterici en antroposofen die het wel begrijpen zullen baat hebben bij deze vooraankondiging.  Onder de bescherming van Gabriel onzichtbaar blijven en rustig groeien is altijd goed. Winter is immers de zielezomer.

24 januari,
Innerlijke rust, concentratie en focus op het harmoniseren van het innerlijke proces staat deze dagen en weken zoals zo vaak, duidelijk op het programma. Het innerlijke vuur verplaatst zich deze periode van het hoofd naar de rest van het lichaam. De innerlijke rust en concentratie lijken een voorwaarde om dat proces goed en gelijkmatig te laten verlopen. Een verder loslaten en offeren van het ego waarvan ik me trouwens wel eens afvraag wanneer dat proces nou eigenlijk klaar is. Maar ook dat moet ik loslaten. Het proces is af als het af is. Meer hoef ik ook niet te weten. Ik voel en ervaar immers de vorderingen waarbij ik trouwens ook dankbaar ben en blijf voor de leiding en hulp vanuit de geestelijke wereld.

1 februari,
Ik herhaal het onderstaande stukje van 15 januari hier nog een keer omdat ik het nu nog veel intenser zo voel. Ik voel een bijzonder krachtige concentratie en focus hierop. Naar ik aanneem samenhangend met mijn eerste van 3 Saturnus-returns dit jaar op de 28e gevolgd op 6 maart door de verhuizing voor 7 jaar van Uranus naar Taurus, wat weer samenvalt met een sterke nieuwe maan op diezelfde dag. Het voelt als een belangrijke, innerlijk gecentreerde voorbereidingsmaand voor belangrijke komende gebeurtenissen:

“Ik begrijp nu dat de Wilsweg een Opstandings-inzicht is vanwege mijn eigen inzichts-weg. Het is een bewustzijns-omkering, een gevolg van de Golgotha-initiatie. Het ligt dan dus voor de hand om er vanuit te gaan dat dat inzicht, integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 , dat nu met Kerstmis als Golgotha-zaad geplant is, vanaf Pasen en/of Pinksteren in het collectieve bewustzijn kan, mag en zal doorbreken.” 

5 februari,

Vandaag het eerste stukje op het nieuwe blog. Daar ik technisch niet al te veel kan op de computer zal de site er waarschijnlijk simplistisch uit blijven zien. Af en toe zal ik de site weer een stukje verbeteren als ik weer eens wat ontdekt heb.

Vandaag is het Chinees nieuwjaar dat gebaseerd is op de maan-kalender. Dat nieuwjaar valt altijd samen met de jaarlijkse nieuwe maan in Waterman die bij ons gisteren om 22.00 uur exact was. Nou is deze nieuwe maan dit jaar astrologisch wel een hele positieve als het gaat om samenwerking. De planeetstanden wijzen wereldwijd op een maand van potentiële vorderingen dmv samenwerking dus wie weet volgen er toch nog positieve globale ontwikkelingen en speciaal voor ons bij de Brexit-onderhandelingen die in een cruciale fase komen en intern in Nederland bij situaties waar het politiek even vast zit, waaronder de klimaat-afspraken. Indien we natuurlijk weigeren om open te staan voor samenwerking dan splijt het verder, zoals al eerder uitgelegd. De nieuwe maan geeft altijd een potentie weer; ons eigen bewustzijnsniveau en daaruit volgend onze keuzes, bepalen dan of we die potenties realiseren of afwijzen. Hoe die keuzes dan uitpakken wordt meestal op of na de volle maan duidelijk. Maar samenwerking heeft dus een sterke positieve potentie deze maand.

Wat betreft het klimaat vind ik het steeds ongelooflijker worden dat er echt wereldwijd een soort van ontkenning is wat betreft de ernst. Ik denk echt dat we vanaf deze zomer en verder overvallen gaan worden door steeds sterkere ontwrichtingen. Een groot deel van de maatschappij lijkt nog steeds te denken dat we hier en daar met wat aanpassinkjes gewoon door kunnen gaan met ons reguliere leventje. Ik vrees dat we hardhandig wakker gemaakt gaan worden de komende jaren en dan te beginnen met dit jaar. Op dit moment is vooral Australie aan de beurt met ongekende ontwrichtingen: midden en zuid is oververhit terwijl het noorden verzuipt. ook op de Noordpool is het totaal verstoord en polaire koude lucht die normaal gesproken gecentreerd blijft in het midden heeft zich nu gesplitst in 2 vortexen die zich vooral zuidelijker verplaatsen in Noord Amerika en Siberie. De boel is totaal verstoord en dat gaat deze zomer vooral weer merkbaar zijn op het noordelijk halfrond. Vorig jaar viel de schade bij ons nog mee maar dat zou dit jaar wel eens desastreuzer kunnen uitpakken.

De versnellingen in klimaat-ontsporingen vallen uiteraard samen met de wereldwijde ontsporingen in het menselijk bewustzijn. Die zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Natuurlijk is het klimaatprobleem een direct gevolg van onze eigen morele ontsporingen. Angst, haat en zelfzucht veroorzaken op steeds grotere schaal, nu en door de eeuwen heen de ellende en drijven die ontwikkelingen naar steeds extremere vormen. De rem op deze ontwikkelingen zit toch echt bij onszelf, in ieder individu persoonlijk. De oplossing zit aan de binnenkant, niet aan de buitenkant!

7 februari,

Ben vandaag echt prettig verrast door bruisende nieuwe initiatieven van vooral jonge mensen. Eerst natuurlijk de prachtige door Greta Thunberg geinspireerde jongeren protesten die vandaag voor het eerst ook in Nederland in Den Haag plaatsvond. Hier een link met haar ted-talk in Zweden https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A Daarnaast een interessant interview met 3 voorlopers van een hopelijk groeiende golf: https://www.theguardian.com/books/2019/feb/07/rutger-bregman-winnie-byanyima-anand-giridharadas#comment-125612779   En dan ook nog een inspirerend bericht tegelijkertijd vanuit Amerika: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/07/green-new-deal-alexandria-ocasio-cortez-plan En dat allemaal op 1 dag. Precies het soort initiatieven waar de wereld op zit te wachten. En allemaal geinspireerd door gewetensvolle drijfveren die tot handelen aanvuren. Mooie vertegenwoordigers van de Wilsweg.

12 februari,

Het Vuur in mezelf blijft groeien en sterker worden. Heel soms voel ik ook al weer aanzetten tot het stralen van mijn ziel. Het is duidelijk een belangrijke voorbereidingsfase voor de komende opwaartse stroom in het voorjaar. Het stabiel blijven van dat innerlijke vuur is wel afhankelijk van mijn eenpuntig gericht blijven op die balans. Dat wordt me steeds ernstig duidelijk gemaakt als enige binnensluipende angst-haat- en zelfzucht die balans verstoord. Mijn uit zichzelf meewerkende Vrije Wil blijft een noodzakelijke voorwaarde.

Zoals bekend lees ik niet veel op spiritueel gebied maar als ik het doe spreekt dat wel vaak tot me. Zo kom ik sinds een paar weken geregeld op een site die gewijd is aan het leven van Dane Rudhyar. Een naam die ik eerder niet kende maar mijn belangstelling voor astrologie heeft me toch zijn kant opgedreven. Regelmatig spreken delen van zijn teksten op een levende manier tot me wat er voor mij dan op wijst dat hij een echt contact met de geestelijke wereld had. Zijn vorm van astrologie wordt vaak humanistische of transformatieve astrologie genoemd omdat het veel aanknopingspunten heeft met Jungiaanse psychologie. Planeten of andere hemellichamen staan voor hem gelijk aan psychische bewustzijnsinhouden en met hun cyclische bewegingspatronen laten ze synchroniciteit zien met onbewuste en bewuste bewustzijnsprocessen waarbij sommige onbewuste cycli wel honderden of soms zelfs wel duizenden jaren kunnen beslaan. Het is onze collectieve reis als mensheid. Naar mijn eigen ervaring van een jaar nu klopt dat allemaal als een bus. Ik zet hier een link naar die nalatenschap website waar ontzettend veel gratis boeken en artikelen van zijn hand zijn te lezen. Ik raad niks specifiek aan, kijk zelf maar of er iets tussenzit wat je interesseert. Soms is het even wat wollig maar dan volgt er altijd weer een en bondig en verhelderend stukje. http://www.khaldea.com/rudhyar/

5 maart,

De afgelopen weken is vooral de innerlijke concentratie toegenomen en vond er, en vindt er nog steeds een toenemende versmelting plaats tussen mijn hogere en lagere ik. Astrologie helpt me steeds sterker om achteraf de innerlijke processen te begrijpen. De voorspellende mogelijkheden van astrologie zijn steeds minder van belang voor me. Zo vond er bv half februari een overgang plaats van een innerlijk zeer vurige ongeveer 6 weken durende periode naar een periode waarbij de energie die duidelijk minder vurig was, dieper inzakte in mijn lichaam. Ik registreerde dat op dat moment maar het werd me pas een week later duidelijk dat die overgang samenviel met de planeet Mars die van Ram naar Stier verkaste. Daar de astrologische betekenis van vervolgens bestuderen maakte dat het duidelijk voor me werd wat er in me gebeurde. Eveneens viel het me ook bv op dat met de volle maan op 19 februari ook mijn concentratie wegviel wat me een paar keer per jaar overkomt zonder dat ik daar de logica van snapte. Nu werd het me duidelijk dat dat steeds samenvalt met het betreden van Mercurius van zijn ” schaduw” bij het begin van zijn retrograde periode. Ik leg het hier niet verder uit maar in het kort komt het er op neer dat Mercurius tijdens zijn retrograde periode, die trouwens 3x per jaar plaats vindt, ook 3 keer over het hetzelfde segment van de sterrenhemel gaat, 1 keer heen, 1 keer terug en nog een keer heen.( heen en terug vanuit visueel aardeperspectief dan natuurlijk, de planeten gaan niet achteruit) Ieder stuk zo’n 2,5 tot 3 weken durend dus samen zo’n 8-9 weken, dus tot half april ongeveer deze keer. Achteraf kan ik nu zien dat elke keer het afgelopen jaar bij het bereiken van het eerste stuk de concentratie weg viel en dat het het dan lijkt alsof je even 3 weken vakantie hebt van het intensief houden van de innerlijke balans. Tijdens het 2e stuk, de eigenlijke retrogradegang vindt er dan 3 weken reflectie plaats waar dat intense balans houden ook van minder belang is en bij het 3e stuk als Mercurius weer voorwaarts gaat bewegen vind er dan weer een herstart van de intense concentratie plaats. Achteraf en nu op dit moment kan ik dus zien dat dat innerlijke gebeuren steeds exact samenvalt met die bewegingen van Mercurius dus.

Verder heb ik eigenlijk weinig te melden op het moment. De innerlijke versmelting wordt steeds sterker maar ik heb weinig behoefte om er over te schrijven. Het enige wat van belang lijkt te zijn is om me op dat innerlijke proces te richten want het wordt steeds sterker, al het andere vervaagd. We naderen de voorbereidingstijd voor Pasen en de nieuwe maan van 6 maart, samenvallend met Aswoensdag en met het tweede stuk van de retrogradegang van Mercurius, lijkt daar het uitgelezen startpunt voor te zijn.

2018 MICHAELTIJD sept-okt-nov


Zolang deze zin er nog staat kunnen er in deze post nog dingen veranderen, aangevuld worden of verdwijnen. Het is een soort kladblok. Af en toe ga ik er nog een keer al wiedend doorheen.

9 september 2018

De post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde.  Hieronder nog eerst wat algemene duidingen om u misschien enigszins voor te bereiden op wat komen gaat:

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal- en beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.
Overal waar angst-haat-en zelfzucht ongebreideld vrij spel krijgen in onze individuele- en collectief maatschappelijke wereld, worden vroeg of laat de destructieve gevolgen daarvan zichtbaar en voelbaar. Het is aan ons allemaal om die krachten te leren beheersen en begrenzen middels ons geweten en onze wilskracht, om het leven op aarde en daarmee dus ook onze eigen toekomst te redden. Deze innerlijke, individuele en collectieve strijd, waarbij de omstandigheden ons meestal dwingen tot het maken van morele keuzes, kan je ook beschouwen als de motor van het beschavingsproces.

Ook kan “integriteit 1” gezien worden als een vergelijkbare rationele versie van het in beeldtaal geschreven stuk “Michael”. En evenzo kan “integriteit 2” gezien worden als een vergelijkbare rationele uitwerking van het in beeldtaal geschreven stuk “Golgotha”. Michael hoort bij de Herfst(29 september) en Golgotha/Pasen bij het voorjaar. Tezamen vormen zij de horizontale balk van het jaarfeestenkruis. Rudolf Steiner heeft gezegd dat in onze tijd deze beide feesten op eigen kracht met het volle bewustzijn ervaren en begrepen moeten worden. Zo gauw als dat dat werkelijk gebeurt kunnen vervolgens Kerstmis en St-Jan, de verticale balk van het jaarfeestenkruis naar hun werkelijke levende betekenis begrepen worden. En indien de zomerse noordelijke balk van dat kruis, St-Jan, uiteindelijk als laatste bereikt zal worden, wat slechts kan door de zich uit Vrije Wil moreel verheffende mens, dan kan de menselijke ziel zijn door zelfreflectie geofferde angst-haat en zelfzucht transformeren in het jaarlijkse, zomerse offervuur van St-Jan. Dat door de Vrije, Morele Mens zelf bereikte hemelse offervuur zal vervolgens het hele jaarfeestenkruis gaandeweg laten ontvlammen, door zijn steeds dieper reikende werkzaamheid in de immer verder transformerende menselijke ziel, om tot heling te dienen, voor zowel het individu, voor de gemeenschap, alswel voor de gehele planeet.


Dit is de opdracht voor onze tijd. We zullen onszelf uit Vrije Wil moreel moeten verheffen om onze Wil in dat zomerpunt te laten ontvlammen door die transformerende Vuurkracht welke ons het vermogen zal geven om onze idealen op aarde met door Vuurmacht vervulde Wilskracht vorm te geven, wat dan weer het nieuwe tot leven komende beeld is van Michael, de aartsengel van de herfst.

Maar nogmaals, als dit abacadabra voor je is: Herhaalde bestudering en nastreven van Integriteit 1 en 2 is in principe voldoende; 1 hoort bij de Herfst en 2 bij het Voorjaar; Het is een praktijk-weg. Bij het oprecht nastreven van die twee in je eigen leven, komt het rationele bewustzijn vanzelf in harmonie met de levensstroom. De levensstroom die door zowel hemel als aarde stroomt en die door het bewuste begrip van de jaarfeesten begrepen en ervaren kan worden door de menselijke ziel.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Integriteit is een zuivere expressievorm van de Liefde, dat zelf weer het Hart is van de gehele levensstroom.

9 september,

Vandaag een impulsieve reactie aan de schrijver en krant van onderstaande krantenlink
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/07/vaarwel-britten-het-is-tijd-voor-een-nieuw-europa-a1615724

Geachte heer van Middelaar,
Mag ik u allereerst comlimenteren voor uw opwekkende stuk in het NRC “vaarwel Britten, het is tijd voor een nieuw Europa”. Precies wat er moet gebeuren.
Mag ik u er aanvullend op wijzen, indien het u ontgaan mocht zijn, dat er nog een fundamentele tegenstelling is tussen het Chinees en Russisch dictatoriaal aangestuurde staatsbestel enerzijds en de Amerikaanse door Neo liberalen aangestuurde variant anderzijds.
Nemen we de grote Verlichtingswaarden Vrijheid en Gelijkheid dan zien we dat de hedendaagse machtigste staatsvormen, US en Rusland-China, beiden extreem éénzijdige voorbeelden van die waarden zijn. Het is niet voor niks natuurlijk dat Marxisme zo aansloeg in de collectief denkende Aziatische geest. Extreem van bovenaf opgelegde gelijkheid leidt tot centraal aangestuurde onderdrukking van alle individuele Vrijheids impulsen. Het middel waarmee bestuurd zal worden is de Angst, al kan de impuls tot Vrijheid natuurlijk niet voor langere tijd onderdrukt worden in een zich ontwikkelende bevolking.
In Amerika presenteert zich nu met Trump de exacte tegenpool, de extreem doorgevoerde individuele Vrijheid variant die geregeerd wordt door de Zelfzucht. Alle Sociale Rechtvaardigheid en het georganiseerd streven daarnaar wordt principieel getracht uit te bannen. Ook hier zal de eenzijdigheid uiteindelijk tot opstand leiden omdat de impuls tot Sociale Rechtvaardigheid niet blijvend onderdrukt kan worden in een sociaal wakker wordende bevolking.
De balans, de duurzame sociale markt economieën, zoal u die verwoord in uw artikel is een vertegenwoordiger van de derde Grote Verlichtings-pijler Broederschap die, in Europa verder in de praktijk gebracht zal gaan worden en aldus de balanskracht zal blijken te zijn tussen beiden extreem eenzijdige staatsvormen. Zie daar de oplossing voor de grote problemen van onze tijd:  Broederlijke Samenwerking uit eigen Vrije Wil. Dat is het ideaal dat deze herfst zal moeten gaan ontbranden.
Ik wens u succes bij uw werkzaamheden,
Vriendelijke Groet,
Peter Wolfs
12 september,
Broederschap zou trouwens naar zijn aard in het midden van de trits moeten staan, zijnde de centrale bindende factor die Vrijheid en Gelijkheid aanvuurt en tot grote hoogte stuwen kan.
Je zou Broederschap ook de essentie kunnen noemen van “De Samenkomst van alle mensen van Goede Wil”. Of  “De Samenkomst van de Noordelijke- en de Zuidelijke Mysterie stroom”.
Broederschap als expressievorm van de Liefde, net zoals Integriteit dat is, zal als centrale levengevende kracht het antwoord moeten zijn op de Haat, de centrale aanvurende kracht van de Angst en de Zelfzucht.
Zo staat Zelfzucht-Angst-Haat als het negatief van een foto recht tegenover Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap. Al wakker wordend de grip van dat innerlijke foto-negatief op ons eigen handelen verminderen waardoor er werkelijke uiterlijke veranderingen kunnen plaatsvinden en Vrijheid-Gelijkheid-en Broederschap uiteindelijk meer kunnen gaan stralen, is de opgave voor onze tijd. En die keuzes zal iedereen persoonlijk zelf moeten maken. We hebben allemaal Vrije Wil.
Vrijheid en Gelijkheid zijn door de Geschiedenis heen zwaar bevochten. Het is tijd voor de Broederschap om te stralen en zijn rechtmatige plaats in te nemen. En Broederschap zal gaan stralen in en door mensen die de Zelfzucht, de Angst en de Haat in zichzelf begrenzen.

Hier nog een citaat uit een schrijven als reactie op een column van een andere journalist:
Volgens mij schetst de menselijke beschavingsontwikkeling door de eeuwen de weg van het offeren van een kleiner eigen belang voor het grotere belang. Zo is de wording van Europa het verhaal waar stapsgewijs de bevolkingen, door omstandigheden gedwongen, leren samen werken omdat dat uiteindelijk de enige mogelijkheid is om als mensheid verder te kunnen evolueren. Het brengen van het offer van het zelfzuchtige en kortzichtige eigenbelang is de kern van de beschavingsontwikkeling volgens mij. Zo zou je ook de opkomst van het immorele handelen kunnen zien als de aanjager of katalysator van het morele bewustzijn zoals bv ook de corruptie en het verval in de kerk de katalysator was voor de Reformatie of zoals de gewelddadige excessen van de wereldoorlogen tot brandstof voor de europese eenwording werd. Volgens mij gaat de menselijke ontwikkeling schoksgewijs, één stap voorwaarts en een halve stap terug. Het is het verhaal van de mens die schoksgewijs probeert om zijn dierlijke natuur te overwinnen. En dat is een trage maar resolute weg waarbij de negatieve excessen de inspiratie vormen om samenwerkend onszelf te overwinnen.

13 september,
Afgelopen maanden ben ik geregeld enthousiast en nieuwsgierig geweest over mijn kennismaking met astrologie en ik weet en begrijp dat er een boel mensen zijn die daar helemaal niks mee hebben. Toch zou ik zeggen, geef het eens wat serieuze aandacht. Het lijkt ook of astrologische patronen in deze jaren van karmische versnelling, afgetekend scherper omlijnd waarneembaarder zijn in de fysieke werkelijkheid, dan voorheen. Bovendien zou een mogelijke wetenschappelijke onderzoeksvraag of lange termijns bewustzijnsprocessen dezelfde patronen kunnen volgen als sterren- en planeetbewegingen in het heelal, best een interessant onderzoeksonderwerp kunnen zijn. Zo Boven, zo Beneden!  In de vroege Verlichting was astrologie een absoluut gerespecteerd kennisgebied trouwens. Maar ik zou zeggen: download eens een gratis programmaatje, bv Planetdance, vul je geboortetijd eens in, maak een transit, en kijk eens als je 30/40+ bent wanneer er in je leven bv conjuncties of opposities plaatsvinden,-vonden tussen de buitenplaneten Neptunus, Uranus, Pluto en Cheiron. Dat gebeurt maar sporadisch omdat ze allemaal een omlooptijd hebben tussen de 50 en 250 jaar. Ze bewegen dus erg traag. Kijk eens wanneer dat soort aspecten plaatsvonden en kijk eens wat er toen speelde in je leven. Let wel, door het trage bewegen van die buitenplaneten gelden diezelfde constellaties voor alle mensen die geboren zijn in of rond je eigen geboortejaar. Bij de langzame grote processen die honderden jaren en dus vele generaties kunnen duren (de langzame buitenplaneten dus), loop je dus met je jaar- en generatiegenoten op hetzelfde trajectstuk van dat langzame proces. De standen van de binnenplaneten geven dan in wisselwerking met die langzame planeten de oneindige variaties in de dagelijkse posities en bewegingen binnen die langzame processen. De geboortehoroscoop is als het ware een geometrisch kosmisch fotomoment.
En omdat we allemaal, of grote groepen, op de zelfde punten in die langzame bewustzijnsprocessen staan leren we samen met elkaar. Als individuele levenswijsheden en/of inzichten gedeeld en geaccepteerd worden kan 1 persoon dus de gehele groep in principe vooruitbrengen. Een groot pluspunt trouwens van het internet.  
In 2004 in mijn “Golgotha-jaar” bv had ik, of we dus, tegelijk een Uranus- natale Pluto oppositie met natale Cheiron binnen 3 graden van Uranus en een natale Uranus-Neptunus oppositie. En dit soort opposities komen maar 1 of 2  keer voor in je leven. Op 31 mei 2020, Pinksteren, komt voor de 2e en laatste keer in mijn leven Uranus in oppositie met Neptunus zoals het dat ook in 2004 was, alleen in een ander sterrenbeeld nu. En deze astrologische aspect-feiten ken ik eigenlijk pas sinds een paar maanden terwijl ik wel al jaren voorvoel dat Pinksteren 2020 een culminatiepunt is. Maar het betekent dus ook dat we met grote groepen diezelfde constellaties ondergaan en dat we dus ook als collectief grote stappen kunnen zetten. Bovendien ondergaan we als gehele mensheid de lopende constellaties natuurlijk.  De verhouding van de lopende constellaties tot ieders persoonlijke geboortehoroscoop geeft de eigen kleur en invulling voor ieder individueel mens.
Ook 1 november 1991 is altijd een belangrijke datum geweest, zoals ik eerder vermeld heb, omdat het de nacht was van mijn sprituele inslag, het begin van het spirituele proces dat nu pas, 27 jaar later, naar een conclusie toe aan het werken is. Saturnus stond in die nacht in de 1e graad Aquarius. Op 21 december 2020 staat Saturnus na 29 jaar wederom in diezelfde graad maar dit keer heeft hij gezelschap van Jupiter in precies diezelfde graad. En dat is bijzonder want dat is de eerste keer weer in 600 jaar dat Jupiter en Saturnus elkaar treffen in een luchtteken. Beide astrologisch belangrijke planeten blijven elkaar 200 jaar lang  om de 20 jaar ontmoeten in hetzelfde element.  Het ritme tussen deze beide planeten geeft ieder decennium zijn eigen karakteristieke sfeer. Na iedere tien jaar vindt er om en om een conjunctie en een oppositie plaats. De laatste keer dat ze elkaar na 200 jaar aardetekens voor het eerst in een luchtteken ontmoetten was in 1226, welk jaartal onlosmakelijk verbonden is met Franciscus van Assisi. Net zoals de Reformatie van 1517 eveneens verbonden is met 2020 omdat 1517 de laatste keer was dat de Saturnus-Pluto conjunctie in Capricorn plaatsvond. De verbinding lijkt me dat het belangrijke morele en spirituele her-ijkpunten in de Geschiedenis lijken te zijn. In 2020 herhalen deze beiden constellaties zich maar nu wel in een jaardans voor deze drié belangrijke planeten in Capricorn. En dat is een ongekende constellatie in de menselijke geschiedenis alhoewel ik niet verder gezocht heb dan enige duizenden jaren vóór Christus.

Voor een boel mensen zal dit allemaal ongeloofwaardig klinken en dat snap ik ook helemaal. De tijd zal het leren. Maar je kan de nadering van deze grote trage conjuncties aan alle kanten zien en voelen deze jaren, ze kondigen zich enige jaren van te voren aan, de wereld wordt voorbereid; Ik voorvoelde gevoelsmatig en intens die naderende constellaties ook voordat ik er ook maar weet had dat ze astrologisch bestonden; Astrologie lijkt een soort kosmische klok die niet gemanipuleerd kan worden. De patronen geven een soort van tijdframe voor bewustzijnsontwikkelingsprocessen, althans zo zie en ervaar ik het.

Voorheen rustige emotionele wateren verworden tot woeste golven; Onze fundamenten worden weggeslagen en al wat niet geworteld is in de geest, in gewetensvol denken, voelen en handelen zal het moeilijk krijgen. Weersta de opgezweepte angst, haat en zelfzucht. Anker jezelf vast aan je geweten, want dat zal je oriëntatie gevende Poolster zijn.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Hoe dan ook, ik heb me hier geregeld veel mee bezig gehouden het afgelopen half jaar omdat astrologie wel zeker verhelderend voor me werkt. Wat basiskennis over sterrenbeelden, planeten, huizen en aspecten zijn hier, indien u dat wilt, te vinden:   https://www.astro.com/astrowiki/en/Main_Page
16 september,
Een beetje profeet moet natuurlijk ook een tijd niet geloofd worden, een roepende in de woestijn zijn, zodat zijn uitspraken later des te meer opvlammen. De steeds verdergaande innerlijke transformatie is te sterk voelbaar en waarneembaar voor mezelf in combinatie met mijn ervaringen in het verleden en het heden, om me te laten twijfelen.
Ook voor mensen die mogelijk denken dat ik psychotisch, bi-polair of anderszins een psychiatrisch geval ben. Na 2 jaar leven in de steeds sterker wordende spirituele vortex richting 2020 zou je kunnen weten dat ik niet bi-polair ben want ik heb geen depressieve terugvallen. De euforische kant kan ik op dit niveau beheersen waardoor het me langzaamaan steeds verder leidt. De beheersing van die euforie zit hem in het steeds sterker en helderder worden van het werkzame principe van Integriteit 1. Het ontwikkelen van moed-zelfbeheersing-vertrouwen-doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid is de opgave voor onze tijd waardoor we in staat zullen zijn om door het  beoefenen van die kwaliteiten het volgende zich nu aandienende bewustzijnsniveau te kunnen betreden. Zonder de ontwikkeling van die kwaliteiten zouden we het niet volhouden in die euforisch aanvoelende zuiverheid van dat volgende bewustzijnsniveau. Dat er trouwens onbewust veel behoefte is aan dat euforische gevoel is merkbaar aan het vele gebruik van chemische substanties en andere middelen om die euforie, kan ook sexuele lust zijn, kunstmatig op te wekken. De orgastisch eenheidsbeleving is het fysieke equivalent van het verlangen naar spirituele zielsversmelting. Niet vreemd natuurlijk dat de kunstmatige instant-euforie uitermate verslavend is in al zijn variaties. Onze zelfbeheersing en onze intenties worden in deze tijd op de proef gesteld. Probleem bij die kunstmatige middelen en verslavingen blijft trouwens  dat er vroeg of laat een gegarandeerd depressief, of fysiek ziekmakende terugslag komt, individueel en mogelijk ook collectief. Via spirituele ontwikkeling kan dit bewustzijnsniveau op een stabiele wijze bereikt worden.
Gedurende de afgelopen 20-25 jaar zijn er geregeld bi-polaire en/of psychotische mensen op mijn pad gekomen en tot op zekere hoogte kan ik ze ook volgen in hun gedachtekronkels. Er is herkenning bij mij. Volgens mij is het moment van spirituele inslag zoals ik dat in 1991 ervoer een vergelijkbare ervaring. Ik voelde toen heel sterk de drang en de innerlijke vraag aan me gesteld worden om die energie naar de aarde te brengen wat me toen na veel moeite en ook veel tai-chi’en lukte. Bij bi-polaire mensen heb ik steeds het gevoel dat dat aarde maken tot nu toe niet gelukt is en dat ze dus geregeld, niet geaard als ze zijn, door spirituele entiteiten tijdelijk naar alle kanten meegezogen worden.
Een oude vriend die ook geregeld door manische fases heen gaat zei me laatst dat het voelt alsof je (een) god bent en zoals het een god betaamt denkt alles beter te weten in de periodes dat je manisch bent. Nou ken ik welzeker die euforische staat van zijn maar ik heb me altijd gerealiseerd dat het spirituele energieën of bewustzijnsstromen zijn die van buitenaf komend door me heen gaan en die de medewerking vragen en nodig hebben van mijn ziel en mijn Vrije Wil. Wij mensen zijn de enige wezens die bewust in beide werelden kunnen verkeren.
 Maar geestelijke entiteiten zijn niet mij; We zijn verwant maar ik ben en blijf de baas over mezelf en ik leef primair hier in deze aardse, fysieke realiteit. En dat wordt ook gerespecteerd. Die aarding maakt dan naar ik denk het verschil met een bi-polaire of aanverwante “stoornis”, voor zover je natuurlijk over een stoornis kan spreken. Ik noem het eerder een spirituele inslag die vraagt om aarding. Hulp kan volgens mij altijd komen van het beoefenen van Integriteit 1 en 2. Het Geweten en het Hart vormen mede de eeuwige onvergankelijke kern van de Levensstroom en die is als zodanig toegankelijk voor ieder mens van goede wil die heling zoekt en die de eerbied en het respect voor deze krachten op kan brengen.
20 september,
Nou was ik niet van plan om veel over astrologie te schrijven maar ik voel al een paar dagen een stijgend energieniveau in mijn lichaam en een beetje vooruitkijkend zie ik dat er de 25e volgende week een volle maan langskomt met een heleboel krachtige en interessante aspecten:
Het is een volle maan in Ram waarbij de zon-maan oppositie tevens een diagonaal is van een “mystieke rechthoek”. Beiden diagonalen van die rechthoek vormen ook T-vierkanten met Uranus en Saturnus als apex-planeten. En die 2 staan dan weer samen in een driehoek tot elkaar.
In alle gevallen een bijzonder vurige, krachtige en geometrisch bijzonder fraaie volle maan, die veel gecompliceerde actie, spanning en positieve ontwikkelingen beloofd de komende maand, alhoewel Mars nog traag gaat en pas langzaamaan snelheid begint te maken.
Ik hou van die geometrische patronen, ze zijn prachtig. Ik kan er uren naar kijken.
Daarnaast passen de constellaties ook prima bij het Michael feest dat 4 dagen later op de 29e valt.
Michael is de tegenhanger van Pasen en valt na de herfst-equinox, net zoals Pasen na de Lente-equinox valt. Het is een belangrijke jaar-as waar diverse vorige posts aan gewijd zijn.
Michael en de herfst-equinox staat gelijk met de vruchtfase waarin tevens de essentie, het zaad, geproduceerd en gezaaid wordt. Pasen is de ontspruitingsfase. In beiden gevallen geldt dit voor zowel de natuur alswel voor menselijke idealen. In de antroposofie wordt de winter ook wel een zielezomer genoemd waarin de geestelijke wereld de mens helpt om de aarde te vergeestelijken oftewel de toekomstige hemel op aarde tot stand te brengen. De zich fysiek manifesterende idealen in het voorjaar zijn dan weer de vruchtfase van die geestelijke zielenzomer.
23 september,
Gisteren en vandaag voel ik heel sterk de herfst-equinox. Alle uiterlijke afleiding begint weer weg te vallen en de concentratie op het innerlijke spirituele proces neemt weer met kracht toe. Ik laat los en geef me over aan dit verdergaande transformatieproces.
Voor esoterici:
Hedenavond rond 7 uur komt er wederom een grote helderheid en zuiverheid door mijn kruin naar binnen. Ik schrijf het hier op om het te registreren. Ik ben terug aan het zoeken in de 12 heilige nachten (winterpost) waarmee dit punt in het jaar correspondeert. Ik heb toen niks specifiek geschreven over deze nacht, alleen 2 dagen later dat vanaf deze nacht onverwacht de sterkte weer toe nam. Deze komende maand zou moeten corresponderen met de geestelijke hierarchie van de Kyriotetes die bij Libra hoort. Ik heb trouwens wel de engelse druk van Prokofieff besteld over deze 12 heilige nachten omdat die weer een andere volgorde van de hierarchien voor die nachten gebruikt. helaas geen nederlandse druk meer verkrijgbaar. Mijn enige eigen zekere ervarings referentiepunt is dat de nacht van 27 op 28 december absoluut gekoppeld is aan het sterrenbeeld Ram. In zowel 2016 als 2017 waren de ervaringen die nacht zo immens en zo duidelijk gekoppeld aan Ram of aan de maand Maart. Een Ram is natuurlijk tevens een Lam.  Het zal de komende weken wel duidelijk worden. Het boek is er pas over 2 weken. Hier nog een kort theoretisch citaatje over die Kyriotetes-nacht van 2 op 3 januari:
“De Christusimpuls schenkt in deze nacht de actuele kiem van de Kyriotetes aan de mens om een nog hogere octaaf van de Levensgeest-ontwikkeling mogelijk te maken. De Kyriotetes, de heerschappijen of de geesten van de wijsheid hebben het etherlichaam van plant, dier en mens gevormd. Zij worden wel de wezens van de scheppende deugd genoemd en zijn wijsheid als uitstromend licht. De Christusimpuls schenkt tijdens deze nacht aan de mens de Boeddhi-kiem van de Kyriotetes, waardoor de Levensgeest als “wijsheid van de scheppende deugd”in de mens tot wasdom kan worden.”
DE SCHEPPENDE EN HARMONISERENDE KRACHT VAN INTEGRITEIT DUS.
De nachten die corresponderen met de volgende drie maanden waren trouwens sterk dus er staat ons nog het een en ander te wachten tot aan Kerstmis, waarbij in acht genomen dat met het helderder worden van licht, tevens de schaduwen donkerder en scherper omlijnd waarneembaar worden.
Astrologisch zie ik dat de maan zich momenteel over één van de twee Neptunus-Venus conjuncties in mijn horoscoop beweegt die morgen allebei conjunct komen te staan op 6 graden van een exact driehoeksaspect met elkaar terwijl natale Mercurius in 12 graden Pisces eveneens deel van deze conjuncties en van het driehoeksaspect uitmaakt. En dat vlak voor de volle maan van morgennacht. Het bruist in me!
                                                           
De Kyriotetes en het sterrenbeeld Libra zijn trouwens beiden gerelateerd aan Venus, de planeet die door haar retrogradegang de komende 2 maanden centraal staat.
Daarnaast staat de Herfst-equinox natuurlijk tegenover de Lente-equinox zoals Michael tegenover Pasen staat. Pasen is het scharnierpunt op de ontspruitende opgaande lijn en dit jaar voor mij fysiek voor het eerst bewust doorleefd. We zitten nu in de herfst op de vruchtdragende neergaande lijn richting Kerstmis. Er staat ons en mijzelf een verdergaande innerlijke zuivering te wachten. Michael kondigt zich innerlijk sterker dan ooit aan in me. De geestelijke hierarchien reizen met hem mee naar de aarde en komen dus de komende dagen, weken en maanden bij de daarvoor ontvankelijken het bewustzijn binnen juicht mijn hart. Laat ons hopen dat mijn hart het bij het juiste eind heeft. Binnenkomend in ons bewustzijn zullen ze ons mensen helpen om onze innerlijke demonen te bestrijden en onze idealen helpen vorm geven wat uitgedrukt wordt in het tot leven komen van het beeld van Michael. Alleen uiteraard bij die mensen die daar uit vrije wil voor kiezen, zijnde alle mensen die hun zelfzucht, angst en haat gewetensvol weten te begrenzen. We zullen dus de komende weken, maanden en jaren een her-ijking zien van integriteitskwesties in combinatie met een scherper inzicht in het centrale belang van Integriteit en Broederschap.
Zoals al eens ergens eerder gezegd:
Als de poorten van de hel zich openen, zoals overduidelijk het geval is, en de demonen daaruit gekropen zijn om de mensen aan te zetten tot meer dreigen, geweld, manipuleren, liegen, bedriegen enz…..,  dan openen zich vervolgens ook de poorten van de hemel om de mens die daarvoor kiest terzijde te staan. De mens staat dan halverwege tussen hemel en hel als die poorten open staan, vrij om zijn eigen keus te maken, vrij om te kiezen welke invloed hij verkiest. Dat is de wet!
Er zijn trouwens 9 (3×3) geestelijke Hierarchien onder de Triniteit zoals esoterici weten:
Het goddelijke willen:   1e: de Serafijnen, 2e: de Cherubijnen,  3e: de Tronen of Tronoi
Het goddelijke voelen:  4e: de Kyriotetes, 5e: de Dynameis,     6e: de Exousiai of Elohim
Het goddelijke denken: 7e: de Archai        8e: de Aartsengelen 9e: de Engelen.
Elke Hierarchie is dienstbaar aan die Hierarchien die boven en onder hem staan middels het principe van inwoning waarbij het lagere zich in vertrouwen vrijwillig openstelt voor de boven hem staande Hierarchie zodat het hoogste, de Triniteit, dienstbaar werkzaam kan zijn in de laagste Hierarchie. In principe precies zoals onze maatschappij zich ook eigenlijk zou moeten organiseren om harmonieus te zijn: dienstbaar naar de onderkant. Er zal dus een omkering in ons denken, handelen en in het organiseren van onze wereldlijke instituties moeten plaatsvinden: dienstbaar naar beneden gericht ipv zelfzuchtig naar boven.
26 september,
Ik weet en begrijp dat dit verslag een boel rationele mensen af zal schrikken maar ik voel toch dat het van belang is dat ik het hier registreer. De toekomst en esoterici zullen hier meer mee kunnen en tegen atheisten en religieuze mensen voor wie dit allemaal als totale onzin klinkt zou ik zeggen: ik begrijp het dat je dat denkt, sla het maar even over en trek er voorlopig nog geen conclusies uit.
Integriteit 1 en 2 is de enige noodzakelijke basis. Wat je achtergrond of geloofsovertuiging is doet niet ter zake. Het praktisch nastreven en zo goed mogelijk trachten uit te voeren van Integriteit 1 en 2 is het enige wat van belang is. Belangrijk!!!!
Afgelopen winter heb ik zelf vol verbazing verslag gedaan van het “weven” van een innerlijk lichaam in mezelf door mijn hoger ik of een andere spirituele entiteit. Zo rond Pinksteren werd de innerlijke ervaring zwakker maar nog wel licht voelbaar voor me. Nu, sinds de herfst-equinox komt mijn hoger ik of die spirituele entiteit weer naar binnen bij me door mijn kruin. De eerste dag bleef die helderheid en zuiverheid in mijn hoofd maar vanaf gisteren/vandaag voel ik dat dat hoger ik of die spirituele entiteit dat innerlijk lichaam, zoals in de winter beschreven, vult. Het moet wel een astraal- of etherlichaam zijn dat zuiver genoeg is waardoor die entiteit of mijn hoger ik er in kan verblijven. Het zal vanzelf wel duidelijk worden.
Als een soort korte samenvatting hierover zou ik zeggen dat die spirituele entiteit of hoger ik op 1 november 1991 bij me binnenkwam. Van ongeveer 1996 tot 2000 was het niet meer waarneembaar voor me; Ik dacht ook dat ik gefaald had in mijn missie maar rond 2000 werd het weer actief en de intensiteit nam de daaropvolgende jaren weer toe. De top lag begin april 2004 bij mijn Golgotha ervaring of Golgotha-initiatie zoals ik het zelf noem, waarna het in de buitenwereld uitvloeide; Met Kerstnacht 2004 kwam het door mijn kruin wederom naar binnen en verliet door mijn voeten dezelfde dag mijn lichaam, zo de aarde in. Het voelde aan alsof ik een soort sluis was tussen hemel en aarde. Vervolgens minderde de energie geleidelijk in me en vertrok ik naar Engeland voor drie jaar alwaar ik steeds meer naar binnen keerde. Terug in Nederland zette dat proces zich voort en ik werd steeds meer een kluizenaar wat ik trouwens wel steeds probleemloos geaccepteerd heb alhoewel ik de logica en de zin niet begreep maar ik had me overgegeven in 2004 dus accepteerde ik het.
Met Advent 2016 kwam diezelfde entiteit plotseling en totaal niet meer verwacht door mijn voeten weer naar binnen en lijkt zich een weg naar boven te willen banen door me heen. De nacht van 27 op 28 december 2016 was ongelooflijk sterk. Een immens zuivere, koele en krachtige energie trok die nacht door mijn kruin naar binnen langs of door mijn ruggengraat tot aan mijn laagste chakra.
Maart 2017 was de corresponderende maand met die nacht en was net zo intens maar na die maand minderde die intensiteit maar bleef wel licht aanwezig. Vanaf juni 2017 ben ik dit blog gaan schrijven en het verslag sindsdien kan dus gelezen worden. Kerstmis 2017 en winter 2018 waren bijzonder intens en Pasen 2018 was mijn eerste volledige en intense Paas ervaring, aanvoelend als een soort van geboorte in de buitenwereld van die entiteit of mijn hoger ik. In mei/juni minderde de intensiteit maar ik kon de energie op enige afstand wel volgen alhoewel het achteraf ook wel duidelijk voor me geworden is dat daar waar de spirituele entiteit heen ging (nog) te hoog en te zuiver voor me was zodat mijn bewustzijn niet kon volgen en dus wat doffer werd. Gedurende augustus en begin september begon de intensiteit weer langzaam toe te nemen en nu bij de herfst-equinox komt de spirituele entiteit of mijn hoger ik weer bij me naar binnen en zal het wel tot Pasen of misschien Pinksteren 2019  bij me blijven en me verder transformeren. Ook lijkt ie dit keer een boel vrienden mee te nemen naar de aarde en wat mij betreft zijn ze hartstikke welkom want ze gaan zeker weten positieve dingen doen hier op aarde.
Aan dit proces geef ik me vol overgave over omdat ik voel dat dat het juiste is om te doen. Wat ik ongelooflijk blijf vinden is dat ik hier met mijn gewone beperkte dagbewustzijn bij kan en mag zijn. Het niet te veel willen begrijpen maar het zo onbevooroordeeld mogelijk trachten te ondergaan lijkt belangrijk te zijn en alhoewel ik hier af en toe nog steeds mee de mist in ga gaat het me wel steeds beter af. Vaak heb ik trouwens de afgelopen 27 jaar het idee gehad dat ik door een proces ga dat zich achterwaarts door de tijd beweegt, vanuit de toekomst komend als het ware waardoor ik met mijn lineaire van verleden naar toekomst bewegende dagbewustzijn niet goed raad weet met de volgordes van ontwikkelingen. Ik begrijp natuurlijk ondertussen wel dat dit de essentie van de Wilsweg en het Geweten is. Het Geweten trekt ons gedrag als het ware naar een vanuit de toekomst komend weten dat van een zuiverder, integerder en hoger niveau is. Alles uit Vrije Wil uiteraard. We voelen dat die zuiverheid van integer handelen belangrijk en juist is.  Het Geweten is mijns inziens de stem van de wederkomende Christus die vanuit de toekomst terugkerend steeds luider in ieder mens zal gaan klinken de komende jaren. Persoonlijk denk ik dat die “vanuit de toekomst komen ervaring” en de reguliere lineaire “verleden naar toekomst gaande ervaring” in me samenkomen in 2020.
Ik hoop dat er mensen zijn die dit kunnen volgen en er chocola van kunnen maken, maar het is absoluut de waarheid en niks anders dan de waarheid voor zover ik het zelf kan overzien. Ook ben ik er absoluut van overtuigd dat ik in 2020, het kan Pinksteren, zomer of Kerstmis zijn, uit het hele proces kom dat op 1 november 1991 begonnen is. Daarnaast heb ik deze zomer ook het gevoel gekregen dat deze komende 2- 2,5 jaar een onderdeel of eerste deel is van een langerdurend wereldproces dat deze zomer begonnen is en 7 jaar gaat duren tot 2025. Maar, alhoewel verbonden hiermee, staat het proces tot en met 2020 waar ikzelf deel van uit maak, wel duidelijk zelfstandig op zichzelf.
29 september,
De officiële start van de Michaeltijd die tot de laatste week van Advent zal duren. Naar mijn eigen ervaring ligt de piek altijd in november alhoewel de draak altijd uiteindelijk pas in de laatste adventsweek verslagen wordt :
                            LAAT NU DE VUURMACHT VAN MIJN WILLEN,
                                         MIJN GEESTKRACHT STALEN.
                                                        Rudolf Steiner                                   
Aangezien ik Michael deze week innerlijk tot leven voel komen. Het is een deel van de 1e Michael weekspreuk die mijns inziens tevens de gehele Michaeltijd overspant. 
Nog even een onbewuste profeet uit de sixties in de herhaling omdat ik me zo opgewekt voel:

https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA ,

Welja, doe dan ook nog maar even Chi Coltrane omdat het zo lekker klinkt en het ook nog zondag is:
https://www.youtube.com/watch?v=p97oVI2IA3k

7 oktober,
De afgelopen week t/m vandaag groeit de werkzame intensiteit van de spirituele entiteit in me.
In april en mei sprak ik veel over over die transformerende werkzaamheid door mijn hoger ik in mezelf. En wederom is dat het geval. Het lijkt dat rond Pinksteren mijn hoger ik mij verliet om hogerop te gaan alhoewel er wel een verbindend lijntje aanwezig bleef. Dat verklaart ook waarom ik midzomer een doffer aards bewustzijn had waarin er, naast veel werken, ook weer wat vlees gegeten werd en de sexuele driften weer opspeelden waardoor er ook weer soms gemasturbeerd werd.
Gedurende eind augustus en begin september minderde dat en sinds de 23e is dat weer geheel voorbij. Ook koffie kan ik beter niet drinken momenteel laat die energie me merken maar camille/munt thee en veel noten en fruit kan ie bijzonder waarderen. ook zijn er allerlei transformerende activiteiten bezig in mijn lichaam en wel vooral in mijn hoofd. ’s Nachts als ik wakker wordt om te plassen dan voel ik weer geregeld een “scannende” activiteit in mijn hoofd net als in april. Ik zeg “scannen” omdat het aanvoelt zoals zo’n op en neergaande computer scanlijn eruit ziet. Ik kan het niet beter omschrijven. Ook wordt de ruimte om angst/haat/zelfzucht toe te laten in mezelf met kracht kleiner gemaakt. Kortom, het lijkt daar verder te gaan waar het begin mei gebleven was.

Gisteren kwam het boek van Prokofieff binnen over de 12 heilige nachten en ik ben er een paar stukjes intuitief doorheen gegaan. Ik kwam al interessante stukjes tegen en ik ben blij dat het dit keer de bedoeling lijkt te zijn dat ik het grondig ga lezen want mijn innerlijk reageert zeer enthousiast bij sommige stukken. Het is wel dermate esoterisch specialistisch dat ik er wel enige tijd over zal doen.
Eén van de eerste dingen die me gelijk opvielen is zijn tegengestelde gang door de Hierarchien. Bij Prokofieff is dat vanaf het sterrenbeeld Stier een dalende lijn van Serafijnen naar engelen terwijl het bij Roland van Vliet (andermans citaten van hem dan) een opstijgende lijn is van engelen naar serafijnen. Die ogenschijnlijke tegenstelling, die ik trouwens ook bij Bock wel eens benoemd en verklaard heb zien worden, zal me bij nadere bestudering wel duidelijk worden. Waar ze het gelukkig wel over eens zijn is ook het enige dat ik uit eigen ervaring zeker weet, n.l. dat het sterrenbeeld Ram correspondeert met Christus. Vanuit die gezamenlijke kennis en ervaring zal de rest me wel duidelijk worden.

9 oktober,
Vandaag is het nieuwe maan in 15 graden Weegschaal. Zoals ik eerder gezegd heb is de nieuwe maan het begin van een nieuwe maancyclus van 29 dagen met een hoogtepunt bij de volle maan over 2 weken. Nu voel ik mezelf steeds sensitiever worden in het opvangen van de energieën die het proces vormgeven wat volgens mij gek genoeg te maken heeft met het feit dat invloeden van buitenaf zo goed als niet meer bij me binnenkomen. Ik communiceer natuurlijk wel op volstrekt normale wijze met de buitenwereld en die buitenwereld kan me wel hints geven over wat ik innerlijk moet doen maar mijn innerlijk komt tot rust terwijl de buitenwereld juist heftiger begint te bruisen en daardoor is mijn innerlijk in staat om in harmonie te komen met die kosmische processen. Het klinkt onwaarschijnlijk neem ik aan maar toch is dit voorlopig het beste beeld hoe ik het innerlijke proces omschrijven kan.

Ik ben voor mezelf tot de slotsom gekomen dat het Geweten de Graal is. Bijna iedereen heeft er een, al dan niet ontwikkeld. Als zo goed mogelijk gedicht vergiet kan het het hemelse vuur opvangen en vasthouden.
 Als er geen of te weinig Graal is in het menselijke bewustzijn om het hemelse vuur op te vangen, dan kan het hemelse inspiratieve vuur niet anders dan verworden tot zijn tegenvoeter haat, zijnde de afwezigheid van Liefde.

De Graal wordt gevormd door de menselijke beheersing van angst, haat en zelfzucht; Integriteit 1 en 2 omschrijven de werking van de Graal.

In de jaren dertig was het midden van de mensen van goede wil te zwak, klapte in elkaar en werd overlopen, wat leidde tot de bijbehorende escalatie van haat en vernietiging. Sindsdien heeft de menselijke gemeenschap getracht om die haat, angst en zelfzucht van onze dierlijke natuur te overwinnen middels regulerende samenwerkingsprojecten zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. De mens verheft zich samenwerkend uit vrije wil, culminerend uiteindelijk in het “Wir schaffen das” van Merkel oftewel de weggegeven parel, de laatste weggegeven edelsteen van Artaban, de 4e wijze. Vanaf dit moment mogen de hemelse krachten afdalen en de mens te hulp komen om hem te helpen bij zijn strijd tegen de aloude demonen van angst, haat en zelfzucht. En het arriveren en eerste verschijnen van die geestelijke machten in het daarvoor ontvankelijke menselijke bewustzijn is nu, Michaeltijd 2018, als de nood het hoogst is, in de aanloop naar 2020. Het zal ieder jaar sterker en intenser worden.

Voor antroposofen en andere esoterici:
Ik heb er niet over gelezen dus ik weet niet of het klopt maar mijn gevoel zegt me dat op het moment dat Michael zoals bekend, in de zeventiger jaren van de 19e eeuw tot Archai(tijdgeest) verheven werd, de engel Vidar niet gelijk zijn plaats innam. Hij offerde zijn rechtmatige verhoging tot aartsengel op om de mensheid de mogelijkheid te geven om zich uit vrije wil te leren verheffen. Dat maakte dat de rol van volksgeest van midden en noord Europa, die Michael als aartsengel ook was, vacant bleef na zijn verheffing. Aartsengelen zijn ook volksgeesten die een volk leiden. De mensheid moest zich uit eigen vrije wil, zonder wetenschap te hebben van die geestelijke wereld, willen verheffen, niet gestuurd en geleidt van bovenaf door geestelijke hierarchien. En door die zelf volbrachte collectieve verheffing, na eerst door de dieptepunten te zijn gegaan van beiden wereldoorlogen en de massaslachtingen door wereldleiders als, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, enz, kan Vidar zich nu samen met ons verheffen de komende jaren en zijn rechtmatige plaats als aartsengel en volksgeest van midden en noord Europa , innemen, 144 jaar na de verheffing van Michael. Dit is zoals ik voel dat het esoterisch zit, alhoewel ik daar niks over gelezen heb. De tijd zal het leren. Dit kan ook een projectie van mij zijn, maar zoals ik vaak merk in mijn ontwikkeling zijn sommige stukken in mijn posts nog zwakke afspiegelingen van de spirituele werkelijkheid die later sterker en duidelijker worden naarmate ikzelf verder kom en het beeld helderder wordt.

Zoals ik vorig jaar ook geschreven heb: De Michaelstijd is de jaarlijkse natuurlijke ingang tot de Wilsweg, toegankelijk voor ieder mens van goede wil.

12 oktober,
Alhoewel het er het afgelopen jaar al met korte periodes weer was, wordt het deze week sterker,langduriger en stabieler: mijn ziel begint geregeld te stralen. Ik herken het van maart 2004, Golgotha-post, waarin het een aantal weken tot maanden bijzonder intens was.

16 oktober,
Onderstaand stukje heb ik vandaag geschreven maar ook toegevoegd aan het paas-blog om daar ook meer duidelijkheid te verschaffen:

Nu half oktober snap ik dat ik door een soort van partiële opstanding ben gegaan dit voorjaar die zich naar ik denk in 3 stappen van een jaar verder zal voltrekken. Volgend jaar dus stap 2 en in 2020 stap 3 van boven naar beneden: van hoofd naar voeten. Het lezen van een lezing van Rudolf Steiner maakte dit besef in me los:  //wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0102/19080413p01.html 
Het begon in april met mijn hoofd, gevolgd door mijn bovenlichaam zoals vermeld in het blog, waarna ik een soort van verbreding bij mijn hoofd voelde alsof een spirituele entiteit zich liet inzakken. Ik snap nu dat ie andersom ging, naar boven uittredend, zich verheffend. Dat achteraf besef kwam er omdat ie bij de herfst-equinox op 23 september weer overduidelijk naar binnen kwam. De hele zomer was mijn bewustzijn ook doffer terwijl ik nog wel een verbinding bleef voelen, maar zwakker dus dan april-mei.

18 oktober,
Ik heb gedeeltelijk het boek over de 13 heilige nachten van Prokofieff gelezen en er staan veel leerzame zaken in alhoewel ik geen onderlegd antroposoof ben. Een volledige studie om het goed te kunnen beoordelen zou ook het bestuderen van veel van Steiners werk behelzen en daar begin ik niet aan. Toch bleef het niet voegen met mijn eigen ervaringen van die heilige nachten dus vorige week ook maar een klein boekwerkje van Roland van Vliet besteld omdat ik de citaten die ik van hem kende wel meer aansloten op mijn eigen ervaring. En zie daar, Roland van Vliet had dezelfde ervaring met dit boek van Prokofieff: hij vond de koppeling van de heilige nachten met de hierarchien zoals Prokofieff het doet ook te kunstmatig gezocht en dat vond ik onafhankelijk van hem eveneens. De lezing, GA102 van 27-1 van Steiner waar Prokofieff naar verwijst schept ook niet echt duidelijkheid over die heilige nachten omdat die lezing wel gaat over de invloed van hogere hierarchien maar niet over de heilige nachten.

Hoe dan ook, mijn eigen ervaring blijft mijn uitgangspunt en dat correspondeert meer met de volgorde van Roland van Vliet op het moment. De 4e nacht van 27 op 28 december correspondeerde absoluut met Ram en/of de maand maart. En/of omdat de scheidslijn niet absoluut was. Praktisch leek het meer overeen te komen met de kalendermaand maart.  In 2017 was het de hele maand maart intens sterk en voor 2018 bleef het de voorafgaande kersttijdnacht van 27 op 28 december 2017  alleen in het hoofd maar dan wel 3 nachten achter elkaar wat kloppend correspondeerde met de maanden maart, april en mei van 2018, met zijn hierarchie-volgorde van het Ik en 2 maanden van de 3 van het goddelijke denken. De 3e maand- juni, was zwakker. Vervolgens verzwakte het de volgende 2 nachten wat kloppend correspondeert met de zomermaanden,juli en augustus gerelateerd aan het goddelijke voelen. September, gerelateerd aan de 3e nacht van het goddelijke voelen werd het weer sterker. Na die aan de zomer gerelateerde nachten dacht ik dat het over was tot het plotseling weer sterk terugkwam de laatste 3 nachten maar dat zat veel lager in mijn lichaam, was veel meer gekoppeld aan een intens karma- en gewetens besef en het voelen dat ik daar zelf verantwoordelijk voor werd gemaakt. Van Vliets hierarchie-volgorde van het goddelijke willen. En dat is wat ik nu ook sterk ervaar: Ieder innerlijk uit balans raken door het volgen van zelfzuchtige, angstige of agressieve impulsen heeft gelijk veel grotere gevolgen voel ik. Het innerlijk uit balans raken heeft gelijk gevolgen in kleine confrontaties in de dagelijkse werkelijkheid en/of tot nachtmerries in mijn slaap. Dit lijken wel kleine opzettelijke speldenprikken te zijn om me bewust te maken van die koppelingen. Zo gauw als ik de balans weer houdt verdwijnen ook die negatieve gevolgen. De noodzaak en serieusheid van het houden van die balans wordt me zo duidelijk gemaakt. Er was ook een nacht waarin ik wakker werd en sterk en helder de aanwezigheid voelde van allerlei demonen om me heen. Daar ik in een soort van beschermende cocon zat konden ze echter niet bij me komen.

Mijn sensitiviteit is geweldig groot geworden en er is me ook de kracht gegeven om die balans te houden maar mijn vrije wil moet wel constant gericht blijven op het houden van die balans zonder af te dwalen.
Het volle besef dat de innerlijke realiteit de veroorzaker is van de uiterlijke werkelijkheid wordt steeds sterker. Dit kan alleen maar leiden tot het uiteindelijk volledig opgeven van het lager ik dat dit precies andersom ervaart.

Voorlopig blijft dus mijn conclusie dat de volgorde van Roland van Vliet meer aansluit bij mijn eigen ervaring alhoewel ik in de tijdspannes meer overlap ervaar met de kalendermaanden dan met de astrologische maanden terwijl de inhouden dan wel weer meer lijken te kloppen met zijn sterrenbeeldmaanden. Dus maart lijkt te corresponderen met Ram, april met Stier,enz……  Ik zal eens kijken hoe het de komende tijd gaat want begin januari waren die laatste nachten weer sterk wat dus weer veel goeds beloofd voor de komende tijd tot Kerst.

In de buitenwereld, de wereldevenementen, wordt er ook steeds meer onthuld, steeds meer “gordijn” wordt langzaam opgetrokken waardoor veel machtsmachinaties die voorheen in het verborgene waren, steeds zichtbaarder worden. Instant Karma is gonna get you!  De versnellingen zijn aan de gang.

25 oktober-4 november,
Deze afgelopen 10 dagen zijn echt transformerend. De geestelijke entiteit die 23 september weer binnenkwam breidt zich innerlijk steeds verder uit, Hij/Zij vult me steeds meer en maakt me steeds vrediger en gebalanceerder. Bovendien was er vooral eind oktober een sterke vurige energiestroom van mijn hart naar mijn voorhoofd. Ook lijk ik nu op dit moment eindelijk meer kennis tot me mogen te nemen.
Zo maakte Prokofieff me duidelijk dat de entiteit die nu diverse keren door me heen is getrokken, wat ik al vaker vermeld heb, mogelijk Antroposofia is, volgens Prokofieff dan. In de esoterie is zij het, ( ze is door de geschiedenis heen altijd beschouwd als een vrouwelijke energie die haar lot verbonden heeft met de mensheid) waarvan al in de oudheid voorspeld is dat ze versmeld met de mensheid om letterlijk door de mens heen te gaan en zodoende het contact met de geestelijke hiërarchieën en dan speciaal met de Hemelse Sophia te herstellen. Zij bemiddelt tussen de menselijke ziel en de geestelijke hiërarchieën. Zij moest daarvoor wel wachten tot onze tijd totdat ons zelfreflectieve bewustzijn ver genoeg ontwikkeld zou zijn. Ook stelt Steiner volgens Prokofieff, dat als dat contact hersteld is die hemelse bruiloft  in de tekens van “the Virgin and the Scales” geconsumeerd zal worden. De entiteit die bij me binnen kwam deed dat precies op de scheidslijn tussen die 2 sterrenbeelden op 23 september. In de overgave sindsdien voel ik ook een steeds verdergaande versmelting. De komende weken zal ik de originele lezingen van Steiner hierover raadplegen om een helderder beeld te krijgen. Eveneens stuit ik op de “Derde Initiatie” die ook wel “de Transfiguratie” genoemd word in de Esoterie. Nou stuitte ik begin april intuitief eveneens op dat woord “Transfiguratie”. Ik heb het idee dat ik dat nu wel verder mag onderzoeken deze tijd en op het eerste gezicht ervaar ik veel overeenkomsten. Dus dat zal ik ook eens verder bekijken. Genoeg startpunten!
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/transfiguratie-de-sterfelijke-mens-vervangen-door-de-geest-mens-een-gedeelte-uit-het-boekje-transfiguratie-van-catharose-de-petri/

Dit artikel over venus-retrograde, welk proces nu aan de gang is van begin oktober tot half november met de kern tussen 26 en 31 oktober, is een mooie Sumerische mythe over Venus retrograde.   https://peterwolfs.blogspot.com/2017/01/venus-retrograde-okt-nov2018.html 

Venus retrograde lijken belangrijke periodes voor me. Terugkijkend naar de afgelopen retrograde periodes zijn die bijzonder intens. Wonderlijk dat astrologie ook hier weer een verbindend patroon geeft dat absoluut samenvalt met belangrijke samenhangende, bewustzijnsontwikkelende gebeurtenissen. in mijn leven. Ik kijk al uit naar de volgende periode in en rond juli en augustus komende zomer. De Mercurius en Venus cyclus lijk ik sterker en helderder te voelen dan de anderen. Ik vind het nog steeds wonderlijk dat ik dit zo sterk voel, ik heb dat nooit ervaren en denk ook van mezelf dat ik redelijk nuchter ben. Maar de gevoelens zijn zo intens en helder dat ik daar geen moment aan twijfel. Het lijken net twee werelden die naar elkaar toebewegen en in elkaar moeten gaan schuiven. En dat gaat lukken ook. 

Daarnaast heb ik een paar prachtige verhelderende youtube video’s gezien van William Meader. Ik geef er hier 1 weer maar ze zijn volgens mij allemaal de moeite waard:  https://www.youtube.com/watch?v=-d4olUnWcgQ&t=2842s

Ook nog hier een kort verhelderend astrologisch betoog van Melanie Reinhart over de 2020 conjuncties:  https://peterwolfs.blogspot.com/2017/01/saturnus-pluto-jupiter-2020.html

Als laatste en belangrijkste moet ik hier ook echt vermelden dat er belangrijke stappen zijn gezet in het verbeteren van het emotionele contact met één van mijn dochters. Ik heb echt het gevoel dat ik nu eindelijk zelf pas verlaat emotioneel vader kan zijn nu ik  het contact met de hemelse vader zelf aan het herstellen ben. Ze is trouwens momenteel 31,5 jaar, dezelfde leeftijd die ikzelf had bij mijn spirituele ontwaken.

De energie vult me van binnen steeds meer op en wordt steeds krachtiger.
Ook voel ik steeds duidelijker een warme gloed in mijn voorhoofd. Ik neem aan dat dat het “derde oog” is waar iets voorbereid wordt, samenhangend met die eerder genoemde vurige stroom van mijn hart naar mijn voorhoofd.

11 november,
Ik heb vandaag de herdenkingsceremonie gezien van de 1e wereldoorlog. ik vond het erg indrukwekkend en bijzonder zinnig voor de wereldproblemen van onze tijd. De Geschiedenis was even bewust aanwezig om ons nog even ernstig op onze verantwoordelijkheid te wijzen. We staan op een scharnierpunt in de tijd.
Emmanuel Macron gaf ook een sterke, mooie en inspirerende lezing gevolgd door een mooie uitvoering van de Bolero van Ravel.

30 November,
De afgelopen weken voelen aan als een soort innerlijke stabiele indaling terwijl het uiterlijk in de wereld steeds instabieler en dreigender begint te worden. Advent begint, de verkondiging van de geboorte van Christus, de eeuwige levenskracht, de grote verbinder. Alles wat vanuit integriteit en oprechtheid gezaaid wordt deze tijd zal levenskracht meekrijgen gedurende de winter en zich in het voorjaar fysiek manifesteren. 

Gewoon de basis is belangrijk nu,
Hier volgt Integriteit 1, het enige wat eigenlijk belangrijk is om te snappen.
Het is als een kleine praktische handleiding.
Vooral in dit jaargetijde ervaarbaar:

Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het ook bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

De Draak uit het Michael verhaal en/of de Wolf Fenris als tegenstander van Vidar, zijn het duidelijkst zichtbaar en voelbaar in november en december vind ik. Ze zijn als reële entiteit voelbaar in de donkere destructieve krachten, de collectief geaccumuleerde energie van onze angsten, zelfzucht en haat, die georganiseerd schuil gaat achter de verdergaande destabilisatie in de wereld. Het Midden wordt bedreigd door deze duistere flanken. Pas vlak voor Kerst wordt die Draak jaarlijks overwonnen door Michael, althans zo gaat het verhaal, maar dat hangt vanaf nu  tevens af van onze eigen vrije wil; Wij zijn onderdeel van dit kosmische proces en onze vrije keuzes zijn bepalend voor de afloop. Het verhaal van Michael staat als lichtend voorbeeld voor ons mensen: De keus is aan ons: Hoeveel Michael/Vidar laten we in onszelf toe en hoeveel angst/haat/ en zelfzucht laten we ons handelen bepalen? Hoe helderder het licht is wat geboren wil gaan worden ,des te donkerder en indringender verschijnen de begeleidende schaduwen. Lukas 12 en 21 zijn voorbeelden van apocalyptische Bijbelteksten die bij de Adventtijd horen.

Zomer 2018 jun-aug

ST JAN–URIEL–ZOMER 2018

Zolang deze zin er nog staat kunnen er in deze post nog dingen veranderen, aangevuld worden of verdwijnen. Het is een soort kladblok.

De eerste post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde tijdsvolgorde.  Hieronder nog eerst wat algemene duidingen om u misschien enigszins voor te bereiden op wat komen gaat:

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

Zo kan “integriteit 1” gezien worden als een vergelijkbare rationele versie van het in beeldtaal geschreven stuk “Michael”. En evenzo kan “integriteit 2” gezien worden als een vergelijkbare rationele uitwerking van het in beeldtaal geschreven stuk “Golgotha”. Michael hoort bij de Herfst(29 september) en Golgotha/Pasen bij het voorjaar. Tezamen vormen zij de horizontale balk van het jaarfeestenkruis. Rudolf Steiner heeft voorspeld dat in onze tijd deze beide feesten op eigen kracht met het volle bewustzijn ervaren en begrepen moeten worden. Zo gauw als dat dat werkelijk gebeurt kunnen vervolgens Kerstmis en St-Jan, de verticale balk van het jaarfeestenkruis naar hun werkelijke levende betekenis begrepen worden. En indien de zomerse noordelijke balk van dat kruis, St-Jan, uiteindelijk als laatste bereikt zal worden, wat slechts kan door de zich uit Vrije Wil moreel verheffende mens, dan kan de menselijke ziel zijn door zelfreflectie geofferde angst-haat en zelfzucht  getransformeerd laten worden in het jaarlijkse, zomerse, hemelse offervuur van St-Jan. Dat door de Vrije, Morele Mens zelf bereikte hemelse offervuur zal vervolgens het hele jaarfeestenkruis gaandeweg laten ontvlammen door de steeds verder transformerende menselijke ziel, om tot heling te dienen, voor zowel het individu, voor de gemeenschap, alswel voor de gehele planeet. 

Dit is de opdracht voor onze tijd. We zullen onszelf uit Vrije Wil moreel moeten verheffen om onze Wil in dat zomerpunt te laten ontvlammen door die Hemelse transformerende Vuurkracht welke ons het vermogen zal geven om onze idealen op aarde met door Hemelse Vuurmacht vervulde Wilskracht vorm te geven, wat dan weer het nieuwe tot leven komende beeld is van Michael, de aartsengel van de herfst.

Maar nogmaals, als dit abacadabra voor je is: Herhaalde bestudering en nastreven van Integriteit 1 en 2 is in principe voldoende; 1 hoort bij de Herfst en 2 bij het Voorjaar; Het is een praktijk-weg. Bij het oprecht nastreven van die twee in je eigen leven, komt het rationele bewustzijn vanzelf in harmonie met de levensstroom. De levensstroom die door zowel hemel als aarde stroomt en die door het bewuste begrip van de jaarfeesten begrepen en ervaren kan worden door de menselijke ziel.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

DE AANLOOP NAAR ST-JAN

Ik sprak op de vorige Paas-post al even over Uriel en zal dat hier ter inleiding even kopieren.

“Ik kom net op een pagina over Uriel die ook weer bijzonder treffend is en geheel in lijn met alles wat ik zelf verkondig. Ik kende Uriel niet zo goed, eigenlijk alleen als aartsengel van de 3 zomermaanden en dat hij door de mensheid zelf bereikt moet worden. Op welk punt we volgens mij nu ook gekomen zijn. Komisch eigenlijk dat ik al zo lang een sterke Saturnus verwantschap ervaar en niet eens wist dat Uriel de aartsengel is die bij Saturnus hoort. Maar alles wat in onderstaand artikel gezegd wordt komt min of meer overeen met mijn eigen schrijven. . Ik voeg hier dan ook de link met het korte artikel toe en kopieer ook een gedicht daaruit.
http://sozial.goetheanum.org/fileadmin/sozialwissenschaft/2012/socialforum/Uriel__the_most_unknown_archangel.pdf

                                                Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels. “

De onderstaande stukken van 3-4 juni waren eigenlijk al geschreven voordat ik me bewust was van het afsluitende beeld van de Rafael periode dat pas vandaag 3 dagen later middels associaties in mijn bewustzijn kwam. Toch laat ik ze zo onveranderd staan omdat ze volgens mij ook al bij het begin van de Uriel periode horen. Het gaat misschien even wat veel over astrologie maar dat heeft er mee te maken dat het me steeds duidelijker is geworden het afgelopen half jaar, sinds ik er weer mee in aanraking ben gekomen, dat de astrologische constellaties absoluut synchroon liepen en lopen met mijn intuitieve profetische inzichten van de afgelopen 2 jaar. Zoals ik hieronder ook vermeld helpt de astrologie me om mijn inzichten in een chronologisch tijdsframe te zetten en te zien waar in de tijd de stroomversnellingen vallen. Astrologie is het afgelopen half jaar een goed betrouwbaar hulpmiddel voor me geworden.

Het is de abstracte, kristallijne, meetkundige precisie van de sterrenwijsheid. Uriel-Wijsheid zou je kunnen zeggen.

3 juni,
Laat me vandaag eerst nog eens een citaat naar bovenhalen uit de post “zomerinspiraties”van vorig jaar. Ik schreef dat naar aanleiding van de enorme intensiteit van spirituele ervaringen van de maand maart van vorig jaar 2017. Die was denk ik vergelijkbaar met de intensiteit van de maand april van dit jaar in deze post. Ik herhaal dit citaat hier omdat de intensiteit van beide maanden me het idee gaven dat er ter plekke grote processen stonden te gebeuren.  Niet dat ik nu denk dat zaken niet staan te gebeuren maar het zou in werkelijkheid over wat langere tijd uitgesmeerd kunnen zijn. De intensiteit van nu is minder sterk dan die van de maand april van dit jaar en ook van de maand maart van vorig jaar, wat misschien ook wel aantoont dat de ontwikkeling in jaarlijkse etappes gaat zoals ik voor april dacht. Aan de andere kant zijn er wel dingen fundamenteel in me veranderd. Wat stabiel veranderd lijkt te blijven is dat mijn bewustzijn op een verhoging is, mijn hart “besneden” is want het taalt niet meer naar wereldse verlangens en de stroom tussen mijn hart en mijn hoofd is stabiel, rustig en constant aanwezig. Ook het stralend gevoel in en buiten mijn hoofd blijft op dezelfde manier constant aanwezig. Alle gevoelde lichamelijke processen het afgelopen half jaar zullen ook welzeker blijvende veranderingen hebben bewerkstelligd maar daar ben ik me op dit moment niet meer van bewust.
Hier volgt het citaat:

“Laat ik de gelegenheid te baat nemen om ook wat over het “profeteren” te zeggen.
Ik ervaar het als een soort heldervoelendheid, absoluut niet visueel. Met periodes, ik neem aan op momenten dat dat nodig is, voel ik mezelf opgetild worden naar een hoger bewustzijnniveau alwaar een zuiverheid heerst die ikzelf bij lange na niet kan bereiken. Dus, Christus in mij. Hier voel ik heel intens het verband en de eenheid tussen het Geweten, Het Hoger Ik en Christus. 

Bij de heldervoelendheid voel ik als het ware de spirituele essentie van een groter proces. Ik ervaar dus het hele proces geconcentreerd in een kiem maar weet niet precies in welk tijdframe het zich gaat ontwikkelen. Bij het spirituele ontkiemen van een proces is er steeds het gevaar dat je denkt en voelt dat iets snel en groots op het punt staat te beginnen, terwijl dat proces in werkelijkheid maanden of misschien wel meerdere jaren gaat duren. Je voelt de essentie, is mijn ervaring en die is accuraat. Alleen de tijd die de ontwikkeling nodig heeft is lastiger precies aan te geven. Daarvoor moet je de aardse gebeurtenissen zo goed en zo zuiver mogelijk zien leren te duiden vermoed ik. Wel voel ik heel sterk dat dit een 3,5 jaars ontwikkelingproces is waar we nu in zitten. Het is misschien de opmaat naar nog iets groters maar het voelt in ieder geval aan als een bij elkaar horende eenheid. Van Advent 2016 tot Pinksteren 2020. En Pinksteren is een mooi ideaal om je door te laten inspireren en je hoop op te stellen. Pinksteren is het moment in het jaar dat de geestelijke wereld en de uit vrije wil naar boven strevende mens elkaar kunnen vinden en raken, net zo alsdat de natuur zichzelf jaarlijks met haar bloesems  naar de hemel richt en de bevruchting en vruchtzetting als antwoord van de hemel terugkrijgt.”

Ik kan nog steeds volledig achter dit citaat staan met misschien als een toegevoegd inzicht sinds december, de synchroniciteits ervaring met de astrologie. Het toegevoegde inzicht van de sterrenwijsheid is voor mij eigenlijk dat het het tijdsframe van het profetisch inzicht verhelderd. Volgens mij geeft het een chronologisch inzicht in de lopende ontwikkeling van mezelf, die van de wereld en de periodes in de tijd waar de stroomversnellingen plaatsvinden. Astrologisch staat er dus een boel te gebeuren deze zomer en de komende jaren, en dus wacht ik rustig af in geconcentreerde rust. De astrologie lijkt het tijdsframe en de periodes van stroomvernellingen aan te geven.

Saturnus conjunct Pluto in Capricorn komt trouwens weinig voor omdat Pluto een omlooptijd heeft van 245 jaar. Wat wel betekent dat iedereen zo’n beetje geboren met een Saturnus rond de 20e graad Capricorn, geboren rond 1931, 1960 en 1990 deze zeldzame Saturnus-return conjunct Pluto in Capricorn zullen ondergaan vlak voorafgaand of samenvallend met diezelfde grote wereldconjunctie  van 2020. De kinderen geboren in deze komende jaren zullen dus deze uitzonderlijke constellatie als geboortehoroscoop hebben. Dat moet wel een grote impact hebben op die generatie, helemaal indien de aspecten met de andere planeten ook nog eens vruchtbaar uitwerken. Je zou bijna gaan overwegen om aan astrologische geboorteplanning te gaan doen!  Niet echt doen hoor, het werkt altijd anders uit dan de verwachtingen van je plannings intenties. De Saturnus-Pluto conjunctie in Capricorn, laatste keer in 1517,  kan grote morele hoogtes bereiken maar eveneens onpeilbare immorele dieptes. Ze materialiseert/manifesteert eigenlijk ons niveau van morele ontwikkeling, onze huidige morele gesteldheid dus.

Wat trouwens ook veranderd is is mijn eet- en slaappatroon; ik eet nu duidelijk minder en gezonder en slaap regelmatiger omdat ik gestopt ben met nachtdiensten. En dat is nooit weg natuurlijk.

Afgelopen weken en nu nog heb ik met veel plezier good old Emil Bock weer gelezen, vooral zijn  basiswerk over de jaarfeesten. Het grappige is nu dat ik dit boekje tussen 1992 en 2004 veelvuldig heb gelezen maar wel altijd maar voor drie kwart. De zomerafdeling las ik eigenlijk nooit omdat ik door werkzaamheid in het onderwijs in de zomer altijd vrij was, buiten leefde en de vrijheid vierde. Ik begon dan altijd pas weer te lezen in september bij het begin van de Michael-tijd. Grappig genoeg lees ik dus nu pas intensief de stukken over St Jan en de zomer en het spat er weer vanaf, zo rechtstreeks naar binnen. Ik wacht dus met plezier op dat wat in de zomer gebeuren gaat.

Ook had ik de afgelopen week nog de vermeldenswaardige ervaring die ik meerdere malen de afgelopen 1,5 jaar gehad heb, maar waar ik nooit echt aandacht aan besteed heb, dat ik het gevoel heb dat ik bewustzijnsmatig 2 jaar vooruit ben op de Wilsweg. Dit zou dus betekenen dat ik nu ben waar het wereld-bewustzijn in 2020 zal zijn en dat het komende najaar het moment is waarop het wereldbewustzijn zal zijn waar mijn bewustzijn was in 2016, het moment waarop ik begon te ontwaken voor het bewustzijn dat de Wilsweg zich begon te openen. Het lijkt voor mij dus enigszins op een halfweg punt deze maanden.

Driehoeksaspect  Jupiter-Neptunus die in de watertekens Schorpioen en Vissen verblijven. Dit jaar hebben we 3x datzelfde driehoeksaspect tussen Jupiter en Neptunus, die laatste is trouwens thuis in zijn eigen sterrenbeeld Vissen. 3x vanwege de retrogradegang van Jupiter.  Op zich komt het driehoeks aspect tussen deze beide planeten niet vaak voor, gemiddeld één keer in de 6,5 jaar,  en dat kan éénmalig zijn, een passage die slechts enkele weken duurt, of twee of drie keer in een jaar als het driehoeksaspect vlak bij of binnen de jaarlijkse retrogradegang van Jupiter valt. In dat laatste geval kan de uitwerking wel 6 tot 9 maanden actief blijven. Naast het Neptunus punt van de water-driehoek is ook het Jupiter in Schorpioen effect, het andere punt van die driehoek, dit jaar wereldwijd bijzonder merkbaar sterk. Het wordt in astrologenland verantwoordelijk gehouden voor het aan het licht komen en uitvergroten van vele verborgen zaken op het financiele, emotionele en sexuele vlak. Voor de daderkant ogenschijnlijk niet zo positief maar voor het mensheids lange termijn perspectief, en ook uiteindelijk ongewild voor hun eigen ziels-ontwikkeling, welzeker positief. Aldus laat de Jupiter-Neptunus driehoek in de watertekens zich dit jaar vooral gelden als een ontlading van vastzittende emotionele blokkades en spanningen.

11 juni,
Vandaag werd ik wakker met de satelliet Gaia in mijn bewustzijn. Ik heb daar de afgelopen maand een paar keer wat over gelezen en zal het hier een beetje samenvatten. Gaia is een Europese satelliet die de afgelopen jaren, vanaf een plek zo’n 1,5 miljoen km bij ons vandaan, van een ruime 1,6 miljard sterren in de Melkweg, 70 afzonderlijke keren van iedere ster de posities, de afstanden, de helderheid en de snelheden heeft geregistreerd. Daarnaast heeft Gaia ook ons eigen zonnestelsel onder de loep genomen en van ieder rondvliegend object eveneens 70 opnames gemaakt.
Afgelopen april en mei zijn de eerste data-releases van Gaia geweest en de hele astronomen-wereld is in gespannen afwachting van de verwachte massale hoeveelheid baanbrekend onderzoek en conclusies die er de komende maanden en jaren gaan volgen.
Ook in ons eigen zonnestelsel wordt verwacht dat er honderden, zo niet duizenden nieuwe objecten, voornamelijk asteroiden en planetoiden, ontdekt zullen gaan worden. Misschien zelfs nog wel nieuwe buitenplaneten. Ik ben zelf natuurlijk maar een absolute amateur in astrologenland maar ik neem aan dat er ook in die wereld nieuwe implicaties gaan ontstaan als er in één klap honderden nieuwe hemel-objecten bijkomen. We zullen zien wat er gaat gebeuren.

13 juni,
Vandaag realiseer ik me dat het de naamdag is van Antonius van Padua, waarover eerder zoals in de Paas-post geschreven is. Zoals daar ook vermeldt is mijn huisje ook naar deze heilige vernoemd (niet door mij hoor). Maar welzeker is mijn leven op de één of andere manier verweven met hem.

Eveneens is de Teunisbloem naar hem vernoemt omdat die rond deze datum begint te bloeien. Het is een bijzondere nachtbloeier die ik nog nooit gezien heb maar waar ik de komende weken zeker ’s nachts naar op zoek zal gaan. Ik woon aan de rand van bos en duin en weet dat hij hier in de duinen voor moet komen. Het bijzondere is dat hij iedere nacht 1 bloem opent die dan de volgende ochtend verwelkt. Maar hij produceert steeds nieuwe knoppen zodat hij dit de hele zomer volhoud.
Hier een link met een foto van een zich net openende Teunisbloem:   https://nl.wikipedia.org/wiki/Teunisbloem#/media/File:Teunisbloem_close.JPG

ook realiseerde ik me vandaag dat het vanavond nieuwe maan is, dus een conjunctie van zon en maan. In het winterblog heb ik uitgelegd dat nieuwe maan steeds het begin van de maandelijkse cyclus is en de volle maan 2 weken later het hoogtepunt van die cyclus. Je eigen morele gesteldheid bepaalt steeds hoe die cyclus uitwerkt. Nou is dit voor de komende 2 maanden wel nog de rustigste nieuwe maan want op 12 juli en 11 augustus is de nieuwe maan tevens een gedeeltelijke zonsverduistering die ook nog eens beiden bijzonder sterk geaspecteerd zijn. Deze zonsverduisteringen hebben een veel diepere en langere invloed en wel tot de volgende, al dan niet gedeeltelijke zonsverduistering in januari. Bovendien zit tussen beiden deze zomer ook nog eens eind juli een volledige maansverduistering onder dezelfde krachtige aspecten. Maar daarover tegen die tijd later. De volgende volle maan eind juni is ook al krachtiger en een opmaat naar die van juli en augustus.

16 juni,
Gisteren schreef ik op een politiek platform onderstaand reactie op een artikel waar Angela Merkel werd aangevallen vanwege haar standpunten over vluchtelingen.

Great woman; You will see, under great pressure this summer the best of Europe will be forged. The tensions are necessary to find the right way forward in this worldwide moral crisis. Go Girl, i believe in you. Lets stick together Europe! Thats the only way forward to come across the immoral abyss where the extremists from all sides want to pull us in. And we all know what is lurkin in the abyss: its the demons of hate, greed and fear down there in the deep, trying to suck in as many souls as possible.

Gisteren hoorde ik Rutte zeggen dat ie de komende 2 weken een poging wil gaan doen om het hele Europese vluchtelingen dossier, waarin iedereen tegenover elkaar staat, vlot te trekken; om een gemeenschappelijke oplossing te zoeken. Die Rutte! En dat nadat hij woensdag ook al een ongekende pro-europese speech had gegeven in het europese parlement.  Deze zomer en het komende jaar zal het, zoals eerder gezegd, m.i. ook moeten gebeuren; Europa zal meer tot een eenheid gesmeed moeten worden en daar is natuurlijk weerstand en wrijvingswarmte voor nodig. Ik heb er vertrouwen in.

18 juni,
Ik lees net dat misschien het paneel “de Rechtvaardige Rechters”, onderdeel van “het Lam Gods” van Jan van Eyck na 84 jaar gestolen te zijn geweest, misschien terecht is, althans dat de verborgen locatie misschien bekend is.. Echt misschien hoor want het kan ook een publiciteitsstunt zijn, wat al vaker gebeurd is. ( sept: het was een hoax maar toch voel ik sinds 2017 verwantschap met dat paneel dus we zullen zien de komende maanden en jaren). Vanaf maart 2017 ben ik soms schoksgewijs een beetje met dit schilderij bezig ivm de orde van Antonius van Barbefosse, hun oprichter graaf Willem de zesde en waarschijnlijke opdrachtgever van “het Lam”, de link naar de Moderne Devotie 14e -15e eeuw van Geert Grote en Thomas á Kempis, De Franciscaner orde, Antonius van Padua en de Ridderordes en dan speciaal de Tempeliers. Ik was al van plan om dat binnenkort verder uit te werken want het verhaal ontwikkeld zich schoksgewijs. Ik ben “toevallig” gisteren eindelijk begonnen in het boekje “de Tempeliers” van Rudolf Steiner en dat maakt een sterke innerlijke gloed los in me. Ik zal dit deze weken/maanden verder uitwerken. Het eerste wat me gelijk opviel in het begin van het boekje is het jaartal 1285, zijnde het jaar waarin Filips de Schone in Frankrijk aan de macht kwam. Filips heeft, zwaar door goudzucht gedreven  de beroving en vernietiging van de orde der Tempeliers op zijn geweten. Een spiritueel dieptepunt in de menselijke geschiedenis.  Ook wist hij de moreel gecorrumpeerde kerk en zijn geestelijken naar een nieuw dieptepunt te leiden middels het manipuleren en verplaatsen van de pauselijke zetel naar Avignon.

Opvallend blijft dat dit eigen historisch onderzoekje schoksgewijs steeds blijft terugkomen. In maart 2017 en april 2018 was er beide keren een sterke drang om er weer wat aan te doen maar dat blijft dan wel beperkt tot een paar bladzijdes lezen en daar dan voorlopig mee vooruit kunnen. Het afkomen van dat verhaal lijkt samen te hangen met mijn eigen verhaal en ook hier lijkt het slechts toegestaan om kleine stukjes te lezen en aldus schoksgewijze vorderingen te maken. Ik kan wel voorvoelen waar dat onderzoekje naar toe gaat leiden maar dat lijkt dan wel met geduld benaderd te moeten worden, zoals alles op deze Wilsweg.

Dat jaar 1285 sprong er gelijk uit voor mij omdat in december 1284/januari 1285 de enige conjunctie van Pluto en Saturnus in Steenbok plaatsvond waarbij Jupiter in hun nabijheid stond. Het is de enige conjunctie van deze 3 planeten die in de buurt komt van de conjunctie in november-december 2020.

De enige in ieder geval sinds het begin van onze jaartelling. Opvallend is dat Steiner dit belang aan die gebeurtenissen in die jaren geeft als historisch punt waar de werkzaamheid van onderwereld-demonen sterk zichtbaar aan de oppervlakte komt. En dat terwijl hij niks af kon weten van deze conjuncties omdat Pluto nog niet ontdekt was tijdens zijn leven.
Hier staat dus ook duidelijk wat te gebeuren en ik zal met plezier mijn uitwerking hier opschrijven zo gauw als dat het helder voor me wordt. 84 jaar geleden is trouwens eveneens herkenbaar. Ik heb in het paas-blog ook al geschreven dat 84 jaar geleden Uranus, net als nu, en volgend jaar definitief, in het sterrenbeeld Stier verscheen en verschijnt voor ongeveer 7 jaar. Iets dat geduid kon en kan worden als de verheffing van het Beest. En nu, deze keer, kan dat geduid worden naar ik denk als de verheffing van Vidar. Stier is het meest aardse, materiele teken van de dierenriem terwijl Uranus gezien kan worden als de hemelse donder en bliksem; De onverwachte brenger van schokkende veranderingen en ontladingen die, samen met de Saturnus, Pluto en Jupiter conjuncties in mede aardeteken steenbok, diep in zullen grijpen in de aarde zelf en in onze materiele en morele werkelijkheid.

Tussen 1255 en 1300 werden trouwens ook onze eerste waterschappen gesticht; de geboorte dus van onze “Waterdemocratie” en dus ook van ons “Poldermodel”. Misschien wat minder op de voorgrond tredend dan de voorgaande gebeurtenissen maar wel nog steeds één van de oudste nog steeds functionerende democratische instituties ter wereld die, vanwege hun eigen belastinginning, vele vijandige aanvallen van op afstand staande heersers heeft overleefd en die aldus de grondslag hebben gevormd voor onze directe, egalitaire en coöperatieve volksaard. Misschien een interessant artikel over die hedendaagse vormkracht van onze waterdemocratie.  Artikel kan ik niet meer linken maar het gaat over onze “waterambassadeur” Henk Ovink.

Tenslotte duikt ook geregeld de naam Christiaan Rosenkreuz op die mogelijk ook rond het midden van de 13e eeuw geleefd zou hebben alhoewel ik eveneens andere eeuwen tegenkom. Ik zou het niet weten en het maakt me ook niet zoveel uit maar het zou wel weer een mooie samenloop zijn als hij ook leefde rond die 1285 conjunctie.

19 juni,
De afgelopen dagen zie ik ook weer een associatie met de mogelijk verschillende uitwerkingen van de vluchtelingen-crisissen in Europa en in die van de US. In januari en februari liet ik als voorbeeld de simultaan verschillende morele uitwerkingen zien tussen de EU en de US in relatie tot de nieuwe en de volle maan. Volgens mij zitten we met de afgelopen nieuwe maan en de komende volle maan met een soortgelijk inzichtelijk voorval. De dreigende, mogelijke escalatie van deze crisis in Europa, wat sinds een week op de spits gedreven lijkt te worden, kan net als in de winter tot een verdere intensief verdergaande samenwerking gaan leiden, waar ik in geloof, terwijl diezelfde crisis in de US wederom, net als afgelopen winter, tot een mogelijk verdergaande splijting kan gaan leiden, mogelijk tezamen met een verder escalerende handelsoorlog.
Punt is dat de kern van de eigen morele gesteldheid de uitwerking van die maandelijkse maancyclus bepaalt, wat trouwens mogelijk nog wat belooft voor de uitwerkingen gedurende deze komende krachtige astrologische zomer.

22 juni,
Deze week is er weer een nieuw lichamelijk verschijnsel:
De energie in mijn hoofd tot aan de hartstreek intensiveert weer en in mijn buik en onderlichaam voelt het als een bolvormige ophoping van energie dat me doet denken aan de eerste jaren 1993/1994 waarin ik intensief tai-chi moest beoefenen om de spirituele inslagenergie te stabiliseren en zoveel mogelijk te laten aarden. In die tijd voelde ik ook een bol van energie, Chi, in mijn buik. Tussen beiden boven- en beneden locaties in mijn lichaam, zo ongeveer ter hoogte van mijn ribbenkast, voelt het momenteel aan als een lege ruimte tussen beiden. De energie intensiveert zich en zowaar zie ik ook in de wereld een intensivering, een opleving van angst, haat en zelfzucht, in de wereld.

Maf vind ik het, en dat schrijf ik ook vaker op politieke en maatschappelijke fora deze weken, dat zoveel mensen niet in kunnen/willen zien dat de vijand binnenin zit. Als we ons zelf overgeven aan angst, haat en zelfzuchtige impulsen dan kunnen we toch niet verbaasd zijn dat de invloed van die impulsen in de wereld al krachtiger en destructiever worden. We voeden ze voortdurend! Daarnaast worden deze jaren onze gevoels-impulsen natuurlijk ook nog eens vele malen versterkt door de massamedia, de communicatiemiddelen, de sociale media en het internet in het algemeen natuurlijk. Het lijkt  wel een soort van materieel fysiek zenuwstelsel te zijn geworden dat over de wereld uitgespreid ligt. En net als in het echte leven zijn uitingen van vooral haat, maar ook van angst en zelfzucht het luidst, het meest opdringerig en het meest destructief aanwezig. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ze het ook gaan winnen. Laat je niet imponeren, dat is immers wat ze graag willen. Met elke eigen integere keuze in je leven, hoe ogenschijnlijk klein ook, ontneem je de demonen een stukje macht in de uiterlijke wereld.

Het antwoord zit echt bij een ieder individueel van binnen. Je eigen keuzes zijn immers de enige die je echt kán beïnvloeden. Integriteit 1 en 2 worden in deze tijd ook steeds zichtbaarder een praktische  handleiding om zowel de grote als de kleine problemen te pareren. Hoe meer mensen die impulsen leren beheersen hoe dichter we bij een oplossing komen. St Jan staat voor de deur; In hoeverre zijn we in staat om onze angsten, onze haat en onze zelfzucht te weerstaan en vervolgens te offeren voor onze morele idealen? Hoeveel morele kracht hebben we? Dat is de slag die deze zomer in een stroomversnelling zal komen. Welke toekomst scheppen we door ons werkelijke handelen; Door welke impulsen laten we ons werkelijk leiden, bewust en onbewust!

De vurigheid in de wereld is zich in ieder geval in de wereld meer en meer aan het manifesteren. Wereldwijde tegenstellingen, ontsporingen en mogelijke scheuringen worden steeds zichtbaarder. Ik denk echt dat de komende zomer en najaar een bijzonder krachtige tijd gaat worden in zowel de goede zin alswel in de ontsporende zin. Zondag begint de St-Janstijd 4 weken lang en vanwege de astrologische constellaties verwacht ik dat de eerste hoge piek komt rond 12 juli. Maar er volgen daarna nog vele pieken. Met recht een hete zomer en naar ik hoop met vele offervuren. En daar ik steeds synchroniciteit ervaar met de wereldgebeurtenissen ga ik ervan uit dat er innerlijk ook stormen zullen woeden om onze individuele en gezamenlijke offerbereidheid te testen en zichtbaar te maken. Gelukkig voel ik tevens de zekerheid van de uiteindelijk goede afloop. Let wel, 2018 en 2019 zijn en blijven voorbereidingsjaren voor 2020, wat het omslagjaar is.

24 juni,
St Jan, Ik voelde de afgelopen week al een innerlijke intensivering van energieën zoals hierboven vermeld en vandaag wordt dat gewoon nog sterker. Het bruist in mijn hele hoofd en romp.

Daar we nu voorbij de midzomer zijn gaan onze eigen keuzes en daden weer een grotere rol spelen het komende half jaar, tot aan Kerstmis; De uit vrije wil gemaakte menselijke keuzes en hun daaruit volgende daden zijn in de neergaande helft van het jaar bepalend. Het opgaande half jaar van Kerstmis tot St Jan is dan een spirituele gift van de hemelse krachten aan de mens als antwoord op de menselijke keuzes en daden van het daaraan voorafgaande half jaar. Dat is het spirituele ritme van het jaar, het jaarlijkse groeiproces dat uiteraard synchroon loopt met de seizoenen in de Natuur. Geestelijk gezien is het onze opgave om te leren sterven als het ware; Iets wat de natuur ons jaarlijks voorleeft in de neergaande helft van het jaar.

Daar waar de mens (nog) niet in staat is tot opstijgen bestaat wel de kans tot een diepere morele val naar beneden. Ook dat laatste zien we natuurlijk al in de wereld maar dat zal zich nog verder gaan versterken.  

Voorlopig staat er nu een wereldwijd belangrijke zomer voor de deur. Juli en Augustus zullen vurig en intens zijn met als kern de periode tussen 10 juli en 20 augustus. De laatste week van juni en de eerste week van juli zullen er een opmaat voor zijn.

29 juni,
Gisteren was het volle maan in 6 graden  Steenbok.
Het grote Europese probleem, gerelateerd aan de morele stellingname van de zich uit vrije wil verheffende mens: “Wir schaffen das” uit 2015/2016, is de migratieproblematiek. In Europa zie je toch, ondanks dat de splijtingskrachten steeds sterker worden, dat Europa onder die druk naar elkaar toe weet te groeien terwijl in Amerika juist de splijtingskrachten tot een verder uit elkaar drijven lijken te leiden. De afgelopen nieuwe maan speelde datzelfde probleem wederom krachtig op en deze volle maan komt Europa toch weer middels samenwerking, stapje voor stapje tot meer eenheid terwijl het in de US steeds verder lijkt door te splijten.
De splijtingskrachten zijn natuurlijk het zelfzuchtige egoisme dat slechts tot het recht van de sterkste, oftewel het fascisme of andere dictatoriale varianten kan leiden. Alleen coöperatie en het offeren van zelfzuchtige eigenbelangen kan tot werkelijke oplossingen leiden. Door synchroniciteits ervaringen  tussen mijn eigen innerlijke ontwikkeling  en de Europese ontwikkeling kan je aldus mijn groei aflezen aan de ontwikkeling van de Europese éénwording die, zoals eerder vermeld, deze zomer in een stroomversnelling zal komen. Er gebeurt innerlijk genoeg in me. De energieën zijn volop voelbaar aanwezig in me, sterker dan de voorgaande maand.

4 juli,
Vurig voelt het nu al zeker een week in me. Van mijn hoofd tot mijn buik. Het is me (nog) niet duidelijk wat er van me gevraagd wordt. Het lijkt eigenlijk al een tijdje min of meer een soort van wachtstand. Ik vind het ook duidelijk moeilijker om geconcentreerd op één punt gericht te blijven dan in het voorjaar.

Toch voel ik nog steeds vertrouwen en zekerheid dat alles goed is. Dat ik synchroniciteit voel met de wereldgebeurtenissen moet voor iedereen als absolute onzin klinken maar toch voel ik het intens. We zullen deze zomer zien hoe die synchroniciteit zich in beiden gevallen zal ontwikkelen. Ik weet niet of ik veel zal schrijven deze zomer, momenteel voel ik de behoefte niet sterk, maar denk niet dat ik de weg kwijt ben. Innerlijk is de zekerheid misschien wel sterker dan ooit maar ik voel niet de drang om iets op te schrijven. Bovendien kan degene die dit leest gewoon de wereldgebeurtenissen volgen. Naarmate Europa onder druk meer tot een eenheid zal verworden, met een belangrijke mede-sturende rol voor Nederland, zal het bij mij innerlijk ook synchroon mee transformeren. Het hemelse vuur met zijn verbindende én zijn vernietigende effecten zal deze zomer ook ontbranden en door Michael in het najaar mee naar de aarde genomen worden om de mensen-idealen te versterken en aan te vuren.

Als het kan, blijf zien dat alles wat ik aan voel komen in de kern ook aankomt, tenminste zo zie ik het. Zoals ik vaker heb uitgelegd bevat het tijdsframe waarin dat wat ik aan voel komen zich ontwikkeld, een zekere onzekerheid omdat ik de intentie en de kracht soms zo sterk en dichtbij voel dat ik  zeker denk te weten dat het onmiddellijk of binnenkort staat te gebeuren terwijl het dan toch een wat langer proces blijkt te zijn. Astrologie lijkt me daarbij sinds een half jaar een soort van tijdsframe-houvast te geven. Zekere constante blijft voor mij wel dat het gehele proces zich binnen die 3,5 jaar zal afspelen. Van Advent 2016 tot Pinksteren-St Jan 2020. 

Het is voor mij zo zeker als wat dat dit proces zich binnen dit tijdsframe aan het ontwikkelen is. Ik moet ook niet teveel vooruit willen weten. Mijn hele weg en dit hele blog wijst er steeds weer op dat ik meer op intuïtie, vertrouwen en gevoel voorwaarts moet gaan, dan vanuit kennis en theorie.

5 juli,
Vreemd blijft het ook dat je toch steeds een soort van verwachtingsbeeld creëert ondanks dat je dat bewust probeert te vermijden door je zoveel mogelijk éénpuntig te concentreren. En natuurlijk loopt het altijd anders en is het bereikte altijd iets anders dan je dacht, alhoewel je steeds juist bewust trachtte te vermijden een verwachtingsproces en/of een doel te hebben. Het gaat immers om het leren handelen in het moment, het volkomen loslaten, zonder teveel door het verleden en/of de toekomst gestuurd en beheerst te worden.  En als je al iets `bereikt` dan is het je ook gelijk weer duidelijk dat er geen eindpunt is. Het is en blijft een zich voortdurend ont-wikkelen.

De aandrang om bewust grip te willen hebben op de toekomst is ook wel bijzonder sterk. Het is natuurlijk eigenlijk een soort van angst van het ego. Het éénpuntig gericht trachten te blijven lijkt zo beschouwd toch steeds weer bevochten dienen te worden. Ik zal proberen er meer op te letten de concentratie zo min mogelijk te laten afdwalen. 

6 juli,
Ik heb niet meer nodig dan mijn eigen innerlijke gewaarwordingen en een globale verduidelijking middels het astrologische tijdsframe.

Laat me trouwens ook duidelijk zijn dat het de komende jaren in eerste instantie allemaal bijzondere constellaties zijn voor de hele mensheid en de hele planeet. Omdat de belangrijke buitenplaneten veel trager bewegen dan de binnenplaneten betekent dat ook dat veel mensen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde soort aspecten doormaken en dus ook in staat zijn tot gemeenschappelijke spirituele groei. De constellaties bieden eenvoudigweg een boel mensen de mogelijkheid om grote stappen voorwaarts te maken. Het zijn absoluut niet alleen mijn aspecten, ze gaan voor grote delen van de mensheid op. Sowieso heeft iedereen die geboren is zo rond mijn eigen geboortejaar,1960, grotendeels dezelfde buitenplaneet-standen.  Ik blijf gewoon  nog steeds onder de indruk  van de juistheid, omdat ik geregeld met terugwerkende kracht periodes uit mijn eigen leven bekijk en de ontwikkeling dan in de horoscoop kan terugzien.

 Wat er gaat gebeuren doet ook eigenlijk niet meer terzake, ik moet me gewoon in vertrouwen overgeven en het laten gebeuren, het wordt gestuurd door de geestelijke wereld.
Ik zou bijna zeggen, er lijkt geen ontkomen meer aan voor de wereld en ook niet meer voor mezelf. De grote reddingsoperatie voor de mensheid is in gang gezet. Ik geloof inderdaad niet dat het nog teruggedraaid kan worden. Het contact is gemaakt. Ik voel me bijzonder vereerd dat ik bewust op de spirituele kop van deze veranderingsgolf mee mag reizen. 

22 juli,
Alhoewel ik nog steeds geen echte aandrang heb om te schrijven voel ik vandaag wel de behoefte om mijn huidige positie en inzichten weer te geven. Het is vandaag het einde van de St-Janstijd en de Zon gaat ook nog eens tegelijk over van Kreeft naar Leeuw.

Vooraleerst: ik realiseer me, al vanaf het begin trouwens, dat een groot gedeelte van dit blog voor de meeste mensen echt te ver gaat om serieus te nemen. Ik denk dat ik hetzelf ook voor het merendeel niet zou geloven ware het niet dat ik er zelf bij ben geweest. Mijn eigen ervaringen zijn zo sterk dat ik er geen moment aan twijfel. Het lijkt zelfs alleen maar sterker te worden. Het probleem blijft dat op twee momenten (Lijdenstijd maart 2017 en Paastijd april 2018) de ervaringen zo intens waren dat ik het idee had dat het zich binnen zeer korte tijd ging manifesteren terwijl ik eigenlijk wel weet dat het hele proces gewoon die hele periode van 3,5 jaar tot juni 2020 nodig heeft. Toch voelde ik ook dit jaar Pinksteren en St Jan dit jaar. Weliswaar niet zo krachtig als Pasen maar welzeker aanwezig. De 12 Heilige Nachten zoals beschreven in het Winterblog geven deze gang door het jaar eigenlijk al aan. Zoals esoterici weten corresponderen die 12 nachten elk met een maand van het daaropvolgende jaar. Het zou best kunnen dat volgend jaar Hemelvaart en Pinksteren diezelfde intensiteit hebben en in 2020 tenslotte St Jan. Momenteel voelt de al eerder genoemde wachtstand nog steeds als de juiste metafoor.

Ergens in het stuk over Pasen beschreef ik de ervaring van mijn hogere ik of een spirituele inwoner die tijdens het autorijden sterk in mijn bovenlichaam en mijn hoofd voelbaar aanwezig was. Dat is nu nog steeds aanwezig alhoewel het wel anders aanvoelt. Ik voel vuur in mezelf.  Het duidelijk verschillende met dat gevoel in de paastijd is dat sinds St Jan ook de lichamelijke lust weer wakker werd in me. Maar dit keer ligt het niet in conflict met mijn hoger ik. Het lijkt het er meer op dat ze gezamenlijk naar een oplossing zoeken voor hun onderlinge conflict en toewerken naar het op één lijn te komen. Dit klinkt misschien vreemd maar toch is dit letterlijk wat ik innerlijk voel gebeuren. Er wordt innerlijk gewerkt aan een transformatie maar ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren. Ik voel wel dat er sinds dit weekend meer eenheid is en dat de lichamelijke lust aan het verdwijnen is. Hoe dan ook: er is een innerlijke transformatie gaande en persoonlijk denk ik ook dat het maar goed dat het nog niet achter de rug is want ik ben nog niet sterk genoeg om zoveel helderheid en zuiverheid te kunnen verdragen. De overgave aan het innerlijke proces dat sprongsgewijs verloopt is de enige juiste weg voor me. Zelf zo min mogelijk in de weg gaan staan lijkt hetgeen wat er van me gevraagd wordt. 

Het ontbrandende Vuur: De nieuwe maan van afgelopen 13 juli heeft in mijn ogen welzeker een voorschouw gegeven naar januari 2020. Het optreden van Trump bij de NAVO, op bezoek in de UK en tenslotte bij Poetin heeft de scheuring tussen 2 verschillende werkelijkheden veel concreter gemaakt. Trump, Poetin, Brexit, de Fascisten, de dictators en de Neo-liberalen vinden elkaar in een nieuw, of eigenlijk oud, nationalistisch en agressief wereldbeeld. Het is de verdergaande splijting zoals ik die al eerder gemeld heb. Het is als het ware een voorloper op de Bijbelse scheiding der geesten. Het Vuur zal verder oplaaien deze zomer en door Michael mee naar de aarde gebracht worden in het najaar. Het innerlijke menselijke Vuur, Liefde, Integriteit en Idealisme,  dat verwant is met het Hemelse Vuur van Uriel zal versterkt worden dit najaar terwijl datzelfde vuur bij niet verwante zielen slechts tot het verder oplaaien van hun haat, zelfzucht en angsten zal leiden. De eerste nieuwe maan van de 13e maakte dit zichtbaar. De volgende volle maan, volledige maansverduistering op de 27e, gaat dit proces verder consolideren aan de hand van de innerlijke keuzes die mensen maken. Innerlijk zo min mogelijk toegeven aan Haat-Angst-Zelfzucht is de weg, alhoewel de aandrang of de verleiding om dat juist wel te gaan doen alleen maar sterker zal worden. Jezelf zoveel mogelijk beheersen is de opgave. Heb vertrouwen!

23 juli,
Nu we het trouwens over de Zon en Vuur hebben: Het weer op het noordelijk halfrond laat zich deze zomer wel van zijn vurige kant zien. Zelf ervaar ik de prettige kant ervan omdat ik aan de kust woon met een altijd aanwezige koele bries. Het hoogseizoen voor het toerisme is per juli weer voor 2 maanden begonnen. Door personeelstekort bij mijn bedrijfje ben ik per begin juli ook weer bijgesprongen voor 2 maanden. Ik werk nu dus weer 4-5-6 lange dagen per week. Maar het is hier heerlijk dus ik vermaak me wel. In de natuur en de landbouw op bijna het gehele noordelijk halfrond begint de zon zich door de hitte, droogte en branden wel steeds meer van zijn destructieve kant te laten zien. Voor mij is de link met klimaatverandering, waardoor Uriel werkzaam is en zichtbaar wordt, snel gemaakt. Laten we hopen dat die hitte, droogte en branden  niet al teveel slachtoffers en ellende gaan veroorzaken.

28 juli,

Zuivering en het oplossen van oud karma is in de komende jaren versterkt mogelijk voor een ieder.  Onze keuzes worden onder een vergrootglas gelegd waardoor het verband met hun gevolgen eveneens onder dat vergrootglas terecht komen. Keuzes vanuit innerlijk gewetensvol vuur genomen zullen daarentegen sterk bindend oplichten en één gewetensvolle daad op lokaal niveau kán tegenwoordig door miljoenen en zelfs miljarden mensen gezien worden en aldus ter inspiratie voor velen dienen.

29 juli,
Voor de mensen om wie ik geef en de andere mensen die om mij geven, nog even ter verduidelijking: Het doet me geregeld verdriet dat ik zo afgesloten in mijn innerlijke cocon zit, dat ik zo weinig contacten onderhoud die ik wel zou willen onderhouden. De innerlijke isolatie lijkt een belangrijk onderdeel van mijn af te leggen weg te moeten zijn. Gelukkig weet ik dat mijn weg uiteindelijk naar de buitenwereld en dus ook naar jullie leidt. 

5 augustus,
Natuurlijk gaat die transformatie schoksgewijs en is de eerste stap steeds weer van een zuiverder kaliber dan het verwaterende vervolg. De Wilsweg zit principieel zo in elkaar zie ik nu. Het geweten dat niet tevreden is met de huidige situatie, wil daar integere verbeteringen in aanbrengen. Sprongsgewijs volgen er dan zuiverende integriteitsbevorderende beslissingen en daden die het geheel naar een hoger plan tillen. Vervolgens wordt die oorspronkelijke zuiverheid langzaam maar zeker weer vervuild met angstige, haatdragende en zelfzuchtige ontwikkelingen. Na verloop van tijd neemt het geweten dan weer een moedige sprong voorwaarts om die zuiverheid trachten te herstellen; De toekomst trekt als het ware de mens sprongsgewijs voorwaarts. De enige voorwaarde is en blijft dat deze sprong VRIJWILLIG door ieder mens persoonlijk gemaakt dient te worden.  Deze vrijwillige-Wilsweg vormt de kern van de menselijke beschavingsontwikkeling die door de geschiedenis heen uiteindelijk steeds de richting van die menselijke geschiedenis bepaald heeft. Het is tijd om wakker te worden voor het inzicht in deze sprongsgewijze bewustzijnsontwikkelings door de tijd. Schoksgewijs verheft de mens zich boven zijn dierlijke natuur met steeds weer terugvallen die dan tevens weer de brandstof leveren voor de volgende sprong voorwaarts. Onbewust of bewust weten we dat het durven volgen van het geweten het enige juiste antwoord is op een morele crisis, het enige juiste antwoord op het verder oplaaien van onze angsten, onze haat en onze zelfzucht. We zullen moeten durven vertrouwen dat er hulp en kracht komt op momenten dat dat nodig is; We zullen moeten trachten te doen wat juist is ondanks dat dat tegen onze angsten, onze haat en onze zelfzucht in gaat.

Vandaar dat er steeds aan het begin van een volgende spirituele fase zo’n intense beleving is, de zuiverheid is daar nog enorm maar verwaterd daarna weer tot aan de volgende sprong. Een grote stap voorwaarts en een kleine stap terug. Maar het verhoogde niveau wordt wel steeds stabieler.
Vandaar dat ik ook niet meer zozeer geloof in een algehele innerlijke transformatie deze zomer. Het gaat immers sprongsgewijs. Ik voel nog steeds een innerlijke transformatie in wording van mijn bovenlichaam maar ik denk dat het daar deze zomer bij blijft. Het is al werk genoeg om het niveau van zuiverheid zo min mogelijk te laten weglekken.. Het intense grondgevoel was 3,5 jaar vanaf Advent 2016; dus t/m Pinksteren/St-Jan 2020, waarbij de jaren daarnaartoe steeds intenser zullen worden. 2020 is het grote jaar met een oefenende aanloop in 2019 en een uitwerkende uitloop naar 2021

Mercurius is momenteel bijna halverwege zijn 2e retrogradegang dit jaar. In het 2e vuurteken Leeuw. Herbezinning dus, net zoals in maart-april. 11 augustus is de 2e gedeeltelijke zonsverduistering deze zomer. De eerste in de as Kreeft-Steenbok op 12 juli was min of meer een voorschouw naar 2020 en deze tweede is de laatste in de as Waterman-Leeuw en min of meer de toonzetter voor de komende 5 a 6 maanden. Persoonlijk valt deze zonsverduistering of nieuwe maan geheel samen met een geboortehoroscoop-Yod waarbij de Zon en de Maan conjunct vallen met de Uranus apex van die Yod,  Saturnus-Pluto is de conjunctie op de éne poot en Neptunus-Venus de conjunctie op de andere poot van het sextiel; Eigenlijk een op alle punten dubbel bezette Yod. Laat het wel duidelijk zijn dat de basis-yod uiteraard voor de hele wereld geldt, De Zon is de apex met Neptunus en Pluto op de sextiel posities  

8 augustus,
                                     Vuur ben ik komen werpen op aarde,
                                     en wat wil ik anders dan dat het reeds ontbrandt!
                                     Ik onderga een doop, waarmee ik gedoopt word,
                                    en hoe wordt mijn wezen geperst, tot het volbracht is!
                                    Gij meent dat ik hier ben om op aarde vrede te stichten.
                                    Neen, zeg ik u, veeleer verdeeldheid.
                                    Want van nu af aan zullen 5 in één huis verdeeld zijn,
                                    Drie zullen tegen 2 en twee tegen 3 verdeeld zijn………

                                                                               Gedeelte uit Lucas 12

Primair Lucas 12 maar ook Lucas 21 komen als associaties de laatste weken geregeld naar boven alhoewel de apocalyps hoort bij de oktober, november, december maanden. Uiteraard zal dit beeld zich niet in één keer manifesteren maar gedurende de komende 3 Herfsten zal dat beeld steeds intenser worden.

Ik weet nog niet wat ik er van moet zeggen maar het is wel een terugkerende associatie.

9 augustus,
Vandaag werd ik er weer aan herinnerd dat komend weekend de jaarlijkse meteorietenregens hun piek bereiken. De Perseíden zoals ze in deze tijd van het jaar heten komen weer langs voor hun jaarlijkse visite.
Vorig jaar was dit moment voor mij de aanleiding om de post “MICHAEL” te schrijven en te publiceren.
Wie dat wil kan dat natuurlijk alsnog lezen, In principe is het jaar dus eigenlijk rond.
Natuurlijk schrijf ik wel verder maar dat zal waarschijnlijk weer een nieuwe uitvoering zijn met andere accenten en een steeds sterker wordende intensiteit.

11 augustus,
Wonderlijk synchroon lanceert NASA dit weekend de “Parker Solar Probe”, een verkenningsmissie naar de zon binnen de Mercurius orbit. Zo dichtbij de Zon zijn we nog niet geweest. In november wordt de eerste passage langs de zon volbracht. Totaal worden dat er 7 in 7 jaar tijd, iedere keer een beetje dichterbij. Hier volgt nog een kranten artikel.   https://www.theguardian.com/science/2018/aug/10/mission-to-touch-the-sun-nasa-to-launch-parker-solar-probe  . Valt mooi samen met de krachtige nieuwe maan van dit weekend.

19 augustus, 
Ik schrijf ook momenteel niet veel omdat ik eenvoudigweg veel aan het werk ben, 5-6 lange dagen in de week en vroeg naar bed. Het voelt trouwens wel goed.

23 augustus,
Als er ergens een aards startpunt is vanwaaruit het spirituele proces zich zicht- en voelbaar zal beginnen te manifesteren dan is het deze periode. Juli en augustus hebben de energie stationair samen gebald en eind augustus en september zet het zich langzaamaan versnellend in beweging. De volle maan van zondag 26 augustus lijkt me een mooi startpunt. Let op de zich positief manifesterende idealen die ingezaaid zullen worden deze herfst.

28 augustus,
Lange dag gehad vandaag maar het is nu 2 dagen weekend voor me al zijn het woensdag en donderdag.
Het wordt deze dagen helder voor me wat het sterrenbeeld Maagd of Virgo eigenlijk betekend. Ik kan van binnen daadwerkelijk het verband voelen en ervaren. Het is een periode van zuivering op alle fronten, schoonmakend, selecterend, preciserend, het aanbrengen van een innerlijke scheiding tussen dat wat ten dienste staat van de toekomst, dus wat verwant is met het vuur van Uriel, en dat wat af kan sterven, dat wat niet met dat eeuwige vuur verwant is. Virgo streeft naar praktische aardse vormgeving van idealen altijd op zoek naar het selecteren en versterken van levensvatbaar zaad. De intensiteit in mijn bovenlichaam en hoofd neemt ook weer sterk toe. Ik snap nu volledig waarom dit stapsgewijs moet. De zuiverheid en helderheid van de spirituele wereld kan ik niet in één keer bevatten, de zuiverheid en intensiteit zijn veel te groot voor me. Ik vind het al waanzinnig dat ik hier met mijn gewone dagbewustzijn steeds bij kan en mag zijn. 

Ik voel trouwens wel sterk de drang om mijn aardse bewustzijn met al zijn verlangens en angsten los te laten of beter gezegd, om toe te staan dat het verder getransformeerd wordt. Toch blijft dat loslaten nog steeds moeilijk. Het is uiteindelijk het enige wat je dagbewustzijn kent. Volledig loslaten in vol vertrouwen en je realiseren dat alles wat je dagelijks tegenkomt tot je spreekt om je verder te helpen, klinkt makkelijker dan het is. Toch is dat het wat voor mij in ieder geval het doel van de weg lijkt momenteel.
———————————————————————————————————————————————-
“Als de angst, haat en zelfzucht te dominant zijn, het ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de Waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de Liefde blijvend ontvangen kan worden.” 

” Dit inzicht heb ik al twee keer eerder gebruikt maar het hoort naar zijn aard thuis in dit jaargetijde, in de Adventweken. Het streven naar het inzicht dat de ziel zich eerst zal moeten buigen in deemoed om de zuiverheid van de Liefde te kunnen verdragen en absorberen.”
———————————————————————————————————————————————-
Bovenstaande is een herhaling van iets uit het begin van het winterblog. Dit herhaal ik hier nogmaals om het doel zichtbaar te maken waar Virgo uiteindelijk naar streeft. 

Het is nu 9 september, al 2 weken niks geschreven, wat ook verder niet uitmaken, maar de energie is wel sterk aan het veranderen. De Michaeltijd nadert en daarmee ook de strijd, de verhelderingen en openbaringen. Tijd dus om een nieuwe 3 maanden-post te beginnen. De 28 augustus-post lijkt me een mooie afsluiter van de zomermaanden.

Pasen-Pinksteren 2018

PASEN–PINKSTEREN april-mei 2018

_____________________________________________________________
Januari 2019 Even een klein stukje achteraf. Realiseer je dat er bij de Wilsweg intuitieve stappen genomen worden die ogenschijnlijk wat onsamenhangend kunnen overkomen. De beelden zijn in het begin wat vaag maar worden bij het herhaalde jaarlijkse passeren van de jaarfeesten steeds helderder, inzichtelijker en innerlijk verbondener. Ook waren er vooral in deze maanden veel dagen waarin ik geheel in nieuwe gedachten, impulsen en bezigheden op ging, die ik hier dan vervolgens impulsief opschreef. Achteraf denk ik dat ze hier geregeld op het blog eigenlijk niet thuishoorden omdat ze voor niemand behalve voor mezelf interessant waren toentertijd. Teveel kladblok eigenlijk denk ik. Vooral astrologie openbaarde zich aan me in die tijd en dat doet het nog steeds met vlagen, maar het hoort niet hier op het blog thuis, dus het meeste heb ik maar weggesnoeid maar hier en daar wel nog wat stukjes laten staan. Dat je het weet. Ik blijf het ook af en toe moeilijk vinden om dingen te laten staan door wat ik nu weet, 3 kwart jaar later. Maar ik vind toch dat ik het zo moet laten staan omdat dit het was wat er in die maanden in me omging. Weet ook al van te voren dat tussen juni en september het spirituele contact echt minder was. De reden waarom snap ik nu pas maar zo gaat het op de Wilsweg: Je probeert het juiste te doen volgens je geweten maar ziet dan ook pas achteraf het grotere verband en waar je dat gebracht heeft. De weg vraagt om “blind vertrouwen”. 
—————————————————————————————–

1 april

Dit blog hoort bij de voorgaande Golgotha-post. Samen bestrijken ze de 3 maanden maart,april en mei, de voorjaars periode waarin de aartsengel Rafael de scepter zwaait. Indien u hier begint met lezen raad ik u echt aan om eerst Golgotha te lezen. Lang is dat sowieso niet.

Nacht van 2 op 3 april

Alhoewel de lijdenstijd goed beschreven staat in “Golgotha” heb ik nog een paar toevoegingen betreffende dit jaar. Gelijk bij het begin voelde ik inderdaad Gabriel’s bescherming wegvallen en keerden de oude emoties en driften weer terug. Wederom moest ik zelf weer leren opstaan en de balans zelf leren houden. Dit kostte wel de nodige moeite maar voor het begin van de stille week leek alles weer op de rails en gedurende de stille week kwam er zelfs een boel hulp vanuit de geestelijke wereld. Op 1e paasdag kwam ik op het net terecht op een site van de Rozenkruisers die eigenlijk vertelde wat er vanaf Goede Vrijdag in me gebeurde.
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/het-vervaardigen-van-de-graal-in-jezelf-als-een-jozef-van-arimathea/#comme

Ik voel deze stroom daadwerkelijk door de bovenkant van mijn neus gaan naar mijn hart waar vaak een juichend gevoel is. Maar dat laatste was er al vaker vanaf begin januari. Vooral de roze en de roze-lichtgroene toermalijn laten mijn hart sinds januari zingen. Ik kan het niet anders omschrijven. Vanaf Pasen is dat juichen van mijn hart ook geïntensiveerd, vooral als ik die toermalijnen omhang( ééntje altijd) of vast pak. Reguliere Amethist is trouwens ook sinds januari reuze behulpzaam maar is in zijn voelbare intensiteit bescheidener.
Sowieso veel herkenning van hetzelfde gevoel in mijn hoofd zoals dat er ook was tijdens de 12 heilige nachten. Het elektriserende gevoel van begin januari nu vooral rond mijn neus. Mijn borstkas voelt deze nacht ook doordrongen van het verdikkende gevoel van februari. Alles voelt goed en juist.

Toch lijkt ook hier alles zich in omgekeerde richting te ontwikkelen of in ieder geval in een andere volgorde dan het Rozenkruisers geschrift, maar ook dat is een kenmerk van mijn hele scholingsweg. Symbolisch genoeg is mijn kleine huurhuisje, waar ik nu 5-6 jaar woon, vernoemd naar St Antonius van Padua omdat de eigenaar bij de bouw vlak na WO 2 alle bouwmaterialen uit allerlei verschillende hoeken en gaten bij elkaar moest zoeken en het huisje met horten en stoten gebouwd is. Ook de beschreven vuurproef heb ik trouwens volgens mij al voor mijn Golgotha-ervaring in 2004 ondergaan; Het was er zelfs de directe aanleiding voor denk ik nu. Ik herinner mij bijzonder intense dagen voor de stille week waarin ik wankelend maar net overeind kon blijven terwijl alle angsten en hoogmoed vele malen versterkt op me afgevuurd werden en mijn geweten maar op het randje grip op de zaak kon houden. Wist alleen niet dat dat de vuurproef heette.
Hoe dan ook voel ik mezelf nu duidelijk innerlijk aanwezig op een verhoging waar ik wederom geconcentreerd gecentreerd moet blijven. Het proces lijkt na Pasen in een volgende fase aanbeland en wederom wacht ik in geconcentreerde stilte verder af wat komen gaat. Wonderlijke gebeurtenissen.

Al surfend op die Rozenkruisers-site kom ik ook weer op een pagina waar ik afgelopen december ook was. Ik heb het boek toen zelfs besteld maar net zoals andere boeken nog niet of nauwelijks ingekeken. Toch raakt het me wederom want dit is wat er in me plaatsvindt.
https://spiritueleteksten.nl/symboliek/symboliek-van-saturnus-en-de-saturnus-inwijding-in-het-christelijke-inwijdingsmysterie-dei-gloria-intacta/#more-1440  Voor de liefhebber.

Het is nu ’s morgens 3 april en door het slapen zijn er herinneringen terug gekomen aan de lijdenstijd 2004 door dat bovengenoemde stuk over Jozef van Arimathea.
De lijdenstijd 2004 was toen inderdaad de vuurproef. De intensiteit van die weken komt nu weer terug in mijn geheugen. Vooral de angsten en in mindere mate de hoogmoed bestookten me toen van binnen uit met een verhevigde intensiteit en ik wist nog maar net overeind te blijven. De Stille Week bracht toen het volledig doordrongen worden door een euforisch gevoel wat ik benoemde als het vinden van de Graal wat ik toen ook vaak verkondigde. De post Golgotha in dit blog is ook een vrij precieze beschrijving van die maand. Het nagloeien duurde toen tot diep in die zomer en in mindere mate nog wat langer.

In de kerstnacht 2004 ervoer ik voor de eerste en enige keer volledig bewust het binnenkomen door mijn kruin van de Christuskracht, maar die ging toen dwars door me heen en door mijn voeten er weer uit, de aarde in. 12 jaar later, met Advent 2016 voelde ik hem, totaal niet meer verwacht, door mijn voeten bij mezelf naar binnen komen en die spirituele energie en/of mijn hoger ik is zich nu in etappes  naar boven aan het werken door mij heen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat in 3 jaarlijkse etappes gaat gebeuren, waarvan nu het zwaarste onderdeel van de 1e stap achter de rug is. 2017 was volgens mij een 4e en dus eigenlijke eerste stap maar die was vager en moeilijker voelbaar. Behalve dan de Lijdenstijd die in 2017 bijzonder intens was waar die eerder genoemde “Helm”, bij gebrek aan een betere omschrijving, aan de binnenkant van mijn schedel werd aangelegd. Die intensiteit lijkt met het jaar te groeien en sterker te worden. Het overzicht van de puzzel wordt steeds zichtbaarder voor me. Wordt vervolgd.

Het vrije schooltje waar ik toen werkte en die nu helaas niet meer bestaat, heette trouwens toepasselijk Merlijn en is in het laatste jaar van mijn wonen in Engeland over de kop gegaan. Ik hoorde dat daar pas achteraf en ik heb later vaker gedacht dat de geestwereld me die 3 jaar in Engeland had neergezet om het afsterven van dat schooltje, dat me erg aan het hart ging, niet mee te hoeven maken. Mijn e-mail lag er in die jaren meerdere malen voor langere tijd uit omdat ik in meer of mindere mate off-grid leefde en hotmail toentertijd de vervelende gewoonte had om je hele inbox te legen als je er een maand geen gebruik van maakte. Ik ben later vaak nog een boel boze oude kennissen tegen gekomen die dachten dat ik bewust hun mail niet beantwoord had, maar het was de geestwereld die me in isolatie zette. Bij deze nog mijn excuses voor die onbedoelde botheid mochten die oude kennissen ooit op dit blog terecht komen.

St Antonius van Padua (1195-1231) trouwens is een vriend en tijdgenoot van Franciscus van Assisi en patroonheilige van de Franciscanen. Beiden leefde in het begin van de 13e eeuw rond 1220.
Door mijn bestudering van de astrologie afgelopen winter weet ik nu dat conjuncties tussen Jupiter en Saturnus die iedere 20 jaar plaats vinden belangrijk zijn. Nu is er het gegeven dat die conjuncties 200 jaar lang in hetzelfde element plaatsvinden. De afgelopen 200 jaar lang in de aardetekens, dus stier, maagd en steenbok. In november/december 2020 vindt de eerste in het luchtteken waterman plaats. Het begin dus van 200 jaar luchttekens. In 1226, het sterfjaar van Franciscus, was het eveneens de eerste keer in waterman na 200 jaar aardetekens, waarbij in acht genomen dat Franciscus in 1224 de stigmata ontving en daarna zijn Zonnelied schreef. In 2020 herhaalt die conjunctie zich dus voor het eerst in 800 jaar in waterman met daarbij ook nog Pluto in zijn nabijheid. 2020 is astrologisch bijzonder omdat die conjunctie ook nog in januari wordt voorafgegaan door de Saturnus-Pluto conjunctie in steenbok (laatste keer in 1517) met Jupiter dit keer ook nog eens in zijn nabijheid in steenbok. En tussen die 2 conjuncties is er van Pasen tot diep in de zomer 2020 de Jupiter-Pluto conjunctie in steenbok. Astrologisch gezien dus een bijzonder spectaculair jaar dat  niet eerder voorgekomen is de afgelopen duizenden jaren.

s’Avonds de 3e uit nieuwsgierigheid nog even gekeken wat er 800 jaar eerder voor de 1e luchtconjunctie in 1226 rond de 1e luchtconjunctie in 392 gebeurde op religieus gebied. En “stom toevallig” blijkt dat de periode van het conflict in de kerk tussen Augustinus en Pelagius, betreffende Vrije Wil en Predestinatie. Wonderlijk genoeg heb ik hier in mijn jonge studentenjaren, al was ik dat vergeten, nog een studie aan gewijd omdat volgens mij het Pelagianisme de grondslag was voor het afwijkende Ierse christendom. Voor mijn jaren dat ik geïnteresseerd raakte in Antroposofie concludeerde ik tijdens mijn studie reguliere Geschiedenis dat de historische Arthur, begin 6e eeuw bewust of onbewust daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de geboorte van dat Ierse christendom dat op de grondslag van het Pelagianisme, door zijn afwijzing van de predestinatie en de erfzonde en zijn nadruk op de Vrije Wil van de mens een acceptabele vorm van christendom werd voor de Keltische en later ook de Germaanse cultuur.

Het begin eigenlijk van de fundamentele strijd binnen het christendom die tot in onze tijd nog gevoerd wordt tussen de zuidelijke Maanweg en de noordelijke Wilsweg. Dit is wel een openbaring voor me. De historische lijnen worden steeds zichtbaarder. Toch niet voor niks geweest die astrologische kennisopname in de winter.

De historische Arthur leek trouwens van geen meter op de middeleeuwse hoofse versie. In mijn toenmalige scriptie, genaamd “Arthur; Symbool van een tijdsgewricht” betoogde ik toentertijd dat het belang van Arthur’s historische daden lag in het tegenhouden van de oprukkende Angelen en Saksen, en het uitstel van ongeveer 50 jaar die dat de West Britse Keltische cultuur gaf, met Glastonbury als waarschijnlijk Keltisch religieus centrum, om meer te versmelten met het Pelagiaans geïnspireerde christendom dat vooral in kloostervorm veel meer aansloot bij de Keltische druïde-, en niet hierarchisch ingestelde religieuze cultuur. Arthur’s rol werd in later eeuwen volgens mij met terugwerkende kracht uitvergroot door de latere herwaardering van de ontstaansgeschiedenis van dat Brits-Ierse, niet hierarchisch ingestelde, klooster georiënteerde christendom vanwege de belangrijke groei en ontwikkeling die dat Iers-Britse christendom in de vervolg eeuwen doormaakte.

Dat was althans mijn rationele conclusie na bestudering van dat tijdvak gedurende mijn studietijd in de tachtiger jaren. Ik weet trouwens niet of ik die scriptie nog kan vinden vanwege de vele verhuizingen sinds die tijd. Maar de grote lijnen zitten nog wel in mijn hoofd merk ik nu. Officieel heette die scriptie trouwens:
Arthur; Symbool van een tijdsgewricht- of -Ik heb de klok wel horen luiden maar weet ik nu ook waar die dekselse klepel hangt? Met op de kaft een afbeelding van de Glastonbury Tor.

Het is nu s’ochtends de 4e na een boswandeling en ik merk dat er historische en biografische associaties in me binnenkomen. De laatste 10-15 regels van het stukje hierboven waren al van voor die wandeling.
Als kind en jonge man was ik absoluut een liefhebber van de Arthur verhalen maar evenzeer had ik ook een groot respect voor reguliere wetenschappelijke Geschiedenis. Ik zie nu dat die scriptie duidelijke een eerste poging was om beide werelden met elkaar te verbinden.

Daarnaast las ik in het bos ook de eerste bladzijdes van de Saturnus-inwijding (zie link hier een stukje boven) van Jan van Rijckenborgh en de herkennings associaties vliegen reeds om mijn oren. Ik schijn dat dus nu te mogen lezen en dat ga ik dus de komende dagen ook doen. Wonderlijk dat ik dat boek al voor Kerst in huis had en er nog niet in gelezen heb. Maar ja, zo werkt het bij mij. Misschien is er na enige bladzijdes alweer de zachte aandrang om er weer tijdelijk mee te stoppen. De gevoeligheid voor dergelijke impulsen lijkt met de maanden en jaren steeds sterker te worden.

Daarnaast plaats ik hier ook mijn geboortedatum en -tijd voor mogelijk geïnteresseerde astrologen onder de lezers vanwege transparantie en omdat ik de laatste maanden beter begin te begrijpen hoeveel een deskundig iemand daaruit af kan leiden. Zelf ben ik echt niet meer dan een beginnend amateur op dat gebied:

volledige naam: Peter Wolfs, geboren op 28 maart 1960 te Heerlen in Nederland om 00.10 uur . Daarbij hoort de aantekening dat er zo’n 2 minuten speling naar beide kanten kan zitten. Mocht er een deskundig astroloog zijn die mij op grond van de timing van evenementen in mijn leven een preciezere geboortetijd kan berekenen, of me een belangrijke horoscoop interpretatie kan leveren, dan mag hij/zij me altijd mailen. Een bijzonder scherpe spirituele biografische datum en tijd die voor die timing misschien geschikt is is waarschijnlijk de nacht van 31 oktober op 1 november 1991 rond middernacht toen de spirituele Saturnus reis voor me begon met een sterke spirituele inslag door mijn kruin naar binnen na een avond waarin er een krachtige onbaatzuchtige stellingname was, met mijn emotionele rug tegen de muur.

5 april,

afgelopen nacht de herdenking van Martin Luther King te Memphis gekeken.
Een absolute grootheid. Mooie keynote speech van Michael Pfleger. Helaas wat te zacht en teveel wind maar de inhoud is wel erg goed.
https://www.youtube.com/watch?v=zfB4avr6bmA
Of kijk eens één van zijn eigen speeches:
https://www.youtube.com/results?search_query=+speeches+martin+luther+king++

6 april,
Eergisteren en vandaag heb ik hoofdstuk 8 over de saturnus-inwijding eerst oppervlakkig gelezen. De link vervolgens beter en de eerste 2 bladzijdes van dat hoofdstuk vandaag indringend. Verder lezen was daarna echt niet meer nodig want het drong zo diep in mijn ziel. Ik snap volkomen dat ik dit niet eerder had kunnen lezen want waarschijnlijk had ik niet opgekund tegen de immense druk die het weten hierover had opgeleverd. Nu, na Pasen, lijkt het geen probleem meer want mijn hart is nu duidelijk “besneden”(zie link over de graal bovenin), en mijn hoofd voelt aan alsof het door een barrière is en totaal ongevoelig voor de druk. De eerder genoemde “helm” die ik voel aan de binnenkant van mijn schedel houdt een grote helderheid in mijn hoofd vast. Dezelfde helderheid die ik eerder voelde tijdens de 12 heilige nachten en die er toen 3 nachten achter elkaar was. Ik voel nu soms ook een elektriserend gevoel buiten mijn hoofd en de toermalijn lijkt dat af en toe een beetje te laten knetteren wat reinigend en versterkend aanvoelt.

Ik weet dat dit voor Rozenkruisers en Antroposofen allemaal vreemd klinkt omdat ik geen ingewijde ben in het jargon, de boekenkennis en het esoterische denken. Ik bewandel een pure praktijkweg. Ik heb weinig esoterische boekenwijsheid opgedaan. Het meest duidelijke en verhelderende stuk dat ik over mijn scholingsweg heb gelezen is nog steeds het eerste stukje waar ik  in november/december 1991 op stuitte. Dat korte geschrift was van Bernard Lievegoed, “scholingswegen”, en dan wel speciaal het gedeelte over de Saturnusweg. Het eenvoudige beeld dat daaruit oprees heeft altijd een vlammende reactie in mijn ziel opgeroepen.

Lievegoed beschreef dat beeld als het bouwen van een huis waarbij de bouw begint met het plaatsen van een zwevend dak, hangend in het luchtledige, als uitgangspunt. Op de tast vervolgens de weg  naar beneden zoeken, het bouwen van de muren. En tenslotte op dezelfde tastende wijze het leggen van het fundament waardoor het contact met de aarde gemaakt wordt. En dat laatste is wat nu aan het gebeuren is in die eerder genoemde 3 etappes. Er is wel een visuele blindheid op deze weg, alles gaat op de tast, op gevoel, op intuïtie. Een voordeel van deze blindheid is wel dat het dwars door de Ahrimanische mist van de hedendaagse Maanweg heen snijdt. Daar heeft het geen last van. Van spirituele inslag tot aarding,met Golgotha halverwege als verbindend punt tussen dat begin- en eindpunt. Golgotha als centraal onderdeel heb ik trouwens zelf toegevoegd aan het verhaal van Lievegoed. Maar dat zal hij me niet kwalijk nemen.

En dan moet er ook nog worden toegevoegd dat de Saturnusweg een weg is die we met zeer velen tegelijk lopen. Al eeuwenlang loopt een ieder mee op deze weg die praktisch probeert om zo gewetensvol en integer mogelijk te leven (you’ll never walk alone). Het wakker worden voor deze Broederschap van de Geest is wat de komende jaren in een stroomversnelling zal komen

Ik ben dit door Lievegoed kort beschreven beeld nergens anders zo helder en bondig verwoord tegengekomen. Het heeft me door de 26 en een half jaar dat ik nu op deze weg loop met periodes steeds weer kunnen inspireren op momenten dat ik de inspiratie en de hoop aan het verliezen, en soms ook kwijt was. Maar nu weet ik, met dank aan Jan van Rijckenborgh, wiens geschriften op de Rozenkruisers-site me de laatste verhelderingen gaven rond Pasen van dit jaar, dat we aan het aankomen zijn.  Nu is er het onwrikbare geloof binnengekomen dat we die weg met zijn allen tot het einde zullen afleggen de komende 2 – 2,5 jaar en dat we dus met velen zullen ontwaken in deze morele Broederschap. Dus dank Rozenkruisers en Jan van Rijckenborgh voor dit laatste verhelderende zetje.

8 april,
Ik werd vanmorgen wakker met de “sicilian briton” in mijn hoofd en de datum 6 april, dit jaar de goede vrijdag van de orthodoxe kerk en de datum van mijn eigen Golgotha-schrijven in de stille week van 2004.
Allereerst die “sicilian briton”, sowieso een naam die zo weggelopen lijkt te zijn uit “the Godfather”.
Maar ik heb hem toentertijd beschreven in de voornoemde scriptie over Arthur en Pelagius, die ik trouwens nog niet gevonden heb. Bij de wiki pagina kom ik de referentie van John Morris- The age of Arthur tegen. Nu herinner ik mij dat ik me toen achteraf al verbaasde dat ik zijn boek in de tachtiger jaren wonderlijk genoeg gemist had, waarschijnlijk omdat het wetenschappelijk niet echt geaccepteerd was, het niet vertaald was en er toentertijd geen internet was. Ik heb het daarna ook niet meer gelezen en weet dus eigenlijk niet wat zijn conclusies waren en zijn omdat we beiden gedeeltelijk hetzelfde onderwerp hadden bestudeerd met dat verschil dat het bij hem een levenswerk is geweest en bij mij slechts een half jaar studie.

 Iedere rechtgeaarde socialist zal dit een leuk verhaal vinden en het maakt ook gelijk duidelijk dat socialisme echt niet in de 19e eeuw werd uitgevonden. De “Sicilian Briton” was een monnik in het gevolg van Pelagius in Rome rond het jaar 400 die vrij radicale standpunten had waar Pelagius zich geregeld van moest distantiëren om de relatie met Augustinus en de autoriteiten van de kerk en van het wereldlijke Rome werkbaar te houden. Maar toch weigerde Pelagius om hem uit zijn gevolg te verwijderen. Hij heeft een paar traktaten geschreven die allen handelden over sociaal onrecht.

Hij verdeelde de mensheid in 3 categorieën:  rijken,armen en zij die genoeg hebben. En nu predikte deze monnik vurig dat de rijken, vrijwillig of desnoods onvrijwillig hun geld moesten afstaan aan de armen zodat iedereen genoeg zou hebben. Die vurigheid van zijn preken leidde geregeld tot het massaal scanderen op de pleinen van Rome van de leus: “Tolle Divitem” , “verdeel alle rijkdom”. Het valt goed te begrijpen dat de wereldlijke en geestelijke autoriteiten in Rome zich niet helemaal prettig voelde bij deze uitingen. Het vermoeden is er dan ook dat deze “Sicilian Briton” welzeker een rol heeft gespeeld bij de verdere verwijdering tussen Pelagius en Augustinus.

Ik zie de scene zo voor me: “Hey Pela, lets make that Augusto guy an offer he can’t refuse……, and if he still does we gonna make him go sleep with his beloved fishes”.
“Oh no Sici, you can’t do those things anymore ….., you’re Christian now!”

Bij de associatie met 6 april kom ik uit bij Rafael Santi, geboorte-en sterfdatum 6 april (1483-1520), Hier wederom levend en werkend rond de Saturnus-Pluto conjunctie in steenbok in 1517. Ik weet niet veel van kunst maar ik zou zeggen: kijk eens op zijn wiki-pagina. Bij mij sprongen gelijk,”de droom van een ridder” en “de Transfiguratie” in het oog. Die kon er wel wat van.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C3%ABl_(kunstenaar)

De lichamelijk veranderingen zijn zich trouwens nog steeds verder aan het ontwikkelen. Rond mijn hoofd wordt de intensiteit steeds sterker. Rond mijn  hoofd lijkt ook een soort van verdikking op te treden zowel binnen als buiten mijn hoofd. Die roze-groene toermalijn maakt duidelijk overuren.
Gisteren ben ik ook een uurtje of 4 redelijk misselijk geweest na het eten van een paar stukjes spek bij een broodje. Dat lijkt dus eigenlijk niet meer te kunnen. Nou at ik ook maar heel weinig vlees maar af en toe wel wat. Vreemd genoeg at ik net een broodje kaas en dat voelt ook niet helemaal lekker in mijn maag. Broodje pindakaas daarvoor was wel ok. Misschien een beetje vreemd dat ik dat hier vermeld maar het maakt wel mooi duidelijk hoe dat gevoel en die intuïtie ook op dit vlak bij me werkt. Het is een soort aftasten waarbij het dan proefondervindelijk duidelijk voor me wordt wat beter voor me is. In het kader van meer verantwoordelijkheid dragen voor mijn eigen karma lijkt dit daar enigszins op; Eveneens zelf dus meer de gevolgen dragen voor mijn eigen eetpatroon. Ben ook eerlijk gezegd wel wat kilootjes te zwaar. Kan best wat af. Een groei in sensitiviteit dus.

Om die sensitiviteit op een ander vlak ook nog eens duidelijk te maken:
Vanmiddag had ik  bedacht om de vijfde voordracht van Steiner, Apocalypse en Priesterschap eens te gaan lezen vanwege de Sardes associatie met van Rijckenborgh. Het boek van Steiner heb ik nu zo’n 2 jaar in huis maar heb er nog steeds maar een paar bladzijdes uit gelezen vanwege dezelfde voornoemde intuïtieve redenen. Nu is er natuurlijk een groot verschil tussen “lezen met je verstand(ahrimanisch) en lezen met je ziel” en dat verschil, waar de meeste mensen zich niet van bewust zijn, moet de reden zijn voor het niet-lezen en het wachten op het juiste tijdstip. Ik kan me gewoon niet concentreren vanaf het openslaan op bladzijde 69. Ik kom niet verder dan de eerste 3 regels zonder dat mijn hoofd afdwaalt waarmee het aangeeft, niet nu! Wel nu!, om dat hier dan maar op te schrijven. Blijft vreemd omdat dat boek van Steiner natuurlijk een absoluut top boek moet zijn op esoterisch gebied, maar het is me niet toegestaan om er voortijdig in te lezen. Nou hakten die eerste 2 bladzijdes van hoofdstuk 8 van van Rijckenborgh over Sardes er ook al meer dan diep genoeg in, waarmee ik voorlopig ook wel even door kan. Dus laat ik het maar even zo.

Nu wilde ik vanmiddag eigenlijk naar buiten en ben dat vanmiddag ook gegaan omdat die lente dit weekend zo lekker losbarst, maar toch heb ik het maar kort gehouden want de intuïtie dreef me weer naar binnen naar de computer alwaar ik dit blog weer wat bijgewerkt en aangevuld heb. Ook kom ik nu vol tot de ontdekking dat het internet en vooral wikipedia ideaal voor me zijn omdat ik associaties gelijk kan checken en volgen. Grappig genoeg had ik net vorige week 10 euro gedoneerd vanwege hun dienstbare, nuttige werk in deze tijd van fake news en fake facts.

Zo werd ik weer terug gedreven naar de wiki-pagina van Rafael Santi en de Transfiguratie. En vanaf die pagina gelijk door naar Elia, en daar vliegen de associaties weer naar binnen bij me.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Elia_(profeet)
Ik ken Elia eigenlijk amper. Ik heb altijd alleen maar Nieuwe Testament gelezen en wel vanaf mijn jeugd altijd gek geweest (wie niet) op Chi Coltrane’s versie: https://www.youtube.com/watch?v=p97oVI2IA3k
Dit moest er even dringend uit voel ik. Wat het betekent zal zich deze weken wel verder uitkristalliseren. Het is nu rustiger in mijn hoofd.

Na een paar keer Chi Coltrane springt ook deze muzikale associatie van Lennon in mijn hoofd. Vorig jaar in de lijdenstijd kwam deze al bijzonder sterk binnen in mijn hoofd: https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA     Klaarblijkelijk (on)bewuste profeten uit de sixties en de seventies, net als Martin Luther King trouwens, waarvan eerder 2 linken vermeld.

Ah, natuurlijk, het is Orthodox Pasen    https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedaanteverandering_van_Jezus

Deze hakt er trouwens ook in voor me http://vo-perikopen.blogspot.nl/2009/03/reminiscere-5e-zondag-voor-pasen.html . Het brengt nu wel steeds meer het besef dat ik mijn ziel dienstbaar ter beschikking wil, moet en zal stellen aan deze gigantische macro-kosmische krachten. Voor Pasen was ik echt verpletterd geweest onder die immense verantwoordelijkheid. Nu kunnen mijn hart en mijn hoofd slechts juichen.

9 april,
Het mooie van (nog) niet serieus genomen worden door grotere groepen mensen is dat je in het verborgene kunt blijven en ongestoord je gang kan gaan tot het tijdstip van onthullen daar is. Het is ook wel een ongelooflijk gebeuren. Als ik er zelf niet zo duidelijk, helder en krachtig bij betrokken was zou ik er ook geen ene donder van geloven. Maar die rust wordt door mezelf in deze periode nog steeds bijzonder op prijs gesteld, vooral in dit jaargetijde. Ik heb deze winter ook wat geleerd over de sabian symbolen, mooi en verhelderend vaak. De interpretaties van Sandbach, Lonsdale en Dane Rudhyar vind ik bijzonder treffend. En ze  spreken afwisselend tot me; De ene keer is de één helderder dan de ander en de andere keer is het andersom. Hoe langer ik er mee bezig ben wordt wel het werk van Dane Rudhyar steeds indrukwekkender voor me.

Ik maakte vanochtend de associatie via de verheerlijking op de berg, de transfiguratie van Rafael Santi, potverdorie wat een kleuren en wat een schilder trouwens, via een sabian symbool naar de Helm van Hades die onzichtbaar maakt voor andere spirituele entiteiten. Hades, zoon van Kronos, of in het latijn: Pluto, zoon van Saturnus. Niet zo heel veel diepere achtergronden over die Helm te vinden op het net maar dat lijkt me ook wel passend voor een voorwerp dat onzichtbaar maakt. Geheimzinnig mythologisch voorwerp.   https://en.wikipedia.org/wiki/Cap_of_invisibility   Pluto op bezoek bij zijn vader Saturnus in het ouderlijk steenbok huis.  
Het bruist bijzonder sterk in mijn hoofd, het proces lijkt gewoon tijd nodig te hebben.

10 april ’s avonds,
Gisteren en vanochtend bruiste het in mijn hoofd en dat is nu sinds een uurtje terug. Vanmiddag en het begin van de avond slaperig en redelijk misselijk geweest. het duurde even voordat ik begreep dat dat door het eten kwam. ik moet stoppen met eten! Ik moet nog steeds even wennen aan dat idee maar dat moet dan maar. Mijn maag moet ook duidelijk even wennen maar dat neemt nu wel af. Vanavond breidt er zich ook een tintelend warm, elektriserend gevoel vanuit mijn hoofd naar beneden uit. Mijn strottehoofd voelt open aan alsof ik een paar uur gezongen heb. Heb redelijk wat muziek gemaakt in mijn leven alhoewel het al een paar jaar stil ligt maar ik zal het de komende week weer oppakken. Wel eenvoudige muziek hoor, sixties, seventies, gitaar en zang. Redelijk wat op straat gespeeld met periodes. Zoetige smaak bovenin mijn gehemelte en een stroom energie door hoofdzakelijk mijn romp maar ik kan het ook in mijn ledematen voelen. Ik schrijf dit trouwens op om het te registreren. Over een week zal ik het niet meer precies weten. Het kan ooit van belang zijn.

Ik snap ook dat ik weinig lezers meer over zal hebben die het tot hier hebben volgehouden.
Maar diegenen kunnen dan later wel zeggen dat ze er van het begin af aan bij zijn geweest want ik beloof diegenen uit de grond van mijn hart dat alles echt is en naar waarheid opgeschreven.
Die associatie met de helm van Hades geeft me ook eigenlijk helemaal de zekerheid dat een ieder die op deze site terechtkomt en het aangaat om het te volgen hier ook thuishoort. Er zal een goede reden zijn dat je hier aanbeland bent.
Ik ben niet psychotisch, psychiatrisch of een fantast, ook nooit geweest. Ik weet wel dat een ieder die verder komt op zijn/haar spirituele pad door fases zal gaan waarin hij/zij voor gek versleten zal worden door de buitenwereld. De kracht van het leren vertrouwen op je eigen innerlijk wordt af en toe op deze wijze getest. Min of meer kluizenaar zijnd op dit moment maakt natuurlijk dat het me helemaal geen donder kan schelen wat een ander daar van denkt. En sowieso, sinds Pasen dit jaar heb ik niet het idee dat ook maar iets of iemand me nog aan het twijfelen kan krijgen.

Er is een grote transformatie gaande in mijn ziel en in mijn lichaam. Volgens mij heb ik inwoning van een hoge spirituele entiteit waar ik naar aard en karakter wel bij pas en die aan het versmelten is met mijn ziel en ik verwelkom hem met alle liefde en vertrouwen dat dat het juiste is voor de mensheid. Het is een bijzonder energieke en enthousiaste persoonlijkheid die zin heeft om er tegenaan te gaan de komende jaren en die het net als ik niet echt heeft op schriftgeleerden en mierenneukers. Bovendien is ie erg van de sociale rechtvaardigheid en kan zich  erg pissig maken over gewetenloze misbaksels. Denk “Sicilian Briton”. Het kan natuurlijk ook gewoon mijn Hoger Ik zijn.

11 april,
Ik werd vanochtend wakker in tranen en ik denk dat het tijd is om te praten over mijn persoonlijk diepste pijn door de jaren en dat zijn mijn kinderen, wat ik hier zal bespreken in relatie tot deze Saturnus-inwijding of Golgotha-initiatie.

Vanaf het begin van de spirituele inslag 1 november 1991 is er een groeiende innerlijke strijd geweest met de geestwereld. De eerste jaren was dat nog niet zo sterk, maar toch verbaasde het me dat ik in het contact met mijn eigen kinderen, ik woonde alleen vanaf 1989, niet dezelfde stuwende energie kon leggen die ik wel in mijn werk met kinderen en jongeren kon leggen. Daarnaast was er buiten het werk en andere maatschappelijke verplichtingen een sterke drang naar binnen. Door de jaren groeide mijn irritatie met de geestelijke wereld omdat ik voelde dat dat ook zo gestuurd werd door de geestelijke wereld. Die onvrede en irritatie culmineerde rond 2003 steeds meer in, wat ik voor mezelf benoemde als “vechten met mijn engel”. Op bepaalde momenten weigerde ik om verder te gaan op dit, door hen zo gestuurde, spirituele pad. Dit konden langdurige innerlijke conflicten zijn waarbij het  mij dan uiteindelijk duidelijk gemaakt werd dat de geestelijke wereld mij de belofte deed dat dat later recht gezet zou worden, maar aan dat later werd nooit een tijdstip gekoppeld, dus met geregeld terugkerende periodes herhaalde dit proces zich. Met het naderen van het Golgotha-moment in de eerste maanden van 2004 intensiveerde deze strijd zich, net zoals alle andere ervaringen uiteraard. Gedurende de Lijdenstijd toen het me duidelijk werd dat ik alles moest loslaten, mijn ziel volledig ter beschikking moest stellen aan de geestelijke wereld, laaide dit conflict nogmaals in veelvuldig versterkte hevigheid op, in wat, naar ik nu begrijp, een onderdeel was van die eerder genoemde vuurproef. Tegelijk kwam er ook de duidelijke belofte dat dat ooit rechtgezet zou worden, maar wederom werd daar nog steeds geen tijdstip aan verbonden. Ik kan nu zien dat dat het gebeuren is wat er spiritueel uitgedrukt wordt met het Abraham verhaal, waarin hij de opdracht krijgt om zijn eigen kind te offeren. Dat dat op het laatste moment echter niet hoeft zoals het verhaal verteld heb ik echter nog nooit ervaren. Ik ken de afloop vanuit het boek, maar nog steeds niet vanuit de praktijk en zij hebben nooit gevraagd om deze shit. In blind vertrouwen heb ik u uiteindelijk na een lange worsteling geloofd.
Door de jaren heen is het contact met mijn kinderen niet slecht maar kan echt wel beter. Het gaat vaak met golfbewegingen. Er is zoveel gemist en misgelopen. Met periodes kwam dit verdriet weer vol naar boven met bijbehorende woede en onbegrip naar de geestwereld. Ik snap en snapte dat het nodig was om Golgotha te doorstaan, dat alles doorgesneden moest worden en dat ik in isolatie moest, maar het moet ook ooit tijd worden om die gemaakte belofte in te lossen. De geestwereld liegt niet!

Nou voorvoel ik de laatste 1,5 jaar dat dat moment wel aan het naderen is. Eerst dacht ik dat dat waarschijnlijk in 2020 zou zijn maar sinds Pasen begint het me te dagen dat de werkzaamheid op het materiële vlak van mijn inwonende gast naar ik vermoed al eerder gaat beginnen. Met Pinksteren komen we weer boven in het jaarritme en vindt er iets van een manifestatie plaats op het fysieke vlak. En ik sta er eigenlijk op, indien dat inderdaad zo is, dat zijn eerste activiteit het inlossen van die lang geleden gedane belofte is. En innerlijk voel ik dat dat ook gaat gebeuren alhoewel dat net zo goed pas over 2 jaar kan zijn. Alles wijst immers naar 2020. Het zal wel ongeduld mijnerzijds zijn.  Als de daad maar bij het woord gevoegd gaat worden. Ik wacht in hoopvolle verwachting. (toevoeging eind 2019: De relatie met mijn kinderen is sterk verbeterd de afgelopen jaren, het kan nog steeds beter maar ik voel duidelijk dat het de goede kant op gaat.)

Nu, een paar uur later realiseer ik me dat ditzelfde natuurlijk precies hetzelfde geldt voor de hele mensheid, zijnde Gods kinderen. We kennen het eind van het Boek. Het wordt tijd God dat je je beloftes in daden omzet. het wachten heeft lang genoeg geduurd.

Inmiddels 11 uur ’s avonds. Ik moet toch nog even wat over dat eten melden. Ik heb het eind van de middag toch nog één keer geprobeerd met een half broodje pindakaas om er zeker van te zijn en omdat mijn maag ook duidelijk even moet wennen aan deze omkering; geen eten meer!
Ergens wel jammer, ik vond eten toch altijd wel een prettige bezigheid. Maar ik werd er gewoon weer een uur of 4 slaperig en licht misselijk van, dus dat lijkt wel duidelijk.  Lichamelijk voordeel zal wel zijn dat ik snel kilo’s zal verliezen. Maar het is mentaal wel even wennen, alleen maar thee en water. Maar ja, ik neem aan dat mijn lichaam er wel snel aan zal wennen. Bedenk dat bij mij alles eigenlijk min of meer in omgekeerde volgorde plaatsvindt en ik ook niet goed op de hoogte ben van de volgorde van de imaginatieve maanweg, maar ja, het wijst zichzelf eigenlijk tastenderwijs.

12 april
Afgelopen nacht was ik ook nog terecht gekomen bij de archieven van mijn eerste grote spirituele leraar, Rudolf Steiner. Ik kwam terecht bij zijn allerlaatste lezing van 28 september 1924   http://wn.rsarchive.org/Lectures/19240928p01.html over Elia. Fijn dat Ita Wegman ook nog even genoemd werd door hem. Ze is na zijn dood duidelijk bijzonder slecht behandeld door de Antroposofen. Bijzonder verhelderend voor me. Thanks Rudolf!
 De historische lijn die hier in dit blog naar boven lijkt te komen is de “Sicilian Briton”, Merlijn, Sint Antonius van Padua en Raphael. Die eerste drie lijken steeds in paren te komen:   Pelagius/Sicilian Briton, Merlijn/Arthur en Franciscus/Antonius   Eén van elk paar zou zo maar eens een inwoning van Vidar kunnen zijn.  Ik voel ook een bijzondere verwantschap tussen -, en een intense aanwezigheid van- Elia en Vidar, en mijn inwonende gast is duidelijk een vurige strijdbare engel. Of mijn Hoger Ik is natuurlijk gewoon vurig en strijdbaar. Hij kon hartelijk lachen om die Pela-Sici scene. We zullen zien.

Laat me hier de laatste woorden van Rudolf Steiner’s laatste lezing neerzetten”
Mijn ziel begint hier helemaal van te gloeien:

                                          Springing from Powers of the Sun,

 Radiant Spirit-powers, blessing all Worlds!
 For Michael's garment of rays
 Ye are predestined by Thought Divine.

 He, the Christ-messenger, revealeth in you — 
 Bearing mankind aloft — the sacred Will of Worlds.
 Ye, the radiant Beings of Aether-Worlds,
 Bear the Christ-Word to Man.

 Thus shall the Heralds of Christ appear
 To the thirstily waiting souls,
 To whom your Word of Light shines forth
 In cosmic age of Spirit-Man.

 Ye, the disciples of Spirit-Knowledge,
 Take Michael's Wisdom beckoning,
 Take the Word of Love of the Will of Worlds
 Into your soul's aspiring, a c t i v e l y !

Laat me duidelijk zijn dat ik absoluut geen geschriften kenner of een boek-wijze ben. Weet dat ik tussen 2004 en 2016  zo goed als niks gelezen heb op spiritueel gebied en tussen 1992 en 2004 ook niet veel meer dan het herhalend lezen van geschriften van Steiner en Bock over vooral  Michael en de jaarcyclus. En dat in relatie tot mijn eigen handelen. Ik denk dat het verreweg meest gelezen boekwerkje voor mij de Antroposofische Weekspreuken zijn die steeds meer levend geworden zijn voor me tussen 1992 en 2004. Nu ik ze weer ter hand genomen heb spatten ze bij me naar binnen en ik zal daar iets over vertellen: vanaf het eerste moment dat ik de kaft van de Antroposofische Weekspreuken zag, ik daarin onmiddellijk een artistieke impressie van noordelijke Nederland. Toch is die associatie er bij velen totaal niet maar ik denk altijd dat je dat als Nederlander met enige kijk op landkaarten onmiddellijk moet zien. Altijd  toevallig gevonden.

 Ieders geweten kan naar de hemel reiken. Daar is geen langdurige theoretische scholingsweg meer voor nodig.

DE WILSWEG IS OPEN  sinds afgelopen herfst(zie Michael en de Wilsweg), het gaat om daden, je geloof openbaart zich in je handelen, je ware intenties zullen steeds zichtbaarder worden.

Instant Karma is gonna get you! Oh Yeah

 Hier nog even een link naar wat oud collega’s( geen bekenden) waarvan ik vind dat ze goed, helder en juist zijn, je kan zien dat ze gevormd zijn door het vele praktische werken met kinderen en jongeren. Vanaf offervuur begon mijn ziel echt te gloeien en bijna te ontvlammen.   https://vrijeschoolpedagogie.com/tag/vuur/

Ik had hier een heel lang stuk op de koffie geschreven maar heb het achteraf in etappes allemaal verwijderd want ik was echt helemaal hyper van de koffie zag ik achteraf.

Mijn globale maandelijkse astrologische  informatie haal ik trouwens voornamelijk bij een oude hippie op you-tube die ik bijzonder graag mag en die ieder maand op de laatste woensdag een voorbeschouwing doet over de volgende maand. Ik kwam bij hem toevallig terecht afgelopen december en ik vind hem eenvoudig, helder, to the point en goed te begrijpen voor iemand die min of meer een leek is. Hij ziet er uit als een oude hippie in zijn spacy shirts maar hij is echt ok hoor. Ik vind hem goed, de maand vooruit in een gezellig uurtje en je zal er van verbaasd staan hoe accuraat het is in al zijn eenvoud.  https://www.youtube.com/watch?v=hGmmH6K_–o   Eerste ongeveer 10 minuten zijn vaak wat huishoudelijke mededelingen.

14april
Ik ben vanaf vandaag een weekje vrij en dat lijkt ook goed van pas te komen:
Om te beginnen moet ik even kwijt dat ik gisteren een bijzondere ervaring had waarin ik de aanwezigheid van mijn gast en van het lichamelijke proces duidelijk voelde. Ik moest ’s middags even flink vaart maken met mijn taxi om ergens op tijd te zijn, 3 ritten achter elkaar, en dat leek hij echt leuk te vinden, de snelheid en het sturen vooral. Het is wel steeds een gezamenlijke aanwezigheid. Het voelt niet aan alsof hij iets wil overnemen. Mijn Vrije Wil blijft heilig, zoals het hoort. Ik voelde prompt fysiek zijn aanwezigheid opgloeien in mijn hoofd én mijn bovenlichaam tot ongeveer de onderkant van mijn ribben. Het transformatieproces is dus al een aardig stuk gevorderd.

Tegelijk voel ik sinds gisteravond een lichamelijke vermoeidheid, ook in mijn hoofd, opkomen en daar kan ik mooi aan toe geven de komende week. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het niet meer eten wat ik eerst nog aardig lastig vond maar de reflexen om te willen eten beginnen nu te dalen. Het is natuurlijk ook logisch, het lichaam moet schoongemaakt worden van afvalstoffen. Ik drink alleen nog maar kamillethee en water. En inderdaad, zoals eerder vermoed, hoort dat schoonmaken van het lichaam middels vasten natuurlijk bij de lijdenstijd. Het verband dat ik terug moet naar de lijdenstijd vanwege mijn lichamelijkheid lijkt nu achteraf dus ook geheel voor de hand te liggen.

Ik snap nu ook steeds beter waarom die kennismaking met de astrologie in de winter zo van belang was. Als je blind de toekomst in moet dan is de wel toegestane abstracte sterrenwijsheid best wel een grote hulp om tot meer samenhang en begrip te komen. Vandaag kwam een associatie met Mercurius  naar de voorgrond vanwege een retrograde verhandeling  als aanleiding. Ik ging eens door mijn Paasblog heen waar ik verwijzingen naar Mercurius heb . Astrologisch heb ik nooit zo op hem gelet maar ik zal er eens beter op hem letten. Weet wel de 1e associatie met psychische pomp tussen bewust-onbewust en communicatie in het algemeen.

Allereerst natuurlijk de Engelse lezing van Steiner waarvan de link een stukje hierboven waarin Steiner de doorgang van de schilder Raphael door de Mercuriussfeer beschrijft als de sfeer van de Kosmische Helers en creativiteit. De aartsengel Rafael moet dan ook wel een Mercurius wezen zijn zeg ik zonder te checken. Zijn werking wordt enigszins beschreven in mijn Golgotha post maar ik had dat niet gekoppeld aan Mercurius. In dat geval wordt het hele jaargetijde waarin we nu zitten dus door de Mercuriussfeer gestuurd vanaf de Lijdenstijd tot Pinksteren. De eerste helft tot Pasen heb ik dus in 2004 doorgemaakt en de 2e helft na Pasen nu dus. Fascinerend nieuw stukje van de puzzel voor me!
Boel zal voor een boel antroposofen en esoterische gesneden koek zijn maar voor mij nog niet.

De perikopen link van 8 april is ook erg boeiend voor me als ik hem zo weer lees na een week. Elia wordt hier genoemd als vertegenwoordiger van de toekomstige Mercurius fase van de mensheid, evenals de vertegenwoordiger van het toekomstige menselijke geweten. Tsjonge jonge wat een herkenning. Hier wederom, gesneden koek voor de Maanweg maar ik kom tastend van de andere kant, wat wel betekent dat ik volgens mij de aarde begin te naderen. Bij die perikopen link ook weer die heldere taal voor mij van iemand die in de praktijk van het onderwijs staat. Bedankt Joep voor al je perikopen-werk.

De wiki pagina tenslotte. Bij de planeet pagina valt me het sterke magnetische veld op en de rozet-vormige baan. Ook het verhaal van Vulcanus als zijnde een mogelijke planeet of planetoïde aan de binnenkant van Mercurius. Ik vond het eerst vreemd dat dat in tijden van dat we tot diep in het heelal kunnen kijken nog niet gevonden zou zijn. Maar even later wordt het toch duidelijk dat dat niet goed gaat omdat ie zo dichtbij de zon staat, Het licht, is te sterk. Aha we zijn “blind”in die regio zo vlak bij de zon in ons zonnestelsel. Alhoewel Einstein’s berekeningen duidelijk maakten dat er geen planeet aanwezig kon zijn is er wel nog steeds mogelijk ruimte voor planetoïden. Zou toch wel mooi zijn als er deze jaren iets van die aard ook daadwerkelijk gevonden gaat worden. Zou leuk zijn voor Rudolf.  De opening van de Wilsweg afgelopen september viel ook samen met het einde van de Cassini-Huygens Saturnusmissie op het fysieke vlak, dus wie weet.

15 april
Laat ik deze 3e zondag na Pasen eens beginnen met 2 weekspreuken van Rudolf Steiner van de vorige week en van vandaag. Sinds een paar maanden voel ik ze sterk en vanaf Pasen nog intenser:

                                            Daarbuiten in de zintuigwereld
                                           verliest gedachtenmacht ’t zelfstandig zijn;
                                           nu vinden geesteswerelden
                                           de mensenloot weer terug,
                                           die wel zijn kiem in hen,
                                           doch die zijn zielevrucht
                                           in zich moet vinden.  

                                           Zo spreekt tot het wereld-al,
                                           zich zelf vergetend,
                                           en indachtig ’t eigen oerbestaan,
                                           het groeiend mensen-ik:
                                           In U, mijzelf bevrijdend
                                           uit boeien van mijn eigenheid,
                                           doorgrond ik pas mijn ware wezen.

Laatste eetmelding: ben nu ook gestopt met thee want ook daarvan begon ik slaperig te worden. Dus er blijft alleen water over. Ik breng het verder alleen nog ter sprake als er verandering optreedt.  

Het is nu ’s avonds laat en ik schrijf even op dat ik me lichamelijk zwak voel. De energie wordt vanuit mijn hoofd naar beneden getrokken. Voel wel activiteit in mijn onderlichaam en ben ook gewicht aan het verliezen. Ik heb zo het vermoeden dat dit wel enige tijd gaat duren. Het voelt wel juist aan verder maar het kan dus zomaar zijn dat ik de komende dagen weinig zal schrijven. De energie gaat duidelijk naar beneden.

16 april,
Vanochtend werd ik wakker met een interessante historische lijn in mijn hoofd betreffende de Tempeliers via het Lam Gods van Jan van Eyck en de Moderne Devotie van Geert Groote en Thomas a Kempis naar het nu en het hier. Zal daar deze week wat over vertellen omdat ik de laatste maand het idee heb dat het verhaal zijn voleinding nadert in mijn hoofd na schoksgewijs eigen historisch onderzoek de laatste 1,5 jaar. Het wacht zoals alles in mijn leven momenteel op het juiste moment. Alle belangrijke lijnen in mijn leven lijken de komende 2 maanden of jaren naar een samenkomst te leiden.

17 april
Ik voel me vanochtend mentaal toch weer een stuk energieker dus dat is fijn. In mijn Golgotha blog schreef ik:

                                      Als de mens zal opstaan,
                                      komt de hemel naar beneden.

Daar wil ik even op doorgaan: De mens is opgestaan door de eeuwenlang geaccumuleerde gewetensvolle, onbaatzuchtige daden van alle mensen van goede wil, door zowel individuele mensen alswel door groepen. Het “Wir schaffen das” van het Duitse volk was de laatste druppel die de emmer deed overlopen waardoor het antwoord van de hemel in gang is gezet; de hemel is onderweg naar beneden sinds de herfst van 2016. Dat is trouwens wel een proces van meerdere jaren. Ieder jaar komen ze dichterbij. “Wir schaffen das” was de laatste edelsteen, de parel, die Artaban de 4e wijze, impulsief weg gaf om een vluchtend kind vrij te kopen en zo te behoeden voor gevangenneming. Met St Jan en de gehele St Janstijd komt de hemel de opgerichte mens halverwege tegemoet en zal het contact gemaakt gaan worden en zal het hemelse vuur het menselijke bewustzijn gaan raken om daar het Vuur van de Wil te laten ontbranden. De Urielsfeer komt voor het eerst in het menselijke bewustzijn.

Lucas 12                         Vuur ben ik komen werpen op aarde,
                                        en wat wil ik anders dan dat het reeds ontbrandt.

Lees eventueel nog eens deze link vanaf offervuur  https://vrijeschoolpedagogie.com/tag/vuur/
Het ontbrandende Vuur van de Wil zal het innerlijke vuur van alle idealen-dragers in de wereld gaan versterken terwijl het de dienaren van de angst-haat en zelfzucht wilder zal maken. De scheiding in leefwerelden zal steeds zichtbaarder en reëler worden. Ook zullen de hemelse krachten in de vorm van engelen zich meer met de zielen van alle mensen van goede wil mogen gaan verbinden om ze zo van het heilige vuur te voorzien en om te helpen bij het bevechten van innerlijke demonen. Vooral rond de Michael tijd zal dit proces zich gaan intensiveren.

Dat ontbrandende Vuur zal ook het effect hebben van een gordijn dat langzaam opgetrokken wordt waardoor alle gewetensvolle mensen, alle idealen-dragers, een bewustere verbondenheid met elkaar zullen ervaren, de Broederschap van de Geest.

Ik neem aan dat dit proces gefaseerd gaat in 2 jaar. Een eerste deel zal vermoedelijk a.s. herfst bewuster de ingang van de Wilsweg betreden en het jaar erop zullen dat er nog veel meer zijn. Reken er op dat het ontbrandende offervuur het Karma zal gaan versnellen, Vidar begint zich te verheffen, waardoor wat binnen in het individu is zich meer naar buiten zal gaan keren door karma versnellingen. Ook dit in een oplopende intensiteit de komende jaren. Het tot leven komen van de Wilsweg zal de Ahrimanische mist doorklieven; Of in andere woorden: de verheffing van Vidar veroorzaakt karmaversnellingen die Fenris, de leugenwolf  zichtbaar zullen maken en tezamen met alle mensen van goede wil zal Fenris gedood worden. Of in nog andere woorden: De Saturnusweg brengt de aankomst van de 4e wijze Artaban. Niet bij de geboorte van Christus maar bij zijn Golgotha gang. Door gewetenvormende omstandigheden is hij verlaat maar brengt alsnog zijn helende gift van het zelfreflectieve vermogen van het rationele bewustzijn; Als dit zelfreflectieve vermogen uit vrije wil en onzelfzuchtigheid de offerbereidheid vind om de eigen angst-haat-en zelfzucht te offeren uit dienstbaarheid aan het geheel en aan de liefde dan verwordt het tot een helende kracht.

’s Avonds nog even de vermelding dat dat zwakke lichamelijke gevoel vandaag een stukje minder was. In mijn hoofd voelt het zo als eerder vermeld weer stukken beter dus ik denk dat de  grootste voorbereidende werkzaamheden in het onderlichaam voor een belangrijk deel achter de rug zijn. Het vermoeide gevoel lijkt te verdwijnen.

18 april,
Voel me vandaag weer een stuk beter en ik ga zo een lekker stuk lopen op deze prachtige dag. De afgelopen dagen kon ik hooguit naar buiten met de e-fiets vanwege de vermoeidheid maar vandaag gaan we weer eens wandelen.
Ging prima, nog niet helemaal de oude maar toch flinke wandeling. Doet me trouwens toch denken dat die naar mijn onderlichaam gegane energie rond het weekend te maken had met herstelwerkzaamheden aldaar. Genoten van het weer!

19 april
Vanochtend ook weer een schitterende dag. Zal dus ook wel weer de hele dag op stap zijn.

Ik had een paar dagen geleden een gesprek met mijn dochter en ze vroeg me hoe ik me voelde. En voor mezelf ook enigszins verrassend antwoordde ik dat ik mezelf voelde alsof ik getrouwd was.
Ik voel dat mijn ziel aan het versmelten is; alle driftleven, angsten, haat en zelfzucht zijn weggevallen en ik voel mezelf vredig en gelukkig daaronder. Vandaag realiseerde ik me dat dat natuurlijk ook het Pinkster thema is, de bruiloft tussen hemel en aarde! Dat maakt natuurlijk wel dat ik eigenlijk een beetje vooruitloop en dat de juiste uitdrukking zou moeten zijn dat ik eigenlijk in een soort van ondertrouw ben. Het duurt nog een paar weken/maanden of jaren, net alsdat die versmelting ook nog wel een paar weken/maanden of jaren zal duren. Ik weet niet of ze dit ook bedoelen met de “chemische bruiloft van Christiaan Rosenkreuz” ,want dat heb ik nooit gelezen. Maar qua titel zou het best wel eens kunnen. Vermoedelijk valt het samen met het Wereld-Pinksterfeest in 2020.

21 april,
Ik kom net op een pagina over Uriel die ook weer bijzonder treffend is en geheel in lijn met alles wat ik zelf verkondig. Ik kende Uriel niet zo goed, eigenlijk alleen als aartsengel van de 3 zomermaanden en dat hij door de mensheid zelf bereikt moet worden. Op welk punt we volgens mij nu ook gekomen zijn. Komisch eigenlijk dat ik al zo lang een sterke Saturnus verwantschap ervaar en niet eens wist dat Uriel de aartsengel is die bij Saturnus hoort. Maar alles wat in onderstaand artikel gezegd wordt komt min of meer overeen met mijn eigen schrijven. . Ik voeg hier dan ook de link met het korte artikel toe en kopieer ook een gedicht daaruit.
http://sozial.goetheanum.org/fileadmin/sozialwissenschaft/2012/socialforum/Uriel__the_most_unknown_archangel.pdf

                                                Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels.

Ik voel me trouwens prima de afgelopen dagen. Ik voel wel dat ik lichamelijk maat moet houden maar alles kan, ik voel me energiek. Die drie echt zwakkere dagen hadden denk ik toch met werk aan mijn onderlichaam te maken, Ben nu ook 58 en 2 operaties in het onderlichaam gehad. Het vasten gaat steeds makkelijker. Drink wel veel meer water dan normaal.

22 april,
Laat ik tot de zomer elke zondag maar eens beginnen met de Steiner weekspreuk, gewoon omdat ze mooi en waar zijn.

                                                  Ik voel het wezen van mijn wezen:
                                                  zo spreekt mijn voelen,
                                                  dat in de zonverlichte wereld
                                                  met ’t stromend licht tot eenheid smelt;
                                                  het wil aan ’t klare denken
                                                  nu ook de warmte schenken
                                                  en mens en wereld
                                                  in eenheid hecht verbinden.

23 april,
Vannacht en vanochtend werd ik wakker met het besef dat ik mijn oude ik nog meer moet loslaten. De impulsen van angst, zelfzucht en boosheid flakkeren nog steeds op en gek genoeg merk ik dat in mijn dromen. Nou ben ik al heel lang gewend om zodra ik me daar bewust van wordt, negatieve gedachten uit mijn hoofd te zetten en dat lukt me door die jarenlange ervaring ook best wel goed. Het principe is voor mij dat als je een ongewenste gedachte tegenhoudt op het moment dat ie je hoofd binnen wil, dat het dan veel makkelijker is om dat te doen dan dat ie in je hoofd blijft rondgaan, zijn destructieve werk doet en ook je gevoel in beweging zet. Hoe eerder eruit gooien hoe makkelijker dat gaat dus. Ik weet niet of het de beste methode is maar voor mij heeft het altijd goed gewerkt.

Nou wordt door de veranderingen in mijn hoofd de speelruimte voor negatieve gedachten steeds kleiner alsof er een steeds dikkere wand in mijn hoofd van buiten naar binnen groeit die die ruimte steeds kleiner maakt waardoor mijn bewustzijn om los te laten evenredig sensitiever wordt want als die gedachten die wand raken dan merk ik dat overduidelijk. Waar ik het meest last van heb is ergernissen en boosheid om sociale misstanden in de wereld. Ik kan me daar bij tijd en wijle nog boos om maken totdat het die wand raakt waardoor ik weer besef dat ik los moet laten, wat ik dan ook prompt doe.

Aan de ene kant weet ik nu dat Uriel de engel van het Geweten is en aan de andere kant ook de engel van Gods toorn is. En ik weet dat wanneer het offervuur zal ontbranden dat ook die toorn zal oplaaien op de wereld tegen vooral die mensen waarbij er innerlijk geen verwant vuur brandt, zijnde de zielen die verteerd worden door angst-haat-en zelfzucht. Bij mensen in wie het verwante vuur brandt, liefde-warmte-idealen, zal het een versterking teweegbrengen. Tegelijk weet ik ook dat niemand in de wereld wordt achtergelaten. Uiteindelijk zal er compassie voor iedereen zijn. Sommige mensen met verduisterde zielen zullen er misschien nog duizenden jaren over moeten doen om tot inzicht te komen maar de terugweg, het tot inkeer komen, mag en zal nooit afgesloten worden.

Dit maakt dat ik intens voel dat ik moet streven naar het compleet loslaten; Dat oude ik, die oude reflexen, moeten verdwijnen en dat zal denk ik de komende week(en) ook mijn streven zijn.

Lees als je wilt nogmaals de link van 21 april over Uriel want die is voor mij echt bijzonder treffend. Mijn hele ontwikkeling, mijn denken en mijn schrijven hebben me klaarblijkelijk onbewust geleidt naar Uriel snap ik nu. Echt wonderlijk dat ik hier amper iets over wist en inderdaad ook wonderlijk dat Rudolf Steiner hier zo weinig over heeft gezegd. Maar misschien was dat ook wel de bedoeling dat dat tot deze jaren verborgen zou blijven. Alle openbaring gebeurt immers op het daarvoor juiste tijdstip. Mijn conclusie:

DE WILSWEG LEIDT VAN MICHAEL NAAR URIEL.  

25 april,
Gisteren en vandaag weer een nieuw lichamelijke gewaarwording en gevoel. Het voelt aan alsof er een uitwendige druk staat op mijn lichaam of op dat nieuwe “innerlijke-lichaam” die het compacter en massiever maakt. Tegelijk wordt daarbij weer gevraagd, meer dan voorheen, om éénpuntig geconcentreerd te blijven, dus met zo min mogelijk diepergaande afleiding. Tegelijk ook rustig aan doen en weinig energie verspillen. Dat voelt allemaal ook weer juist aan dus daar zal ik me deze dagen aan houden. Er zal dus even weinig geschreven worden vermoed ik.

26 april,
Vandaag hetzelfde als de laatste 2 dagen maar ik wil even wat anders toevoegen. De weekspreuk van Steiner(22 april) spreekt over het gevoel dat aan het denken nu ook de warmte wil schenken. Nou voel ik dat in zoverre dat als ik de juiste muziek op zet mijn hart zo ongeveer explodeert en dan moet ik het weer snel uitzetten. Maar tegelijk voel ik ook duidelijk, de omgekeerde Saturnus weg, dat ik hier nog niet in mee mag gaan omdat eerst de aarde gezocht moet worden. Ik kan het dus naar keuze binnen laten maar ik voel tegelijk heel duidelijk dat ik dat nog niet moet doen omdat het het innerlijke proces op dit moment  verstoord. Ik heb wel gisteren alvast nieuwe snaren op mijn gitaar gezet na 2 jaar niet spelen. Af en toe probeer ik dan een stukje te spelen wachtend en proberend tot het moment dat ik er wel klaar voor ben.

27 april,
Ik moet vanavond echt melden dat de ietwat vurige energie die ik voorheen vooral voelde in mijn bovenlichaam, het duidelijkst bij het autorijden ergens vermeld hierboven, zich nu ook aan het verplaatsen is naar mijn onderlichaam. En dat is een sterke verandering.

29 april,
Moet inderdaad melden dat er inderdaad grote vooruitgang gemaakt is in mijn onderlichaam. Ik kan geregeld die vurige energie voelen rondgaan in mijn onderlichaam. Daarnaast voel ik de inwoning ook een stuk sterker. Eerst voelde het als een verbinding door mijn kruin maar nu voelt het geregeld zo breed als mijn hele hoofd. Alsof mijn hoger ik en/of mijn engel dieper naar binnen zakken. Tegelijk voel ik steeds sterker de dringende noodzaak om alle gedachten betreffende verleden en speculatie over de toekomst gelijk los te laten. Zoveel mogelijk éénpuntig gericht blijven en hooguit wat oppervlakkige verstrooiing is het devies. Overgave in vertrouwen. De vorderingen zijn dus daar na 2 weken vasten. Dat gaat trouwens prima. Ik vermoed dat de ontslakkingsfase er binnenkort aankomt zodat het van binnen dan weer geheel schoon zal zijn. Ik voel me goed en helder en ik ben ook al een boel kilo’s kwijt wat een prettige bijkomstigheid is. Kortom alles lijkt op koers.

O ja, zondag, dus ook weer tijd voor de weekspreuk:

                                                 In ’t licht dat uit de geestesdiepten
                                                 in ruimte vruchtbaar wevend,
                                                 het scheppen van de goden openbaart:
                                                 daarin verschijnt het zielewezen
                                                 uitgebreid tot het wereldzijn
                                                 en opgestaan
                                                 uit d’innerlijke macht van het benauwend zelf.

30 april,
Ik werd vanochtend wakker vanuit een droom met een sterk sexueel verlangen. Associaties brachten me gelijk terug naar vooral de 1e helft van de negentiger jaren en ook de jaren tussen 2001 en 2004 waarin ik vooral moest leren om Liefde van zelfzuchtige angsten en verlangens te leren scheiden. Mijn grote liefdes in die jaren waren onmogelijke liefdes omdat ze al een relatie hadden. Evengoed waren die Liefdes met periodes wel wederzijds. Door de daardoor gestelde morele grenzen te leren respecteren ondanks dat je, soms allebei tegelijk, in vuur en vlam stond leerde ik dat ware Liefde vraagt om het offer van de zelfzuchtigheid en van je angsten; De Ridderdeugden en de Hoofse Liefde. Zonder dat offer wordt de Liefde overmeesterd door angst en zelfzucht en zal uiteindelijk verwateren en verdwijnen. Zuiverheid van Liefde vraagt om beheersing van het lager ik. Dienstbaar aan de Liefde leren zijn maakt dat ze langer bij je blijft en andere delen van je leven begint te verlichten. Iedere verliefdheid is uiteindelijk een Godsvonk. Het is aan ons om daarvan te willen leren en er iets mee te doen. Laat me wel eerlijk zijn dat het me bij andere korte relaties waar de liefde niet zo intens was in de jaren ertussenin niet lukte maar dat maakte me toen ook niet zoveel uit. Langduriger sexueel genot middels het tegenhouden van het eigen orgasme heb ik ook pas in die jaren leren kennen.

3 mei,
Ik schrijf momenteel niet veel omdat er eigenlijk niks nieuws te vertellen valt. Ik ben voornamelijk bezig met éénpuntig gericht blijven en in mijn gedachten zo min mogelijk speculatie en opwinding toe te laten, net alsof die eerder genoemde wanden in mijn hoofd de overblijvende ruimte minimaal maken. Ik geef me daaraan over en voel me verder prima. De vorderingen zijn er wel maar er valt weinig meer over te vertellen dan dit op het moment. Ik zal de komende dagen dus waarschijnlijk niet veel te melden hebben. Dat u het weet.

Laat me u er ook nog even op attent maken dat integriteit 1 en 2 de fundamentele basis vormen voor de Wilsweg. Voor het rationele bewustzijn voor een ieder begrijpelijk indien er een geweten aanwezig is. Zoals ik bij de Golgotha-post zeg:

 Het Moedig en Integer willen, durven en kunnen volgen van het Geweten, wat betekent: het rechtstreeks willen dienen van de Toekomst, is het enige wat echt een voorwaarde is voor het kunnen gaan van de Wilsweg, welk geloof of welke overtuiging, religieus of atheïstisch je dan ook tot dat punt gebracht heeft.

En:  De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen en ontwrichtende tijden.

6 mei,
Ik voel vanochtend voor het eerst dat de energie in mijn hoofd zich rondom begint te sluiten. Storende gedachten zijn ook geminimaliseerd. Ik ben benieuwd hoe ik me over 2 weken voel. Deze week is de Hemelvaart week wat toch ook weer enige markering zou moeten geven aan het eind van de week.

Weekspreuk voor deze week:

                                                            Verrezen is uit het eigen zijn
                                                            mijn zelf om zich te vinden
                                                            als wereldopenbaring
                                                            in tijd- en ruimtekrachten;
                                                            de wereld toont mij overal
                                                            als goddelijk oerbeeld
                                                            het ware wezen van wat in mij werd afgebeeld.

ook zijn voor mij wederom de perikopen notities van Joep Eikenboom verhelderend:
http://vo-perikopen.blogspot.nl/2009/05/rogate-5e-zondag-na-pasen.html

8 mei,
Laat me vandaag vertellen dat sinds zondag mijn bewustzijn steeds meer in een meditatieve rust terecht komt. Het einde van het proces dat in januari begon lijkt in zicht te komen. Mijn ik heeft zich er bij neergelegd dat de hemel het beter weet en verzet zich niet meer tegen de transformatie. Mijn verstand is veel te beperkt om grip te kunnen krijgen op de uitkomst van het transformatieproces. Er rest mij niets anders dan overgave in vertrouwen. Vandaar de meditatieve rust.
Ik woon buiten aan de rand van bos en duinen dus deze dagen ben ik natuurlijk veel buiten al wandelend en fietsend. Ik heb mijn werk ook geminderd tot zoveel als wat ik nodig heb om materieel te kunnen bestaan dus ik heb veel vrij en daar geniet ik van. Alles gaat dus prima en naar wens.

11 mei,
De situatie blijft min of meer hetzelfde met als enige toevoeging dat vanaf een uur of 1 ’s middags op Hemelvaartsdag de stroom tussen mijn hart en mijn hoofd weer versterkt waarneembaar werd met wederom een sterk elektriserend gevoel aan de bovenkant van mijn neus. Alles vergelijkbaar met de aan het begin van dit paasblog beschreven Graal-verhaal. Fysiek voel ik wel dat ik het nu langzamerhand rustiger aan moet doen maar ik kan alles nog en mentaal ben ik nog steeds scherp. Persoonlijk vind ik wel dat het vasten op deze manier niet langer dan tot Pinksteren mag duren. Maar ja, Pinksteren was ook steeds het richtpunt en ik voel me nog steeds gezond. Ik ben wel echt een boel gewicht kwijtgeraakt. Al mijn kleren gaan steeds wijder zitten; alsof ik 20 jaar terug in de tijd ga. Maar ja, zolang ik me nog fit genoeg voel en mentaal geconcentreerd en scherp ben tijdens mijn werk accepteer ik het zoals het gaat.

12 mei,
Vandaag toch nog even melden dat er vanaf vanmiddag iets opvallends gebeurde. Er ontstond een soort stroom tussen mijn hoofd en mijn buik. Ik weet nog niet wat dat betekent maar dat zullen we vanzelf wel merken. Ik voel het nog steeds in mijn buik en het is nu avond.`

13 mei,
Er gebeurt genoeg binnenin me maar ik kan er (nog) geen duiding aan geven. Ik houd me deze week dan ook maar vast aan de astrologie die voor deze week, vanaf dinsdag-woensdag, het inzetten van een grote langjarige verandering voorspelt. 

Gezien de synchroniciteit die ik ervaar met maatschappelijke gebeurtenissen en dan vooral met het onafhankelijker, krachtiger, zelfbewuster en meer één worden van Nederland en Europa tussen de wereldmachten; Als een soort van zich verheffende Michaelische stellingname tussen Oost en West oftewel tussen de extremen Ahriman en Lucifer. Tussen deze beiden zal Europa de balans moeten zien te vinden en te houden. De spanningen in het Midden-Oosten groeien eveneens naar een ontlading toe en het op eigen benen staan van Europa als de voorbeeldgevende, samenwerkende balanshoudende kracht is noodzakelijk en urgent. Die synchroniciteit ervaar ik en daarom verwacht ik de komende weken en maanden versterkende ontwikkelingen in zowel de wereld als in mezelf.

Het belangrijkste wat astrologisch deze week gebeurt is dat Uranus van Ram naar Stier overgaat vergezeld van gunstige constellaties. Uranus heeft een omlooptijd van 84 jaar en blijft dus zo’n 7 jaar in één sterrenbeeld. De laatste keer dat Uranus overging van Ram naar Stier was in 1934 durende tot in 1941/1942, De opstanding van het Beest. Europa was niet sterk genoeg om de ontsporende extremistische haat-krachten van de flanken in bedwang te houden, het midden implodeerde. Nu, 84 jaar later, komen we wederom op het punt waarop Europa de centrifugale, ontbindende krachten zal moeten weerstaan, het samenwerkende midden zal sterk genoeg moeten zijn want anders zijn we gedoemd om dezelfde fouten te herhalen met nu nog veel destructievere gevolgen. Het Beest roert zijn kop weer en het Midden, het bemiddelende Hart, zal moedig en sterk genoeg moeten zijn. Europa zal zijn historische Michaelische missie moeten vervullen om de mensheid op het juiste pad te krijgen. En Hemelse hulp zal er zijn om dat te bewerkstelligen.

17 mei,
Ik heb de afgelopen dagen weer de goeie oude Emil Bock gelezen over de jaarfeesten. Hij maakte me eigenlijk duidelijk dat de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de dagen zijn dat Christus de kloof tussen mens en God overbrugt. Hier kan mijn gevoel het wel mee eens zijn. Het stralende intense gevoel in mijn hoofd wordt steeds sterker en mijn tijd breng ik grotendeels door in een soort meditatieve rust. Alle aanzetten van gedachten die samenhangen met angst-haat en zelfzucht worden al gelijk in de vroegste kiem gesmoord; de energie in mijn hoofd lijkt zich gesloten te hebben en laat geen vervuilende gedachten meer toe; Het beeld van de maagd neem ik aan, wachtend op Pinksteren.

PINKSTEREN

21 mei,
Eindelijk Pinksteren en dan toch weer anders:
Laat me eerst nog eens herhalen dat ik zoals bekend “blind” de toekomst in ga om geen verwachtingen van tevoren te hebben die dan vervolgens in de weg gaan staan omdat er verwachtingen worden geschept waaraan de werkelijkheid moet gaan voldoen. Je gaat dan dus zoeken naar tekenen die aan die verwachtingen voldoen en uiteraard ben je dan ook ietwat teleurgesteld als de werkelijkheid dat niet doet. Nu weet ik dat van tevoren en ben er aan gewend dat zaken altijd anders lopen dan ik denk dus mijn verwachtingen zijn al, door ervaring, geminimaliseerd. Mijn ervaring leert me dat ik op de Saturnus-weg meestal de logica en de samenhang pas achteraf kan zien omdat het in eerste instantie gaat om het voelen en ervaren wat er direct in me gebeurd en daar dan ook mijn keuzes op moet baseren. Bovendien speelt ook nog mee dat ik met Pasen merkte dat ook de Oosters-orthodoxe paasdatum er toe deed. Dit jaar, zoals meestal, viel dat een week later en die hele week was belangrijk. Beiden data lijken verbonden en belangrijk. Vandaar dat ik deze week alle verdere interpretaties van de ontwikkelingen open wil houden omdat het volgende week zondag pas Oosters-orthodox Pinksteren is.

Nu, wat er dus wel gebeurde:
In de ochtend groeide de intensiteit in mijn hoofd sterk en het buitengewone wat er gebeurde was dat het voor het eerst buiten mijn hoofd groeide en zo is het nu, een dag later, nog steeds. De afgelopen maand heb ik steeds de “helm-ervaring”gehad die het stralende aspect in mijn hoofd vast hield maar sinds gisteren treedt het daar dus buiten. Ik ervaar geen pinkstervlammen of tongen of iets wat daar op lijkt maar “slechts”een groeiende intensiteit van de innerlijk al langer gevoelde aanwezigheid en een groei daarvan buiten mijn lichaamsgrenzen.

De drieslag van Emil Bock:
Hemelvaart: De herrezene verandert de oude kosmos door zich ermee te verbinden, in de nieuwe kosmos.
Pinksteren: Doordat hij de herrezene in zich voelt, krijgt de mens het vermogen zich met de nieuwe kosmos te verbinden. Het geheim van de nieuwe gemeenschap, dat boven hem zweeft, is voor hem het begin van de nieuwe kosmos.
St jan: Johannes de Doper, de mens van de oude kosmos gaat als beschermgeest van de gemeenschap voor naar de nieuwe kosmos.

Of in een ander beeld van Bock:
Met Pinksteren krijgt het inwonende hoger ik van de mens zijn vleugels waarmee hij, tezamen met de aarde-ziel, op kan wieken naar de Hemel (naar Uriel) alwaar in het offervuur van St Jan de oude Adam kan verbranden en waarin de nieuwe Adam geboren kan worden.

Wat betreft het vasten moet ik toch ook nog opmerken dat het nog steeds goed gaat. Ik ben wel steeds kritisch of het fysiek nog wel kan maar keer op keer merk ik dat er toch steeds weer genoeg energie is op het moment dat ik dat nodig heb. Ik moet wel zuinig aan doen maar dat kan ook. Ik heb veel vrij maar als ik moet werken kan ik dat nog steeds goed en geconcentreerd doen. Ik hou het dus allemaal goed in de gaten maar op deze voet vat het nog steeds vol te houden en het voelt ook aan dat dat van belang is.

Wat het trouwen betreft heb ik zaterdag ook een soort van maatschappelijke synchroniciteit ervaren met de koninklijke bruiloft in Engeland. Hoogtepunt van de dienst was voor mij met afstand de preek van Michael Curry over “the Power of Love” en zijn verhandeling over “the harnassing of Fire” van Teilhard de Chardin. Dit alles gevolgd door de prachtige gospel “Stand by me”.

23 mei,
Gisteren ben ik dan toch weer gaan eten. Ik had met Pinksteren al wat eten ingeslagen omdat ik toch voorvoelde dat het niet lang meer kon duren. Gistermiddag daalde mijn energie zover dat ikzelf vond dat ik weer moest gaan eten. Ik begin nu weer aan te sterken, voel me goed en ben totaal niet misselijk zoals ik dat rond midden april wel werd van eten. Het vasten lijkt nodig geweest te zijn voor helende lichamelijk processen gedurende die ruime maand denk ik achteraf. Had misschien wel 1 a 2 weken korter gekund. Het stralende gevoel in en om mijn hoofd blijft trouwens constant zonder verdere bijzonderheden.

27 mei,   Orthodox Pinksteren
Vanochtend werd ik wakker met het besef van de samenhang in mezelf en ook in relatie tot de ervaren wereldse synchroniciteit. Tegelijk was er ook het besef dat het Orthodox Pinksteren was, dus ook hier is er een samenhang tussen westers en orthodox net zo als met Pasen. Wat dát verband is weet ik niet maar ik merk alleen op dat dat verband er bij beiden als praktische ervaring wel is.

Dan de innerlijke samenhang: Eerst moet ik nog vertellen dat ik me innerlijk nog steeds op een verhoging voel en mijn hart nog steeds “besneden” aanvoelt zodat het nu al sinds Pasen totaal niet meer taalt naar enig werelds verlangen. Ook de verbinding tussen hart en hoofd die over het algemeen stralend aanvoelt is er nog steeds; weliswaar de ene keer sterker dan de andere keer maar hij is er steeds. En sinds Pinksteren is er dan het verschijnsel dat het stralende in mijn hoofd zich ook naar buiten mijn hoofd heeft verplaatst. Wat me echter wel opgevallen is de afgelopen 6 weken, en wat ik ook hier en daar vermeld heb, is dat op de één of andere manier mijn hart zich (nog) niet mag uiten, wat op zich apart is omdat het hart nu juist het verbindende orgaan is dat centraal staat in dit hele gebeuren. Ik heb wel ergens in dit paas-blog geschreven dat het aanvoelt alsof mijn hart in sommige situaties bijna explodeert maar daarbij voel ik dan ook de aandrang dat ik me daar (nog) niet aan mag overgeven, alsof er eerst iets anders gerealiseerd moet worden. Dat is nog steeds zo; geregeld heb ik tranen in mijn ogen als ik in de wereld compassievolle daden zie, mijn hart regeert daar bijzonder sterk op maar tegelijk blijf ik voelen dat ik me daar nog steeds niet aan over mag geven.

Wat ik de laatste weken merk is, omdat alle angst-haat en zelfzucht buitengesloten zijn, ik me steeds minder oordelend opstel; mezelf minder eenzijdig laat leiden door verlangens en ergernissen. Daardoor ontstaat er steeds meer ruimte voor het bemiddelende hart wanneer dat zijn rechtmatige plaats in zal gaan nemen. Alle ruimte die er innerlijk wordt gecreëerd is voorbereiding.

Qua maatschappelijk synchroniciteit wordt het me ook steeds duidelijker. In de blogs over de vorige zomer, herfst en winter periodes heb ik geregeld geschreven over Nederland en Europa (vooral noord-west, centraal- en noord-Europa, dus vooral de oude Germaanse en west-Keltische stamgebieden, het Hanze-gebied ofwel grotendeels de protestants christelijke gebieden oftewel die cultuur-gebieden die sterker en veel langer onder invloed hebben gestaan van het Vrije Wils denken dat veel meer aansloot bij die Germaanse en Keltische cultuur in tegenstelling tot de zuidelijke en oosterse culturen.)

In het westen, Engeland en vooral Amerika, is er een radicale vervorming van de individuele vrijheids-impuls opgetreden; het Neo-liberalisme. De vrijheids-impuls is verworden tot het onverbiddelijke recht van de sterkste, al het collectieve sociale denken wordt uitgedreven als zijnde in strijd met de individuele vrijheid.(In Engeland wordt de strijd tussen het Europese en het Neo-liberale denken trouwens letterlijk uitgevochten in de strijd om de mogelijk Brexit.) In het oosten, oost-Europa en Azie  is er precies het tegenover gestelde gebeurt. De radicale collectivistische sociale-impuls leidde hier tot een partij dictatuur waar alle individuele vrijheids-impulsen werden en worden uitgebannen omdat ze zogezegd een gevaar zijn voor het ondergeschikt makende collectieve systeem. De mens is in dit geval een onbetekenend, kleinmakend inwisselbaar radartje in het geheel, De extreme individuele vijheids-impuls die het individu op een voetstuk plaatst is het Luciferische principe (de zelfzucht) en het klein- en ondergeschikt-makende collectivistische principe is het Ahrimanische principe die regeert dmv de angst zoals we vandaag de dag goed kunnen waarnemen in bv Rusland en China.

Eenzijdig leiden beiden slechts tot verwoestende conflicten, zowel innerlijk als in het groot op wereldschaal (zie bv Michael). De innerlijke balans tussen beiden principes kan alleen gevonden worden in het bemiddelende hart dat probeert om beiden principes met elkaar in harmonie te brengen. Op wereldlijk niveau is deze bemiddelende rol toebedeeld aan Europa waar beiden impulsen al een paar honderd jaar aanwezig zijn en waar samenlevingen vooral in het noorden het verst gevorderd zijn in het zoeken naar de balans tussen beiden principes.

Vanuit de dreiging van een escalerend wereldwijd conflict met potentieel vernietigende gevolgen wordt Europa nu gedwongen om op eigen benen te gaan staan en onafhankelijk van beiden extremen het bemiddelende hart te worden dat een helende verzoening kan bewerkstelligen. Europa zal die zelfbewuste empathische onafhankelijke rol moeten spelen tussen zowel Oost en West alswel tussen Noord (rijk) en Zuid (arm). Tussen rijk en arm is ook een bemiddelende rol nodig omdat een zich grenzen sluitend noorden de potentiële vluchtelingen stromen slechts zal laten aangroeien terwijl een zich volledig openstellend Europa slechts overweldigd zal worden. Ook hier moet er een samenwerkende balans gevonden worden om de conflicten en het probleem van de vluchtelingenstromen en in te perken en waar mogelijk sprongsgewijs op te lossen. Samenwerken vanuit het hart biedt ook hier slechts als enige een wezenlijke oplossing. Met zijn tweeën vormen die wereldlijke oost-west en noord-zuid assen trouwens een schijnbare equivalent voor het jaarfeestenkruis.

Hoe dan ook, ik voel de synchroniciteit tussen de wereldgebeurtenissen en mezelf en zie dan ook met vreugde dat Europa zich bewuster begint te worden van het belang van die onafhankelijke positie; De slaafse volgzaamheid jegens Amerika is niet meer daar, Europa’s zelfstandigheid begint te ontwaken. Ook zie ik met vreugde dat zelfs Rutte begint met het durven stelling nemen tegen Poetin en Rusland wat betreft de MH17. Normaal is hij een slaafse volgeling van het groot-kapitaal maar dit keer lijkt hij eindelijk eens morele principes te laten prevaleren ipv economische belangen. Ook het zelfstandig stelling durven nemen in het Midden-Oosten is een goede zaak. De onafhankelijke bemiddelde rol in al die conflicten ligt Europa het beste en in het bewust en krachtig vorm geven van die rol zou wel eens de oplossing kunnen liggen voor al die grote wereldproblemen.

Gezien de synchroniciteit verwacht ik hier dus ook in de zomer of de komende jaren doorbraken. Een doorbraak die gepaard zal gaan met de nodige strijd. In Europa zijn er momenteel en de afgelopen honderden jaren vele miljoenen mensen geweest die hun zelfzucht en hun angsten geofferd hebben voor het nastreven van idealen voor een betere wereld. Al die geaccumuleerde daden van onbaatzuchtigheid zullen mede helpen om tot hemelse daadkracht te komen die actief zal worden in de komende herfsten, met als materiele metafoor de vruchtdraging van het natuurlijke seizoen, of met de spirituele metafoor, de vruchten van de innerlijke zon, zijnde het tot leven komen van de jaarlijkse Michael-tijd.

6 juni,
Het is eigenlijk al een paar dagen na de pinkstertijd, die 2 weken na Pinksteren afloopt. Op zondag 3 juni vond de overgang plaats van het voorjaar die geregeerd werd door de aartsengel Rafael(van Lijdenstijd t/m Pinkstertijd), naar de zomertijd, de 3 maanden die geregeerd wordt door de aartsengel Uriel. Ik merkte vanaf mijn schrijven vanaf 3 juni dat er een andere energie was maar realiseerde me pas vandaag, woensdag, dat zondag die overgang plaats heeft gevonden. Het schrijven vanaf 3 juni heb ik dus verplaatst naar mijn nieuwe volgende post betreffende St-Jan-Uriel-Zomer 2018. Wel rijst er deze dagen een verhelderende terugblik op die denk ik goed kan dienen als afsluiting van deze Paas-Rafael-Pinksteren post.

Vanmorgen  werd ik dus wakker met het beeld van de maagdelijke ziel en plotseling kwamen de afrondende associaties naar boven. Met Pinksteren voelde ik het buiten mijn hoofd treden van de heldere straling in mijn hoofd wat nu stabiel aanwezig is, en nu snap ik dat dat de stralenkrans is van de maagdelijke ziel. Het op een verhoging zijn en het niet meer talen naar wereldse verlangens wordt samengevat in het beeld van de maagdelijk ziel met de Maan onder haar voeten. En het “besneden hart” is het beeld van de maagdelijke ziel bekleed met de Zon. De maagdelijke ziel is klaar om zich te verheffen naar de vurige Urielsfeer, het inwonende Hogere Ik krijgt zijn vleugels om met de Aarde en met Christus op te wieken naar de Hemel en de Sterrenwereld.  De heelmeester Rafael die begon met het stellen van de diagnose in de lijdenstijd waar het bij de mensheid aan scheelde: de mens stond en staat voor een schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen de menselijke en de geestelijke wereld, die alleen overbrugd kan worden door het hart. En met Pinksteren eindigt de heelmeester Rafael  zijn genezende werk: de bloesems bloeien in de natuur, de aarde hult zich in haar bruiloftsgewaad net zoals de maagdelijke menselijke ziel zich nu kan hullen in haar bruiloftsgewaad, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en de stralende sterren rond haar hoofd. Klaar om die kloof te overbruggen.

Dit beeld zie en voel ik, maar wel, voor nu, veel zwakker dan hierboven geformuleerd.

——————————————————————————————————–
Met terugwaartse blik zie ik nu in begin oktober dat de spirituele energie gedurende de maand mei begon te vervagen alhoewel ik wel de hele zomer een verbinding ben blijven voelen. Vanaf de herfst equinox op 23 september is de energie weer op volle sterkte terug.

Nu half oktober snap ik dat ik door een soort van partiële opstanding ben gegaan dit voorjaar die zich naar ik denk in 3 stappen van een jaar verder zal voltrekken. Volgend jaar dus stap 2 en in 2020 stap 3 van boven naar beneden: van hoofd naar voeten. Het lezen van een lezing van Rudolf Steiner maakte dit besef in me los:  //wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0102/19080413p01.html
Het begon in april met mijn hoofd, gevolgd door mijn bovenlichaam zoals vermeld in het blog, waarna ik een soort van verbreding bij mijn hoofd voelde alsof een spirituele entiteit zich liet inzakken. Ik snap nu dat ie andersom ging, naar boven uittredend, zich verheffend. Dat besef kwam er omdat ie bij de herfst-equinox op 23 september weer overduidelijk naar binnen kwam. De hele zomer was mijn bewustzijn ook doffer terwijl ik nog wel een verbinding bleef voelen, maar zwakker dus dan april-mei. Zo zie je maar weer, ik zie achteraf pas waar ik ben beland en dat is goed maar de behoefte blijft maar terug komen om er meer vooruitziende grip op te krijgen. Toch een soort van angst. Leren loslaten dus. Blind, tastend en intuitief gaat het, en anders niet.

Golgotha 2018

GOLGOTHA – RAFAEL

Gepost in de Lijdenstijd, Maart 2018

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen en ontwrichtende tijden.

Het onderstaande stuk uit 2004 is spontaan geschreven in een paar uur in een maatschappelijk-persoonlijke situatie onder grote druk. Het was het slotstuk van een 12 jarig proces dat voor mijn eigen leven richtinggevend is geweest. Het is gelijk, in relatieve stilte, gepubliceerd geweest in de paas-schoolkrant voor ouders en collega’s tijdens een voor de school toentertijd ingrijpende emotionele situatie. Het verhaal weerspiegelt de bewustzijnsontwikkeling in mezelf op dat moment. Achteraf gezien was het de dood van het lagere-ik, waarbij wel aangetekend dat het de Geest was die me door die Golgotha ervaring of initiatie heen trok. Mijn bijdrage was slechts het vertrouwen in- en de overgave aan dat proces. Na het stuk uit 2004 volgen er nog  toevoegingen uit de huidige tijd.

                GOLGOTHA        Stille Week, Dinsdag  6 April  2004

De naam Golgotha heeft voor mij altijd iets droefgeestigs, iets onheilspellends. Toch voel ik nu dat het dat bij nadere beschouwing niet is. Om dat uit te leggen heb ik een verhaal nodig met een lange aanloop.
Dat verhaal begint bij Advent, het moment in het jaar waar de aartsengel Gabriel het stokje overneemt van Michael. Over Michael heb ik vaker geschreven en ik verwijs graag naar die beschouwingen als u er meer over wilt weten. Wat belangrijk is om te weten is dat Michael de wegbereider is van de Christusvonk. Hij is de moed van het hart om koste wat kost te doen wat door het geweten ingegeven wordt. Door alle weerstanden baant het zich een weg naar beneden in de mensenziel. De werking van Michael is een zuiveringsproces om de Christusimpuls die pure onschuld, liefde en integriteit is, met Kerstmis geboren te laten worden.

Met Advent neemt Gabriel de volgende fase onder zijn hoede. Hij is de aankondiger en beschermer van de ongeboren vrucht. Langzaamaan wordt de schamele stal gebouwd om de Christusimpuls te ontvangen. Dat de stal niet anders dan schamel kan zijn zal ik u uitleggen. De stal staat symbool voor de nederigheid die een ziel zich moet verwerven. De stal is de ziel die zich buigt in deemoed omdat hij zijn beperkingen kent en die weet dat al wat wij verwerven in dit leven geen eigen verdienste is maar iets dat ons van hogerhand geschonken is in de vorm van het lot. De waan van het ego dat denkt iemand te zijn en daardoor puur bezig is met materiele aangelegenheden blokkeert de Christusimpuls; Christus zal nooit in het Hilton geboren kunnen worden omdat de nederigheid en de aandacht ontbreekt. De stal staat symbool voor ons beperkt menselijk kunnen dat zich oprecht en deemoedig aanbiedt als woning. Gabriel begeleidt dit proces en beschermt de vonk. Lucifer en Ahriman, de 2 draken uit het Michael verhaal kunnen de vonk niet doden in de winter alhoewel er een aantal “op het laatste moment ontsnappingen”zijn. Het beeld van de vlucht naar Egypte van Jozef, Maria en Jezus staat model voor die ontsnappingen. In de tijd dat Gabriel regeert, van Advent tot Lijdenstijd, kan de vonk ondergronds in stilte groeien.

Bij het begin van de Lijdenstijd, 4 weken voor Pasen, geeft Gabriel het stokje over aan Rafael, de heelmeester onder de aartsengelen. Nu doet Rafael iets vreemd: het eerste wat hij doet is de bescherming opheffen. Hij dwingt de Christusvonk te ontspruiten door Ahriman, de representant van het kille gevoelloze denken, de aanval te laten openen. De Christusvonk moet in de praktijk laten zien wat het in de winter heeft geleerd. Een nieuw zuiveringsproces begint. De ziel heeft als enige wapen: het geloof in de Liefde. Onder de aanvallen zuivert de ziel zichzelf van eigenbelang en angsten door zichzelf op te offeren. Het is de strijd in het hart om zuiverheid; zuiverheid die alleen gevonden kan worden in onbaatzuchtigheid. Doordat de ziel zich offert groeit het geloof in de Liefde en daardoor begint de ziel te stralen. De weg naar Golgotha wordt langzaam zichtbaar. De machthebbers, als representanten van het gevoelloze berekenende denken zullen de Christusimpuls grijpen en ter dood veroordelen. Dit niet zozeer uit kwaadwillendheid maar vaak meer uit onvermogen om de Liefde te herkennen. De Liefde zal zichzelf niet verweren omdat het geen eigenbelang heeft; Het ziet dat het gevoelloze denken spiritueel blind is en de enige wens van de Liefde is om dat denken de ogen te openen. De spirituele blindheid zal, uit onvermogen, de Liefde veroordelen en kruisigen op het kruis dat symbool staat voor de materie.

Het zuiveringsproces van de ziel gaat zover door tot de ziel de bereidheid tot sterven weet te vinden. De bereidheid tot sterven is niks anders dan de totale overgave van de ziel. Het geloof in de Liefde moet onvoorwaardelijk worden. Alle angst en zelfzucht moet geofferd worden om één te worden met de Liefde. Als het dat doel weet te bereiken komt Pasen in beeld omdat de Liefde onsterfelijk is. Liefde is de grootste kracht in het universum; Het is de Levenskracht zelf die alles doordringt; Het is de kracht van de onschuld die, alhoewel de aardse werkelijkheid anders doet vermoeden, sterker is dan welke kracht dan ook, als het geloof erin tenminste groot genoeg is.

In de Lijdenstijd kan dus naast de zichtbare strijd, voor degenen die het horen kunnen, het aanzwellende lied van de hoop gehoord worden dat steeds sterker wordt omdat hij weet dat de dageraad nabij is.

Golgotha is de vraag naar de schuld; Zijn we in staat om naar onze eigen fouten te kijken en die te erkennen of willen we ze liever verhullen en wijzen we naar de ander. Het is de vraag van: “zoeken we naar de balk in ons eigen oog of blijven we liever naar de splinter in andermans oog wijzen”.

Rafael is de heelmeester en in de eerste weken stelt hij de diagnose door ons te laten zien waar wij mensen aan lijden. We leven gescheiden van de geestwereld. Ons aards bewustzijn maakt ons blind. Er ontstaat een kloof die alleen overbrugd kan worden door het Hart. Het Hart is het verbindingsorgaan tussen de geestwereld en de mensenwereld. Als we dat kunnen zien en onze eigen fouten durven erkennen, kunnen we deelhebben aan de helende kracht die ieder jaar met Pasen in de wereld wordt uitgestort. Ieder mens maakt in dit proces zijn/haar eigen keuzes, waar men wil staan. De Ahrimaanse verhardingen die in ons allen leven worden blootgelegd en we worden voor de keus gesteld: Erkennen we de eigen fouten en laten we daardoor heling toe; Transformeren we de verhardingen in onszelf in een positieve kracht of houden we verbitterd vast aan ons wijzen naar de ander. In dat laatste geval veroordelen we onszelf tot eenzaamheid.

Goed en kwaad zijn ook relatieve begrippen. De weerstanden zijn er slechts om, indien we dat willen, te kunnen groeien. Het kwaad is slechts geblokkeerde levenskracht en het is onze taak om dat stukje voor stukje te transformeren. De Golgotha-vraag is dus: kunnen en durven we onze eigen fouten erkennen, vinden we de moed daartoe, of niet.

Als we ons hart zover weten te brengen worden we deelgenoot van het Paas-mysterie. De wederopgestane Liefde zal uitstromen en heling brengen zoals dat in de zichtbare natuur jaarlijks gebeurd. De helende werking van Rafael duurt tot Hemelvaart. Met Hemelvaart offert de Liefde zich opnieuw aan de Hemel, net zoals de Natuur dat doet met haar bloesems. Pinksteren, het feest van de Gemeenschap, is het laatste stadium van Rafaels werking; De Hemel geeft het offer van de aarde antwoord door te bevruchten; Door Leven te geven dus.

Een gelukkig Pasen toegewenst en laat niemand meer denken dat Pasen een stoffig feest is. Het is het feest van het Leven zelf.

                                                                             Peter

Lijdenstijd 2018,

Nu, 14 jaar later kan ik nogmaals beamen dat het de ingrijpendste ervaring in mijn leven was, alhoewel het vervolg na mijn ontslag in de zomer van 2004 totaal anders verlopen is dan ik toen tijdens het nagloeien van het éénheidsgevoel met de Christusimpuls vermoedde, waar de schoolkinderen toentertijd trouwens ontzettend sterk op reageerden. Na die zomer volgde nog in november 2004 “integriteit als antwoord op een morele crisis” origineel ( op deze site staand in 2017), wat geschreven was als antwoord op het maatschappelijk tumult na de moord op Theo van Gogh.
Na die zomer kwam ik in een vrije val terecht, zonder enig houvast in een kluizenaarschap zonder enige inkomsten. Alle houvast was echt losgelaten en ik heb dat allemaal laten gebeuren en geaccepteerd. In 2005 ben ik voor 3 jaar naar Engeland verhuisd, off-grid geleefd alwaar ik een groepje ouders geholpen heb in hun pogen om om een klein schooltje op te richten, tegen kost en inwoning. Toch was ik daar niet echt meer geïnspireerd, te sterk naar binnen gekeerd, en heb steeds het gevoel gehad dat ik daar nog net, op het laatste nagloeien, het fundament heb kunnen mee helpen leggen. Iets waar ze nu trouwens wel nog steeds op voortborduren.

Na 3 jaar ben ik weer teruggekomen en heb eigenlijk min of meer in kluizenaarschap met kleine baantjes de 12 jaar volgemaakt alhoewel ik niet begreep waarom het zo liep. Maar ik ben wel trouw gebleven aan die overgave en accepteerde dat het was zoals het was. In 2016 werd ik plotseling weer spiritueel wakker, een soort van Lazarus ervaring noem ik het, en nu begrijp ik dat het eigenlijk een soort van 12 jaar durende Stille Zaterdag is geweest. Golgotha op Goede Vrijdag had ik ervaren, Pasen nog niet.

Nu begrijp ik dat het Geweten eeuwig en onvergankelijk is, behorende bij de kern van het beginpunt alswel  behorende bij de kern van het eindpunt. En na die Golgotha ervaring heeft het zich, onbewust voor mijn dagbewustzijn trouwens, verenigd met die eeuwigheid. Het reisde naar de grenzen van de tijd waar het normaal pas na de fysieke dood naar toe gaat.  Golgotha is de deur naar het hogere bewustzijn, Golgotha is de plaats waar we kunnen leren bewustzijnsmatig, figuurlijk te sterven, het ultieme loslaten van alle angst-haat- en zelfzucht. Iets wat we eigenlijk als mensheid al duizenden jaren stap voor stap half- en onbewust oefenen, al  beschaving bouwende. Uiteindelijk leidt die beschavingsmars van steeds verder gaande ontwikkeling van integriteit naar Golgotha, de bewustzijnsdeur naar het volgende bewustzijnniveau, de deur naar de geestelijke wereld.

En nu wil dat geweten weer terug naar binnen om over die eeuwigheid te spreken. Ieders Geweten is de stem van zijn/haar steeds dichterbij komende Hoger Ik dat verweven is met de Wederkomende Christus. Ieders eigen innerlijke stem zal de komende jaren steeds indringender en luider worden en onze daden zullen steeds transparanter wordend laten zien wat onze ware intenties zijn.

Integriteit 1 en Michael staan gezamenlijk in de herfst tegenover integriteit 2 en Rafael in het voorjaar. Bij beiden een rationeel betoog gecombineerd met een verhalend beeld, omringd en doordrongen door levende natuur. Die 2 Herfst en Lente beelden vormen tezamen de beide deuren waardoorheen de levensenergie jaarlijks op aarde door al wat leeft stroomt en dus ook door het menselijk bewustzijn. Net zoals de lange waterkringloop op aarde gaat de Levenskracht van de hemel, ook werkend in idealen natuurlijk, door de mens en de natuur naar de aarde in de Herfst, ondergronds in de Winter en omgewerkt in de Lente weer getransformeerd terug naar de hemel.
                   

Wanneer de mensheid zich zal verheffen, komt de hemel naar beneden.
         Laten we hopen dat er dit jaar vele idealen mogen ontspruiten.

Morele zuiverheid is een expressievorm van de Liefde, van de Levenskracht zelf, dus zijn Geweten en Integriteit onderdeel van die Liefde, Levenskracht.

Daar ons uit Vrije Wil in onbaatzuchtigheid bewust mee willen verbinden is wat ons gevraagd wordt.

Hieronder nog een stukje zoals ik het het afgelopen najaar zag.

augustus 2017,

Er zijn vele, vele boeken volgeschreven over Michael, vooral vanuit antroposofische hoek. Ik heb er daar weinig van gelezen. Ik heb me wat betreft Michael vooral bezig gehouden met het herhalend bestuderen van Steiner en Bock in relatie tot mijn eigen ervaringen. Steiner en Bock konden daadwerkelijk tot me spreken, iets wat me bij latere schrijvers niet vaak overkwam. “Het tijdperk van Michael” (Bock) is één van de eerste Michael geschriften die een diepe indruk op me maakten. Sinds een jaar lees ik ook geregeld stukjes van Prokofieff alhoewel hij, begrijpelijk als zijnde een representant van de Zuidelijke Mysteriën, niet veel kon vertellen over de Wilsweg/Saturnusweg omdat het bewustzijn van de Wilsweg uit de toekomst komt, en die praktijkweg gebaseerd is op het hebben van eigen ervaringen waarbij het direct ontwikkelen van Morele Intuïtie door middel van innerlijke moed en zelfreflectie centraal staat (Noordelijke Mysteriën). Daardoor konden Steiner en Bock er ook niet veel over zeggen. Te grote gerichtheid op de traditioneel christelijke- en esoterische kennis (Zuidelijke Mysteriën) is op de Wilsweg immers eerder verwarrend en contra-productief dan behulpzaam, net zoals de religieuze tradities dat waren voor het vroege verlichte vrijheidsdenken in de 16e-17e eeuw. Zo’n kleine 500 jaar lopen we als collectief al, meestal half- en onbewust, op deze weg. 
Het geweten is handelen vanuit de toekomst omdat je je door een innerlijke, moreel zuiverheids-ijkpunt geïnspireerd voelt om in verantwoordelijkheid en met  moed integriteit boven angst-haat- en zelfzucht te stellen. Het aanvoelen dat morele zuiverheid, of pogingen daartoe, de  juiste weg is. Elke poging, hoe klein ook ogenschijnlijk, is een stap in de goede richting  We hebben al heel wat eeuwen half-en onbewust geoefend! We moeten nu alleen nog bewust ontwaken voor dat proces en het denken en het handelen bewuster integreren. En ik heb er het volste vertrouwen in dat we dat de komende jaren ook zullen gaan doen.

 Het Moedig en Integer willen, durven en kunnen volgen van het Geweten, wat betekent: het rechtstreeks willen dienen van de Toekomst, is het enige wat echt een voorwaarde is voor het kunnen gaan van de Wilsweg, welk geloof of welke overtuiging, religieus of atheïstisch je dan ook tot dat punt gebracht heeft;

 De Samenkomst van de Noordelijke Weg (Toekomst) en de Zuidelijke Weg (Verleden) leidt tot de vorming van de Coalitie van alle Mensen van Goede Wil in het Midden, in het Hart (Heden).

Uit de toekomst komend omdat het Geweten zowel de kern van het beginpunt alswel de kern van het eindpunt is; Het Geweten is eeuwig en onsterfelijk en gaat bewust door het keerpunt van dood en opstanding, Golgotha, om ons, terugkerend vanuit die opstandingstoekomst, bewustzijn van de eeuwigheid te schenken (Wederkomst). 

Het Geweten is de steeds luider wordende stem van het hoger Ik, verweven met de aanwezigheid van de Wederkomende Christus.

Winter 2018 dec-febr

1 december 2017

Voor de leek even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen: 

Al deze, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectieve maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en vooral mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke geest en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

ADVENT, KERST, 3 KONINGEN, EPIFANIE en DE 4e KONING,de WILSWEG of SATURNUSWEG

“Als de angst, haat en zelfzucht te dominant zijn, het ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de Waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de Liefde blijvend ontvangen kan worden.” 

 Dit inzicht heb ik al twee keer eerder gebruikt maar het hoort naar zijn aard thuis in dit jaargetijde, in de Adventweken. Het streven naar het inzicht dat de ziel zich eerst zal moeten buigen in deemoed om de zuiverheid van de Liefde te kunnen verdragen en absorberen.

Onthoud dat ik een 3,5 jaar durend proces voorvoel(van Advent 2016 tot Pinksteren 2020), dat ieder jaar intenser en sterker zal worden. Het eerste jaar was de aankondiging en het prille begin. Deze Advent is het bewuste begin voor hen die het kunnen horen en elk volgend jaar zal de roep luider worden met een jaarlijks versterkte intensiteit in maart, april(lijdenstijd, Pasen)  en misschien zelfs ook al eind mei en juni dit jaar. Twee keer een voorbereidende aanloop om ons in de juiste gemoedstoestand te brengen, er naar toe te groeien, en de derde keer denderen we dan 2020 in. Kerst 2020 is het slot, waarna 2021 een nagloeien zal zijn. 

 Advent is het begin van de reis naar binnen van het moedig en integer vurig nagestreefde, en eerst met Pasen en dan met Pinksteren groeit en vervolgens manifesteert het door de Liefde getransformeerde zich als vrijheid in de ziel in de buitenwereld. Dat is het geestelijke ritme van het natuurlijke jaar. Volg het ritme en de metamorfoses van de natuur. Leer Liefde te ontwikkelen is de opdracht aan ons Mensen. En gedane daden uit Liefde, hoe ogenschijnlijk klein ook, zullen ons helpen transformeren tot Vrije Mensen in een vrije wereld. 

De Wilsweg is open vanaf deze Herfst.

Bedenk dat het onderstaande in zijn geheel een richting en een reis is die er meerdere jaren voor nodig heeft om bij het eindpunt te geraken.

De karmische versnellingen zijn vooral deze herfst ook manifester geworden(#MeToo, het aan het licht komen van belastingontduiking, corruptie, leugens en andere immoraliteiten), en ze zullen nog verder gaan versnellen en zich verder verspreiden door zowel het heden alswel met terugwerkende kracht ook door het verleden. Transparantie is het motto. Wat binnen in het individu is keert zich naar buiten en wordt zichtbaar voor de buitenwereld; Omkering vindt plaats; Begin van een meerjarig proces, een stroomversnelling waarin de intenties en de gevolgen van onze daden versneld naar ons terugkeren, al dan niet confronterend, we oogsten versneld wat we zaaien. Groot onverwacht voordeel voor onze gezamenlijke ontwikkeling is dat de uitwerking van het individuele karma tegenwoordig vaak voor een groot, soms zelfs wereldwijd publiek wordt uitgespeeld, ter meerdere leeringh ende vermaack voor het gansche volk.

Door de technische mogelijkheden kunnen we tegenwoordig met zeer velen tegelijk leren van één individueel of één maatschappelijk karmisch leerproces. Een onverwacht voordeel dat Sorat(de zonne-demon in de antroposofie, zie Herfst, Michael en de Wilsweg) niet kon en niet kan voorzien. Hij voorziet en misbruikt alleen de versnellende destructieve manipulatie- en verslavingsmogelijkheden, zelfzuchtig als ie is.

Als reactie op de versnelde stroming naar beneden, de werking van Sorat, ontstaat er ook een versnelde stroming naar boven door Christus, die sinds het begin van de huidige eeuw de nieuwe Heer van het Karma geworden is. De stroming naar boven ontstaat als een reactie op die naar beneden omdat voor de weg naar boven de eigen Vrije Wils keuze van de mens noodzakelijk is. De hellekrachten kunnen manipuleren, dwingen, chanteren enzovoort maar hemelse krachten mogen en kunnen dat per definitie niet; De Vrije Wil van de mens zelf is heilig. 

Het beeld volgens de Noordse-Germaanse mythologie is trouwens ook juist: Als Fenris de leugenwolf verschijnt, verheft Vidar zich om de dood van zijn vader Odin te wreken. Als de poorten van de hel open gaan, openen zich eveneens de poorten van de hemel, met de mens in het midden, vrij om zijn eigen keus te maken.  Dat is de wet!

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden dóór ze beheerst met alle destructieve gevolgen van dien is het onontkoombare thema voor een ieder van ons deze tijd. Ontduikingsconstructies, gelegaliseerde diefstal en oplichting, zijn hier niet mogelijk. We oogsten wat we intentioneel zaaien. Het is Advent.

Laat me ook nog wat uitleggen over mijn kennisverwerving. In principe is mijn bestudering van Bock en Steiner tussen 1991 en 2004 nog steeds mijn theoretische basis. Ook toen, en nu nog sterker, heb ik de ervaring dat ik geschreven spirituele kennis meestal beter achteraf tot me kan nemen als dat al ergens nodig is. Meestal is een paar zinnen voldoende en dan moet ik ook gelijk weer stoppen. De toekomst lijk ik zo “blind” mogelijk tegemoet te moeten treden, naar ik denk om met zo min mogelijk vooroordelen en zonder al te veel boekenwijsheid, die immers een vertroebeling en verwarring van de waarneming  vormen , die toekomst zo vrij en onbevooroordeeld mogelijk tegemoet te kunnen treden. Het lijkt er meer op dat wanneer ik iets moet weten dat dan naar me toe komt. Alsof het oplicht voor mijn bewustzijn. Het blijft sowieso ook een praktijkweg met maar een  kleine theoretische component. Morele Intuitie, Moed en zo gecentreerd mogelijk trachten te blijven in zuiverheid van intentie.zijn immers de hoofd-kwaliteiten die op de Wilsweg/Saturnusweg beoefend en ontwikkeld moet worden (zie integriteit 1). 

Prokofieff, die ik pas 1,5 jaar ken bijvoorbeeld helpt me ook soms achteraf. Zo neem ik me geregeld voor om vooraf de jaarfeesten door Prokofieff te bestuderen maar in de praktijk komen er dan steeds hindernissen en afleidingen waardoor ik de hoofdstukken bijna nooit vooraf maar meer achteraf lees en dan vaak ook nog maar zeer beperkt. Het meeste van wat ik schrijf is dan ook directe eigen ervaring en waarneming. Tussen 1991 en 2004 heb ik de jaarfeesten, vooral Michael en Pinksteren/St Jan,  intens ervaren met de Golgotha-ervaring in 2004 als culminatiepunt, gevolgd door 12,5 jaar afzondering waarin ik bijna niets gelezen heb. De eerste 12 jaar was de weg van de Westelijke Mysteriën naar de Oostelijke Mysteriën het kernthema, werd me met terugwerkende kracht duidelijk. De horizontale as van het kruis, van de Arthur cyclus, de Ridderdeugden en de Hoofse Liefde, naar alles loslatend, belangeloos Golgotha, de totale overgave, de dood van het lager ik.
Advent 2016, 12 jaar later, was en is er het ontwaken voor de aanstaande samenkomst(2020) van de Zuidelijke-Mysteriestroom (traditioneel Christendom inclusief Esoterie) en de Noordelijke-Mysteriestroom (Vidar/Wilsweg/Saturnusweg), waarvan velen onbewust wel voorbereid maar evengoed nog spiritueel slapende zijn. Naar ik vermoed vormt de Noordelijke Vidar stroom tevens de bewust ontbrekende opstaande balk op de horizontale as van het Tau-kruis(T), wat het herstelde contact tussen hemel en aarde symboliseert. Alswel is de Noordelijke stroom ook de versterker van het vuur van de Wil behorend bij het ontbrekende Michaels-feest in het jaarfeesten-kruis waardoor de betekenis van alle jaarfeesten weer levengevend vernieuwd kunnen worden. 

De Noordelijke stroom bestaat voornamelijk uit wereldse stromingen die de afgelopen 500 jaar grotendeels de religie hebben losgelaten om de toekomst eveneens zo onbevooroordeeld mogelijk tegemoet te kunnen treden. Het vrijwillig onafhankelijk ontwikkelen van Integriteit op de Wilsweg is hun route door de eeuwen. Ze hebben vooral Vrijheid, Onafhankelijkheid en Sociale Rechtvaardigheid ontwikkeld en nagestreefd (Integriteit 2).

Verbonden met hen zijn wel dié religieuze stromingen die het zo zuiver en oprecht mogelijk nastreven van Christus in het praktische dagelijkse leven tot centrale Wilskern van hun geloof hebben gemaakt. Gemeenschappelijk hebben allen dat ze door idealen geleid worden. Idealen zijn immers geestelijke ankerpunten in de toekomst die ons richting en ondersteuning geven. Het volgen van die idealen vraagt om het brengen van vrijwillige, integere, individuele en maatschappelijke gedragsveranderende offers. Nu meer dan ooit;  Bewuste en meest nog onbewuste pelgrims op de Wilsweg zijn velen van ons. “You’ll never walk alone” lijkt b.v. ook een soort van spirituele, nog niet dag-bewuste soort van moderne gospel die waarschijnlijk daarom zo resoneert. Net zoals b.v. ook Scrooge dat kan doen met Kerstmis,of je nou religieus bent of niet. Het resoneert in het collectieve onderbewuste omdat het een in principe juiste voorstelling van zaken geeft over de verborgen spirituele werkelijkheid. En nu, in onze tijd, is het dat collectief onderbewuste wat deels verlicht gaat worden en onze ware intenties gaat blootleggen; Een bewustzijnsverhoging die alleen dan kan plaatsvinden indien we genoeg integriteitsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, dienstbaarheid en zelfbeheersing verworven hebben om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

En aldus leidt de Saturnusweg tot de aankomst van Artaban, de 4e Zoroastrische wijze; de vertegenwoordiger van het zelfreflectieve rationele bewustzijn die pas aan komt bij Christus tijdens zijn Golgotha-gang en niet bij zijn geboorte omdat het zelfreflectieve vermogen eerst door de mens zelf uit vrije wil in de praktijk verworven moest worden. Een verhaal dat rond 1900 volgens de auteur Henry van Dyke zelf inspiratief tot hem kwam uit het collectief onderbewuste en diep resoneert in onze tijd. Volgens mij resoneert het zo bij ons omdat het verhaalt over onze gezamenlijke spirituele weg die in onze tijd tot voleinding komt.

Ook veel collectieve verhalen uit een vaak ver verleden toen er nog meer herinnering was aan de tijd van voor de neergang naar het materialisme. Ze verhalen allemaal over de toekomst als een tijd van her-verbinding. Ik neem aan dat er nog veel meer soortgelijke verhalen in andere religies en mythen voorkomen. Hun idealen van Moed en zuiverheid van intentie zijn wereldwijd aanwezig, ze zijn universeel. En het zou zomaar kunnen dat veel van die profetieën in onze tijd vervuld zullen gaan worden.

Het hoger ik wil bewust zijn rechtmatige plaats innemen in ons bewustzijn en confronteert ons met datgene waar we nog aan moeten werken. Of we daar aan mee willen werken is uiteindelijk aan ons, we hebben tenslotte Vrije Wil.

Zo kom ik er ook deze maand pas achter dat astrologisch gezien, Saturnus deze maand in zijn 29,5 jarige cyclus thuiskomt in steenbok voor bijna 3 jaar. En zelfs een conjunctie met Pluto aangaat bij de derde doorgang in steenbok in januari 2020 (eens in de ongeveer 250 jaar), en opnieuw eind 2020 met daar zelfs Jupiter er nog bij op de rand van steenbok naar waterman. Een stand die nog veel langer geleden voor het laatst voorgekomen is en waar ik ook helemaal niets van wist. Tevens werd me duidelijk dat in 1991, toen het allemaal voor me begon, op de vorige overgang van de Saturnus-steenbok naar de Saturnus-waterman periode viel en geboren ben ik in de cyclus daarvoor. Zelf ben ik maar zijdelings bekend met astrologie waar ik al decennia niks meer mee gedaan heb maar ik geloof wel in de juistheid ervan bij goede interpretatie.

De eerste keer dat ik het woord Saturnusweg(niet astrologisch trouwens) tegenkwam was in november/december 1991 bij Bernard Lievegoed bij het hectische begin van mijn innerlijke zoektocht naar wat er in mezelf in die tijd gebeurde. Zijn korte beschrijving van de Saturnusweg (in:Scholingswegen) riep toen een sterke, opvlammende herkenning en een behulpzame reactie op in mijn ziel. Zo sterk, dat het me toen beslissend hielp om te leren begrijpen. Met de gangbare traditionele imaginatieve Maanweg spiritualiteit kon en kan ik niet veel. Vandaar dat de naam Saturnusweg me dus ook scherp bijgebleven is. Een mysterieuze weg die onbewust collectief gegaan wordt en waarvan het bewustzijn uit de toekomst komt, waardoor er weinig concreets over gezegd kon worden in het verleden. Tot nu dan.

 Mooi dat dat zo aan het eind van de cyclus terugkomt. 
 Cassini-Huygens’ 20-jarige Saturnusmissie is trouwens afgelopen najaar ook voltooid. Een mooi geval van synchroniciteit op het materiële vlak.
https://saturn.jpl.nasa.gov/resources/7777/the-saturn-system-through-the-eyes-of-cassini-e-book/

———————————————————————————————————-
Het stukje tussen de lijnen is achteraf geschreven in de laatste week van februari. Ik schrijf dit hier nu al op omdat ik ervan overtuigd ben dat niemand met gezond verstand ook maar een woord zal geloven over vooral de fysieke gebeurtenissen die er tussen Kerst en Maart innerlijk in mezelf hebben plaats gevonden. 
Toch schrijf ik alles hier op omdat ik zelf weet dat het de waarheid is en dat dat over een aantal jaren ook erkend en juist bevonden zal worden. Ik bevind me volbewust op de Wilsweg en weet dat het bewustzijn van die Wilsweg uit de toekomst komt en pas over een aantal jaren vol in het bewustzijn van de meeste mensen zal aankomen. Daar ik een grote synchroniciteit voel met maatschappelijke gebeurtenissen weet ik dat het bewustzijn van de mensheid tot ontwaken zal komen onder druk van de gebeurtenissen in de wereld. Een boel is reeds in beweging gezet maar de oorzaak, de richting en het doel is voor een ieder nog versluierd. Alhoewel het voor een ieder ongelooflijk zal klinken kan ikzelf toch niet anders dan opschrijven wat ikzelf zie en beleef.
———————————————————————————————————– 
DE 12 HEILIGE NACHTEN TUSSEN KERST EN 3 KONINGEN.

(Historische achtergronden van jaarfeesten zijn op het web genoeg te vinden, bv http://zonnejaar.antrovista.com/?item=186  )

Vandaag(2e Kerstdag) licht het besef in me op dat de menselijke ziel zich verder zal gaan verdichten richting Graal. En op wereldschaal hoop en verwacht ik dat Nederland en Europa zich onder druk van de omstandigheden in die richting gaan ontwikkelen ondanks en met al onze gebreken en beperkingen. Moedig samenwerkend vanuit zuiverheid van intentie is de enige juiste manier voorwaarts. Alle Hartekrachten in de samenleving, groot en klein, zullen dit jaar en verder versterkt worden en meer hun plaats gaan innemen onder druk van de ontsporende flanken, zijnde de zielen die aangedreven en beheerst worden door angst, haat en zelfzucht.
Ik herinner me dat ik vroeger iemand spontaan trachtte uit te leggen dat de menselijke ziel op de één of andere manier op een vergiet lijkt. De Levensenergie wordt er als het ware van boven ingegoten. De angst, haat en zelfzucht in onze ziel werken min of meer als de gaten van dat vergiet waardoor die Levensenergie waarvan Liefde de kern is, van zijn dienstbaarheids-essentie wordt ontdaan en daardoor omkerend destructief wordt. Het zo goed mogelijk dichten van die gaten maakt dat de gemeenschap en de individuele ziel tot Graal kunnen verworden die de Liefde steeds beter zal kunnen bevatten. En de Liefde op zijn beurt kan dan weer zijn helende werk voor mens, natuur en planeet doen. Dat dichten van die gaten kan je ook als het voortschrijdende beschavingsproces zien. 

Integriteit zelf is trouwens ook één van de expressievormen van Liefde.

“Integriteit als antwoord op een morele crisis 1” geeft een inzicht in die vergiet-metafoor en het is tevens een handleiding om, indien nagestreefd, die gaten naar beste vermogen te kunnen blijven dichten. Daarbij moet wel altijd deemoedig beseft blijven worden dat alleen de LIEFDE zelf die gaten werkelijk en blijvend kan dichten.

Het volgende schrijf ik spontaan: 
Het is nu bijna 4 uur in de nacht van 27 op 28 december en deze nacht is net als vorig jaar ongelooflijk. Vorig jaar was deze nacht die overduidelijk correspondeert met Maart, de Lijdenstijd, Pasen en Ram verreweg het meest invloedrijk van de 12. Vorig jaar kwam er tegen 1 uur ’s nachts een sterke ontzettend zuivere energie door mijn kruin naar binnen die zich langs mijn ruggegraat naar beneden werkte gedurende de hele nacht en onderweg alle chakra’s open zette. Diezelfde zuiverheid kwam rond 1 maart jl terug en bleef bewust bij me tot Pasen. Integriteit als antwoord op een morele crisis 2 is een expressie van die energie.
De andere nachten van de 12 waren ook voelbaar maar duidelijk minder dan die nacht.
Dit jaar lijkt dat zich te herhalen want tegen 1 uur kwam er wederom een ongelooflijk zuivere energie door mijn kruin naar binnen al lijkt de energie zich, tot nu toe tenminste, te beperken tot mijn hoofd maar het is wel ongelooflijk helder en zuiver. Het hoe en waarom is me nog steeds niet helemaal duidelijk maar dat zal het tezijnertijd wel worden. Het lijkt in ieder geval een soort stapsgewijze ontwikkeling die af en toe bewust is en dan weer tijdelijk in het onbewuste onderduikt. Aan die werkwijze ben ik door de jaren inmiddels wel gewend geraakt.

Prokofieff schreef zijn boeken trouwens voor de tegenovergestelde ontwikkelingsweg. Ik kom duidelijk van de andere kant maar vind wel aanknopingspunten bij hem die me helpen, net als zijn boeken over de Wederopstanding met Pasen me vorig jaar ook achterstevoren konden helpen. De apocalyptische Christus als zijnde eveneens de Heer van het Karma  sinds het begin van de 21e eeuw, is veel vertrouwder en herkenbaarder voor me dan de opklimmende esoterische weg van de imaginatie. Zijn aanwezigheid, net als die van Vidar trouwens kan ik geregeld sterk voelen. We gaan trouwens getuige zijn van de verheffing van Vidar die zich vanaf nu de komende jaren in ons bewustzijn, en daardoor ook in de wereld manifesteren gaat indien we wakker genoeg zijn. Voor allen zichtbaar en voelbaar in ons verder groeiende inzicht dat zuiverheid van intentie, van integriteit, de enige juiste antwoorden op de noden van onze tijd kunnen leveren. 

Vidar wordt deze jaren verlaat verhoogd tot Aartsengel om Michaels plek in te nemen die al verhoogd was tot Archai(Tijdgeest) in 1879 volgens Rudolf Steiner. Het verlaatte zit hem in het vrijwillige offer om zijn rechtmatige verheffing, uit dienstbaarheid aan de Liefde uit te stellen. Vidar die nu verlaat verhoogd wordt van engel tot aartsengel is op weg de nieuwe Michael te worden die bij ónze tijd hoort.

———————————————————-

Ik zal je een ongelooflijk ervaring vertellen wat me overkwam in maart 2017 tijdens die intense gebeurtenis dat ik opgetild werd en er die soort van helm aangelegd werd aan de binnenkant van mijn hoofd: Ik voelde sterk dat ik mijn innerlijke ogen gesloten moest houden tijdens die opstijgende ervaring, volle innerlijke concentratie. Maar op de een of andere manier kon ik de drang niet bedwingen om toch even mijn ogen open te doen en ik zag een soort van germaanse- of viking- strijder met lange haren en een soort van gekruiste gordel om zijn romp en schouders, zwaard in gekruiste handen voor en tegen zijn borst met het heft in die handen punt naar beneden, terwijl hij in innerlijke concentratie verzonken ook aan het opstijgen was tegenover mij. En toen ik hem zag opende hij ook enigszins verstoord zijn ogen en we keken elkaar even kort aan waarna ik gelijk enigszins schuldbewust mijn ogen weer sloot. ( ik voeg de beschrijving van deze intense ervaring nu pas toe, 4 jaar later, november 2021, omdat ik nu pas de drang voel om het op te schrijven. Het beeld staat me nog steeds intens voor de geest, de realiteit van Vidar werd me toen onomstotelijk duidelijk)

———————————————————–

Het is nu eind van de dag de 30e en ik moet toch even kort mededelen dat de 2 nachten na de nacht die ik hiervoor beschreven heb eveneens sterk een helderheid in het hoofd geven. Niet zo sterk als die Ram-nacht maar wel duidelijk voelbaar en ik verwacht de komende nacht nog een keer want ik voel de intensiteit al weer groeien. Vorig jaar ging die energie dus heel sterk verticaal in 1 nacht en dit jaar naar ik denk 3 vervolgnachten na die Ram-nacht horizontaal in het hoofd. Maar misschien volgt er nog meer of iets anders. Geconcentreerd gecentreerd blijven lijkt de belangrijkste opgave.

Het is nu 2 januari en terugkijkend bleef de heldere wakkerheid in het hoofd met een buitenverbinding door de kruin sterk aanwezig tot nieuwjaarsochtend 6 uur ongeveer.
Het is nu zwakker. Wel las ik op nieuwjaarsdag een aantal artikelen in de geschreven media die ook gelijk voor me oplichtte bij lezing; volgens mij, voorbeelden van het naderende maatschappelijk ontwaken voor de historische en spirituele componenten van de Wilsweg/Saturnusweg. En ik neem ook aan dat dat een belangrijk thema voor het komende jaar zal zijn, gepaard gaand met een sterker wordend Hart, de enige plek waar de tegenstellingen overbrugd kunnen worden.

Nu, in de nacht van 3 op 4 januari wordt het me wel nog even intens duidelijk dat er nog een wat  onderbelichte kant van de Wilsweg/Saturnusweg/Gewetensweg is: 

Het volgen van het Geweten vraagt vroeg of laat om het offeren van angsten, het eigenbelang, het ego, of delen daarvan. Het kan er vaak verrekte lastig en vasthoudend aan toe gaan voordat het ego bereid is  zich te offeren. Het nastreven van onbaatzuchtigheid en zuiverheid van intentie vormt de kern van de Gewetensweg. Dat vereist onderhoud. Integriteit wordt voortdurend bedreigd met vergiftiging. Het maken van die zuiver makende/houdende innerlijke keuzes zijn daadwerkelijke kéuzes voor een ieder. Maar hier komen we vast op terug zo rond de Lijdenstijd in maart.

Het is nu de nacht van 6 op 7 januari:
Ik moet zeggen dat de laatste 3 nachten van 3 tot 6 januari veel krachtiger waren dan ik had verwacht na de 3 wat zwakkere voorgaande nachten. Naast de ernst van het begrip van het offeren is er ook het besef van de ver reikende spirituele gevolgen van je handelen en zelfs van je gedachten. Ik voel me intens zelf verantwoordelijk gemaakt voor mijn eigen karma terwijl ik geregeld echt nog wel moeite heb om die voortdurend gevraagde centrering vast te houden.
Het voelt alsof er een soort cocon in me geweven word waar binnen mijn denken en voelen moeten blijven. Het voelt als een zoeken naar gedisciplineerd geconcentreerd gecentreerd blijven wat er ook gebeurt.
Op de één of andere manier kan ik ook geen dieper gaande spirituele teksten lezen. Iedere keer als ik bv Steiner, Bock of Prokofieff wil lezen komt er een hindernis waardoor het er niet van komt. Meestal val ik dan onverwacht in slaap na een halve bladzijde of word ik gestoord door iets of iemand.
Astrologie kan wel en ik heb me er steeds wat meer in verdiept en ik sta echt perplex hoe zeer ze correspondeert met mijn eigen innerlijke ontwikkeling. Ik vermoed dat de intensiteit van het tijdsgewricht ook de helderheid en scherpte van de sterrenwijsheid meer tot zijn recht laat komen (Sardes?). Het eerste Saturnusjaar staat te beginnen en het belooft een intens jaar te worden en ik ben vol  vertrouwen.

EPIFANIE                                                                                         vanaf 7 januari

Ethiek, moraliteit en zuiverheid van intentie zijn de essentie van de bouwstenen van het universum.

Eenvoudige korte voorstelling van zaken: Het rationele bewustzijn is representant van de boom der kennis zoals het geweten dat is van de boom des levens. Iets wat we niet meer bewust weten. De verhouding tussen mens en Christus in het Nieuwe Testament moet in onze tijd meer bekeken worden als een verhouding tussen vrienden zoals beschreven in Johannes 15, 16. Het ontwikkelen van Vrije Wil is het ontwikkelingsdoel voor de huidige fase van de mensheid. Om werkelijk Vrije Wil te verkrijgen moest de mensheid het bewustzijn van de boom des levens en dus van de eeuwigheid verliezen. De menselijke geschiedenis is de weg van die afdaling met het afgescheiden puur materialistische bewustzijn als dieptepunt. Het eten van de appel van Adam en Eva is de principiele keus tot individuele afscheiding, de dienstbaarheids-essentie van de levenskracht wordt voor eigen zelfzuchtige doelen en gebruik aangewend en wordt daardoor destructief, een doodsmacht. De boom des levens, het geweten, is het contact met het materialistische bewustzijn kwijt waar de boom der kennis zich inmiddels zelfstandig op het materiële vlak ontwikkeld heeft. De mens moet zelfstandig, uit Vrije Wil, middels het eigen individuele geweten de weg naar boven, naar de herverbinding met de boom des Levens, willen gaan(religare). En die weg gaat door de Liefde want de Liefde is de zich dienstbaar offerende Levenskracht zelf. Het beschavingsproces van de mensheid is het moedig, vrijwillig schoksgewijze gaan van die weg, met Noord-West en Midden Europa als bakermat van het moderne denken van de afgelopen 500 jaar en zijnde het best functionerende voorbeeld daarvan. Vormgegeven uit samenwerking en Vrije Wil.

Integer samenwerken = de Liefde dienen = de Wilsweg begaan = het oprecht uit Vrije Wil offeren van het eigenbelang = dat wat dit tijdsgewricht van ons vraagt.

Op de Wilsweg zijn Moed, Zuiverheid van Intentie en Zelfreflectie de innerlijke kwaliteiten die beoefend moeten worden, naast Zelfbeheersing en Doorzettingsvermogen uiteraard.

Laat me hierbij ook vol verbazing mededelen dat het bovenstaande, vanaf 7 januari, de woorden zijn geinspireerd door mijn hoger-ik of een andere spirituele entiteit die vanochtend vroeg, de 8e, die eerder beschreven innerlijke cocon is binnen gekomen, die nu dan ook levend aanvoelt. Tijdens het schrijven! Ongelooflijk dat ik hier met mijn gewone dagbewustzijn bij kan zijn. Het voelt prettig, vertrouwd en juist aan. En wederom lijkt geconcentreerd gecentreerd blijven de enige opgave. Ik begrijp nu wel dat het Golgotha-proces van compleet belangeloos worden noodzakelijk was om gecentreerd te kunnen blijven. Ieder vasthouden aan angst-haat-zelfzucht of zelfs het denken daarover, leidt, al is het kortstondig nog steeds niet geheel afwezig, tot een uit-balans raken wat nu veel schadelijker gevolgen lijkt te hebben dan een maand geleden.

Het is nu eind januari en er vindt sinds 8 januari een fysieke transformatie plaats in mezelf die enige tijd  nodig lijkt te hebben. Alsof die hier boven beschreven cocon de afgelopen 2 weken langzaam beetje voor beetje naar de buitenkant gedrukt is van binnenuit naar alle kanten zodat het voelt alsof ik een tweede huid aan de binnenkant heb gekregen die af en toe tintelend, licht elektrisch, aanvoelt. Wat betreft mijn hoofd voelt het vaak alsof er een gigantische activiteit plaatsvindt. Ik kan het niet beter omschrijven dan dat het voélt als een soort op en neergaande beweging zoals het scannen onder een MRI of CT-scan eruit ziét. Dit gebeurt alleen wanneer ik (bijna) slaap trouwens. Ben benieuwd wat er op een hersen-scan te zien zou zijn. Tegelijk voelt het ook alsof alle verlangens en begeertes aan het afsterven zijn. Bij de Golgotha ervaring ging het om de daad van het loslaten, hier gaat het om het afsterven wat een ontzettend gevoel van vrede teweegbrengt. Het is een verbazingwekkend proces dat alle energie nodig lijkt te hebben en ik voel de noodzaak en de behoefte om het stilletjes en zo gecentreerd mogelijk te ondergaan. De afgelopen weken heb ik me alleen af en toe bezig gehouden met het versterken van het hele stuk vanaf Advent. Ik zal verder schrijven zo gauw alsdat de impuls daar weer voor komt.

——————————————————————————————–
Laat me hier achteraf eerst vertellen dat ik vanaf 8 januari tot aan de lijdenstijd slechts éénpuntig gericht heb kunnen/mogen blijven. Ik kan niet echt de diepte in gaan. Alle esoterische literatuur en/of vergezichten worden me innerlijk met zachte drang afgeraden. Nieuws volgen en enigszins duiden is prima en gek genoeg ook astrologie. Nou heb ik me met astrologie eigenlijk sinds de tachtiger jaren niet meer bezig gehouden maar ik neem de aangeboden beperking wel aan om me er meer in te verdiepen, wat voor mij persoonlijk wel bijzonder leerzaam is. Gevolg is wel dat de rest van dit artikel misschien voor de meeste lezers niet echt interessant is. Het voelt voor mijzelf meer aan als een leerzaam tijdverdrijf. Afwisselend staan er wel soms registraties tussen van de fysieke veranderingen die ik tegelijkertijd onderga en die naar ik vermoed er de oorzaak van zijn dat ik niet de diepte in kan/mag. Dat u het weet. U kan er eventueel uitplukken wat u aanspreekt.
——————————————————————————————–

Nacht 31 jan op 1 febr,
Ik moet nu echt zeggen dat er zich een euforisch gevoel van me meester heeft gemaakt de afgelopen dag. Eindelijk lijken de verschillende werelden tussen politiek Den Haag en het volk bij elkaar te komen en lijkt de kloof overbrugd te kunnen gaan worden. Eindelijk gaan de ogen open in Den Haag en worden de noden en de jarenlange onrechtvaardigheden in Groningen onder ogen gezien en nu ook hopelijk tot een helend einde gebracht. En geloof me, de Liefde zal heling, transformatie en Vrijheid brengen de komende maanden en jaren.

Trouwens, de verkiezing van het Plakkaat van Verlatinghe tot “Pronkstuk van Nederland” of juister “de Nederlanden”, inclusief onze Vlaamse vrienden dus, vond ik ook een mooi moment. Het was immers de geboorte van onze door nood gedreven gemeenschappelijkheid, wat trouwens echt wat anders is dan nationalisme, waarvan we ons nu pas ten volle van bewust lijken te worden; De geboorte van onze eenheid die momenteel naar een, eveneens door nood gedreven hoger plan getild lijkt te gaan worden net zo alsdat het “Plakkaat” vooraf gegaan is door eeuwenlange, door nood gedreven samenwerking in de strijd tegen het water in onze contreien. Wat toen dus leidde tot de door nood gedreven samenwerking in de 16e eeuw en de vorming van de Republiek.  Het Plakkaat heeft m.i. dan ook veel overeenkomstig met “Integriteit 2”. Het “Polderen” zelf, als praktische activiteit lijkt op de één of andere manier meer ons “volkslied” te zijn dan het Wilhelmus. Andere landen mogen dan een lied hebben, wij lijken meer een “gezamenlijk handelen” te hebben.   Er zit m.i. een duidelijke lijn van het Polderen via de Reformatie, het “Plakkaat” en de Amerikaanse en de Franse Revoluties naar de nu in beweging komende omwentelingen van onze tijd. allen onder lichte dwang van de omstandigheden trouwens. Steeds trouwens met stappen van zo’n 200-250 jaar zie ik zomaar ineens. Zelfde soort sprongen als Saturnus-Pluto conjuncties in of vlakbij Steenbok is mijn volgende associatie.  Even nakijkend kom ik tot de ontdekking dat dat inderdaad ongeveer zo is. Die van januari 2020 lijkt veel op de vorige conjunctie in Steenbok van 1517, Reformatie, Luther, Erasmus etc. Het “Plakkaat”dan eigenlijk als een wereldlijke reformatie voortkomend uit de geestelijke. En, bijzonder genoeg hebben we eind 2020 nog een conjunctie op de rand naar Waterman, zij het een ruime met zelfs Jupiter er nog bij, vergelijkbaar met die uit 1285, begin Waterschappen,  min of meer het eind van het Kruisvaarders Koninkrijk van Jeruzalem en het begin van het Ottomaanse Rijk, Marco Polo en het Mongoolse Rijk onder de Koeblai Khan. Rond 1785-1786 miste de conjunctie net Steenbok vanwege retrograde werkingen van de planeten maar er waren er wel meerderen rond 1786 in Waterman leidend tot de ontlading van de Franse Revolutie, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Al surfend op het net zie ik dat in astrologen-land inderdaad de saturnus-pluto conjuncties en vooral die in steenbok een hot-topic zijn. Het zullen bijzondere jaren worden de komende tijd met grote fundamentele maatschappelijke omwentelingen.

Deze dag was ik diep bewogen door een stuk uit de toespraak van een Holocaust overlever, de celliste van Auschwitz, in de Duitse Bondsdag vandaag die zichzelf na de bevrijding had voorgenomen om nooit meer voet op Duitse bodem te zetten, maar die sinds de negentiger jaren toch regelmatig naar Duitsland terug gekomen is vanwege de consistent volgehouden zelfreflecterende cultuur en om met jongeren daarover te praten. Dit jaar was ze in de Bondsdag om Duitsland te danken voor de grootse daad van het “Wir schaffen das”van Angela Merkel en het Duitse volk in 2015.

“In mijn tijd waren alle grenzen gesloten toen we wilden vluchten maar door het “Wir schaffen das” in 2015 waren de vluchtwegen wel open voor de hedendaagse vluchtelingen”, stelde ze. En inderdaad wordt de grootsheid van deze morele daad in een tijd van angst, haat en nationalistische bekrompenheid, wereldwijd nog steeds niet ten volle onderkend. De daad die deze Auschwitz-overlevende stelde door te komen zal haarzelf uiteindelijk ook vrij maken en het zal m.i. op Duitsland  ook een bevrijdend effect hebben . Ze  stelde dat haat de maatschappij vergiftigd en dat die haat uiteindelijk ook jezelf innerlijk verteerd. Hoe diep en hoe groots kunnen de werkingen van Liefde, loslaten en Vergiffenis zichtbaar en duidelijk gemaakt worden!

Deze jaarlijkse herdenkingen, confrontaties en zelfreflecties in Duitsland moeten wel een ongelooflijk reinigende, helende en inspirerende werking hebben op de lange termijn, zoals we dat dan ook zagen in 2015.

Ik ervaar innerlijk een steeds sterker wordende synchroniciteit met wat er in mezelf en in de maatschappij gebeurt. Dat maakt ook dat ik een onwankelbaar vertrouwen begin te ontwikkelen wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen daar ik innerlijk steeds zekerder en stabieler begin te worden.

Eénpuntig innerlijk gericht blijven lijkt nodig te blijven en ik begrijp ook steeds beter waarom dat nodig is. Iets teveel toegeven aan zelfzucht of ergernissen laten me gelijk heftig uit balans raken.
Alles loslaten, de essentie van de Golgotha ervaring lijkt nu onontbeerlijk te zijn.
Esoterische kennis kan ik maar mondjesmaat tot me nemen wat ik nu ook beter begrijp. Op het net en bij vele schrijvers ervaar ik steeds sterker een ontzettende brei met associaties en verbindingen waardoor je echt door de bomen het bos niet meer kan ontwaren. Het is met recht Ahrimanische mist dat het zicht op de aanwezigheid en het belang van de huidige spirituele omwentelingen ontneemt.

Gelukkig is er de Saturnusweg die die mist geheel omzeilt. Het zullen juist de niet-esoterici en ook de niet-antroposofen zijn die de omwenteling waarachtig in gang zullen zetten. Steiner duidde hier ook op in zijn laatste levensjaar middels zijn samenwerking met Ita Wegman. En juist Ita Wegman en Elisabeth Vreede, zijn samen met een grote groep vroeg-antroposofen uitgestoten na Steiners dood. Toen ik hier vorig jaar pas over hoorde werd me ook duidelijk wat er karmisch mis was en is met de besturen van antroposofische vereniging-en. De vele intens goede Steiner vruchten op de werkvloeren van vooral de zorg, het onderwijs en de landbouw staan daar m.i. duidelijk buiten. Maar in de kern van de besturen van de Verenigingen is duidelijk iets grondig mis gegaan wat tot in deze tijd grote gevolgen heeft. De oorzaak van de huidige Ahrimanische mist binnen de Antroposofische Vereniging.

Nog even over de astrologie: ik wilde eerst een aparte post starten voor de inzichten die de astrologie me deze weken brengt maar ik stel dat nog even uit. Astrologie lijkt wel het enige uit de esoterische hoek te zijn waar ik me deze wintermaanden in mag verdiepen. Wat ik wel nog even kwijt wil is dat de belangrijke ervaringsdata voor mezelf van de afgelopen 30 jaar nu terugkijkend zeer duidelijk zichtbaar zijn in mijn horoscoop. 1991, 1992 en 1993 zijn geheel verbonden met de grote Uranus-Neptunus conjunctie die zeker 2 jaar op mijn natale Saturnus is blijven hangen in die jaren. Mijn Golgotha ervaring in 2004 is een opeenstapeling geweest van opposities en vierkante aspecten van alle buitenplaneten plus Saturnus en Cheiron. Allemaal langdurige aspecten die stuk voor stuk maar 1 of 2 keer in je leven voorkomen samengeperst in 1-2 jaar tijd met langdurige voor- en nawerkingen. Ik begrijp nu dat al die aspecten samen me richting Loslaten en Golgotha dirigeerden, indien mijn vrije wil daaraan mee wilde werken natuurlijk. Er moeten ook een boel leeftijdgenoten die rond mijn eigen geboortedatum geboren zijn die depressief geworden zijn in die jaren onder die constellaties. Maar misschien heb ik nog wel meer lotgenoten van wie we ook nog niks gehoord hebben. Ik was zelf immers 12 jaar “dood voor de wereld” na mijn eigen Golgotha ervaring en het zouden er zomaar meer kunnen zijn die nu net als ik stilletjes aan het ontwaken zijn voor 2020.
Mijn  ontwaken in 2016 begon met Pluto en de Zon die samen mijn natale Saturnus raakten als een soort vooruitlopen op 2020 waarin dat wereldwijd gebeurt. De komende jaren lijkt alles in mijn geboortehoroscoop samen te komen met de lopende planeetstanden in één groot conjuntie-sextiel-driehoeken festival met ook nog eens veel septielen en quintielen en geregeld natuurlijk ook de noodzakelijke vierkantjes om de boel wakker te schudden.

Vanaf de eclips op 15 Februari volgende week gaat het weer los en dan ook voor de hele wereld. Er staat de komende maanden en jaren heel veel en heel intens te gebeuren en ik heb alle vertrouwen dat we er met zijn allen goed doorheen gaan komen. Zon en Maan eclipsen bv zijn respectievelijk als geintensiveerde nieuwe- en volle maan. De volle maan eclips van 31 januari (de super blauwe bloedmaan verduistering) leverde een sterke emotionele intensivering die dan vervolgens tot een stellingname dwong: The high road of the low road als resultaat van de voorafgaande periode.

Het verschil tussen die wegen was dit jaar op die dag bijzonder zichtbaar. In Nederland was het de Groninger gas discussie waarbij de ogen van de regering eindelijk open gingen en het land min of meer samenkwam op een weg naar een betere samenwerking. Naar mijn mening gebeurde dat dit jaar ook in Duitsland bij de voornoemde Bondsdag speech op diezelfde dag. Op die dag werd ook de State of the Union uitgesproken door Trump maar daar veroorzaakte de verhoogde emoties een verdere splijting. Veel betere voorbeelden van de verschillen tussen mogelijke uitwerkingen zal je denk ik niet snel vinden. Uiteindelijk bepaalt onze vrije wil welke weg er genomen gaat worden. De komende gedeeltelijke zonsverduistering (nieuwe maan) van 15 Februari, geeft weer de geïntensiveerde mogelijke richtingskeuzes van nieuwe ontwikkelingen met ook hier weer de keuze uit de high road of de low road al naar gelang ons niveau van integriteit, onze morele gesteldheid.
Deze voorbeelden geven aan dat de planeetstanden nooit dwingend zijn. Ze laten altijd ruimte voor onze eigen keuzes. Ze creëren slechts de omstandigheden die de essentie van de morele gesteldheid van de man/vrouw/samenleving zal onthullen.

De kracht en de zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende in principe zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

Nog even zijdelings. Het jaar 2016 is volgens mij echt een bijzonder jaartal. Nou heb ik er als amateur wat rekensommen op los gelaten en er zijn uitzonderlijk veel vermenigvuldigings combinaties voor 2016. Na een kortstondige poging om er zelf mee aan de slag te gaan vind ik echter dat het teveel graafwerk voor me is in deze tijd maar ik noem even de combinaties die misschien interessant zijn voor een ander. De aanleiding was voor mij het gegeven dat mijn Golgotha-ervaring voorafgegaan is door 12 jaar en daarna gevolgd door 12 jaar voordat het tot ontwaken kwam in 2016.

Ook voel ik een duidelijke verwantschap met Vidar, de opvolger van Michael als aartsengel. Het proces van verheffing heeft meerder jaren nodig voel ik duidelijk dus neem ik aan dat dat voor Michael ook zo was alhoewel ik daar nooit wat over gelezen heb. Maar indien dat wel zo is dan wordt het verheffingsjaar 1879 ook enigszins flexibel. Want over welk punt in de verheffing hebben we het dan in 1879. Eveneens heb ik de 1e maar vooral de tweede 12 jaar, na 2004 dus, als een offering ervaren, een uitstel van verheffing. Tegen deze achtergrond voel ik een verwantschap met het getal 144 (12×12), tevens de mogelijke verbinding tussen 2016 en 1872 of 2020 met 1876. Ik laat het verder bij die constatering totdat het me mogelijk vanzelf duidelijk wordt want ik ga er verder niet meer in lopen spitten. Er zit trouwens volgens mij ook een 144 jarige verbinding tussen 1881 en 2025.
Hier nog even de mogelijke combinaties voor de esoterische rekenaar betreffende 2016: 2×1008, 3×672, 4×504, 6×336,  7×228, 8×252, 9×224, 12×168, 14×144 (14x12x12 dus) 16×126, 18×112, 21×96, 24×84, 28×72, 32×63, 36×56 en 42×48.

Ook nog even kort de vermelding voor de liefhebber dat de grote conjuncties van 2020 plaats vindt nadat Neptunus ongeveer 12 x rond de zon is gegaan sinds het jaar 0, Uranus ongeveer 24 x, Pluto is ongeveer 8x rondgegaan en de Zon, Saturnus, Pluto conjunctie in Steenbok is de 6e sinds het begin van de jaartelling en die combinatie met jupiter er ook nog bij is alleen in 1285 voorgekomen. Ik weet niet of het wat betekent maar ik constateer het alleen maar. Newton kwam tot 2016 als beginjaar van de Wederopstanding, alhoewel ik niet weet wat voor berekening hij daarvoor gebruikte. Ik laat het hierbij want ik kan de concentratie en de interesse niet opbrengen om er nog meer graafwerk aan te besteden. Het was puur wat onschuldig tijdverdrijf tijdens het wachten volgens mij. Wat natuurlijk niet betekent dat het niks betekent.

Hier nog wat verslaglegging over de innerlijke transformatie voordat ik het hoe, wat en wanneer vergeet. Het is nu 13 februari ’s morgens vroeg.
Op 8 januari ’s morgens vroeg voelde ik duidelijk de binnenkomst van een spirituele entiteit door mijn kruin die begon te werken aan de innerlijk ontstane geweven “cocon”,van binnen naar buiten. Tot 3-4 februari( 40 dagen na Kerstmis) voelde dat “werken aan” als elektriserend voornamelijk plaatsvindend in mijn hoofd en romp en voornamelijk ’s nachts waarbij ik zoveel mogelijk wakker scheen te moeten blijven.

Hierbij ook nog de nog niet eerder genoemde aantekening dat vorig jaar in de lijdenstijd er een soortgelijk proces alleen in mijn hoofd plaatsvond aanvoelend alsof er een soort van helm aan de binnenkant van mijn schedel werd aangelegd.

Sinds 3-4 februari val ik veel vroeger in slaap en heeft dat “werken” zich uitgebreid naar mijn ledematen en is de dikte van dat “extra huidgevoel” veel meer toegenomen alsof het zich verdikt van vlak onder mijn huid naar binnen toe. Het vreet trouwens energie; Ik kan niet veel anders dan veel slapen, niet teveel doen en zoveel mogelijk éénpuntig gericht blijven. Meest opvallend voor mezelf is het verdwijnen van alle angst-haat(ergernissen)-zelfzucht, alsof de gaten in het voornoemde vergiet gedicht worden. Dat is gelijk ingezet vanaf 8 januari en niet meer verdwenen alhoewel de voorwaarde wel lijkt te zijn dat mijn bewustzijn zoveel mogelijk éénpuntig gericht moet blijven. Of zoals ik zelf vaak metaforisch waargenomen heb in mijn eigen verleden: ongewenste gasten(gedachten) kan je het best aan de deur buiten houden. Als ze eenmaal binnen zijn is het een stuk lastiger om ze weg te krijgen.

Het begon dus allemaal op 8 januari en 40 dagen na die datum is 16-17 februari ongeveer samenvallend met de start van de werking van de gedeeltelijke zonsverduistering op de 15e. Ik neem aan dat daar ergens een afsluiting of een nieuwe fase begint. Lazarus-dag, 40 dagen voor Goede Vrijdag, valt dit jaar in het weekend van 17-18 februari. Dat loopt dus zo’n beetje in elkaar over dit jaar. Hierbij ook nog de aantekening, daar ik een grote synchroniciteit voel met maatschappelijke ontwikkelingen, dat die zich hier ook parallel zullen gaan ontrollen; Ik neem aan een verdergaande onderlinge samenbinding zoals zichtbaar ingezet door het Groninger gasdossier eind januari. Let wel, dit zal gebeuren onder uiterlijke druk. Ook in Duitsland gaat dit volgens mij gebeuren onder de voor mij wederom wijs opererende Angela Merkel. Prachtig maakte ze volgens mij duidelijk dat de vele concessies aan de SPD noodzakelijk zijn voor een stabiele regering voor de komende cruciale jaren. Wederom opofferingsbereid op het juiste moment voor de goede zaak. In de USA en de UK ben ik bang dat de maatschappelijke ontwikkelingen een  verdergaande splijting aan het veroorzaken zijn alhoewel een lichtpunt is dat de ware aard van het Trump-regime en de Brexiteers steeds zichtbaarder en hun positie steeds onhoudbaarder wordt. Dus wie weet, keert dat ook nog tijdig ten goede. De komende week zal weer nieuwe ontwikkelingen voor langere tijd in gang gaan zetten.

Het is nu 17 februari ’s morgens en de afgelopen dagen zijn persoonlijk intens geweest met een ongelooflijk helder gevoel in mijn hoofd vergelijkbaar met de 27 december nacht waaruit nu ook de zekerheid ontstaat dat ik me moet overgeven aan de zekerheid dat het Karma de misstanden in het maatschappelijk leven echt aanpakt en oplost. Mijn geloof wordt steeds onwrikbaarder. Vooral de versnellingen in de huidige tijd maken dat ook beter zichtbaar omdat de gevolgen van de uitgaande intenties steeds sneller terugkeren naar de bron. De ware intenties van ieder mens komen de komende maanden wederom in een stroomversnelling.

We zien het in de wereldwijde aan het licht komende fraude-, corruptie- en sexuele schandalen. Zuma die eindelijk moet aftreden, Mugabe al een maandje. Het steeds meer in het licht komen van de ware aard van Trump, de Republikeinen en de Brexiteers in de Angelsaksische wereld. De zoveelste schandalen binnen onze eigen Nederlandse VVD; De partij die ik er vele jaren van verdacht heb dat nieuwe Kamerleden eerst een verplicht lobbylulzuigexamen moeten afleggen. Zijlstra die de ongelooflijke domme fout maakt om, samen met vele politieke collega’s trouwens, hun vertrouwen te stellen in korte termijn denkende spin-dokters die hun geld verdienen met liegen, oplichten, framen en/of contextualiseren zoals ze het zo eufemistisch noemen. Intentie is wat telt Heren en Dames. En dat is waar het Karma je op afrekent.

Oordelen moet echter niet aan mij zijn wordt me steeds duidelijker. Zo heeft Zijlstra door het zijn van één van de architecten van dit samenwerkende 4 partijen kabinet ook bijzonder veel goeds gedaan in mijn ogen. Wat hij in zijn politieke leven in het verleden fout heeft gedaan heeft hij door zijn daden van het afgelopen cruciale jaar hersteld in mijn ogen. Maar minister van Buitenlandse zaken kon echt niet met deze domme leugen.

Hoe dan ook, hoe lastig ik het ook nog steeds mag vinden: Ik moet die ergernissen loslaten, wat me trouwens steeds beter afgaat. We, en dus ook ikzelf, kunnen alleen als mensheid tot genezing en heelheid komen als we het oordelen overlaten aan het rechtvaardige Karma; Iets wat gelukkigerwijs voor ons allen in de huidige tijd door Christus zelf aangestuurd wordt; Liefde en Vergeving maakt daardoor een veel groter onderdeel uit van de Karma-werking vanaf nu dan het in voorgaande millennia heeft gedaan waar het Karma onder het “oog om oog, tand om tand”principe werkzaam was. (Bij Karma hoort wel het reïncarnatie besef trouwens). Bovendien scheppen de huidige technische mogelijkheden, zoals eerder vermeld, de mogelijkheid om met miljoenen tegelijk te kunnen leren van één individueel karmisch leerproces waardoor we als mensheid ontzettend snel kunnen leren.

De komende maanden dus wederom versnellingen die tot keuzes en stellingnames zullen dwingen en daardoor helderheid zullen scheppen.

het is nu de 27e en we beginnen bijna aan de Lijdenstijd. De Lijdenstijd, 4 weken voor Pasen, is het begin van het jaarlijkse 3 maanden durende bewind van de aartsengel Rafael. Michael leidt van september tot december, Gabriel van december tot maart (advent tot lijdenstijd), Rafael van maart tot juni (lijdenstijd t/m pinksteren) en Uriel van juni tot september. In het volgende stuk over mijn eigen Golgotha ervaring in 2004 komen ze uitgebreider aan bod. De Lijdenstijd is de start, het ontkiemen, van dat wat we in de winter aan morele idealen hebben getracht binnen de aardse werkelijkheid te brengen, waarmee we ons handelen trachten te doordringen.

We zien de eerste sneeuwklokjes en krokussen al weer verschijnen: het jongeren protest tegen de wapenlobby in de USA die net als het #metoo gebeuren aan kracht zal gaan winnen en eveneens anderen zullen inspireren in hun verzet tegen Trump, de NRA en het destructieve Neo-Liberalisme. Labour in de UK dat eindelijk wakker wordt en een meer europese koers lijkt te gaan varen. De GROKO in Duitsland die er door de wijsheid van Merkel toch op het randje lijkt te gaan komen. Het zoeken van de verbinding in Nederland tussen de burgers en de bestuurlijke elite middels vooral het Groninger gasdebat, luchthaven Lelystad, goedwerkende zorg voor iedereen, allerhande nieuwe samenwerkings verbanden enzovoort. En het groeiende inzicht dat we in Europa de maatschappij en ook het internet beter en evenwichtiger zullen moeten reguleren, het democratische evenwicht zoekend en houdend tussen de losgeslagen neo-liberale vrijheid van de USA en de collectieve dictatoriaal bestuurde staten in Azie (zie Michael).

Innerlijk heb ik deze winter iets ongelooflijks doorgemaakt, de fysieke groei in mezelf van een ander lichaam. Naar ik vermoed een ingeweven of een nieuw astraal lichaam vanwege het  oplossen van verlangens en driften, maar ik voel sterk dat ik in mijn nieuwsgierigheid er niet op vooruit moet lopen en er niet over moet speculeren. Eénpuntig geconcentreerd blijven blijft noodzakelijk en ik lijk dat ook vol te kunnen houden. Iets waar ikzelf regelmatig verbaasd over ben trouwens. Binnen een paar maanden zal ik meer weten. Sterke steun gehad trouwens deze maanden van roze en roze-groene toermalijn en in januari ook van amethist. In het begin,1991-1992, had ik ook veel steun van een toermalijn, maar toen moest ie groen zijn. Opvallende overeenkomst!

 De onzichtbare innerlijke groei en de voelbare soliditeit zijn grotendeels voltooid onder de winterse leiding en bescherming van Gabriel lijkt het maar met de overgang naar Rafael zal de opwaartse groei in gang gezet gaan worden. En aangezien ik een sterke synchroniciteit voel met maatschappelijke ontwikkelingen zal dat daar ook gebeuren. Alle samengevoegde idealen-dragers in de wereld zullen vanuit een onzichtbare verbondenheid gesterkt gaan worden dit jaar en zich gezamenlijk beginnen te verheffen. Ik vertrouw en wacht in geconcentreerde stilte.

Herfst 2017 sept-nov

2017 MICHAEL en de WILSWEG sept-okt-nov

september 2017
Mocht u dit stuk als eerste lezen dan raad ik u aan om eerst integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 (juni) te lezen. Ze zijn kort, kernachtig en eigenlijk een prima inleiding op de rest.

Voor de leek even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen: 
Al deze, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectieve maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en vooral mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke geest en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een afspiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

                                               DE WILSWEG of SATURNUSWEG

Als ik de 4 hoofdpunten van het jaar zou willen duiden middels 4 sleutelwoorden, om de samenwerking tussen hemel en aarde zichtbaar te maken met de bemiddelende rol die de mens daarin speelt, dan zou ik zeggen:

                                                     Herfst, Michael————Moed,
                                                     Winter,Kerstmis———–Liefde,
                                                      Lente, Pasen    ———-Zelfreflectie,
                                        Zomer,Pinksteren/St Jan———-Vrijheid.

Door het ontbranden van de innerlijke Wil en de bijbehorende Moed om de Liefde te zoeken en te dienen, groeit de Liefde. Door Zelfreflectie en de daaruitvolgende erkenning van eigen fouten en beperkingen transformeert die Liefde onze fouten en beperkingen tot werkelijke Vrijheid. Dat is het natuurlijke spirituele ritme van het jaar waar ieder mens bewustzijn voor kan ontwikkelen.

Het ontbrekende jaarfeest is het feest van Michael (29 september), herfstoverspannend aanwezig in de feestarme 2e helft van het jaar; De feesttijd van de innerlijke moed en de vrije wil van de mens . De mens zal hier daadwerkelijk zelf in actie moeten komen en innerlijk stelling moeten nemen. Juist in dit jaargetijde wordt de mens en de wereld bezocht door demonen die de mens naar beneden trachten te trekken (vooral november en begin december naar eigen ervaring).  “Hoedt u voor het boze” is dan ook de waakzaamheids aansporing van Steiner voor de herfst. De Michaeltijd is de jaarlijkse ingang tot de Wilsweg, toegankelijk voor ieder mens van goede wil. Onbewust wordt de weg door velen begaan. Bewustwording ontsteekt het tot leven wekkende Vuur van de Wil.

Boven de as Michael–Pasen ligt de zomerse, hemelse invloedssfeer en onder die as ligt de winterse, aardse invloedssfeer. De Mens is het bemiddelende wezen dat bewust in beide werelden kán verkeren.

Moedig en integer Willen in de herfst en transformerende Zelfreflectie in het voorjaar vormen tezamen de helende praktijkweg voor de mens die bewust gaande dóór de Michael–Pasen as, Hemel en Aarde wil verbinden (Wilsweg). Het ontwikkelen van Liefde is de menselijke opdracht.  Vrijheid is de door zelfreflectie getransformeerde hemelse vrucht van die Liefde (Kerstmis–St Jan as).

Vrijheid groeit bij toenemende Liefde in de samenleving (o.a.: samenwerking-warmte-zorgzaamheid-empathie-creativiteit-vriendelijkheid-humor); Het vrij worden van de dwingende destructieve aard van angst, haat en zelfzucht is de werkelijke Vrijheid die in gezamenlijkheid, innerlijk door een ieder persoonlijk, bevochten zal moeten worden ( zie: integriteit als antwoord op een morele crisis 1).

En als we ons dat  realiseren dan zullen we de strijd aan willen gaan met de donkere kanten van zowel de samenleving alswel met die donkere kanten in onszelf. Ook in de natuur speelt dezelfde thematiek zich af in de herfst: vruchtdraging gevolgd door het loslaten en het afsterven van het vergankelijke.

Uiteraard kan de mens de Wilsweg ten alle tijden bewust of onbewust gaan. Het jaarritme maakt het patroon en de ontwikkelingsfases slechts zichtbaar.
Evengoed werkt de levensenergie wel, zichtbaar in de natuur, krachtig door dat jaarritme heen en je zal merken, als je je er bewust van wordt, dat het menselijk bewustzijn wel degelijk, als vanzelf in dat jaarritme mee gaat. Bewust met die stroom meegaan maakt het bewustzijn dan ook krachtiger.

De Wilsweg is vanaf deze Herfst open en toegankelijk voor ieder mens van goede wil die de weg bewust wil gaan.

Het aantal mensen dat ontwaakt zal de komende jaren groeien en geïnspireerde vurige samenwerking temidden van een ontwortelende wereld, zal het vehikel zijn waarmee de antwoorden op de puzzel van onze tijd gevonden zullen worden.

     LAAT NU DE VUURMACHT VAN MIJN WILLEN MIJN GEESTKRACHT STALEN.
                                                            (uit weekspreuken)

Een ontwortelende wereld omdat de zeker geachte fundamenten van onze beschaving steeds onstabieler dreigen te worden .
Net als de klimaatveranderingen die wereldwijd weersextremen veroorzaken gaan er in ons emotionele leven ook steeds meer extremen optreden. De door internet en media opgezweepte wereldomspannende emotionele excessen zullen steeds meer gaan ontsporen. De vaardigheid van de zelfbeheersing is hier bijzonder belangrijk.
Hieronder zal ik nogmaals “integriteit als antwoord op een morele crisis 1” plaatsen omdat het eenvoudigweg een prima handleiding is om de emotionele turbulentie te pareren. Een zaadje dat ieder jaar opnieuw weer geplant kan worden:

———————–
“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit samen met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en egoïsme of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. Het principe is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen. Het geweten is ook een bron waaruit veel energie en kracht geput kan worden. Daarnaast is dit principe ook zeer integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”—————————
Ook seksualiteit als machts- en uitdrukkingsmiddel behoort trouwens tot het blinde aardse gebied van de angst, haat en zelfzucht (lust en voortplantingsdrift vallen ook onder de zelfzucht). Potentieel  is dat alles zelfgericht en destructief daar waar het niet {gedeeltelijk) doordrongen, verlicht en verwarmd wordt door het geweten en de liefde van het hart. Alle intimiteit, warmte en gezamenlijkheid in de wereld stamt van doorgedrongen Liefde in ons leven. Door de eeuwen heen hebben het geweten, de ratio en de Liefde steeds stapsgewijs nieuwe gebieden verlicht en getransformeerd en nieuwe grenspalen geplaatst om te trachten de steeds weer oplaaiende destructieve aard van angst, haat en zelfzucht verder buiten te dammen (een soort inpolderen eigenlijk). Het proces van beschaving dus, zowel innerlijk als uiterlijk. De aldus beoefende vaardigheden van samenwerking, moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid zullen de komende jaren allemaal nodig zijn om de steeds sterker wordende, wereldwijd ontvlammende, maatschappelijke en ook individuele emotionele stormen en ontladingen, mee te kunnen doorstaan; De Wilsweg. 

Computer gerelateerde ontsporingen en ontladingen zullen ook sterk zijn; De gigantische versnelling en versterking (ook emotioneel) die Internet, techniek,viagra, xtc, opiaten en andere pillen hebben veroorzaakt vanaf het begin van de eeuw, hebben van internet in het algemeen en social media, pillen en porno in het bijzonder wijdverbreide verslavingen gemaakt die onze maatschappij ook versterkt hebben geseksualiseerd en waar we allemaal min of meer iets mee,of tegen, van doen hebben. We hebben immers allemaal een, in meer of mindere mate primair verlangen naar een aanvullende wederhelft, in fysieke, emotionele en sexuele of virtuele vorm. Laat me nog even voor de duidelijkheid zeggen dat computers en internet op zichzelf niet goed of slecht zijn. Het is de morele gesteldheid van de mens zelf die er positief of negatief gebruik of misbruikt van maakt. Maar het is wel een gigantische wereldwijde versneller en versterker die onze innerlijke morele gesteldheid met grote kracht zal uitvergroten en ons tot keuzes en handelen zal dwingen.

Antroposofen zullen naar ik denk inzien (ik volg geen antroposofische discussies en lees ook haast geen boeken), dat met de opkomst van de versnellende en versterkende negatieve kant van het karakter van internet, Sorat,de zonnedemon, zijn kop heeft opgestoken(windows 95 en vooral 98 heb ik altijd een mooi symbolisch startpunt gevonden, geheel volgens Steiner’s voorspellingen). Lust,corruptie hoogmoed en ook emotionele uitspattingen zijn luciferisch en techniek, gebruik en misbruik daarvan en pillen zijn ahrimanisch(zie Michael). Gecombineerd worden ze door Sorat misbruikt om de mensheid versterkt en versneld de afgrond in te trekken. Rechtstreekse dienaren van de Haat zijn het duidelijkst zichtbaar in de van haat bezeten Jihadis en de rechts extremisten maar er zijn er ook velen bij wie het niet gelijk aan de oppervlakte zichtbaar is. Ook de opkomst van artificial intelligence geeft een totaal nieuwe, dreigende dimensie aan de groei van Sorat. De versnellende en versterkende activiteit van Sorat(haat dus) is ook op het wereldtoneel zichtbaar middels versterking van de daden van de luciferische Trump(zelfzucht) en de ahrimanische Poetin(angst). Aan Europa de Michaelische taak om de balans tussen beiden te zoeken en te houden door daadwerkelijk de Liefde, met al onze tekortkomingen, boven de haat te stellen, vooral in onszelf, en aldus Sorat’s invloed te begrenzen en terug te dringen. 

Bij het opengaan van de poorten van de hel, gaan eveneens de poorten van de hemel open. Kijk naar Boven!  Hulp zal er komen indien we oprecht en integer zélf daadwerkelijk naar boven streven;

De Wilsweg.
Moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid zijn allemaal nodig om de mogelijke ontsporingen niet de overhand te laten krijgen. Het doel is zoals ik ergens eerder stel: 

“Als de angst, haat en zelfzucht te dominant zijn, het ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de Liefde blijvend ontvangen kan worden.”


Dat is eigenlijk meer een advents overweging vind ik zelf. Maar het gaat hier in deze tijd van het jaar(okt) om de weg daar naar toe of pogingen daartoe. Alle tijdelijke ontsporingen groot en klein, van de het afgelopen jaar gegroeide angst, haat en zelfzucht, moeten zoveel mogelijk los gelaten worden om de weg vrij te maken voor de liefde, de levenskracht, de kiem van het eeuwige leven. Vaak zijn daar beste stormen voor nodig om de boel los te krijgen. Michael snoeit het overbodige, dat wat zijn bijdrage heeft geleverd maar nu geen leven meer in zich heeft, indien we dat tenminste zelf ook willen afstaan. De vrije wil geeft ons immers ook de keus om ons ergens aan vast te mogen houden en te mogen verharden en verkillen, en dus uiteindelijk te vereenzamen, als dat het is waar we voor kiezen. Maar kiezen zullen we allemaal moeten, vroeg of laat. Onze eigen individuele koppen (on)bewust in het zand blijven steken wordt een steeds destructievere keus.

De neiging van angst, haat zelfzucht om de onsterfelijke Liefde te willen grijpen,dwingen en bezitten maakt dat de onsterfelijke  levenskracht in een niet dienende en dus destructieve vorm wordt gegoten. De opdracht aan ons is om de zelfbeheersing op te brengen om niet te willen grijpen, niet te willen bezitten maar Liefde te laten zijn. Moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid zijn de kwaliteiten die beoefend moeten worden in de samenleving en individueel om de Liefde op te kunnen vangen en zijn transformerende helende werk te laten doen. De ziel en de gemeenschap verworden meer en meer tot graal op deze manier, met inwoning van boven dus.

Een ieder kan dit zelf ook nagaan en zelf oefenen bij verliefdheid volgens mij. Beoefen de bovenstaande kwaliteiten, stel dienend de Liefde centraal en je zal merken dat de Liefde langer bij je blijft en ook andere gebieden van je leven gaat verlichten. Dat kan samen in een relatie maar dat kan evengoed individueel, De eenheid van de tweeheid zit immers in jezelf.
Verliefdheid is volgens mij steeds een startende vonk: een spirituele aansporing tot leren. 

Liefde maakt ook helemaal niet blind, het laat je verder, dieper en hoger zien. Lust, angst en zelfzucht zijn blind en een door één van die drie overheerste vermenging met de Liefde kan uiteindelijk alleen maar destructief uitwerken. Verlichtend en vergeestelijkend verheft de Liefde de ziel en het bewustzijn.

Liefde is van een totale andere orde dan de blinde, fysiek aardse vergankelijke erfelijkheidsstroom. De Liefde bedient zich van andere waarnemingsorganen. Liefde is de poort naar de spirituele dimensie waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken. Vertrouw uw geweten en uw hart en u staat in verbinding met de geestelijke wereld. Met dat laatste hoeft u het als mogelijke atheïst natuurlijk helemaal niet eens te zijn. Het gaat er uiteindelijk om of u ernaar handelt. Het waarom is eigenlijk alleen voor het individu zelf van belang. De Wilsweg kan probleemloos door beiden gegaan worden.

Zoals de fysieke zon al het leven mogelijk maakt, zo is de Liefde de levenschenkende geestelijke zon. En het geweten is zijn tot morele zuiverheid oproepende stem. De verbindende kracht van integriteit is een uitdrukkingsvorm van de Liefde.

Fysieke sexualiteit behoort tot de blinde aardse erfelijkheidsstroom, een uitdrukkingsvorm van voortplantingsdrift en vormen van angst, haat en hebzucht; Blind en allen egocentrisch. De drang naar ongewenst sexueel lastigvallend gedrag, verkrachting en ook (kinder)porno in de (mannen)wereld is trouwens uiting van de  ontspoorde bezits- of vernietigings-drang ten opzichte van de zuiverheid van de Liefde, van de zuiverheid van de levenskracht. De blinde aardse driften trachten de Levenskracht fysiek te grijpen, te bezitten en/of te vernietigen. Hoe jonger de mens, hoe zuiverder die Levenskracht door ze heen stroomt.
Aangevuurd door de Haat worden alle destructieve oorzaken en uitwerkingen van angst en zelfzucht versterkt. 
Verlichting is geboden. Het tegenwicht voor de Haat moet ontwaken en tot bewustzijn komen: Verlichting en verwarming doen Haat smelten, als sneeuw voor de zon.

De LIEFDE, de Levenskracht zelf, die ons het vermogen heeft gegeven om zelf leiding te kúnnen geven aan ons dierlijke lager zelf in de erfelijkheidsstroom. Voor die grote verantwoordelijkheid zijn we nu pas aan het ontwaken terwijl het al aardig mis aan het gaan is. De mate waarin we in staat zijn om de Liefde ons te laten doordringen bepaalt onze normen en waarden, ons beschavingsniveau. De Liefde brengt alle warmte, vertrouwen, intimiteit, zorgzaamheid, dienstbaarheid, creativiteit, samenwerking, humor en alle vormen van gemeenschap in de wereld. En dus ook in ons eigen bestaan. Onze menselijke beschaving door de eeuwen is uitdrukking van de menselijke wil om grip te krijgen op de potentieel verwoestende kracht van de ontbindende doodsmachten angst, haat en zelfzucht. Beschaving is een uitdrukking van het menselijk streven, met al zijn beperkingen, naar de Liefde. En naarmate we als mensheid de Liefde meer in onszelf en in onze samenleving kunnen toelaten, ons erdoor kunnen laten doordringen, hoe bewuster we worden, des te beter die Liefde de doodsmachten zal kunnen verlichten, opwekken en transformeren tot Vrijheid.

Op naar Advent