2018 MICHAELTIJD sept-okt-nov


Zolang deze zin er nog staat kunnen er in deze post nog dingen veranderen, aangevuld worden of verdwijnen. Het is een soort kladblok. Af en toe ga ik er nog een keer al wiedend doorheen.

9 september 2018

De post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde.  Hieronder nog eerst wat algemene duidingen om u misschien enigszins voor te bereiden op wat komen gaat:

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal- en beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.
Overal waar angst-haat-en zelfzucht ongebreideld vrij spel krijgen in onze individuele- en collectief maatschappelijke wereld, worden vroeg of laat de destructieve gevolgen daarvan zichtbaar en voelbaar. Het is aan ons allemaal om die krachten te leren beheersen en begrenzen middels ons geweten en onze wilskracht, om het leven op aarde en daarmee dus ook onze eigen toekomst te redden. Deze innerlijke, individuele en collectieve strijd, waarbij de omstandigheden ons meestal dwingen tot het maken van morele keuzes, kan je ook beschouwen als de motor van het beschavingsproces.

Ook kan “integriteit 1” gezien worden als een vergelijkbare rationele versie van het in beeldtaal geschreven stuk “Michael”. En evenzo kan “integriteit 2” gezien worden als een vergelijkbare rationele uitwerking van het in beeldtaal geschreven stuk “Golgotha”. Michael hoort bij de Herfst(29 september) en Golgotha/Pasen bij het voorjaar. Tezamen vormen zij de horizontale balk van het jaarfeestenkruis. Rudolf Steiner heeft gezegd dat in onze tijd deze beide feesten op eigen kracht met het volle bewustzijn ervaren en begrepen moeten worden. Zo gauw als dat dat werkelijk gebeurt kunnen vervolgens Kerstmis en St-Jan, de verticale balk van het jaarfeestenkruis naar hun werkelijke levende betekenis begrepen worden. En indien de zomerse noordelijke balk van dat kruis, St-Jan, uiteindelijk als laatste bereikt zal worden, wat slechts kan door de zich uit Vrije Wil moreel verheffende mens, dan kan de menselijke ziel zijn door zelfreflectie geofferde angst-haat en zelfzucht transformeren in het jaarlijkse, zomerse offervuur van St-Jan. Dat door de Vrije, Morele Mens zelf bereikte hemelse offervuur zal vervolgens het hele jaarfeestenkruis gaandeweg laten ontvlammen, door zijn steeds dieper reikende werkzaamheid in de immer verder transformerende menselijke ziel, om tot heling te dienen, voor zowel het individu, voor de gemeenschap, alswel voor de gehele planeet.


Dit is de opdracht voor onze tijd. We zullen onszelf uit Vrije Wil moreel moeten verheffen om onze Wil in dat zomerpunt te laten ontvlammen door die transformerende Vuurkracht welke ons het vermogen zal geven om onze idealen op aarde met door Vuurmacht vervulde Wilskracht vorm te geven, wat dan weer het nieuwe tot leven komende beeld is van Michael, de aartsengel van de herfst.

Maar nogmaals, als dit abacadabra voor je is: Herhaalde bestudering en nastreven van Integriteit 1 en 2 is in principe voldoende; 1 hoort bij de Herfst en 2 bij het Voorjaar; Het is een praktijk-weg. Bij het oprecht nastreven van die twee in je eigen leven, komt het rationele bewustzijn vanzelf in harmonie met de levensstroom. De levensstroom die door zowel hemel als aarde stroomt en die door het bewuste begrip van de jaarfeesten begrepen en ervaren kan worden door de menselijke ziel.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Integriteit is een zuivere expressievorm van de Liefde, dat zelf weer het Hart is van de gehele levensstroom.

9 september,

Vandaag een impulsieve reactie aan de schrijver en krant van onderstaande krantenlink
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/07/vaarwel-britten-het-is-tijd-voor-een-nieuw-europa-a1615724

Geachte heer van Middelaar,
Mag ik u allereerst comlimenteren voor uw opwekkende stuk in het NRC “vaarwel Britten, het is tijd voor een nieuw Europa”. Precies wat er moet gebeuren.
Mag ik u er aanvullend op wijzen, indien het u ontgaan mocht zijn, dat er nog een fundamentele tegenstelling is tussen het Chinees en Russisch dictatoriaal aangestuurde staatsbestel enerzijds en de Amerikaanse door Neo liberalen aangestuurde variant anderzijds.
Nemen we de grote Verlichtingswaarden Vrijheid en Gelijkheid dan zien we dat de hedendaagse machtigste staatsvormen, US en Rusland-China, beiden extreem éénzijdige voorbeelden van die waarden zijn. Het is niet voor niks natuurlijk dat Marxisme zo aansloeg in de collectief denkende Aziatische geest. Extreem van bovenaf opgelegde gelijkheid leidt tot centraal aangestuurde onderdrukking van alle individuele Vrijheids impulsen. Het middel waarmee bestuurd zal worden is de Angst, al kan de impuls tot Vrijheid natuurlijk niet voor langere tijd onderdrukt worden in een zich ontwikkelende bevolking.
In Amerika presenteert zich nu met Trump de exacte tegenpool, de extreem doorgevoerde individuele Vrijheid variant die geregeerd wordt door de Zelfzucht. Alle Sociale Rechtvaardigheid en het georganiseerd streven daarnaar wordt principieel getracht uit te bannen. Ook hier zal de eenzijdigheid uiteindelijk tot opstand leiden omdat de impuls tot Sociale Rechtvaardigheid niet blijvend onderdrukt kan worden in een sociaal wakker wordende bevolking.
De balans, de duurzame sociale markt economieën, zoal u die verwoord in uw artikel is een vertegenwoordiger van de derde Grote Verlichtings-pijler Broederschap die, in Europa verder in de praktijk gebracht zal gaan worden en aldus de balanskracht zal blijken te zijn tussen beiden extreem eenzijdige staatsvormen. Zie daar de oplossing voor de grote problemen van onze tijd:  Broederlijke Samenwerking uit eigen Vrije Wil. Dat is het ideaal dat deze herfst zal moeten gaan ontbranden.
Ik wens u succes bij uw werkzaamheden,
Vriendelijke Groet,
Peter Wolfs
12 september,
Broederschap zou trouwens naar zijn aard in het midden van de trits moeten staan, zijnde de centrale bindende factor die Vrijheid en Gelijkheid aanvuurt en tot grote hoogte stuwen kan.
Je zou Broederschap ook de essentie kunnen noemen van “De Samenkomst van alle mensen van Goede Wil”. Of  “De Samenkomst van de Noordelijke- en de Zuidelijke Mysterie stroom”.
Broederschap als expressievorm van de Liefde, net zoals Integriteit dat is, zal als centrale levengevende kracht het antwoord moeten zijn op de Haat, de centrale aanvurende kracht van de Angst en de Zelfzucht.
Zo staat Zelfzucht-Angst-Haat als het negatief van een foto recht tegenover Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap. Al wakker wordend de grip van dat innerlijke foto-negatief op ons eigen handelen verminderen waardoor er werkelijke uiterlijke veranderingen kunnen plaatsvinden en Vrijheid-Gelijkheid-en Broederschap uiteindelijk meer kunnen gaan stralen, is de opgave voor onze tijd. En die keuzes zal iedereen persoonlijk zelf moeten maken. We hebben allemaal Vrije Wil.
Vrijheid en Gelijkheid zijn door de Geschiedenis heen zwaar bevochten. Het is tijd voor de Broederschap om te stralen en zijn rechtmatige plaats in te nemen. En Broederschap zal gaan stralen in en door mensen die de Zelfzucht, de Angst en de Haat in zichzelf begrenzen.

Hier nog een citaat uit een schrijven als reactie op een column van een andere journalist:
Volgens mij schetst de menselijke beschavingsontwikkeling door de eeuwen de weg van het offeren van een kleiner eigen belang voor het grotere belang. Zo is de wording van Europa het verhaal waar stapsgewijs de bevolkingen, door omstandigheden gedwongen, leren samen werken omdat dat uiteindelijk de enige mogelijkheid is om als mensheid verder te kunnen evolueren. Het brengen van het offer van het zelfzuchtige en kortzichtige eigenbelang is de kern van de beschavingsontwikkeling volgens mij. Zo zou je ook de opkomst van het immorele handelen kunnen zien als de aanjager of katalysator van het morele bewustzijn zoals bv ook de corruptie en het verval in de kerk de katalysator was voor de Reformatie of zoals de gewelddadige excessen van de wereldoorlogen tot brandstof voor de europese eenwording werd. Volgens mij gaat de menselijke ontwikkeling schoksgewijs, één stap voorwaarts en een halve stap terug. Het is het verhaal van de mens die schoksgewijs probeert om zijn dierlijke natuur te overwinnen. En dat is een trage maar resolute weg waarbij de negatieve excessen de inspiratie vormen om samenwerkend onszelf te overwinnen.

13 september,
Afgelopen maanden ben ik geregeld enthousiast en nieuwsgierig geweest over mijn kennismaking met astrologie en ik weet en begrijp dat er een boel mensen zijn die daar helemaal niks mee hebben. Toch zou ik zeggen, geef het eens wat serieuze aandacht. Het lijkt ook of astrologische patronen in deze jaren van karmische versnelling, afgetekend scherper omlijnd waarneembaarder zijn in de fysieke werkelijkheid, dan voorheen. Bovendien zou een mogelijke wetenschappelijke onderzoeksvraag of lange termijns bewustzijnsprocessen dezelfde patronen kunnen volgen als sterren- en planeetbewegingen in het heelal, best een interessant onderzoeksonderwerp kunnen zijn. Zo Boven, zo Beneden!  In de vroege Verlichting was astrologie een absoluut gerespecteerd kennisgebied trouwens. Maar ik zou zeggen: download eens een gratis programmaatje, bv Planetdance, vul je geboortetijd eens in, maak een transit, en kijk eens als je 30/40+ bent wanneer er in je leven bv conjuncties of opposities plaatsvinden,-vonden tussen de buitenplaneten Neptunus, Uranus, Pluto en Cheiron. Dat gebeurt maar sporadisch omdat ze allemaal een omlooptijd hebben tussen de 50 en 250 jaar. Ze bewegen dus erg traag. Kijk eens wanneer dat soort aspecten plaatsvonden en kijk eens wat er toen speelde in je leven. Let wel, door het trage bewegen van die buitenplaneten gelden diezelfde constellaties voor alle mensen die geboren zijn in of rond je eigen geboortejaar. Bij de langzame grote processen die honderden jaren en dus vele generaties kunnen duren (de langzame buitenplaneten dus), loop je dus met je jaar- en generatiegenoten op hetzelfde trajectstuk van dat langzame proces. De standen van de binnenplaneten geven dan in wisselwerking met die langzame planeten de oneindige variaties in de dagelijkse posities en bewegingen binnen die langzame processen. De geboortehoroscoop is als het ware een geometrisch kosmisch fotomoment.
En omdat we allemaal, of grote groepen, op de zelfde punten in die langzame bewustzijnsprocessen staan leren we samen met elkaar. Als individuele levenswijsheden en/of inzichten gedeeld en geaccepteerd worden kan 1 persoon dus de gehele groep in principe vooruitbrengen. Een groot pluspunt trouwens van het internet.  
In 2004 in mijn “Golgotha-jaar” bv had ik, of we dus, tegelijk een Uranus- natale Pluto oppositie met natale Cheiron binnen 3 graden van Uranus en een natale Uranus-Neptunus oppositie. En dit soort opposities komen maar 1 of 2  keer voor in je leven. Op 31 mei 2020, Pinksteren, komt voor de 2e en laatste keer in mijn leven Uranus in oppositie met Neptunus zoals het dat ook in 2004 was, alleen in een ander sterrenbeeld nu. En deze astrologische aspect-feiten ken ik eigenlijk pas sinds een paar maanden terwijl ik wel al jaren voorvoel dat Pinksteren 2020 een culminatiepunt is. Maar het betekent dus ook dat we met grote groepen diezelfde constellaties ondergaan en dat we dus ook als collectief grote stappen kunnen zetten. Bovendien ondergaan we als gehele mensheid de lopende constellaties natuurlijk.  De verhouding van de lopende constellaties tot ieders persoonlijke geboortehoroscoop geeft de eigen kleur en invulling voor ieder individueel mens.
Ook 1 november 1991 is altijd een belangrijke datum geweest, zoals ik eerder vermeld heb, omdat het de nacht was van mijn sprituele inslag, het begin van het spirituele proces dat nu pas, 27 jaar later, naar een conclusie toe aan het werken is. Saturnus stond in die nacht in de 1e graad Aquarius. Op 21 december 2020 staat Saturnus na 29 jaar wederom in diezelfde graad maar dit keer heeft hij gezelschap van Jupiter in precies diezelfde graad. En dat is bijzonder want dat is de eerste keer weer in 600 jaar dat Jupiter en Saturnus elkaar treffen in een luchtteken. Beide astrologisch belangrijke planeten blijven elkaar 200 jaar lang  om de 20 jaar ontmoeten in hetzelfde element.  Het ritme tussen deze beide planeten geeft ieder decennium zijn eigen karakteristieke sfeer. Na iedere tien jaar vindt er om en om een conjunctie en een oppositie plaats. De laatste keer dat ze elkaar na 200 jaar aardetekens voor het eerst in een luchtteken ontmoetten was in 1226, welk jaartal onlosmakelijk verbonden is met Franciscus van Assisi. Net zoals de Reformatie van 1517 eveneens verbonden is met 2020 omdat 1517 de laatste keer was dat de Saturnus-Pluto conjunctie in Capricorn plaatsvond. De verbinding lijkt me dat het belangrijke morele en spirituele her-ijkpunten in de Geschiedenis lijken te zijn. In 2020 herhalen deze beiden constellaties zich maar nu wel in een jaardans voor deze drié belangrijke planeten in Capricorn. En dat is een ongekende constellatie in de menselijke geschiedenis alhoewel ik niet verder gezocht heb dan enige duizenden jaren vóór Christus.

Voor een boel mensen zal dit allemaal ongeloofwaardig klinken en dat snap ik ook helemaal. De tijd zal het leren. Maar je kan de nadering van deze grote trage conjuncties aan alle kanten zien en voelen deze jaren, ze kondigen zich enige jaren van te voren aan, de wereld wordt voorbereid; Ik voorvoelde gevoelsmatig en intens die naderende constellaties ook voordat ik er ook maar weet had dat ze astrologisch bestonden; Astrologie lijkt een soort kosmische klok die niet gemanipuleerd kan worden. De patronen geven een soort van tijdframe voor bewustzijnsontwikkelingsprocessen, althans zo zie en ervaar ik het.

Voorheen rustige emotionele wateren verworden tot woeste golven; Onze fundamenten worden weggeslagen en al wat niet geworteld is in de geest, in gewetensvol denken, voelen en handelen zal het moeilijk krijgen. Weersta de opgezweepte angst, haat en zelfzucht. Anker jezelf vast aan je geweten, want dat zal je oriëntatie gevende Poolster zijn.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Hoe dan ook, ik heb me hier geregeld veel mee bezig gehouden het afgelopen half jaar omdat astrologie wel zeker verhelderend voor me werkt. Wat basiskennis over sterrenbeelden, planeten, huizen en aspecten zijn hier, indien u dat wilt, te vinden:   https://www.astro.com/astrowiki/en/Main_Page
16 september,
Een beetje profeet moet natuurlijk ook een tijd niet geloofd worden, een roepende in de woestijn zijn, zodat zijn uitspraken later des te meer opvlammen. De steeds verdergaande innerlijke transformatie is te sterk voelbaar en waarneembaar voor mezelf in combinatie met mijn ervaringen in het verleden en het heden, om me te laten twijfelen.
Ook voor mensen die mogelijk denken dat ik psychotisch, bi-polair of anderszins een psychiatrisch geval ben. Na 2 jaar leven in de steeds sterker wordende spirituele vortex richting 2020 zou je kunnen weten dat ik niet bi-polair ben want ik heb geen depressieve terugvallen. De euforische kant kan ik op dit niveau beheersen waardoor het me langzaamaan steeds verder leidt. De beheersing van die euforie zit hem in het steeds sterker en helderder worden van het werkzame principe van Integriteit 1. Het ontwikkelen van moed-zelfbeheersing-vertrouwen-doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid is de opgave voor onze tijd waardoor we in staat zullen zijn om door het  beoefenen van die kwaliteiten het volgende zich nu aandienende bewustzijnsniveau te kunnen betreden. Zonder de ontwikkeling van die kwaliteiten zouden we het niet volhouden in die euforisch aanvoelende zuiverheid van dat volgende bewustzijnsniveau. Dat er trouwens onbewust veel behoefte is aan dat euforische gevoel is merkbaar aan het vele gebruik van chemische substanties en andere middelen om die euforie, kan ook sexuele lust zijn, kunstmatig op te wekken. De orgastisch eenheidsbeleving is het fysieke equivalent van het verlangen naar spirituele zielsversmelting. Niet vreemd natuurlijk dat de kunstmatige instant-euforie uitermate verslavend is in al zijn variaties. Onze zelfbeheersing en onze intenties worden in deze tijd op de proef gesteld. Probleem bij die kunstmatige middelen en verslavingen blijft trouwens  dat er vroeg of laat een gegarandeerd depressief, of fysiek ziekmakende terugslag komt, individueel en mogelijk ook collectief. Via spirituele ontwikkeling kan dit bewustzijnsniveau op een stabiele wijze bereikt worden.
Gedurende de afgelopen 20-25 jaar zijn er geregeld bi-polaire en/of psychotische mensen op mijn pad gekomen en tot op zekere hoogte kan ik ze ook volgen in hun gedachtekronkels. Er is herkenning bij mij. Volgens mij is het moment van spirituele inslag zoals ik dat in 1991 ervoer een vergelijkbare ervaring. Ik voelde toen heel sterk de drang en de innerlijke vraag aan me gesteld worden om die energie naar de aarde te brengen wat me toen na veel moeite en ook veel tai-chi’en lukte. Bij bi-polaire mensen heb ik steeds het gevoel dat dat aarde maken tot nu toe niet gelukt is en dat ze dus geregeld, niet geaard als ze zijn, door spirituele entiteiten tijdelijk naar alle kanten meegezogen worden.
Een oude vriend die ook geregeld door manische fases heen gaat zei me laatst dat het voelt alsof je (een) god bent en zoals het een god betaamt denkt alles beter te weten in de periodes dat je manisch bent. Nou ken ik welzeker die euforische staat van zijn maar ik heb me altijd gerealiseerd dat het spirituele energieën of bewustzijnsstromen zijn die van buitenaf komend door me heen gaan en die de medewerking vragen en nodig hebben van mijn ziel en mijn Vrije Wil. Wij mensen zijn de enige wezens die bewust in beide werelden kunnen verkeren.
 Maar geestelijke entiteiten zijn niet mij; We zijn verwant maar ik ben en blijf de baas over mezelf en ik leef primair hier in deze aardse, fysieke realiteit. En dat wordt ook gerespecteerd. Die aarding maakt dan naar ik denk het verschil met een bi-polaire of aanverwante “stoornis”, voor zover je natuurlijk over een stoornis kan spreken. Ik noem het eerder een spirituele inslag die vraagt om aarding. Hulp kan volgens mij altijd komen van het beoefenen van Integriteit 1 en 2. Het Geweten en het Hart vormen mede de eeuwige onvergankelijke kern van de Levensstroom en die is als zodanig toegankelijk voor ieder mens van goede wil die heling zoekt en die de eerbied en het respect voor deze krachten op kan brengen.
20 september,
Nou was ik niet van plan om veel over astrologie te schrijven maar ik voel al een paar dagen een stijgend energieniveau in mijn lichaam en een beetje vooruitkijkend zie ik dat er de 25e volgende week een volle maan langskomt met een heleboel krachtige en interessante aspecten:
Het is een volle maan in Ram waarbij de zon-maan oppositie tevens een diagonaal is van een “mystieke rechthoek”. Beiden diagonalen van die rechthoek vormen ook T-vierkanten met Uranus en Saturnus als apex-planeten. En die 2 staan dan weer samen in een driehoek tot elkaar.
In alle gevallen een bijzonder vurige, krachtige en geometrisch bijzonder fraaie volle maan, die veel gecompliceerde actie, spanning en positieve ontwikkelingen beloofd de komende maand, alhoewel Mars nog traag gaat en pas langzaamaan snelheid begint te maken.
Ik hou van die geometrische patronen, ze zijn prachtig. Ik kan er uren naar kijken.
Daarnaast passen de constellaties ook prima bij het Michael feest dat 4 dagen later op de 29e valt.
Michael is de tegenhanger van Pasen en valt na de herfst-equinox, net zoals Pasen na de Lente-equinox valt. Het is een belangrijke jaar-as waar diverse vorige posts aan gewijd zijn.
Michael en de herfst-equinox staat gelijk met de vruchtfase waarin tevens de essentie, het zaad, geproduceerd en gezaaid wordt. Pasen is de ontspruitingsfase. In beiden gevallen geldt dit voor zowel de natuur alswel voor menselijke idealen. In de antroposofie wordt de winter ook wel een zielezomer genoemd waarin de geestelijke wereld de mens helpt om de aarde te vergeestelijken oftewel de toekomstige hemel op aarde tot stand te brengen. De zich fysiek manifesterende idealen in het voorjaar zijn dan weer de vruchtfase van die geestelijke zielenzomer.
23 september,
Gisteren en vandaag voel ik heel sterk de herfst-equinox. Alle uiterlijke afleiding begint weer weg te vallen en de concentratie op het innerlijke spirituele proces neemt weer met kracht toe. Ik laat los en geef me over aan dit verdergaande transformatieproces.
Voor esoterici:
Hedenavond rond 7 uur komt er wederom een grote helderheid en zuiverheid door mijn kruin naar binnen. Ik schrijf het hier op om het te registreren. Ik ben terug aan het zoeken in de 12 heilige nachten (winterpost) waarmee dit punt in het jaar correspondeert. Ik heb toen niks specifiek geschreven over deze nacht, alleen 2 dagen later dat vanaf deze nacht onverwacht de sterkte weer toe nam. Deze komende maand zou moeten corresponderen met de geestelijke hierarchie van de Kyriotetes die bij Libra hoort. Ik heb trouwens wel de engelse druk van Prokofieff besteld over deze 12 heilige nachten omdat die weer een andere volgorde van de hierarchien voor die nachten gebruikt. helaas geen nederlandse druk meer verkrijgbaar. Mijn enige eigen zekere ervarings referentiepunt is dat de nacht van 27 op 28 december absoluut gekoppeld is aan het sterrenbeeld Ram. In zowel 2016 als 2017 waren de ervaringen die nacht zo immens en zo duidelijk gekoppeld aan Ram of aan de maand Maart. Een Ram is natuurlijk tevens een Lam.  Het zal de komende weken wel duidelijk worden. Het boek is er pas over 2 weken. Hier nog een kort theoretisch citaatje over die Kyriotetes-nacht van 2 op 3 januari:
“De Christusimpuls schenkt in deze nacht de actuele kiem van de Kyriotetes aan de mens om een nog hogere octaaf van de Levensgeest-ontwikkeling mogelijk te maken. De Kyriotetes, de heerschappijen of de geesten van de wijsheid hebben het etherlichaam van plant, dier en mens gevormd. Zij worden wel de wezens van de scheppende deugd genoemd en zijn wijsheid als uitstromend licht. De Christusimpuls schenkt tijdens deze nacht aan de mens de Boeddhi-kiem van de Kyriotetes, waardoor de Levensgeest als “wijsheid van de scheppende deugd”in de mens tot wasdom kan worden.”
DE SCHEPPENDE EN HARMONISERENDE KRACHT VAN INTEGRITEIT DUS.
De nachten die corresponderen met de volgende drie maanden waren trouwens sterk dus er staat ons nog het een en ander te wachten tot aan Kerstmis, waarbij in acht genomen dat met het helderder worden van licht, tevens de schaduwen donkerder en scherper omlijnd waarneembaar worden.
Astrologisch zie ik dat de maan zich momenteel over één van de twee Neptunus-Venus conjuncties in mijn horoscoop beweegt die morgen allebei conjunct komen te staan op 6 graden van een exact driehoeksaspect met elkaar terwijl natale Mercurius in 12 graden Pisces eveneens deel van deze conjuncties en van het driehoeksaspect uitmaakt. En dat vlak voor de volle maan van morgennacht. Het bruist in me!
                                                           
De Kyriotetes en het sterrenbeeld Libra zijn trouwens beiden gerelateerd aan Venus, de planeet die door haar retrogradegang de komende 2 maanden centraal staat.
Daarnaast staat de Herfst-equinox natuurlijk tegenover de Lente-equinox zoals Michael tegenover Pasen staat. Pasen is het scharnierpunt op de ontspruitende opgaande lijn en dit jaar voor mij fysiek voor het eerst bewust doorleefd. We zitten nu in de herfst op de vruchtdragende neergaande lijn richting Kerstmis. Er staat ons en mijzelf een verdergaande innerlijke zuivering te wachten. Michael kondigt zich innerlijk sterker dan ooit aan in me. De geestelijke hierarchien reizen met hem mee naar de aarde en komen dus de komende dagen, weken en maanden bij de daarvoor ontvankelijken het bewustzijn binnen juicht mijn hart. Laat ons hopen dat mijn hart het bij het juiste eind heeft. Binnenkomend in ons bewustzijn zullen ze ons mensen helpen om onze innerlijke demonen te bestrijden en onze idealen helpen vorm geven wat uitgedrukt wordt in het tot leven komen van het beeld van Michael. Alleen uiteraard bij die mensen die daar uit vrije wil voor kiezen, zijnde alle mensen die hun zelfzucht, angst en haat gewetensvol weten te begrenzen. We zullen dus de komende weken, maanden en jaren een her-ijking zien van integriteitskwesties in combinatie met een scherper inzicht in het centrale belang van Integriteit en Broederschap.
Zoals al eens ergens eerder gezegd:
Als de poorten van de hel zich openen, zoals overduidelijk het geval is, en de demonen daaruit gekropen zijn om de mensen aan te zetten tot meer dreigen, geweld, manipuleren, liegen, bedriegen enz…..,  dan openen zich vervolgens ook de poorten van de hemel om de mens die daarvoor kiest terzijde te staan. De mens staat dan halverwege tussen hemel en hel als die poorten open staan, vrij om zijn eigen keus te maken, vrij om te kiezen welke invloed hij verkiest. Dat is de wet!
Er zijn trouwens 9 (3×3) geestelijke Hierarchien onder de Triniteit zoals esoterici weten:
Het goddelijke willen:   1e: de Serafijnen, 2e: de Cherubijnen,  3e: de Tronen of Tronoi
Het goddelijke voelen:  4e: de Kyriotetes, 5e: de Dynameis,     6e: de Exousiai of Elohim
Het goddelijke denken: 7e: de Archai        8e: de Aartsengelen 9e: de Engelen.
Elke Hierarchie is dienstbaar aan die Hierarchien die boven en onder hem staan middels het principe van inwoning waarbij het lagere zich in vertrouwen vrijwillig openstelt voor de boven hem staande Hierarchie zodat het hoogste, de Triniteit, dienstbaar werkzaam kan zijn in de laagste Hierarchie. In principe precies zoals onze maatschappij zich ook eigenlijk zou moeten organiseren om harmonieus te zijn: dienstbaar naar de onderkant. Er zal dus een omkering in ons denken, handelen en in het organiseren van onze wereldlijke instituties moeten plaatsvinden: dienstbaar naar beneden gericht ipv zelfzuchtig naar boven.
26 september,
Ik weet en begrijp dat dit verslag een boel rationele mensen af zal schrikken maar ik voel toch dat het van belang is dat ik het hier registreer. De toekomst en esoterici zullen hier meer mee kunnen en tegen atheisten en religieuze mensen voor wie dit allemaal als totale onzin klinkt zou ik zeggen: ik begrijp het dat je dat denkt, sla het maar even over en trek er voorlopig nog geen conclusies uit.
Integriteit 1 en 2 is de enige noodzakelijke basis. Wat je achtergrond of geloofsovertuiging is doet niet ter zake. Het praktisch nastreven en zo goed mogelijk trachten uit te voeren van Integriteit 1 en 2 is het enige wat van belang is. Belangrijk!!!!
Afgelopen winter heb ik zelf vol verbazing verslag gedaan van het “weven” van een innerlijk lichaam in mezelf door mijn hoger ik of een andere spirituele entiteit. Zo rond Pinksteren werd de innerlijke ervaring zwakker maar nog wel licht voelbaar voor me. Nu, sinds de herfst-equinox komt mijn hoger ik of die spirituele entiteit weer naar binnen bij me door mijn kruin. De eerste dag bleef die helderheid en zuiverheid in mijn hoofd maar vanaf gisteren/vandaag voel ik dat dat hoger ik of die spirituele entiteit dat innerlijk lichaam, zoals in de winter beschreven, vult. Het moet wel een astraal- of etherlichaam zijn dat zuiver genoeg is waardoor die entiteit of mijn hoger ik er in kan verblijven. Het zal vanzelf wel duidelijk worden.
Als een soort korte samenvatting hierover zou ik zeggen dat die spirituele entiteit of hoger ik op 1 november 1991 bij me binnenkwam. Van ongeveer 1996 tot 2000 was het niet meer waarneembaar voor me; Ik dacht ook dat ik gefaald had in mijn missie maar rond 2000 werd het weer actief en de intensiteit nam de daaropvolgende jaren weer toe. De top lag begin april 2004 bij mijn Golgotha ervaring of Golgotha-initiatie zoals ik het zelf noem, waarna het in de buitenwereld uitvloeide; Met Kerstnacht 2004 kwam het door mijn kruin wederom naar binnen en verliet door mijn voeten dezelfde dag mijn lichaam, zo de aarde in. Het voelde aan alsof ik een soort sluis was tussen hemel en aarde. Vervolgens minderde de energie geleidelijk in me en vertrok ik naar Engeland voor drie jaar alwaar ik steeds meer naar binnen keerde. Terug in Nederland zette dat proces zich voort en ik werd steeds meer een kluizenaar wat ik trouwens wel steeds probleemloos geaccepteerd heb alhoewel ik de logica en de zin niet begreep maar ik had me overgegeven in 2004 dus accepteerde ik het.
Met Advent 2016 kwam diezelfde entiteit plotseling en totaal niet meer verwacht door mijn voeten weer naar binnen en lijkt zich een weg naar boven te willen banen door me heen. De nacht van 27 op 28 december 2016 was ongelooflijk sterk. Een immens zuivere, koele en krachtige energie trok die nacht door mijn kruin naar binnen langs of door mijn ruggengraat tot aan mijn laagste chakra.
Maart 2017 was de corresponderende maand met die nacht en was net zo intens maar na die maand minderde die intensiteit maar bleef wel licht aanwezig. Vanaf juni 2017 ben ik dit blog gaan schrijven en het verslag sindsdien kan dus gelezen worden. Kerstmis 2017 en winter 2018 waren bijzonder intens en Pasen 2018 was mijn eerste volledige en intense Paas ervaring, aanvoelend als een soort van geboorte in de buitenwereld van die entiteit of mijn hoger ik. In mei/juni minderde de intensiteit maar ik kon de energie op enige afstand wel volgen alhoewel het achteraf ook wel duidelijk voor me geworden is dat daar waar de spirituele entiteit heen ging (nog) te hoog en te zuiver voor me was zodat mijn bewustzijn niet kon volgen en dus wat doffer werd. Gedurende augustus en begin september begon de intensiteit weer langzaam toe te nemen en nu bij de herfst-equinox komt de spirituele entiteit of mijn hoger ik weer bij me naar binnen en zal het wel tot Pasen of misschien Pinksteren 2019  bij me blijven en me verder transformeren. Ook lijkt ie dit keer een boel vrienden mee te nemen naar de aarde en wat mij betreft zijn ze hartstikke welkom want ze gaan zeker weten positieve dingen doen hier op aarde.
Aan dit proces geef ik me vol overgave over omdat ik voel dat dat het juiste is om te doen. Wat ik ongelooflijk blijf vinden is dat ik hier met mijn gewone beperkte dagbewustzijn bij kan en mag zijn. Het niet te veel willen begrijpen maar het zo onbevooroordeeld mogelijk trachten te ondergaan lijkt belangrijk te zijn en alhoewel ik hier af en toe nog steeds mee de mist in ga gaat het me wel steeds beter af. Vaak heb ik trouwens de afgelopen 27 jaar het idee gehad dat ik door een proces ga dat zich achterwaarts door de tijd beweegt, vanuit de toekomst komend als het ware waardoor ik met mijn lineaire van verleden naar toekomst bewegende dagbewustzijn niet goed raad weet met de volgordes van ontwikkelingen. Ik begrijp natuurlijk ondertussen wel dat dit de essentie van de Wilsweg en het Geweten is. Het Geweten trekt ons gedrag als het ware naar een vanuit de toekomst komend weten dat van een zuiverder, integerder en hoger niveau is. Alles uit Vrije Wil uiteraard. We voelen dat die zuiverheid van integer handelen belangrijk en juist is.  Het Geweten is mijns inziens de stem van de wederkomende Christus die vanuit de toekomst terugkerend steeds luider in ieder mens zal gaan klinken de komende jaren. Persoonlijk denk ik dat die “vanuit de toekomst komen ervaring” en de reguliere lineaire “verleden naar toekomst gaande ervaring” in me samenkomen in 2020.
Ik hoop dat er mensen zijn die dit kunnen volgen en er chocola van kunnen maken, maar het is absoluut de waarheid en niks anders dan de waarheid voor zover ik het zelf kan overzien. Ook ben ik er absoluut van overtuigd dat ik in 2020, het kan Pinksteren, zomer of Kerstmis zijn, uit het hele proces kom dat op 1 november 1991 begonnen is. Daarnaast heb ik deze zomer ook het gevoel gekregen dat deze komende 2- 2,5 jaar een onderdeel of eerste deel is van een langerdurend wereldproces dat deze zomer begonnen is en 7 jaar gaat duren tot 2025. Maar, alhoewel verbonden hiermee, staat het proces tot en met 2020 waar ikzelf deel van uit maak, wel duidelijk zelfstandig op zichzelf.
29 september,
De officiële start van de Michaeltijd die tot de laatste week van Advent zal duren. Naar mijn eigen ervaring ligt de piek altijd in november alhoewel de draak altijd uiteindelijk pas in de laatste adventsweek verslagen wordt :
                            LAAT NU DE VUURMACHT VAN MIJN WILLEN,
                                         MIJN GEESTKRACHT STALEN.
                                                        Rudolf Steiner                                   
Aangezien ik Michael deze week innerlijk tot leven voel komen. Het is een deel van de 1e Michael weekspreuk die mijns inziens tevens de gehele Michaeltijd overspant. 
Nog even een onbewuste profeet uit de sixties in de herhaling omdat ik me zo opgewekt voel:

https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA ,

Welja, doe dan ook nog maar even Chi Coltrane omdat het zo lekker klinkt en het ook nog zondag is:
https://www.youtube.com/watch?v=p97oVI2IA3k

7 oktober,
De afgelopen week t/m vandaag groeit de werkzame intensiteit van de spirituele entiteit in me.
In april en mei sprak ik veel over over die transformerende werkzaamheid door mijn hoger ik in mezelf. En wederom is dat het geval. Het lijkt dat rond Pinksteren mijn hoger ik mij verliet om hogerop te gaan alhoewel er wel een verbindend lijntje aanwezig bleef. Dat verklaart ook waarom ik midzomer een doffer aards bewustzijn had waarin er, naast veel werken, ook weer wat vlees gegeten werd en de sexuele driften weer opspeelden waardoor er ook weer soms gemasturbeerd werd.
Gedurende eind augustus en begin september minderde dat en sinds de 23e is dat weer geheel voorbij. Ook koffie kan ik beter niet drinken momenteel laat die energie me merken maar camille/munt thee en veel noten en fruit kan ie bijzonder waarderen. ook zijn er allerlei transformerende activiteiten bezig in mijn lichaam en wel vooral in mijn hoofd. ’s Nachts als ik wakker wordt om te plassen dan voel ik weer geregeld een “scannende” activiteit in mijn hoofd net als in april. Ik zeg “scannen” omdat het aanvoelt zoals zo’n op en neergaande computer scanlijn eruit ziet. Ik kan het niet beter omschrijven. Ook wordt de ruimte om angst/haat/zelfzucht toe te laten in mezelf met kracht kleiner gemaakt. Kortom, het lijkt daar verder te gaan waar het begin mei gebleven was.

Gisteren kwam het boek van Prokofieff binnen over de 12 heilige nachten en ik ben er een paar stukjes intuitief doorheen gegaan. Ik kwam al interessante stukjes tegen en ik ben blij dat het dit keer de bedoeling lijkt te zijn dat ik het grondig ga lezen want mijn innerlijk reageert zeer enthousiast bij sommige stukken. Het is wel dermate esoterisch specialistisch dat ik er wel enige tijd over zal doen.
Eén van de eerste dingen die me gelijk opvielen is zijn tegengestelde gang door de Hierarchien. Bij Prokofieff is dat vanaf het sterrenbeeld Stier een dalende lijn van Serafijnen naar engelen terwijl het bij Roland van Vliet (andermans citaten van hem dan) een opstijgende lijn is van engelen naar serafijnen. Die ogenschijnlijke tegenstelling, die ik trouwens ook bij Bock wel eens benoemd en verklaard heb zien worden, zal me bij nadere bestudering wel duidelijk worden. Waar ze het gelukkig wel over eens zijn is ook het enige dat ik uit eigen ervaring zeker weet, n.l. dat het sterrenbeeld Ram correspondeert met Christus. Vanuit die gezamenlijke kennis en ervaring zal de rest me wel duidelijk worden.

9 oktober,
Vandaag is het nieuwe maan in 15 graden Weegschaal. Zoals ik eerder gezegd heb is de nieuwe maan het begin van een nieuwe maancyclus van 29 dagen met een hoogtepunt bij de volle maan over 2 weken. Nu voel ik mezelf steeds sensitiever worden in het opvangen van de energieën die het proces vormgeven wat volgens mij gek genoeg te maken heeft met het feit dat invloeden van buitenaf zo goed als niet meer bij me binnenkomen. Ik communiceer natuurlijk wel op volstrekt normale wijze met de buitenwereld en die buitenwereld kan me wel hints geven over wat ik innerlijk moet doen maar mijn innerlijk komt tot rust terwijl de buitenwereld juist heftiger begint te bruisen en daardoor is mijn innerlijk in staat om in harmonie te komen met die kosmische processen. Het klinkt onwaarschijnlijk neem ik aan maar toch is dit voorlopig het beste beeld hoe ik het innerlijke proces omschrijven kan.

Ik ben voor mezelf tot de slotsom gekomen dat het Geweten de Graal is. Bijna iedereen heeft er een, al dan niet ontwikkeld. Als zo goed mogelijk gedicht vergiet kan het het hemelse vuur opvangen en vasthouden.
 Als er geen of te weinig Graal is in het menselijke bewustzijn om het hemelse vuur op te vangen, dan kan het hemelse inspiratieve vuur niet anders dan verworden tot zijn tegenvoeter haat, zijnde de afwezigheid van Liefde.

De Graal wordt gevormd door de menselijke beheersing van angst, haat en zelfzucht; Integriteit 1 en 2 omschrijven de werking van de Graal.

In de jaren dertig was het midden van de mensen van goede wil te zwak, klapte in elkaar en werd overlopen, wat leidde tot de bijbehorende escalatie van haat en vernietiging. Sindsdien heeft de menselijke gemeenschap getracht om die haat, angst en zelfzucht van onze dierlijke natuur te overwinnen middels regulerende samenwerkingsprojecten zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. De mens verheft zich samenwerkend uit vrije wil, culminerend uiteindelijk in het “Wir schaffen das” van Merkel oftewel de weggegeven parel, de laatste weggegeven edelsteen van Artaban, de 4e wijze. Vanaf dit moment mogen de hemelse krachten afdalen en de mens te hulp komen om hem te helpen bij zijn strijd tegen de aloude demonen van angst, haat en zelfzucht. En het arriveren en eerste verschijnen van die geestelijke machten in het daarvoor ontvankelijke menselijke bewustzijn is nu, Michaeltijd 2018, als de nood het hoogst is, in de aanloop naar 2020. Het zal ieder jaar sterker en intenser worden.

Voor antroposofen en andere esoterici:
Ik heb er niet over gelezen dus ik weet niet of het klopt maar mijn gevoel zegt me dat op het moment dat Michael zoals bekend, in de zeventiger jaren van de 19e eeuw tot Archai(tijdgeest) verheven werd, de engel Vidar niet gelijk zijn plaats innam. Hij offerde zijn rechtmatige verhoging tot aartsengel op om de mensheid de mogelijkheid te geven om zich uit vrije wil te leren verheffen. Dat maakte dat de rol van volksgeest van midden en noord Europa, die Michael als aartsengel ook was, vacant bleef na zijn verheffing. Aartsengelen zijn ook volksgeesten die een volk leiden. De mensheid moest zich uit eigen vrije wil, zonder wetenschap te hebben van die geestelijke wereld, willen verheffen, niet gestuurd en geleidt van bovenaf door geestelijke hierarchien. En door die zelf volbrachte collectieve verheffing, na eerst door de dieptepunten te zijn gegaan van beiden wereldoorlogen en de massaslachtingen door wereldleiders als, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, enz, kan Vidar zich nu samen met ons verheffen de komende jaren en zijn rechtmatige plaats als aartsengel en volksgeest van midden en noord Europa , innemen, 144 jaar na de verheffing van Michael. Dit is zoals ik voel dat het esoterisch zit, alhoewel ik daar niks over gelezen heb. De tijd zal het leren. Dit kan ook een projectie van mij zijn, maar zoals ik vaak merk in mijn ontwikkeling zijn sommige stukken in mijn posts nog zwakke afspiegelingen van de spirituele werkelijkheid die later sterker en duidelijker worden naarmate ikzelf verder kom en het beeld helderder wordt.

Zoals ik vorig jaar ook geschreven heb: De Michaelstijd is de jaarlijkse natuurlijke ingang tot de Wilsweg, toegankelijk voor ieder mens van goede wil.

12 oktober,
Alhoewel het er het afgelopen jaar al met korte periodes weer was, wordt het deze week sterker,langduriger en stabieler: mijn ziel begint geregeld te stralen. Ik herken het van maart 2004, Golgotha-post, waarin het een aantal weken tot maanden bijzonder intens was.

16 oktober,
Onderstaand stukje heb ik vandaag geschreven maar ook toegevoegd aan het paas-blog om daar ook meer duidelijkheid te verschaffen:

Nu half oktober snap ik dat ik door een soort van partiële opstanding ben gegaan dit voorjaar die zich naar ik denk in 3 stappen van een jaar verder zal voltrekken. Volgend jaar dus stap 2 en in 2020 stap 3 van boven naar beneden: van hoofd naar voeten. Het lezen van een lezing van Rudolf Steiner maakte dit besef in me los:  //wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0102/19080413p01.html 
Het begon in april met mijn hoofd, gevolgd door mijn bovenlichaam zoals vermeld in het blog, waarna ik een soort van verbreding bij mijn hoofd voelde alsof een spirituele entiteit zich liet inzakken. Ik snap nu dat ie andersom ging, naar boven uittredend, zich verheffend. Dat achteraf besef kwam er omdat ie bij de herfst-equinox op 23 september weer overduidelijk naar binnen kwam. De hele zomer was mijn bewustzijn ook doffer terwijl ik nog wel een verbinding bleef voelen, maar zwakker dus dan april-mei.

18 oktober,
Ik heb gedeeltelijk het boek over de 13 heilige nachten van Prokofieff gelezen en er staan veel leerzame zaken in alhoewel ik geen onderlegd antroposoof ben. Een volledige studie om het goed te kunnen beoordelen zou ook het bestuderen van veel van Steiners werk behelzen en daar begin ik niet aan. Toch bleef het niet voegen met mijn eigen ervaringen van die heilige nachten dus vorige week ook maar een klein boekwerkje van Roland van Vliet besteld omdat ik de citaten die ik van hem kende wel meer aansloten op mijn eigen ervaring. En zie daar, Roland van Vliet had dezelfde ervaring met dit boek van Prokofieff: hij vond de koppeling van de heilige nachten met de hierarchien zoals Prokofieff het doet ook te kunstmatig gezocht en dat vond ik onafhankelijk van hem eveneens. De lezing, GA102 van 27-1 van Steiner waar Prokofieff naar verwijst schept ook niet echt duidelijkheid over die heilige nachten omdat die lezing wel gaat over de invloed van hogere hierarchien maar niet over de heilige nachten.

Hoe dan ook, mijn eigen ervaring blijft mijn uitgangspunt en dat correspondeert meer met de volgorde van Roland van Vliet op het moment. De 4e nacht van 27 op 28 december correspondeerde absoluut met Ram en/of de maand maart. En/of omdat de scheidslijn niet absoluut was. Praktisch leek het meer overeen te komen met de kalendermaand maart.  In 2017 was het de hele maand maart intens sterk en voor 2018 bleef het de voorafgaande kersttijdnacht van 27 op 28 december 2017  alleen in het hoofd maar dan wel 3 nachten achter elkaar wat kloppend correspondeerde met de maanden maart, april en mei van 2018, met zijn hierarchie-volgorde van het Ik en 2 maanden van de 3 van het goddelijke denken. De 3e maand- juni, was zwakker. Vervolgens verzwakte het de volgende 2 nachten wat kloppend correspondeert met de zomermaanden,juli en augustus gerelateerd aan het goddelijke voelen. September, gerelateerd aan de 3e nacht van het goddelijke voelen werd het weer sterker. Na die aan de zomer gerelateerde nachten dacht ik dat het over was tot het plotseling weer sterk terugkwam de laatste 3 nachten maar dat zat veel lager in mijn lichaam, was veel meer gekoppeld aan een intens karma- en gewetens besef en het voelen dat ik daar zelf verantwoordelijk voor werd gemaakt. Van Vliets hierarchie-volgorde van het goddelijke willen. En dat is wat ik nu ook sterk ervaar: Ieder innerlijk uit balans raken door het volgen van zelfzuchtige, angstige of agressieve impulsen heeft gelijk veel grotere gevolgen voel ik. Het innerlijk uit balans raken heeft gelijk gevolgen in kleine confrontaties in de dagelijkse werkelijkheid en/of tot nachtmerries in mijn slaap. Dit lijken wel kleine opzettelijke speldenprikken te zijn om me bewust te maken van die koppelingen. Zo gauw als ik de balans weer houdt verdwijnen ook die negatieve gevolgen. De noodzaak en serieusheid van het houden van die balans wordt me zo duidelijk gemaakt. Er was ook een nacht waarin ik wakker werd en sterk en helder de aanwezigheid voelde van allerlei demonen om me heen. Daar ik in een soort van beschermende cocon zat konden ze echter niet bij me komen.

Mijn sensitiviteit is geweldig groot geworden en er is me ook de kracht gegeven om die balans te houden maar mijn vrije wil moet wel constant gericht blijven op het houden van die balans zonder af te dwalen.
Het volle besef dat de innerlijke realiteit de veroorzaker is van de uiterlijke werkelijkheid wordt steeds sterker. Dit kan alleen maar leiden tot het uiteindelijk volledig opgeven van het lager ik dat dit precies andersom ervaart.

Voorlopig blijft dus mijn conclusie dat de volgorde van Roland van Vliet meer aansluit bij mijn eigen ervaring alhoewel ik in de tijdspannes meer overlap ervaar met de kalendermaanden dan met de astrologische maanden terwijl de inhouden dan wel weer meer lijken te kloppen met zijn sterrenbeeldmaanden. Dus maart lijkt te corresponderen met Ram, april met Stier,enz……  Ik zal eens kijken hoe het de komende tijd gaat want begin januari waren die laatste nachten weer sterk wat dus weer veel goeds beloofd voor de komende tijd tot Kerst.

In de buitenwereld, de wereldevenementen, wordt er ook steeds meer onthuld, steeds meer “gordijn” wordt langzaam opgetrokken waardoor veel machtsmachinaties die voorheen in het verborgene waren, steeds zichtbaarder worden. Instant Karma is gonna get you!  De versnellingen zijn aan de gang.

25 oktober-4 november,
Deze afgelopen 10 dagen zijn echt transformerend. De geestelijke entiteit die 23 september weer binnenkwam breidt zich innerlijk steeds verder uit, Hij/Zij vult me steeds meer en maakt me steeds vrediger en gebalanceerder. Bovendien was er vooral eind oktober een sterke vurige energiestroom van mijn hart naar mijn voorhoofd. Ook lijk ik nu op dit moment eindelijk meer kennis tot me mogen te nemen.
Zo maakte Prokofieff me duidelijk dat de entiteit die nu diverse keren door me heen is getrokken, wat ik al vaker vermeld heb, mogelijk Antroposofia is, volgens Prokofieff dan. In de esoterie is zij het, ( ze is door de geschiedenis heen altijd beschouwd als een vrouwelijke energie die haar lot verbonden heeft met de mensheid) waarvan al in de oudheid voorspeld is dat ze versmeld met de mensheid om letterlijk door de mens heen te gaan en zodoende het contact met de geestelijke hiërarchieën en dan speciaal met de Hemelse Sophia te herstellen. Zij bemiddelt tussen de menselijke ziel en de geestelijke hiërarchieën. Zij moest daarvoor wel wachten tot onze tijd totdat ons zelfreflectieve bewustzijn ver genoeg ontwikkeld zou zijn. Ook stelt Steiner volgens Prokofieff, dat als dat contact hersteld is die hemelse bruiloft  in de tekens van “the Virgin and the Scales” geconsumeerd zal worden. De entiteit die bij me binnen kwam deed dat precies op de scheidslijn tussen die 2 sterrenbeelden op 23 september. In de overgave sindsdien voel ik ook een steeds verdergaande versmelting. De komende weken zal ik de originele lezingen van Steiner hierover raadplegen om een helderder beeld te krijgen. Eveneens stuit ik op de “Derde Initiatie” die ook wel “de Transfiguratie” genoemd word in de Esoterie. Nou stuitte ik begin april intuitief eveneens op dat woord “Transfiguratie”. Ik heb het idee dat ik dat nu wel verder mag onderzoeken deze tijd en op het eerste gezicht ervaar ik veel overeenkomsten. Dus dat zal ik ook eens verder bekijken. Genoeg startpunten!
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/transfiguratie-de-sterfelijke-mens-vervangen-door-de-geest-mens-een-gedeelte-uit-het-boekje-transfiguratie-van-catharose-de-petri/

Dit artikel over venus-retrograde, welk proces nu aan de gang is van begin oktober tot half november met de kern tussen 26 en 31 oktober, is een mooie Sumerische mythe over Venus retrograde.   https://peterwolfs.blogspot.com/2017/01/venus-retrograde-okt-nov2018.html 

Venus retrograde lijken belangrijke periodes voor me. Terugkijkend naar de afgelopen retrograde periodes zijn die bijzonder intens. Wonderlijk dat astrologie ook hier weer een verbindend patroon geeft dat absoluut samenvalt met belangrijke samenhangende, bewustzijnsontwikkelende gebeurtenissen. in mijn leven. Ik kijk al uit naar de volgende periode in en rond juli en augustus komende zomer. De Mercurius en Venus cyclus lijk ik sterker en helderder te voelen dan de anderen. Ik vind het nog steeds wonderlijk dat ik dit zo sterk voel, ik heb dat nooit ervaren en denk ook van mezelf dat ik redelijk nuchter ben. Maar de gevoelens zijn zo intens en helder dat ik daar geen moment aan twijfel. Het lijken net twee werelden die naar elkaar toebewegen en in elkaar moeten gaan schuiven. En dat gaat lukken ook. 

Daarnaast heb ik een paar prachtige verhelderende youtube video’s gezien van William Meader. Ik geef er hier 1 weer maar ze zijn volgens mij allemaal de moeite waard:  https://www.youtube.com/watch?v=-d4olUnWcgQ&t=2842s

Ook nog hier een kort verhelderend astrologisch betoog van Melanie Reinhart over de 2020 conjuncties:  https://peterwolfs.blogspot.com/2017/01/saturnus-pluto-jupiter-2020.html

Als laatste en belangrijkste moet ik hier ook echt vermelden dat er belangrijke stappen zijn gezet in het verbeteren van het emotionele contact met één van mijn dochters. Ik heb echt het gevoel dat ik nu eindelijk zelf pas verlaat emotioneel vader kan zijn nu ik  het contact met de hemelse vader zelf aan het herstellen ben. Ze is trouwens momenteel 31,5 jaar, dezelfde leeftijd die ikzelf had bij mijn spirituele ontwaken.

De energie vult me van binnen steeds meer op en wordt steeds krachtiger.
Ook voel ik steeds duidelijker een warme gloed in mijn voorhoofd. Ik neem aan dat dat het “derde oog” is waar iets voorbereid wordt, samenhangend met die eerder genoemde vurige stroom van mijn hart naar mijn voorhoofd.

11 november,
Ik heb vandaag de herdenkingsceremonie gezien van de 1e wereldoorlog. ik vond het erg indrukwekkend en bijzonder zinnig voor de wereldproblemen van onze tijd. De Geschiedenis was even bewust aanwezig om ons nog even ernstig op onze verantwoordelijkheid te wijzen. We staan op een scharnierpunt in de tijd.
Emmanuel Macron gaf ook een sterke, mooie en inspirerende lezing gevolgd door een mooie uitvoering van de Bolero van Ravel.

30 November,
De afgelopen weken voelen aan als een soort innerlijke stabiele indaling terwijl het uiterlijk in de wereld steeds instabieler en dreigender begint te worden. Advent begint, de verkondiging van de geboorte van Christus, de eeuwige levenskracht, de grote verbinder. Alles wat vanuit integriteit en oprechtheid gezaaid wordt deze tijd zal levenskracht meekrijgen gedurende de winter en zich in het voorjaar fysiek manifesteren. 

Gewoon de basis is belangrijk nu,
Hier volgt Integriteit 1, het enige wat eigenlijk belangrijk is om te snappen.
Het is als een kleine praktische handleiding.
Vooral in dit jaargetijde ervaarbaar:

Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het ook bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

De Draak uit het Michael verhaal en/of de Wolf Fenris als tegenstander van Vidar, zijn het duidelijkst zichtbaar en voelbaar in november en december vind ik. Ze zijn als reële entiteit voelbaar in de donkere destructieve krachten, de collectief geaccumuleerde energie van onze angsten, zelfzucht en haat, die georganiseerd schuil gaat achter de verdergaande destabilisatie in de wereld. Het Midden wordt bedreigd door deze duistere flanken. Pas vlak voor Kerst wordt die Draak jaarlijks overwonnen door Michael, althans zo gaat het verhaal, maar dat hangt vanaf nu  tevens af van onze eigen vrije wil; Wij zijn onderdeel van dit kosmische proces en onze vrije keuzes zijn bepalend voor de afloop. Het verhaal van Michael staat als lichtend voorbeeld voor ons mensen: De keus is aan ons: Hoeveel Michael/Vidar laten we in onszelf toe en hoeveel angst/haat/ en zelfzucht laten we ons handelen bepalen? Hoe helderder het licht is wat geboren wil gaan worden ,des te donkerder en indringender verschijnen de begeleidende schaduwen. Lukas 12 en 21 zijn voorbeelden van apocalyptische Bijbelteksten die bij de Adventtijd horen.