Winter 2018 dec-febr

1 december 2017

Voor de leek even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen: 

Al deze, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectieve maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en vooral mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke geest en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

ADVENT, KERST, 3 KONINGEN, EPIFANIE en DE 4e KONING,de WILSWEG of SATURNUSWEG

“Als de angst, haat en zelfzucht te dominant zijn, het ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de Waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de Liefde blijvend ontvangen kan worden.” 

 Dit inzicht heb ik al twee keer eerder gebruikt maar het hoort naar zijn aard thuis in dit jaargetijde, in de Adventweken. Het streven naar het inzicht dat de ziel zich eerst zal moeten buigen in deemoed om de zuiverheid van de Liefde te kunnen verdragen en absorberen.

Onthoud dat ik een 3,5 jaar durend proces voorvoel(van Advent 2016 tot Pinksteren 2020), dat ieder jaar intenser en sterker zal worden. Het eerste jaar was de aankondiging en het prille begin. Deze Advent is het bewuste begin voor hen die het kunnen horen en elk volgend jaar zal de roep luider worden met een jaarlijks versterkte intensiteit in maart, april(lijdenstijd, Pasen)  en misschien zelfs ook al eind mei en juni dit jaar. Twee keer een voorbereidende aanloop om ons in de juiste gemoedstoestand te brengen, er naar toe te groeien, en de derde keer denderen we dan 2020 in. Kerst 2020 is het slot, waarna 2021 een nagloeien zal zijn. 

 Advent is het begin van de reis naar binnen van het moedig en integer vurig nagestreefde, en eerst met Pasen en dan met Pinksteren groeit en vervolgens manifesteert het door de Liefde getransformeerde zich als vrijheid in de ziel in de buitenwereld. Dat is het geestelijke ritme van het natuurlijke jaar. Volg het ritme en de metamorfoses van de natuur. Leer Liefde te ontwikkelen is de opdracht aan ons Mensen. En gedane daden uit Liefde, hoe ogenschijnlijk klein ook, zullen ons helpen transformeren tot Vrije Mensen in een vrije wereld. 

De Wilsweg is open vanaf deze Herfst.

Bedenk dat het onderstaande in zijn geheel een richting en een reis is die er meerdere jaren voor nodig heeft om bij het eindpunt te geraken.

De karmische versnellingen zijn vooral deze herfst ook manifester geworden(#MeToo, het aan het licht komen van belastingontduiking, corruptie, leugens en andere immoraliteiten), en ze zullen nog verder gaan versnellen en zich verder verspreiden door zowel het heden alswel met terugwerkende kracht ook door het verleden. Transparantie is het motto. Wat binnen in het individu is keert zich naar buiten en wordt zichtbaar voor de buitenwereld; Omkering vindt plaats; Begin van een meerjarig proces, een stroomversnelling waarin de intenties en de gevolgen van onze daden versneld naar ons terugkeren, al dan niet confronterend, we oogsten versneld wat we zaaien. Groot onverwacht voordeel voor onze gezamenlijke ontwikkeling is dat de uitwerking van het individuele karma tegenwoordig vaak voor een groot, soms zelfs wereldwijd publiek wordt uitgespeeld, ter meerdere leeringh ende vermaack voor het gansche volk.

Door de technische mogelijkheden kunnen we tegenwoordig met zeer velen tegelijk leren van één individueel of één maatschappelijk karmisch leerproces. Een onverwacht voordeel dat Sorat(de zonne-demon in de antroposofie, zie Herfst, Michael en de Wilsweg) niet kon en niet kan voorzien. Hij voorziet en misbruikt alleen de versnellende destructieve manipulatie- en verslavingsmogelijkheden, zelfzuchtig als ie is.

Als reactie op de versnelde stroming naar beneden, de werking van Sorat, ontstaat er ook een versnelde stroming naar boven door Christus, die sinds het begin van de huidige eeuw de nieuwe Heer van het Karma geworden is. De stroming naar boven ontstaat als een reactie op die naar beneden omdat voor de weg naar boven de eigen Vrije Wils keuze van de mens noodzakelijk is. De hellekrachten kunnen manipuleren, dwingen, chanteren enzovoort maar hemelse krachten mogen en kunnen dat per definitie niet; De Vrije Wil van de mens zelf is heilig. 

Het beeld volgens de Noordse-Germaanse mythologie is trouwens ook juist: Als Fenris de leugenwolf verschijnt, verheft Vidar zich om de dood van zijn vader Odin te wreken. Als de poorten van de hel open gaan, openen zich eveneens de poorten van de hemel, met de mens in het midden, vrij om zijn eigen keus te maken.  Dat is de wet!

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden dóór ze beheerst met alle destructieve gevolgen van dien is het onontkoombare thema voor een ieder van ons deze tijd. Ontduikingsconstructies, gelegaliseerde diefstal en oplichting, zijn hier niet mogelijk. We oogsten wat we intentioneel zaaien. Het is Advent.

Laat me ook nog wat uitleggen over mijn kennisverwerving. In principe is mijn bestudering van Bock en Steiner tussen 1991 en 2004 nog steeds mijn theoretische basis. Ook toen, en nu nog sterker, heb ik de ervaring dat ik geschreven spirituele kennis meestal beter achteraf tot me kan nemen als dat al ergens nodig is. Meestal is een paar zinnen voldoende en dan moet ik ook gelijk weer stoppen. De toekomst lijk ik zo “blind” mogelijk tegemoet te moeten treden, naar ik denk om met zo min mogelijk vooroordelen en zonder al te veel boekenwijsheid, die immers een vertroebeling en verwarring van de waarneming  vormen , die toekomst zo vrij en onbevooroordeeld mogelijk tegemoet te kunnen treden. Het lijkt er meer op dat wanneer ik iets moet weten dat dan naar me toe komt. Alsof het oplicht voor mijn bewustzijn. Het blijft sowieso ook een praktijkweg met maar een  kleine theoretische component. Morele Intuitie, Moed en zo gecentreerd mogelijk trachten te blijven in zuiverheid van intentie.zijn immers de hoofd-kwaliteiten die op de Wilsweg/Saturnusweg beoefend en ontwikkeld moet worden (zie integriteit 1). 

Prokofieff, die ik pas 1,5 jaar ken bijvoorbeeld helpt me ook soms achteraf. Zo neem ik me geregeld voor om vooraf de jaarfeesten door Prokofieff te bestuderen maar in de praktijk komen er dan steeds hindernissen en afleidingen waardoor ik de hoofdstukken bijna nooit vooraf maar meer achteraf lees en dan vaak ook nog maar zeer beperkt. Het meeste van wat ik schrijf is dan ook directe eigen ervaring en waarneming. Tussen 1991 en 2004 heb ik de jaarfeesten, vooral Michael en Pinksteren/St Jan,  intens ervaren met de Golgotha-ervaring in 2004 als culminatiepunt, gevolgd door 12,5 jaar afzondering waarin ik bijna niets gelezen heb. De eerste 12 jaar was de weg van de Westelijke Mysteriën naar de Oostelijke Mysteriën het kernthema, werd me met terugwerkende kracht duidelijk. De horizontale as van het kruis, van de Arthur cyclus, de Ridderdeugden en de Hoofse Liefde, naar alles loslatend, belangeloos Golgotha, de totale overgave, de dood van het lager ik.
Advent 2016, 12 jaar later, was en is er het ontwaken voor de aanstaande samenkomst(2020) van de Zuidelijke-Mysteriestroom (traditioneel Christendom inclusief Esoterie) en de Noordelijke-Mysteriestroom (Vidar/Wilsweg/Saturnusweg), waarvan velen onbewust wel voorbereid maar evengoed nog spiritueel slapende zijn. Naar ik vermoed vormt de Noordelijke Vidar stroom tevens de bewust ontbrekende opstaande balk op de horizontale as van het Tau-kruis(T), wat het herstelde contact tussen hemel en aarde symboliseert. Alswel is de Noordelijke stroom ook de versterker van het vuur van de Wil behorend bij het ontbrekende Michaels-feest in het jaarfeesten-kruis waardoor de betekenis van alle jaarfeesten weer levengevend vernieuwd kunnen worden. 

De Noordelijke stroom bestaat voornamelijk uit wereldse stromingen die de afgelopen 500 jaar grotendeels de religie hebben losgelaten om de toekomst eveneens zo onbevooroordeeld mogelijk tegemoet te kunnen treden. Het vrijwillig onafhankelijk ontwikkelen van Integriteit op de Wilsweg is hun route door de eeuwen. Ze hebben vooral Vrijheid, Onafhankelijkheid en Sociale Rechtvaardigheid ontwikkeld en nagestreefd (Integriteit 2).

Verbonden met hen zijn wel dié religieuze stromingen die het zo zuiver en oprecht mogelijk nastreven van Christus in het praktische dagelijkse leven tot centrale Wilskern van hun geloof hebben gemaakt. Gemeenschappelijk hebben allen dat ze door idealen geleid worden. Idealen zijn immers geestelijke ankerpunten in de toekomst die ons richting en ondersteuning geven. Het volgen van die idealen vraagt om het brengen van vrijwillige, integere, individuele en maatschappelijke gedragsveranderende offers. Nu meer dan ooit;  Bewuste en meest nog onbewuste pelgrims op de Wilsweg zijn velen van ons. “You’ll never walk alone” lijkt b.v. ook een soort van spirituele, nog niet dag-bewuste soort van moderne gospel die waarschijnlijk daarom zo resoneert. Net zoals b.v. ook Scrooge dat kan doen met Kerstmis,of je nou religieus bent of niet. Het resoneert in het collectieve onderbewuste omdat het een in principe juiste voorstelling van zaken geeft over de verborgen spirituele werkelijkheid. En nu, in onze tijd, is het dat collectief onderbewuste wat deels verlicht gaat worden en onze ware intenties gaat blootleggen; Een bewustzijnsverhoging die alleen dan kan plaatsvinden indien we genoeg integriteitsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, dienstbaarheid en zelfbeheersing verworven hebben om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

En aldus leidt de Saturnusweg tot de aankomst van Artaban, de 4e Zoroastrische wijze; de vertegenwoordiger van het zelfreflectieve rationele bewustzijn die pas aan komt bij Christus tijdens zijn Golgotha-gang en niet bij zijn geboorte omdat het zelfreflectieve vermogen eerst door de mens zelf uit vrije wil in de praktijk verworven moest worden. Een verhaal dat rond 1900 volgens de auteur Henry van Dyke zelf inspiratief tot hem kwam uit het collectief onderbewuste en diep resoneert in onze tijd. Volgens mij resoneert het zo bij ons omdat het verhaalt over onze gezamenlijke spirituele weg die in onze tijd tot voleinding komt.

Ook veel collectieve verhalen uit een vaak ver verleden toen er nog meer herinnering was aan de tijd van voor de neergang naar het materialisme. Ze verhalen allemaal over de toekomst als een tijd van her-verbinding. Ik neem aan dat er nog veel meer soortgelijke verhalen in andere religies en mythen voorkomen. Hun idealen van Moed en zuiverheid van intentie zijn wereldwijd aanwezig, ze zijn universeel. En het zou zomaar kunnen dat veel van die profetieën in onze tijd vervuld zullen gaan worden.

Het hoger ik wil bewust zijn rechtmatige plaats innemen in ons bewustzijn en confronteert ons met datgene waar we nog aan moeten werken. Of we daar aan mee willen werken is uiteindelijk aan ons, we hebben tenslotte Vrije Wil.

Zo kom ik er ook deze maand pas achter dat astrologisch gezien, Saturnus deze maand in zijn 29,5 jarige cyclus thuiskomt in steenbok voor bijna 3 jaar. En zelfs een conjunctie met Pluto aangaat bij de derde doorgang in steenbok in januari 2020 (eens in de ongeveer 250 jaar), en opnieuw eind 2020 met daar zelfs Jupiter er nog bij op de rand van steenbok naar waterman. Een stand die nog veel langer geleden voor het laatst voorgekomen is en waar ik ook helemaal niets van wist. Tevens werd me duidelijk dat in 1991, toen het allemaal voor me begon, op de vorige overgang van de Saturnus-steenbok naar de Saturnus-waterman periode viel en geboren ben ik in de cyclus daarvoor. Zelf ben ik maar zijdelings bekend met astrologie waar ik al decennia niks meer mee gedaan heb maar ik geloof wel in de juistheid ervan bij goede interpretatie.

De eerste keer dat ik het woord Saturnusweg(niet astrologisch trouwens) tegenkwam was in november/december 1991 bij Bernard Lievegoed bij het hectische begin van mijn innerlijke zoektocht naar wat er in mezelf in die tijd gebeurde. Zijn korte beschrijving van de Saturnusweg (in:Scholingswegen) riep toen een sterke, opvlammende herkenning en een behulpzame reactie op in mijn ziel. Zo sterk, dat het me toen beslissend hielp om te leren begrijpen. Met de gangbare traditionele imaginatieve Maanweg spiritualiteit kon en kan ik niet veel. Vandaar dat de naam Saturnusweg me dus ook scherp bijgebleven is. Een mysterieuze weg die onbewust collectief gegaan wordt en waarvan het bewustzijn uit de toekomst komt, waardoor er weinig concreets over gezegd kon worden in het verleden. Tot nu dan.

 Mooi dat dat zo aan het eind van de cyclus terugkomt. 
 Cassini-Huygens’ 20-jarige Saturnusmissie is trouwens afgelopen najaar ook voltooid. Een mooi geval van synchroniciteit op het materiële vlak.
https://saturn.jpl.nasa.gov/resources/7777/the-saturn-system-through-the-eyes-of-cassini-e-book/

———————————————————————————————————-
Het stukje tussen de lijnen is achteraf geschreven in de laatste week van februari. Ik schrijf dit hier nu al op omdat ik ervan overtuigd ben dat niemand met gezond verstand ook maar een woord zal geloven over vooral de fysieke gebeurtenissen die er tussen Kerst en Maart innerlijk in mezelf hebben plaats gevonden. 
Toch schrijf ik alles hier op omdat ik zelf weet dat het de waarheid is en dat dat over een aantal jaren ook erkend en juist bevonden zal worden. Ik bevind me volbewust op de Wilsweg en weet dat het bewustzijn van die Wilsweg uit de toekomst komt en pas over een aantal jaren vol in het bewustzijn van de meeste mensen zal aankomen. Daar ik een grote synchroniciteit voel met maatschappelijke gebeurtenissen weet ik dat het bewustzijn van de mensheid tot ontwaken zal komen onder druk van de gebeurtenissen in de wereld. Een boel is reeds in beweging gezet maar de oorzaak, de richting en het doel is voor een ieder nog versluierd. Alhoewel het voor een ieder ongelooflijk zal klinken kan ikzelf toch niet anders dan opschrijven wat ikzelf zie en beleef.
———————————————————————————————————– 
DE 12 HEILIGE NACHTEN TUSSEN KERST EN 3 KONINGEN.

(Historische achtergronden van jaarfeesten zijn op het web genoeg te vinden, bv http://zonnejaar.antrovista.com/?item=186  )

Vandaag(2e Kerstdag) licht het besef in me op dat de menselijke ziel zich verder zal gaan verdichten richting Graal. En op wereldschaal hoop en verwacht ik dat Nederland en Europa zich onder druk van de omstandigheden in die richting gaan ontwikkelen ondanks en met al onze gebreken en beperkingen. Moedig samenwerkend vanuit zuiverheid van intentie is de enige juiste manier voorwaarts. Alle Hartekrachten in de samenleving, groot en klein, zullen dit jaar en verder versterkt worden en meer hun plaats gaan innemen onder druk van de ontsporende flanken, zijnde de zielen die aangedreven en beheerst worden door angst, haat en zelfzucht.
Ik herinner me dat ik vroeger iemand spontaan trachtte uit te leggen dat de menselijke ziel op de één of andere manier op een vergiet lijkt. De Levensenergie wordt er als het ware van boven ingegoten. De angst, haat en zelfzucht in onze ziel werken min of meer als de gaten van dat vergiet waardoor die Levensenergie waarvan Liefde de kern is, van zijn dienstbaarheids-essentie wordt ontdaan en daardoor omkerend destructief wordt. Het zo goed mogelijk dichten van die gaten maakt dat de gemeenschap en de individuele ziel tot Graal kunnen verworden die de Liefde steeds beter zal kunnen bevatten. En de Liefde op zijn beurt kan dan weer zijn helende werk voor mens, natuur en planeet doen. Dat dichten van die gaten kan je ook als het voortschrijdende beschavingsproces zien. 

Integriteit zelf is trouwens ook één van de expressievormen van Liefde.

“Integriteit als antwoord op een morele crisis 1” geeft een inzicht in die vergiet-metafoor en het is tevens een handleiding om, indien nagestreefd, die gaten naar beste vermogen te kunnen blijven dichten. Daarbij moet wel altijd deemoedig beseft blijven worden dat alleen de LIEFDE zelf die gaten werkelijk en blijvend kan dichten.

Het volgende schrijf ik spontaan: 
Het is nu bijna 4 uur in de nacht van 27 op 28 december en deze nacht is net als vorig jaar ongelooflijk. Vorig jaar was deze nacht die overduidelijk correspondeert met Maart, de Lijdenstijd, Pasen en Ram verreweg het meest invloedrijk van de 12. Vorig jaar kwam er tegen 1 uur ’s nachts een sterke ontzettend zuivere energie door mijn kruin naar binnen die zich langs mijn ruggegraat naar beneden werkte gedurende de hele nacht en onderweg alle chakra’s open zette. Diezelfde zuiverheid kwam rond 1 maart jl terug en bleef bewust bij me tot Pasen. Integriteit als antwoord op een morele crisis 2 is een expressie van die energie.
De andere nachten van de 12 waren ook voelbaar maar duidelijk minder dan die nacht.
Dit jaar lijkt dat zich te herhalen want tegen 1 uur kwam er wederom een ongelooflijk zuivere energie door mijn kruin naar binnen al lijkt de energie zich, tot nu toe tenminste, te beperken tot mijn hoofd maar het is wel ongelooflijk helder en zuiver. Het hoe en waarom is me nog steeds niet helemaal duidelijk maar dat zal het tezijnertijd wel worden. Het lijkt in ieder geval een soort stapsgewijze ontwikkeling die af en toe bewust is en dan weer tijdelijk in het onbewuste onderduikt. Aan die werkwijze ben ik door de jaren inmiddels wel gewend geraakt.

Prokofieff schreef zijn boeken trouwens voor de tegenovergestelde ontwikkelingsweg. Ik kom duidelijk van de andere kant maar vind wel aanknopingspunten bij hem die me helpen, net als zijn boeken over de Wederopstanding met Pasen me vorig jaar ook achterstevoren konden helpen. De apocalyptische Christus als zijnde eveneens de Heer van het Karma  sinds het begin van de 21e eeuw, is veel vertrouwder en herkenbaarder voor me dan de opklimmende esoterische weg van de imaginatie. Zijn aanwezigheid, net als die van Vidar trouwens kan ik geregeld sterk voelen. We gaan trouwens getuige zijn van de verheffing van Vidar die zich vanaf nu de komende jaren in ons bewustzijn, en daardoor ook in de wereld manifesteren gaat indien we wakker genoeg zijn. Voor allen zichtbaar en voelbaar in ons verder groeiende inzicht dat zuiverheid van intentie, van integriteit, de enige juiste antwoorden op de noden van onze tijd kunnen leveren. 

Vidar wordt deze jaren verlaat verhoogd tot Aartsengel om Michaels plek in te nemen die al verhoogd was tot Archai(Tijdgeest) in 1879 volgens Rudolf Steiner. Het verlaatte zit hem in het vrijwillige offer om zijn rechtmatige verheffing, uit dienstbaarheid aan de Liefde uit te stellen. Vidar die nu verlaat verhoogd wordt van engel tot aartsengel is op weg de nieuwe Michael te worden die bij ónze tijd hoort.

———————————————————-

Ik zal je een ongelooflijk ervaring vertellen wat me overkwam in maart 2017 tijdens die intense gebeurtenis dat ik opgetild werd en er die soort van helm aangelegd werd aan de binnenkant van mijn hoofd: Ik voelde sterk dat ik mijn innerlijke ogen gesloten moest houden tijdens die opstijgende ervaring, volle innerlijke concentratie. Maar op de een of andere manier kon ik de drang niet bedwingen om toch even mijn ogen open te doen en ik zag een soort van germaanse- of viking- strijder met lange haren en een soort van gekruiste gordel om zijn romp en schouders, zwaard in gekruiste handen voor en tegen zijn borst met het heft in die handen punt naar beneden, terwijl hij in innerlijke concentratie verzonken ook aan het opstijgen was tegenover mij. En toen ik hem zag opende hij ook enigszins verstoord zijn ogen en we keken elkaar even kort aan waarna ik gelijk enigszins schuldbewust mijn ogen weer sloot. ( ik voeg de beschrijving van deze intense ervaring nu pas toe, 4 jaar later, november 2021, omdat ik nu pas de drang voel om het op te schrijven. Het beeld staat me nog steeds intens voor de geest, de realiteit van Vidar werd me toen onomstotelijk duidelijk)

———————————————————–

Het is nu eind van de dag de 30e en ik moet toch even kort mededelen dat de 2 nachten na de nacht die ik hiervoor beschreven heb eveneens sterk een helderheid in het hoofd geven. Niet zo sterk als die Ram-nacht maar wel duidelijk voelbaar en ik verwacht de komende nacht nog een keer want ik voel de intensiteit al weer groeien. Vorig jaar ging die energie dus heel sterk verticaal in 1 nacht en dit jaar naar ik denk 3 vervolgnachten na die Ram-nacht horizontaal in het hoofd. Maar misschien volgt er nog meer of iets anders. Geconcentreerd gecentreerd blijven lijkt de belangrijkste opgave.

Het is nu 2 januari en terugkijkend bleef de heldere wakkerheid in het hoofd met een buitenverbinding door de kruin sterk aanwezig tot nieuwjaarsochtend 6 uur ongeveer.
Het is nu zwakker. Wel las ik op nieuwjaarsdag een aantal artikelen in de geschreven media die ook gelijk voor me oplichtte bij lezing; volgens mij, voorbeelden van het naderende maatschappelijk ontwaken voor de historische en spirituele componenten van de Wilsweg/Saturnusweg. En ik neem ook aan dat dat een belangrijk thema voor het komende jaar zal zijn, gepaard gaand met een sterker wordend Hart, de enige plek waar de tegenstellingen overbrugd kunnen worden.

Nu, in de nacht van 3 op 4 januari wordt het me wel nog even intens duidelijk dat er nog een wat  onderbelichte kant van de Wilsweg/Saturnusweg/Gewetensweg is: 

Het volgen van het Geweten vraagt vroeg of laat om het offeren van angsten, het eigenbelang, het ego, of delen daarvan. Het kan er vaak verrekte lastig en vasthoudend aan toe gaan voordat het ego bereid is  zich te offeren. Het nastreven van onbaatzuchtigheid en zuiverheid van intentie vormt de kern van de Gewetensweg. Dat vereist onderhoud. Integriteit wordt voortdurend bedreigd met vergiftiging. Het maken van die zuiver makende/houdende innerlijke keuzes zijn daadwerkelijke kéuzes voor een ieder. Maar hier komen we vast op terug zo rond de Lijdenstijd in maart.

Het is nu de nacht van 6 op 7 januari:
Ik moet zeggen dat de laatste 3 nachten van 3 tot 6 januari veel krachtiger waren dan ik had verwacht na de 3 wat zwakkere voorgaande nachten. Naast de ernst van het begrip van het offeren is er ook het besef van de ver reikende spirituele gevolgen van je handelen en zelfs van je gedachten. Ik voel me intens zelf verantwoordelijk gemaakt voor mijn eigen karma terwijl ik geregeld echt nog wel moeite heb om die voortdurend gevraagde centrering vast te houden.
Het voelt alsof er een soort cocon in me geweven word waar binnen mijn denken en voelen moeten blijven. Het voelt als een zoeken naar gedisciplineerd geconcentreerd gecentreerd blijven wat er ook gebeurt.
Op de één of andere manier kan ik ook geen dieper gaande spirituele teksten lezen. Iedere keer als ik bv Steiner, Bock of Prokofieff wil lezen komt er een hindernis waardoor het er niet van komt. Meestal val ik dan onverwacht in slaap na een halve bladzijde of word ik gestoord door iets of iemand.
Astrologie kan wel en ik heb me er steeds wat meer in verdiept en ik sta echt perplex hoe zeer ze correspondeert met mijn eigen innerlijke ontwikkeling. Ik vermoed dat de intensiteit van het tijdsgewricht ook de helderheid en scherpte van de sterrenwijsheid meer tot zijn recht laat komen (Sardes?). Het eerste Saturnusjaar staat te beginnen en het belooft een intens jaar te worden en ik ben vol  vertrouwen.

EPIFANIE                                                                                         vanaf 7 januari

Ethiek, moraliteit en zuiverheid van intentie zijn de essentie van de bouwstenen van het universum.

Eenvoudige korte voorstelling van zaken: Het rationele bewustzijn is representant van de boom der kennis zoals het geweten dat is van de boom des levens. Iets wat we niet meer bewust weten. De verhouding tussen mens en Christus in het Nieuwe Testament moet in onze tijd meer bekeken worden als een verhouding tussen vrienden zoals beschreven in Johannes 15, 16. Het ontwikkelen van Vrije Wil is het ontwikkelingsdoel voor de huidige fase van de mensheid. Om werkelijk Vrije Wil te verkrijgen moest de mensheid het bewustzijn van de boom des levens en dus van de eeuwigheid verliezen. De menselijke geschiedenis is de weg van die afdaling met het afgescheiden puur materialistische bewustzijn als dieptepunt. Het eten van de appel van Adam en Eva is de principiele keus tot individuele afscheiding, de dienstbaarheids-essentie van de levenskracht wordt voor eigen zelfzuchtige doelen en gebruik aangewend en wordt daardoor destructief, een doodsmacht. De boom des levens, het geweten, is het contact met het materialistische bewustzijn kwijt waar de boom der kennis zich inmiddels zelfstandig op het materiële vlak ontwikkeld heeft. De mens moet zelfstandig, uit Vrije Wil, middels het eigen individuele geweten de weg naar boven, naar de herverbinding met de boom des Levens, willen gaan(religare). En die weg gaat door de Liefde want de Liefde is de zich dienstbaar offerende Levenskracht zelf. Het beschavingsproces van de mensheid is het moedig, vrijwillig schoksgewijze gaan van die weg, met Noord-West en Midden Europa als bakermat van het moderne denken van de afgelopen 500 jaar en zijnde het best functionerende voorbeeld daarvan. Vormgegeven uit samenwerking en Vrije Wil.

Integer samenwerken = de Liefde dienen = de Wilsweg begaan = het oprecht uit Vrije Wil offeren van het eigenbelang = dat wat dit tijdsgewricht van ons vraagt.

Op de Wilsweg zijn Moed, Zuiverheid van Intentie en Zelfreflectie de innerlijke kwaliteiten die beoefend moeten worden, naast Zelfbeheersing en Doorzettingsvermogen uiteraard.

Laat me hierbij ook vol verbazing mededelen dat het bovenstaande, vanaf 7 januari, de woorden zijn geinspireerd door mijn hoger-ik of een andere spirituele entiteit die vanochtend vroeg, de 8e, die eerder beschreven innerlijke cocon is binnen gekomen, die nu dan ook levend aanvoelt. Tijdens het schrijven! Ongelooflijk dat ik hier met mijn gewone dagbewustzijn bij kan zijn. Het voelt prettig, vertrouwd en juist aan. En wederom lijkt geconcentreerd gecentreerd blijven de enige opgave. Ik begrijp nu wel dat het Golgotha-proces van compleet belangeloos worden noodzakelijk was om gecentreerd te kunnen blijven. Ieder vasthouden aan angst-haat-zelfzucht of zelfs het denken daarover, leidt, al is het kortstondig nog steeds niet geheel afwezig, tot een uit-balans raken wat nu veel schadelijker gevolgen lijkt te hebben dan een maand geleden.

Het is nu eind januari en er vindt sinds 8 januari een fysieke transformatie plaats in mezelf die enige tijd  nodig lijkt te hebben. Alsof die hier boven beschreven cocon de afgelopen 2 weken langzaam beetje voor beetje naar de buitenkant gedrukt is van binnenuit naar alle kanten zodat het voelt alsof ik een tweede huid aan de binnenkant heb gekregen die af en toe tintelend, licht elektrisch, aanvoelt. Wat betreft mijn hoofd voelt het vaak alsof er een gigantische activiteit plaatsvindt. Ik kan het niet beter omschrijven dan dat het voélt als een soort op en neergaande beweging zoals het scannen onder een MRI of CT-scan eruit ziét. Dit gebeurt alleen wanneer ik (bijna) slaap trouwens. Ben benieuwd wat er op een hersen-scan te zien zou zijn. Tegelijk voelt het ook alsof alle verlangens en begeertes aan het afsterven zijn. Bij de Golgotha ervaring ging het om de daad van het loslaten, hier gaat het om het afsterven wat een ontzettend gevoel van vrede teweegbrengt. Het is een verbazingwekkend proces dat alle energie nodig lijkt te hebben en ik voel de noodzaak en de behoefte om het stilletjes en zo gecentreerd mogelijk te ondergaan. De afgelopen weken heb ik me alleen af en toe bezig gehouden met het versterken van het hele stuk vanaf Advent. Ik zal verder schrijven zo gauw alsdat de impuls daar weer voor komt.

——————————————————————————————–
Laat me hier achteraf eerst vertellen dat ik vanaf 8 januari tot aan de lijdenstijd slechts éénpuntig gericht heb kunnen/mogen blijven. Ik kan niet echt de diepte in gaan. Alle esoterische literatuur en/of vergezichten worden me innerlijk met zachte drang afgeraden. Nieuws volgen en enigszins duiden is prima en gek genoeg ook astrologie. Nou heb ik me met astrologie eigenlijk sinds de tachtiger jaren niet meer bezig gehouden maar ik neem de aangeboden beperking wel aan om me er meer in te verdiepen, wat voor mij persoonlijk wel bijzonder leerzaam is. Gevolg is wel dat de rest van dit artikel misschien voor de meeste lezers niet echt interessant is. Het voelt voor mijzelf meer aan als een leerzaam tijdverdrijf. Afwisselend staan er wel soms registraties tussen van de fysieke veranderingen die ik tegelijkertijd onderga en die naar ik vermoed er de oorzaak van zijn dat ik niet de diepte in kan/mag. Dat u het weet. U kan er eventueel uitplukken wat u aanspreekt.
——————————————————————————————–

Nacht 31 jan op 1 febr,
Ik moet nu echt zeggen dat er zich een euforisch gevoel van me meester heeft gemaakt de afgelopen dag. Eindelijk lijken de verschillende werelden tussen politiek Den Haag en het volk bij elkaar te komen en lijkt de kloof overbrugd te kunnen gaan worden. Eindelijk gaan de ogen open in Den Haag en worden de noden en de jarenlange onrechtvaardigheden in Groningen onder ogen gezien en nu ook hopelijk tot een helend einde gebracht. En geloof me, de Liefde zal heling, transformatie en Vrijheid brengen de komende maanden en jaren.

Trouwens, de verkiezing van het Plakkaat van Verlatinghe tot “Pronkstuk van Nederland” of juister “de Nederlanden”, inclusief onze Vlaamse vrienden dus, vond ik ook een mooi moment. Het was immers de geboorte van onze door nood gedreven gemeenschappelijkheid, wat trouwens echt wat anders is dan nationalisme, waarvan we ons nu pas ten volle van bewust lijken te worden; De geboorte van onze eenheid die momenteel naar een, eveneens door nood gedreven hoger plan getild lijkt te gaan worden net zo alsdat het “Plakkaat” vooraf gegaan is door eeuwenlange, door nood gedreven samenwerking in de strijd tegen het water in onze contreien. Wat toen dus leidde tot de door nood gedreven samenwerking in de 16e eeuw en de vorming van de Republiek.  Het Plakkaat heeft m.i. dan ook veel overeenkomstig met “Integriteit 2”. Het “Polderen” zelf, als praktische activiteit lijkt op de één of andere manier meer ons “volkslied” te zijn dan het Wilhelmus. Andere landen mogen dan een lied hebben, wij lijken meer een “gezamenlijk handelen” te hebben.   Er zit m.i. een duidelijke lijn van het Polderen via de Reformatie, het “Plakkaat” en de Amerikaanse en de Franse Revoluties naar de nu in beweging komende omwentelingen van onze tijd. allen onder lichte dwang van de omstandigheden trouwens. Steeds trouwens met stappen van zo’n 200-250 jaar zie ik zomaar ineens. Zelfde soort sprongen als Saturnus-Pluto conjuncties in of vlakbij Steenbok is mijn volgende associatie.  Even nakijkend kom ik tot de ontdekking dat dat inderdaad ongeveer zo is. Die van januari 2020 lijkt veel op de vorige conjunctie in Steenbok van 1517, Reformatie, Luther, Erasmus etc. Het “Plakkaat”dan eigenlijk als een wereldlijke reformatie voortkomend uit de geestelijke. En, bijzonder genoeg hebben we eind 2020 nog een conjunctie op de rand naar Waterman, zij het een ruime met zelfs Jupiter er nog bij, vergelijkbaar met die uit 1285, begin Waterschappen,  min of meer het eind van het Kruisvaarders Koninkrijk van Jeruzalem en het begin van het Ottomaanse Rijk, Marco Polo en het Mongoolse Rijk onder de Koeblai Khan. Rond 1785-1786 miste de conjunctie net Steenbok vanwege retrograde werkingen van de planeten maar er waren er wel meerderen rond 1786 in Waterman leidend tot de ontlading van de Franse Revolutie, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Al surfend op het net zie ik dat in astrologen-land inderdaad de saturnus-pluto conjuncties en vooral die in steenbok een hot-topic zijn. Het zullen bijzondere jaren worden de komende tijd met grote fundamentele maatschappelijke omwentelingen.

Deze dag was ik diep bewogen door een stuk uit de toespraak van een Holocaust overlever, de celliste van Auschwitz, in de Duitse Bondsdag vandaag die zichzelf na de bevrijding had voorgenomen om nooit meer voet op Duitse bodem te zetten, maar die sinds de negentiger jaren toch regelmatig naar Duitsland terug gekomen is vanwege de consistent volgehouden zelfreflecterende cultuur en om met jongeren daarover te praten. Dit jaar was ze in de Bondsdag om Duitsland te danken voor de grootse daad van het “Wir schaffen das”van Angela Merkel en het Duitse volk in 2015.

“In mijn tijd waren alle grenzen gesloten toen we wilden vluchten maar door het “Wir schaffen das” in 2015 waren de vluchtwegen wel open voor de hedendaagse vluchtelingen”, stelde ze. En inderdaad wordt de grootsheid van deze morele daad in een tijd van angst, haat en nationalistische bekrompenheid, wereldwijd nog steeds niet ten volle onderkend. De daad die deze Auschwitz-overlevende stelde door te komen zal haarzelf uiteindelijk ook vrij maken en het zal m.i. op Duitsland  ook een bevrijdend effect hebben . Ze  stelde dat haat de maatschappij vergiftigd en dat die haat uiteindelijk ook jezelf innerlijk verteerd. Hoe diep en hoe groots kunnen de werkingen van Liefde, loslaten en Vergiffenis zichtbaar en duidelijk gemaakt worden!

Deze jaarlijkse herdenkingen, confrontaties en zelfreflecties in Duitsland moeten wel een ongelooflijk reinigende, helende en inspirerende werking hebben op de lange termijn, zoals we dat dan ook zagen in 2015.

Ik ervaar innerlijk een steeds sterker wordende synchroniciteit met wat er in mezelf en in de maatschappij gebeurt. Dat maakt ook dat ik een onwankelbaar vertrouwen begin te ontwikkelen wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen daar ik innerlijk steeds zekerder en stabieler begin te worden.

Eénpuntig innerlijk gericht blijven lijkt nodig te blijven en ik begrijp ook steeds beter waarom dat nodig is. Iets teveel toegeven aan zelfzucht of ergernissen laten me gelijk heftig uit balans raken.
Alles loslaten, de essentie van de Golgotha ervaring lijkt nu onontbeerlijk te zijn.
Esoterische kennis kan ik maar mondjesmaat tot me nemen wat ik nu ook beter begrijp. Op het net en bij vele schrijvers ervaar ik steeds sterker een ontzettende brei met associaties en verbindingen waardoor je echt door de bomen het bos niet meer kan ontwaren. Het is met recht Ahrimanische mist dat het zicht op de aanwezigheid en het belang van de huidige spirituele omwentelingen ontneemt.

Gelukkig is er de Saturnusweg die die mist geheel omzeilt. Het zullen juist de niet-esoterici en ook de niet-antroposofen zijn die de omwenteling waarachtig in gang zullen zetten. Steiner duidde hier ook op in zijn laatste levensjaar middels zijn samenwerking met Ita Wegman. En juist Ita Wegman en Elisabeth Vreede, zijn samen met een grote groep vroeg-antroposofen uitgestoten na Steiners dood. Toen ik hier vorig jaar pas over hoorde werd me ook duidelijk wat er karmisch mis was en is met de besturen van antroposofische vereniging-en. De vele intens goede Steiner vruchten op de werkvloeren van vooral de zorg, het onderwijs en de landbouw staan daar m.i. duidelijk buiten. Maar in de kern van de besturen van de Verenigingen is duidelijk iets grondig mis gegaan wat tot in deze tijd grote gevolgen heeft. De oorzaak van de huidige Ahrimanische mist binnen de Antroposofische Vereniging.

Nog even over de astrologie: ik wilde eerst een aparte post starten voor de inzichten die de astrologie me deze weken brengt maar ik stel dat nog even uit. Astrologie lijkt wel het enige uit de esoterische hoek te zijn waar ik me deze wintermaanden in mag verdiepen. Wat ik wel nog even kwijt wil is dat de belangrijke ervaringsdata voor mezelf van de afgelopen 30 jaar nu terugkijkend zeer duidelijk zichtbaar zijn in mijn horoscoop. 1991, 1992 en 1993 zijn geheel verbonden met de grote Uranus-Neptunus conjunctie die zeker 2 jaar op mijn natale Saturnus is blijven hangen in die jaren. Mijn Golgotha ervaring in 2004 is een opeenstapeling geweest van opposities en vierkante aspecten van alle buitenplaneten plus Saturnus en Cheiron. Allemaal langdurige aspecten die stuk voor stuk maar 1 of 2 keer in je leven voorkomen samengeperst in 1-2 jaar tijd met langdurige voor- en nawerkingen. Ik begrijp nu dat al die aspecten samen me richting Loslaten en Golgotha dirigeerden, indien mijn vrije wil daaraan mee wilde werken natuurlijk. Er moeten ook een boel leeftijdgenoten die rond mijn eigen geboortedatum geboren zijn die depressief geworden zijn in die jaren onder die constellaties. Maar misschien heb ik nog wel meer lotgenoten van wie we ook nog niks gehoord hebben. Ik was zelf immers 12 jaar “dood voor de wereld” na mijn eigen Golgotha ervaring en het zouden er zomaar meer kunnen zijn die nu net als ik stilletjes aan het ontwaken zijn voor 2020.
Mijn  ontwaken in 2016 begon met Pluto en de Zon die samen mijn natale Saturnus raakten als een soort vooruitlopen op 2020 waarin dat wereldwijd gebeurt. De komende jaren lijkt alles in mijn geboortehoroscoop samen te komen met de lopende planeetstanden in één groot conjuntie-sextiel-driehoeken festival met ook nog eens veel septielen en quintielen en geregeld natuurlijk ook de noodzakelijke vierkantjes om de boel wakker te schudden.

Vanaf de eclips op 15 Februari volgende week gaat het weer los en dan ook voor de hele wereld. Er staat de komende maanden en jaren heel veel en heel intens te gebeuren en ik heb alle vertrouwen dat we er met zijn allen goed doorheen gaan komen. Zon en Maan eclipsen bv zijn respectievelijk als geintensiveerde nieuwe- en volle maan. De volle maan eclips van 31 januari (de super blauwe bloedmaan verduistering) leverde een sterke emotionele intensivering die dan vervolgens tot een stellingname dwong: The high road of the low road als resultaat van de voorafgaande periode.

Het verschil tussen die wegen was dit jaar op die dag bijzonder zichtbaar. In Nederland was het de Groninger gas discussie waarbij de ogen van de regering eindelijk open gingen en het land min of meer samenkwam op een weg naar een betere samenwerking. Naar mijn mening gebeurde dat dit jaar ook in Duitsland bij de voornoemde Bondsdag speech op diezelfde dag. Op die dag werd ook de State of the Union uitgesproken door Trump maar daar veroorzaakte de verhoogde emoties een verdere splijting. Veel betere voorbeelden van de verschillen tussen mogelijke uitwerkingen zal je denk ik niet snel vinden. Uiteindelijk bepaalt onze vrije wil welke weg er genomen gaat worden. De komende gedeeltelijke zonsverduistering (nieuwe maan) van 15 Februari, geeft weer de geïntensiveerde mogelijke richtingskeuzes van nieuwe ontwikkelingen met ook hier weer de keuze uit de high road of de low road al naar gelang ons niveau van integriteit, onze morele gesteldheid.
Deze voorbeelden geven aan dat de planeetstanden nooit dwingend zijn. Ze laten altijd ruimte voor onze eigen keuzes. Ze creëren slechts de omstandigheden die de essentie van de morele gesteldheid van de man/vrouw/samenleving zal onthullen.

De kracht en de zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende in principe zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

Nog even zijdelings. Het jaar 2016 is volgens mij echt een bijzonder jaartal. Nou heb ik er als amateur wat rekensommen op los gelaten en er zijn uitzonderlijk veel vermenigvuldigings combinaties voor 2016. Na een kortstondige poging om er zelf mee aan de slag te gaan vind ik echter dat het teveel graafwerk voor me is in deze tijd maar ik noem even de combinaties die misschien interessant zijn voor een ander. De aanleiding was voor mij het gegeven dat mijn Golgotha-ervaring voorafgegaan is door 12 jaar en daarna gevolgd door 12 jaar voordat het tot ontwaken kwam in 2016.

Ook voel ik een duidelijke verwantschap met Vidar, de opvolger van Michael als aartsengel. Het proces van verheffing heeft meerder jaren nodig voel ik duidelijk dus neem ik aan dat dat voor Michael ook zo was alhoewel ik daar nooit wat over gelezen heb. Maar indien dat wel zo is dan wordt het verheffingsjaar 1879 ook enigszins flexibel. Want over welk punt in de verheffing hebben we het dan in 1879. Eveneens heb ik de 1e maar vooral de tweede 12 jaar, na 2004 dus, als een offering ervaren, een uitstel van verheffing. Tegen deze achtergrond voel ik een verwantschap met het getal 144 (12×12), tevens de mogelijke verbinding tussen 2016 en 1872 of 2020 met 1876. Ik laat het verder bij die constatering totdat het me mogelijk vanzelf duidelijk wordt want ik ga er verder niet meer in lopen spitten. Er zit trouwens volgens mij ook een 144 jarige verbinding tussen 1881 en 2025.
Hier nog even de mogelijke combinaties voor de esoterische rekenaar betreffende 2016: 2×1008, 3×672, 4×504, 6×336,  7×228, 8×252, 9×224, 12×168, 14×144 (14x12x12 dus) 16×126, 18×112, 21×96, 24×84, 28×72, 32×63, 36×56 en 42×48.

Ook nog even kort de vermelding voor de liefhebber dat de grote conjuncties van 2020 plaats vindt nadat Neptunus ongeveer 12 x rond de zon is gegaan sinds het jaar 0, Uranus ongeveer 24 x, Pluto is ongeveer 8x rondgegaan en de Zon, Saturnus, Pluto conjunctie in Steenbok is de 6e sinds het begin van de jaartelling en die combinatie met jupiter er ook nog bij is alleen in 1285 voorgekomen. Ik weet niet of het wat betekent maar ik constateer het alleen maar. Newton kwam tot 2016 als beginjaar van de Wederopstanding, alhoewel ik niet weet wat voor berekening hij daarvoor gebruikte. Ik laat het hierbij want ik kan de concentratie en de interesse niet opbrengen om er nog meer graafwerk aan te besteden. Het was puur wat onschuldig tijdverdrijf tijdens het wachten volgens mij. Wat natuurlijk niet betekent dat het niks betekent.

Hier nog wat verslaglegging over de innerlijke transformatie voordat ik het hoe, wat en wanneer vergeet. Het is nu 13 februari ’s morgens vroeg.
Op 8 januari ’s morgens vroeg voelde ik duidelijk de binnenkomst van een spirituele entiteit door mijn kruin die begon te werken aan de innerlijk ontstane geweven “cocon”,van binnen naar buiten. Tot 3-4 februari( 40 dagen na Kerstmis) voelde dat “werken aan” als elektriserend voornamelijk plaatsvindend in mijn hoofd en romp en voornamelijk ’s nachts waarbij ik zoveel mogelijk wakker scheen te moeten blijven.

Hierbij ook nog de nog niet eerder genoemde aantekening dat vorig jaar in de lijdenstijd er een soortgelijk proces alleen in mijn hoofd plaatsvond aanvoelend alsof er een soort van helm aan de binnenkant van mijn schedel werd aangelegd.

Sinds 3-4 februari val ik veel vroeger in slaap en heeft dat “werken” zich uitgebreid naar mijn ledematen en is de dikte van dat “extra huidgevoel” veel meer toegenomen alsof het zich verdikt van vlak onder mijn huid naar binnen toe. Het vreet trouwens energie; Ik kan niet veel anders dan veel slapen, niet teveel doen en zoveel mogelijk éénpuntig gericht blijven. Meest opvallend voor mezelf is het verdwijnen van alle angst-haat(ergernissen)-zelfzucht, alsof de gaten in het voornoemde vergiet gedicht worden. Dat is gelijk ingezet vanaf 8 januari en niet meer verdwenen alhoewel de voorwaarde wel lijkt te zijn dat mijn bewustzijn zoveel mogelijk éénpuntig gericht moet blijven. Of zoals ik zelf vaak metaforisch waargenomen heb in mijn eigen verleden: ongewenste gasten(gedachten) kan je het best aan de deur buiten houden. Als ze eenmaal binnen zijn is het een stuk lastiger om ze weg te krijgen.

Het begon dus allemaal op 8 januari en 40 dagen na die datum is 16-17 februari ongeveer samenvallend met de start van de werking van de gedeeltelijke zonsverduistering op de 15e. Ik neem aan dat daar ergens een afsluiting of een nieuwe fase begint. Lazarus-dag, 40 dagen voor Goede Vrijdag, valt dit jaar in het weekend van 17-18 februari. Dat loopt dus zo’n beetje in elkaar over dit jaar. Hierbij ook nog de aantekening, daar ik een grote synchroniciteit voel met maatschappelijke ontwikkelingen, dat die zich hier ook parallel zullen gaan ontrollen; Ik neem aan een verdergaande onderlinge samenbinding zoals zichtbaar ingezet door het Groninger gasdossier eind januari. Let wel, dit zal gebeuren onder uiterlijke druk. Ook in Duitsland gaat dit volgens mij gebeuren onder de voor mij wederom wijs opererende Angela Merkel. Prachtig maakte ze volgens mij duidelijk dat de vele concessies aan de SPD noodzakelijk zijn voor een stabiele regering voor de komende cruciale jaren. Wederom opofferingsbereid op het juiste moment voor de goede zaak. In de USA en de UK ben ik bang dat de maatschappelijke ontwikkelingen een  verdergaande splijting aan het veroorzaken zijn alhoewel een lichtpunt is dat de ware aard van het Trump-regime en de Brexiteers steeds zichtbaarder en hun positie steeds onhoudbaarder wordt. Dus wie weet, keert dat ook nog tijdig ten goede. De komende week zal weer nieuwe ontwikkelingen voor langere tijd in gang gaan zetten.

Het is nu 17 februari ’s morgens en de afgelopen dagen zijn persoonlijk intens geweest met een ongelooflijk helder gevoel in mijn hoofd vergelijkbaar met de 27 december nacht waaruit nu ook de zekerheid ontstaat dat ik me moet overgeven aan de zekerheid dat het Karma de misstanden in het maatschappelijk leven echt aanpakt en oplost. Mijn geloof wordt steeds onwrikbaarder. Vooral de versnellingen in de huidige tijd maken dat ook beter zichtbaar omdat de gevolgen van de uitgaande intenties steeds sneller terugkeren naar de bron. De ware intenties van ieder mens komen de komende maanden wederom in een stroomversnelling.

We zien het in de wereldwijde aan het licht komende fraude-, corruptie- en sexuele schandalen. Zuma die eindelijk moet aftreden, Mugabe al een maandje. Het steeds meer in het licht komen van de ware aard van Trump, de Republikeinen en de Brexiteers in de Angelsaksische wereld. De zoveelste schandalen binnen onze eigen Nederlandse VVD; De partij die ik er vele jaren van verdacht heb dat nieuwe Kamerleden eerst een verplicht lobbylulzuigexamen moeten afleggen. Zijlstra die de ongelooflijke domme fout maakt om, samen met vele politieke collega’s trouwens, hun vertrouwen te stellen in korte termijn denkende spin-dokters die hun geld verdienen met liegen, oplichten, framen en/of contextualiseren zoals ze het zo eufemistisch noemen. Intentie is wat telt Heren en Dames. En dat is waar het Karma je op afrekent.

Oordelen moet echter niet aan mij zijn wordt me steeds duidelijker. Zo heeft Zijlstra door het zijn van één van de architecten van dit samenwerkende 4 partijen kabinet ook bijzonder veel goeds gedaan in mijn ogen. Wat hij in zijn politieke leven in het verleden fout heeft gedaan heeft hij door zijn daden van het afgelopen cruciale jaar hersteld in mijn ogen. Maar minister van Buitenlandse zaken kon echt niet met deze domme leugen.

Hoe dan ook, hoe lastig ik het ook nog steeds mag vinden: Ik moet die ergernissen loslaten, wat me trouwens steeds beter afgaat. We, en dus ook ikzelf, kunnen alleen als mensheid tot genezing en heelheid komen als we het oordelen overlaten aan het rechtvaardige Karma; Iets wat gelukkigerwijs voor ons allen in de huidige tijd door Christus zelf aangestuurd wordt; Liefde en Vergeving maakt daardoor een veel groter onderdeel uit van de Karma-werking vanaf nu dan het in voorgaande millennia heeft gedaan waar het Karma onder het “oog om oog, tand om tand”principe werkzaam was. (Bij Karma hoort wel het reïncarnatie besef trouwens). Bovendien scheppen de huidige technische mogelijkheden, zoals eerder vermeld, de mogelijkheid om met miljoenen tegelijk te kunnen leren van één individueel karmisch leerproces waardoor we als mensheid ontzettend snel kunnen leren.

De komende maanden dus wederom versnellingen die tot keuzes en stellingnames zullen dwingen en daardoor helderheid zullen scheppen.

het is nu de 27e en we beginnen bijna aan de Lijdenstijd. De Lijdenstijd, 4 weken voor Pasen, is het begin van het jaarlijkse 3 maanden durende bewind van de aartsengel Rafael. Michael leidt van september tot december, Gabriel van december tot maart (advent tot lijdenstijd), Rafael van maart tot juni (lijdenstijd t/m pinksteren) en Uriel van juni tot september. In het volgende stuk over mijn eigen Golgotha ervaring in 2004 komen ze uitgebreider aan bod. De Lijdenstijd is de start, het ontkiemen, van dat wat we in de winter aan morele idealen hebben getracht binnen de aardse werkelijkheid te brengen, waarmee we ons handelen trachten te doordringen.

We zien de eerste sneeuwklokjes en krokussen al weer verschijnen: het jongeren protest tegen de wapenlobby in de USA die net als het #metoo gebeuren aan kracht zal gaan winnen en eveneens anderen zullen inspireren in hun verzet tegen Trump, de NRA en het destructieve Neo-Liberalisme. Labour in de UK dat eindelijk wakker wordt en een meer europese koers lijkt te gaan varen. De GROKO in Duitsland die er door de wijsheid van Merkel toch op het randje lijkt te gaan komen. Het zoeken van de verbinding in Nederland tussen de burgers en de bestuurlijke elite middels vooral het Groninger gasdebat, luchthaven Lelystad, goedwerkende zorg voor iedereen, allerhande nieuwe samenwerkings verbanden enzovoort. En het groeiende inzicht dat we in Europa de maatschappij en ook het internet beter en evenwichtiger zullen moeten reguleren, het democratische evenwicht zoekend en houdend tussen de losgeslagen neo-liberale vrijheid van de USA en de collectieve dictatoriaal bestuurde staten in Azie (zie Michael).

Innerlijk heb ik deze winter iets ongelooflijks doorgemaakt, de fysieke groei in mezelf van een ander lichaam. Naar ik vermoed een ingeweven of een nieuw astraal lichaam vanwege het  oplossen van verlangens en driften, maar ik voel sterk dat ik in mijn nieuwsgierigheid er niet op vooruit moet lopen en er niet over moet speculeren. Eénpuntig geconcentreerd blijven blijft noodzakelijk en ik lijk dat ook vol te kunnen houden. Iets waar ikzelf regelmatig verbaasd over ben trouwens. Binnen een paar maanden zal ik meer weten. Sterke steun gehad trouwens deze maanden van roze en roze-groene toermalijn en in januari ook van amethist. In het begin,1991-1992, had ik ook veel steun van een toermalijn, maar toen moest ie groen zijn. Opvallende overeenkomst!

 De onzichtbare innerlijke groei en de voelbare soliditeit zijn grotendeels voltooid onder de winterse leiding en bescherming van Gabriel lijkt het maar met de overgang naar Rafael zal de opwaartse groei in gang gezet gaan worden. En aangezien ik een sterke synchroniciteit voel met maatschappelijke ontwikkelingen zal dat daar ook gebeuren. Alle samengevoegde idealen-dragers in de wereld zullen vanuit een onzichtbare verbondenheid gesterkt gaan worden dit jaar en zich gezamenlijk beginnen te verheffen. Ik vertrouw en wacht in geconcentreerde stilte.