Uitgelicht

INTEGRITEIT ALS ANTWOORD OP EEN MORELE CRISIS

Voor buitenlands gasten, GOOGLE-TRANSLATE is vaak prima, maar soms zijn er vreemde of onbegrijpelijke vertalingen. Dus als het vreemd overkomt dan weet u waar het aan ligt. Volgens mij is de kern van alle artikelen wel goed te begrijpen met google-translate.

Integriteit 1 en 2 zijn twee brieven aan zo’n vijftig 2e Kamerleden en openbare bestuurders uit eind 2016 en begin 2017. Zij zijn de basis van dit blog en worden in dit 1e hoofdstuk gevolgd door een soort van samenvatting van de ontwikkelingen van de daaropvolgende tijd tot nu toe die nog steeds aangevuld en verbeterd worden. Alle andere hoofdstukken op dit blog zijn zijn een soort van spiritueel dagboek van mijn spirituele innerlijke reis op micro-niveau, van dag tot dag dus.

INTEGRITEIT ALS ANTWOORD OP EEN MORELE CRISIS 1                                                                                                              
Geacht Kamerlid,                                                                 20 november 2016

Bijgaand stuur ik u dit citaat in de hoop dat het u kan inspireren:                 

 “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

Citaat uit “integriteit als antwoord op een morele crisis”.

Vriendelijke Groet,

Peter Wolfs

——————————————————————————————————————–

     INTEGRITEIT ALS ANTWOORD OP EEN MORELE CRISIS 2

Geacht Kamerlid                                                                   21 februari 2017

Ik stuur u nogmaals een kort schrijven in de hoop dat het u de komende belangrijke maanden kan inspireren. Deze 2e brief gaat ook naar de 11 andere Kamerleden die eveneens een oprecht antwoord hebben gegeven op mijn bijbehorende vorige brief van november jl.
Naar mijn overtuiging staan we de komende maanden en jaren voor een grote verandering die m.i. hier in ons land zal beginnen. Waarschijnlijk kan u dat ook al enigszins voorvoelen. Het hangt in de lucht. De figuurlijke sneeuwklokken en krokussen worden hier en daar ondanks dat het nog Trumpiaans winter is al zichtbaar.

Ik hoef u niet uit te leggen dat onze sterkste nationale kwaliteit samenwerken is, dat zijn diepe wortels heeft in onze eeuwenoude strijd tegen het water. Tegelijk met die samenwerkingskwaliteit ontstond er in deze contreien ook een gezond wantrouwen tegenover boven ons gestelde autoriteiten als die autoriteiten niet dienstbaar waren aan het volk. Autoriteiten die b.v. niet behulpzaam waren bij die strijd tegen het water, wat voor ons van levensbelang was, werden niet echt geaccepteerd. Het is dan ook niet vreemd dat juist hier in de Nederlanden de eerste Republiek ontstond waarbij het bestuur succesvol in eigen hand werd genomen.

In de 15e-16e eeuw tezamen met het ontwaken van het rationele bewustzijn ontwaakte ook het bijbehorende persoonlijke geweten in het individu. Allereerst veroorzaakte dit een krachtige geloofsvernieuwing in de velerlei varianten van de Reformatie. Dat was een grote stap op de lange weg naar dié zuiverheid van geloof waarbij woord en daad samenvallen in het handelen vanuit het hart in navolging van Christus.

Vervolgens inspireerde het geweten eveneens de vele individuen die Vrijheid nastreefden, ook als dat impliceerde dat het christendom aan de kant gezet werd. De heldere schoonheid en kracht van het Verlichtingsdenken dat de aanzet gaf tot onafhankelijkheid en emancipatie van de mensheid in alle mogelijke richtingen is een prachtige vrucht van het rationele bewustzijn in samenwerking met het geweten.

ten derde stond en staat het geweten ook aan de wieg van een andere vrucht van het rationele bewustzijn. Een vrucht als reactie op gewetenloos wordende excessen van de Vrijheid; De vrucht van het wereldlijke Socialisme en zijn naar sociale rechtvaardigheid strevende voorgangers en geestverwanten; Het strijdbare antwoord op het steeds gewetenlozer wordende (Neo)Liberalisme. En tezamen met de Socialisten en zijn al dan niet religieuze geestverwanten stond en staat het geweten dan ook als inspiratiebron mede op de barricades in de bijzonder lange en moeizame strijd voor sociale rechtvaardigheid door de eeuwen.

Wat ik u eigenlijk zeggen wil is dat de wortels van uw partijen, het kerkelijke Christendom, het Liberalisme en het Socialisme ten diepste verschillende facetten zijn van dezelfde edelsteen. En onze tijd heeft, na eeuwen slijpen door de generaties voor ons, de ongelooflijke eer om dit in te kunnen zien en gezamenlijk, door samenwerking die edelsteen van de menselijke geest tot stralen te brengen.

Juist deze drassige uithoek van Europa waar samenwerking in het geestelijke DNA verankerd is, is de plek, net zoals dat in de 16e eeuw het geval was, waar dat proces krachtig in gang gezet kon en kan gaan worden. De wereld heeft behoefte aan een sterk voorbeeld van integere samenwerking van alle mensen van goede wil omdat dat de enige manier is om als mensheid verder te kunnen evolueren. U bent in staat om samen met elkaar een werkende bestuursvorm te scheppen die dienstbaar is aan het volk en waarbij een integere balans gevonden kan worden tussen sociale rechtvaardigheid en ruimte voor individuele vrijheid.

Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden, wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden. Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die deze jaren m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zullen zijn.
Ik wens u alle 12 heel veel inzicht, kracht en wijsheid toe de komende maanden.

Vriendelijke Groet,
Peter Wolfs

Samenvatting en aanvullingen sinds Kersttijd 2017


Integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2  vormen samen eigenlijk de basis voor de Wilsweg, toegankelijk voor ieder mens van goede wil. Gezamenlijk zijn ze denk ik de kortste samenvatting van een 27 jarige spirituele zoektocht. De reis zelf is nog niet klaar trouwens, duurt tot 21 december 2020 volgens mij.  De rest van het blog is allemaal extra achtergrond en verdieping, maar niet noodzakelijk om te weten, te bestuderen, mee eens te zijn of om in te geloven. Een noodzakelijke theoretische component van de Wilsweg is er eigenlijk niet, het is een pure praktijkweg. “Doing the right thing”, zo veel als mogelijk, is een andere voor een ieder begrijpelijke manier van omschrijving van de Wilsweg. 

Het is de manier waarop de Wilsweg werkt, dat sterk afwijkt van de reguliere wijze waarop het rationele bewustzijn de werkelijkheid ervaart, is mijn ervaring; De weg is ogenschijnlijk niet logisch en rationeel. Je maakt innerlijk blinde, zo intentioneel zuiver mogelijke, op gevoel gebaseerde intuïtieve keuzes die steeds te maken hebben met het daadwerkelijk confronteren van innerlijke angsten, agressies en zelfzucht (integriteit 1), waarna die werkelijkheid als gevolg van de gemaakte keuzes zich vervolgens aanpast en zich dus hernieuwd manifesteert (integriteit 2). Dat is een omkering van bewustzijn; Door de innerlijke zelfoverwinning volgt de uitwerking in de materiële werkelijkheid vanzelf. Focus op de binnenkant! Dat is de helende, zuiverende kracht van het Geweten dat door de komende jaren steeds sterker en duidelijker voor een ieder zal worden. Dit klinkt misschien wat vreemd maar toch gebeurt dit in principe in het klein iedere keer dat er een stukje realiteit getransformeerd wordt door een gewetensvolle daad. De wilskracht, het doorzettingsvermogen en het geloof veroorzaken uiteindelijk de transformatie. De kracht van het innerlijke geloof veroorzaakt en schept een nieuwe werkelijkheid.

Alles na integriteit 1 en 2  is slechts verdieping voor een ieder en voor ieders verschillende esoterische kennisniveau. Delen die je niks zeggen kun je zo overslaan en mogelijk later nog eens bekijken of overdenken. De verschillende niveaus lopen onbedoeld door elkaar maar ze kunnen elkaar door associatieve sprongen en verdieping helpen en versterken.  Maar bestudering van “integriteit 1 en 2” op zichzelf, levert waarschijnlijk genoeg verder helpende associaties op.

Bedenk ook dat alles dat nu volgt op dit blog een soort van dagboek is of gewoon een kladblok met wat schetsen. Ik pretendeer niet te zeggen dat alle stellingnames in dit blog de waarheid zijn. Er zullen zeker weten zijstraatjes bijzitten die af en toe doodlopen en er zullen stukjes bijzitten die bij nader inzien niet helemaal kloppen. Het zijn meest spontaan ter plekke opgeschreven registraties, gedachtegangen en heldervoelende waarnemingen die ik later meestal wel hier en daar aangevuld en/of gecorrigeerd heb maar nooit helemaal doorgespit heb. Het werkt meer op associërende intuïtieve wijze bij me. Heldervoelende gevoelswaarnemingen zijn eerst vaag, soms wat onsamenhangend, maar worden hoe verder en hoger je jaarlijks komt steeds helderder, overzichtelijker en innerlijk verbondener.

Integriteit 1 en 2 zijn en blijven wel tezamen de enige basis voor de Wilsweg,

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente (psychische) stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

PS: De oorspronkelijke brief “integriteit als antwoord op een morele crisis” uit 2004, staat ook op dit blog: https://integriteitalsantwoordopeenmorelecrisis.home.blog/2004/11/

Hieronder nog wat algemene duidingen om u misschien enigszins voor te bereiden op wat komen gaat:

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen waar ze aan zijn gerelateerd, die in verhaal- en beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden.

Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de eigen innerlijke morele gesteldheid.

Overal waar angst-haat-en zelfzucht ongebreideld vrij spel krijgen in onze individuele- en collectief maatschappelijke wereld, worden vroeg of laat de destructieve gevolgen daarvan zichtbaar en voelbaar. Het is aan ons allemaal om die krachten te leren beheersen en begrenzen middels ons geweten en onze wilskracht, om het leven op aarde en daarmee dus ook onze eigen toekomst te redden. Deze innerlijke, individuele en collectieve strijd, waarbij de omstandigheden ons meestal dwingen tot het maken van morele keuzes, kan je ook beschouwen als de motor van het beschavingsproces.

De versnellingen in klimaat-ontsporingen vallen uiteraard samen met de wereldwijde ontsporingen in het menselijk bewustzijn. Die zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk is het klimaatprobleem net als de maatschappelijke splijtingen een direct gevolg van onze eigen morele ontsporingen. Angst, haat en zelfzucht veroorzaken op steeds grotere schaal, nu en door de eeuwen heen de ellende en drijven die ontwikkelingen naar steeds extremere consequenties. De rem op deze ontwikkelingen zit toch echt bij onszelf, in ieder individu persoonlijk. De oplossing zit aan de binnenkant, niet aan de buitenkant!

Ook kan “integriteit 1” gezien worden als een enigszins vergelijkbare rationele versie van het in beeldtaal geschreven stuk “Michael”. En evenzo kan “integriteit 2” gezien worden als een enigszins vergelijkbare rationele uitwerking van het in beeldtaal geschreven stuk “Golgotha”. Michael hoort bij de Herfst(29 september) en Golgotha/Pasen bij het voorjaar. Tezamen vormen zij de horizontale balk van het jaarfeestenkruis. Rudolf Steiner, en dat was een wijs man, heeft voorspeld dat in onze tijd deze beide feesten op eigen kracht met het volle bewustzijn ervaren en begrepen moeten worden. Zo gauw als dat dat werkelijk gebeurt kunnen vervolgens Kerstmis en St-Jan, de verticale balk van het jaarfeestenkruis naar hun werkelijke levende betekenis begrepen worden. En indien de zomerse noordelijke balk van dat kruis, St-Jan, uiteindelijk als laatste bereikt zal worden, wat slechts kan door de zich uit Vrije Wil moreel verheffende mens, dan kan de menselijke ziel zijn door zelfreflectie losgelaten en/of geofferde angst-haat en zelfzucht transformeren in het jaarlijkse, offervuur van St-Jan. Dat door de Vrije, Morele Mens zelf bereikte zomer-vuur zal vervolgens het hele jaarfeestenkruis gaandeweg laten ontvlammen, door zijn steeds dieper en hoger reikende werkzaamheid in de immer verder transformerende menselijke ziel, om tot heling te dienen, voor zowel het individu, voor de gemeenschap, alswel voor de gehele planeet. Met het “Wir schaffen das” van Angela Merkel is dat punt bereikt en is de ommekeer in gang gezet waarbij de hemelse krachten de zich verheffende mens tegemoet mag gaan komen. Metaforisch kan je het “Wir schaffen das” zien als de laatste druppel die de emmer van de door alle mensen tezamen gedane gewetensvolle daden, doet overlopen (a dutch saying which compares to: it was the last straw that broke the camels back) . Dit proces waarbij die hemelse krachten de zich uit vrije wil verheffende mens tegemoet komt is waar dit blog over gaat.

Dit zich uit vrije wil verheffen is ook de opdracht voor onze tijd. We zullen onszelf m.b.v. de geestelijke wereld uit Vrije Wil moreel moeten verheffen om onze Wil in dat zomerpunt te laten ontvlammen door die transformerende Vuurkracht welke ons het vermogen zal geven om onze idealen op aarde met door Vuurmacht vervulde Wilskracht vorm te geven, wat dan weer het nieuwe tot leven komende beeld is van Michael, de aartsengel van de herfst.

Maar nogmaals, als dit abacadabra voor je is: Herhaalde lezing, indien gewenst, van Integriteit 1 en 2 is in principe voldoende; 1 hoort bij de Herfst en 2 bij het Voorjaar; Het is een praktijk-weg. Bij het oprecht nastreven van die twee in je eigen leven, komt het rationele bewustzijn vanzelf in harmonie met de levensstroom. De levensstroom die door zowel hemel als aarde stroomt en die door het bewuste begrip van de jaarfeesten begrepen en ervaren kan worden door de menselijke ziel. Maar natuurlijk kan je het proces ook gewoon zien als een soort van evolutionaire quantum-sprong: We gaan momenteel door een stroomversnelling in de tijd waarin er in korte tijd veel veranderingen en aanpassingen plaatsvinden in ons bewustzijn en in onze maatschappelijke inzichten en dagelijkse bestaan, het kaf wordt van het koren gescheiden wat betreft werkzame inzichten en gedrag zodat we als mensheid kunnen overleven.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Integriteit is een zuivere expressievorm van de Liefde, dat zelf weer het Hart is van de gehele levensstroom.

En nogmaals: Dit blog bestaat voor het grootste deel uit spontaan ter plekke opgeschreven registraties, gedachtegangen en heldervoelende waarnemingen die ik later meestal wel hier en daar aangevuld en/of gecorrigeerd heb maar nooit helemaal doorgespit heb. Het werkt meer op associërende intuïtieve wijze bij me. Heldervoelende gevoelswaarnemingen zijn eerst vaag, soms wat onsamenhangend, maar worden hoe verder en hoger je jaarlijks komt steeds helderder, overzichtelijker en innerlijk verbondener. Zo schrijf ik sinds mijn kennismaking met astrologie 2 jaar geleden daar veel over omdat ik nog steeds verbaasd ben over de juistheid, het werkt als een structurerende astronomische klok, zowel innerlijk als uiterlijk. En vooral in het begin, maar ook nu nog, zijn dat natuurlijk intuïtieve amateuristische beschrijvingen die wel steeds helderder voor me worden door de tijd, maar neem ze niet al te zwaar en serieus. Soms denk ik erover om een boel astrologie te schrappen uit dit blog maar ik vind toch dat ik het erin moet laten met al mijn amateurisme omdat het een waardevol hulpmiddel voor me is geweest en natuurlijk nog steeds is en ook een beeld geeft van mijn groei en ontwikkeling.

En nu in januari 2020 toegevoegd kan ik inderdaad zeggen dat de hele herhalende spiraalsgewijze groei door de jaarcyclus de afgelopen 3 jaar inderdaad steeds verhelderender is geweest, het proces veroorzaakt inderdaad dat mijn bewustzijn cyclisch door het jaar groeit, in het najaar innerlijk dieper transformerend tot het lichamelijke aan toe en in het voorjaar hoger stijgend richting de geestelijke wereld langs de verticale as van kerstmis tot St Jan. Nu op de helft van januari 2020, vlak na de grote conjunctie zien we ook de uitwerkingen van de Wilsweg duidelijk zichtbaar worden in de wereld en de bijgaande keuzes wat te doen die steeds indringender aan ons individueel en collectief gesteld worden. De branden in Australië, vulkaan en overstromingen elders, opstanden op vele plekken tegen corrupte en autocratisch regimes, de snelle dreigende ontwikkelingen in Iran-Irak. De problemen stapelen zich op. We worden geconfronteerd met de geaccumuleerde gevolgen van onze collectieve wilsdaden door de eeuwen heen. Het is tot hier en niet verder wat de planeet zegt: de koersverandering zal dit jaar moeten plaatsvinden willen we het overleven als mensheid. Klimaatontkenning is eigenlijk niet meer mogelijk, de hardnekkig volhouders die het eigenbelang/bedrijfsbelang boven het algemeen belang blijven stellen worden steeds transparanter te kijk gezet: de gevolgen van onze daden en doen worden steeds sneller zichtbaar, mede door het internet, dat natuurlijk het globale bewustzijn versneld vorm geeft. Onze concrete wilsdaden die wat we werkelijk geloven zichtbaar maken zijn niet te ontkennen, Ze schijnen door onze manipulatieve, hypocriete ontkenningen en leugens heen, uiteindelijk voor iedereen zichtbaar wordend. Dat is wat dit jaar 2020 centraal zal staan en dat geeft ons zodoende individueel en collectief de keus om het nu te veranderen. Verhoging van het bewustzijn zal vooral in het voorjaar en de zomer plaatsvinden terwijl dan vooral in het najaar en de winter de vruchten van dat hoger komen zich zullen vertalen in het dieper kunnen gaan in het najaar en het fysieke kunnen transformeren tijdens de winter, het afdalen van de geest in het najaar en het opstijgen van de geest in het voorjaar.

Ik geloof dat de grote meerderheid van de mensheid op de planeet van goede wil is en positief zullen bijdragen aan dat nieuwe noodzakelijke bewustzijn. Verleden en Toekomst gaan elkaar raken dit jaar of volgend jaar; De ontmoeting en het verzamelen in het midden, in het Hart, van alle mensen van goede wil.

januari 2021: Het is wel duidelijk geweest dat covid19 het begin van de grote transformatie is. Het dwingt ons tot noodzakelijke innerlijke en maatschappelijke veranderingen de komende jaren. En dat zal gaan gebeuren. 21 december 2020 is het nieuwe startpunt geweest met de Jupiter-Saturnus conjunctie in de 1e graad Aquarius. Met het opstijgen van de geest het komende voorjaar zullen veranderingen in het bewustzijn zichtbaar en merkbaar gaan worden en met het jaarlijks steeds sterker wordende afdalen van de geest in het najaar zullen de transformatieve geestelijke energieën steeds krachtiger werkzaam worden.