Golgotha 2018

GOLGOTHA – RAFAEL

Gepost in de Lijdenstijd, Maart 2018

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen en ontwrichtende tijden.

Het onderstaande stuk uit 2004 is spontaan geschreven in een paar uur in een maatschappelijk-persoonlijke situatie onder grote druk. Het was het slotstuk van een 12 jarig proces dat voor mijn eigen leven richtinggevend is geweest. Het is gelijk, in relatieve stilte, gepubliceerd geweest in de paas-schoolkrant voor ouders en collega’s tijdens een voor de school toentertijd ingrijpende emotionele situatie. Het verhaal weerspiegelt de bewustzijnsontwikkeling in mezelf op dat moment. Achteraf gezien was het de dood van het lagere-ik, waarbij wel aangetekend dat het de Geest was die me door die Golgotha ervaring of initiatie heen trok. Mijn bijdrage was slechts het vertrouwen in- en de overgave aan dat proces. Na het stuk uit 2004 volgen er nog  toevoegingen uit de huidige tijd.

                GOLGOTHA        Stille Week, Dinsdag  6 April  2004

De naam Golgotha heeft voor mij altijd iets droefgeestigs, iets onheilspellends. Toch voel ik nu dat het dat bij nadere beschouwing niet is. Om dat uit te leggen heb ik een verhaal nodig met een lange aanloop.
Dat verhaal begint bij Advent, het moment in het jaar waar de aartsengel Gabriel het stokje overneemt van Michael. Over Michael heb ik vaker geschreven en ik verwijs graag naar die beschouwingen als u er meer over wilt weten. Wat belangrijk is om te weten is dat Michael de wegbereider is van de Christusvonk. Hij is de moed van het hart om koste wat kost te doen wat door het geweten ingegeven wordt. Door alle weerstanden baant het zich een weg naar beneden in de mensenziel. De werking van Michael is een zuiveringsproces om de Christusimpuls die pure onschuld, liefde en integriteit is, met Kerstmis geboren te laten worden.

Met Advent neemt Gabriel de volgende fase onder zijn hoede. Hij is de aankondiger en beschermer van de ongeboren vrucht. Langzaamaan wordt de schamele stal gebouwd om de Christusimpuls te ontvangen. Dat de stal niet anders dan schamel kan zijn zal ik u uitleggen. De stal staat symbool voor de nederigheid die een ziel zich moet verwerven. De stal is de ziel die zich buigt in deemoed omdat hij zijn beperkingen kent en die weet dat al wat wij verwerven in dit leven geen eigen verdienste is maar iets dat ons van hogerhand geschonken is in de vorm van het lot. De waan van het ego dat denkt iemand te zijn en daardoor puur bezig is met materiele aangelegenheden blokkeert de Christusimpuls; Christus zal nooit in het Hilton geboren kunnen worden omdat de nederigheid en de aandacht ontbreekt. De stal staat symbool voor ons beperkt menselijk kunnen dat zich oprecht en deemoedig aanbiedt als woning. Gabriel begeleidt dit proces en beschermt de vonk. Lucifer en Ahriman, de 2 draken uit het Michael verhaal kunnen de vonk niet doden in de winter alhoewel er een aantal “op het laatste moment ontsnappingen”zijn. Het beeld van de vlucht naar Egypte van Jozef, Maria en Jezus staat model voor die ontsnappingen. In de tijd dat Gabriel regeert, van Advent tot Lijdenstijd, kan de vonk ondergronds in stilte groeien.

Bij het begin van de Lijdenstijd, 4 weken voor Pasen, geeft Gabriel het stokje over aan Rafael, de heelmeester onder de aartsengelen. Nu doet Rafael iets vreemd: het eerste wat hij doet is de bescherming opheffen. Hij dwingt de Christusvonk te ontspruiten door Ahriman, de representant van het kille gevoelloze denken, de aanval te laten openen. De Christusvonk moet in de praktijk laten zien wat het in de winter heeft geleerd. Een nieuw zuiveringsproces begint. De ziel heeft als enige wapen: het geloof in de Liefde. Onder de aanvallen zuivert de ziel zichzelf van eigenbelang en angsten door zichzelf op te offeren. Het is de strijd in het hart om zuiverheid; zuiverheid die alleen gevonden kan worden in onbaatzuchtigheid. Doordat de ziel zich offert groeit het geloof in de Liefde en daardoor begint de ziel te stralen. De weg naar Golgotha wordt langzaam zichtbaar. De machthebbers, als representanten van het gevoelloze berekenende denken zullen de Christusimpuls grijpen en ter dood veroordelen. Dit niet zozeer uit kwaadwillendheid maar vaak meer uit onvermogen om de Liefde te herkennen. De Liefde zal zichzelf niet verweren omdat het geen eigenbelang heeft; Het ziet dat het gevoelloze denken spiritueel blind is en de enige wens van de Liefde is om dat denken de ogen te openen. De spirituele blindheid zal, uit onvermogen, de Liefde veroordelen en kruisigen op het kruis dat symbool staat voor de materie.

Het zuiveringsproces van de ziel gaat zover door tot de ziel de bereidheid tot sterven weet te vinden. De bereidheid tot sterven is niks anders dan de totale overgave van de ziel. Het geloof in de Liefde moet onvoorwaardelijk worden. Alle angst en zelfzucht moet geofferd worden om één te worden met de Liefde. Als het dat doel weet te bereiken komt Pasen in beeld omdat de Liefde onsterfelijk is. Liefde is de grootste kracht in het universum; Het is de Levenskracht zelf die alles doordringt; Het is de kracht van de onschuld die, alhoewel de aardse werkelijkheid anders doet vermoeden, sterker is dan welke kracht dan ook, als het geloof erin tenminste groot genoeg is.

In de Lijdenstijd kan dus naast de zichtbare strijd, voor degenen die het horen kunnen, het aanzwellende lied van de hoop gehoord worden dat steeds sterker wordt omdat hij weet dat de dageraad nabij is.

Golgotha is de vraag naar de schuld; Zijn we in staat om naar onze eigen fouten te kijken en die te erkennen of willen we ze liever verhullen en wijzen we naar de ander. Het is de vraag van: “zoeken we naar de balk in ons eigen oog of blijven we liever naar de splinter in andermans oog wijzen”.

Rafael is de heelmeester en in de eerste weken stelt hij de diagnose door ons te laten zien waar wij mensen aan lijden. We leven gescheiden van de geestwereld. Ons aards bewustzijn maakt ons blind. Er ontstaat een kloof die alleen overbrugd kan worden door het Hart. Het Hart is het verbindingsorgaan tussen de geestwereld en de mensenwereld. Als we dat kunnen zien en onze eigen fouten durven erkennen, kunnen we deelhebben aan de helende kracht die ieder jaar met Pasen in de wereld wordt uitgestort. Ieder mens maakt in dit proces zijn/haar eigen keuzes, waar men wil staan. De Ahrimaanse verhardingen die in ons allen leven worden blootgelegd en we worden voor de keus gesteld: Erkennen we de eigen fouten en laten we daardoor heling toe; Transformeren we de verhardingen in onszelf in een positieve kracht of houden we verbitterd vast aan ons wijzen naar de ander. In dat laatste geval veroordelen we onszelf tot eenzaamheid.

Goed en kwaad zijn ook relatieve begrippen. De weerstanden zijn er slechts om, indien we dat willen, te kunnen groeien. Het kwaad is slechts geblokkeerde levenskracht en het is onze taak om dat stukje voor stukje te transformeren. De Golgotha-vraag is dus: kunnen en durven we onze eigen fouten erkennen, vinden we de moed daartoe, of niet.

Als we ons hart zover weten te brengen worden we deelgenoot van het Paas-mysterie. De wederopgestane Liefde zal uitstromen en heling brengen zoals dat in de zichtbare natuur jaarlijks gebeurd. De helende werking van Rafael duurt tot Hemelvaart. Met Hemelvaart offert de Liefde zich opnieuw aan de Hemel, net zoals de Natuur dat doet met haar bloesems. Pinksteren, het feest van de Gemeenschap, is het laatste stadium van Rafaels werking; De Hemel geeft het offer van de aarde antwoord door te bevruchten; Door Leven te geven dus.

Een gelukkig Pasen toegewenst en laat niemand meer denken dat Pasen een stoffig feest is. Het is het feest van het Leven zelf.

                                                                             Peter

Lijdenstijd 2018,

Nu, 14 jaar later kan ik nogmaals beamen dat het de ingrijpendste ervaring in mijn leven was, alhoewel het vervolg na mijn ontslag in de zomer van 2004 totaal anders verlopen is dan ik toen tijdens het nagloeien van het éénheidsgevoel met de Christusimpuls vermoedde, waar de schoolkinderen toentertijd trouwens ontzettend sterk op reageerden. Na die zomer volgde nog in november 2004 “integriteit als antwoord op een morele crisis” origineel ( op deze site staand in 2017), wat geschreven was als antwoord op het maatschappelijk tumult na de moord op Theo van Gogh.
Na die zomer kwam ik in een vrije val terecht, zonder enig houvast in een kluizenaarschap zonder enige inkomsten. Alle houvast was echt losgelaten en ik heb dat allemaal laten gebeuren en geaccepteerd. In 2005 ben ik voor 3 jaar naar Engeland verhuisd, off-grid geleefd alwaar ik een groepje ouders geholpen heb in hun pogen om om een klein schooltje op te richten, tegen kost en inwoning. Toch was ik daar niet echt meer geïnspireerd, te sterk naar binnen gekeerd, en heb steeds het gevoel gehad dat ik daar nog net, op het laatste nagloeien, het fundament heb kunnen mee helpen leggen. Iets waar ze nu trouwens wel nog steeds op voortborduren.

Na 3 jaar ben ik weer teruggekomen en heb eigenlijk min of meer in kluizenaarschap met kleine baantjes de 12 jaar volgemaakt alhoewel ik niet begreep waarom het zo liep. Maar ik ben wel trouw gebleven aan die overgave en accepteerde dat het was zoals het was. In 2016 werd ik plotseling weer spiritueel wakker, een soort van Lazarus ervaring noem ik het, en nu begrijp ik dat het eigenlijk een soort van 12 jaar durende Stille Zaterdag is geweest. Golgotha op Goede Vrijdag had ik ervaren, Pasen nog niet.

Nu begrijp ik dat het Geweten eeuwig en onvergankelijk is, behorende bij de kern van het beginpunt alswel  behorende bij de kern van het eindpunt. En na die Golgotha ervaring heeft het zich, onbewust voor mijn dagbewustzijn trouwens, verenigd met die eeuwigheid. Het reisde naar de grenzen van de tijd waar het normaal pas na de fysieke dood naar toe gaat.  Golgotha is de deur naar het hogere bewustzijn, Golgotha is de plaats waar we kunnen leren bewustzijnsmatig, figuurlijk te sterven, het ultieme loslaten van alle angst-haat- en zelfzucht. Iets wat we eigenlijk als mensheid al duizenden jaren stap voor stap half- en onbewust oefenen, al  beschaving bouwende. Uiteindelijk leidt die beschavingsmars van steeds verder gaande ontwikkeling van integriteit naar Golgotha, de bewustzijnsdeur naar het volgende bewustzijnniveau, de deur naar de geestelijke wereld.

En nu wil dat geweten weer terug naar binnen om over die eeuwigheid te spreken. Ieders Geweten is de stem van zijn/haar steeds dichterbij komende Hoger Ik dat verweven is met de Wederkomende Christus. Ieders eigen innerlijke stem zal de komende jaren steeds indringender en luider worden en onze daden zullen steeds transparanter wordend laten zien wat onze ware intenties zijn.

Integriteit 1 en Michael staan gezamenlijk in de herfst tegenover integriteit 2 en Rafael in het voorjaar. Bij beiden een rationeel betoog gecombineerd met een verhalend beeld, omringd en doordrongen door levende natuur. Die 2 Herfst en Lente beelden vormen tezamen de beide deuren waardoorheen de levensenergie jaarlijks op aarde door al wat leeft stroomt en dus ook door het menselijk bewustzijn. Net zoals de lange waterkringloop op aarde gaat de Levenskracht van de hemel, ook werkend in idealen natuurlijk, door de mens en de natuur naar de aarde in de Herfst, ondergronds in de Winter en omgewerkt in de Lente weer getransformeerd terug naar de hemel.
                   

Wanneer de mensheid zich zal verheffen, komt de hemel naar beneden.
         Laten we hopen dat er dit jaar vele idealen mogen ontspruiten.

Morele zuiverheid is een expressievorm van de Liefde, van de Levenskracht zelf, dus zijn Geweten en Integriteit onderdeel van die Liefde, Levenskracht.

Daar ons uit Vrije Wil in onbaatzuchtigheid bewust mee willen verbinden is wat ons gevraagd wordt.

Hieronder nog een stukje zoals ik het het afgelopen najaar zag.

augustus 2017,

Er zijn vele, vele boeken volgeschreven over Michael, vooral vanuit antroposofische hoek. Ik heb er daar weinig van gelezen. Ik heb me wat betreft Michael vooral bezig gehouden met het herhalend bestuderen van Steiner en Bock in relatie tot mijn eigen ervaringen. Steiner en Bock konden daadwerkelijk tot me spreken, iets wat me bij latere schrijvers niet vaak overkwam. “Het tijdperk van Michael” (Bock) is één van de eerste Michael geschriften die een diepe indruk op me maakten. Sinds een jaar lees ik ook geregeld stukjes van Prokofieff alhoewel hij, begrijpelijk als zijnde een representant van de Zuidelijke Mysteriën, niet veel kon vertellen over de Wilsweg/Saturnusweg omdat het bewustzijn van de Wilsweg uit de toekomst komt, en die praktijkweg gebaseerd is op het hebben van eigen ervaringen waarbij het direct ontwikkelen van Morele Intuïtie door middel van innerlijke moed en zelfreflectie centraal staat (Noordelijke Mysteriën). Daardoor konden Steiner en Bock er ook niet veel over zeggen. Te grote gerichtheid op de traditioneel christelijke- en esoterische kennis (Zuidelijke Mysteriën) is op de Wilsweg immers eerder verwarrend en contra-productief dan behulpzaam, net zoals de religieuze tradities dat waren voor het vroege verlichte vrijheidsdenken in de 16e-17e eeuw. Zo’n kleine 500 jaar lopen we als collectief al, meestal half- en onbewust, op deze weg. 
Het geweten is handelen vanuit de toekomst omdat je je door een innerlijke, moreel zuiverheids-ijkpunt geïnspireerd voelt om in verantwoordelijkheid en met  moed integriteit boven angst-haat- en zelfzucht te stellen. Het aanvoelen dat morele zuiverheid, of pogingen daartoe, de  juiste weg is. Elke poging, hoe klein ook ogenschijnlijk, is een stap in de goede richting  We hebben al heel wat eeuwen half-en onbewust geoefend! We moeten nu alleen nog bewust ontwaken voor dat proces en het denken en het handelen bewuster integreren. En ik heb er het volste vertrouwen in dat we dat de komende jaren ook zullen gaan doen.

 Het Moedig en Integer willen, durven en kunnen volgen van het Geweten, wat betekent: het rechtstreeks willen dienen van de Toekomst, is het enige wat echt een voorwaarde is voor het kunnen gaan van de Wilsweg, welk geloof of welke overtuiging, religieus of atheïstisch je dan ook tot dat punt gebracht heeft;

 De Samenkomst van de Noordelijke Weg (Toekomst) en de Zuidelijke Weg (Verleden) leidt tot de vorming van de Coalitie van alle Mensen van Goede Wil in het Midden, in het Hart (Heden).

Uit de toekomst komend omdat het Geweten zowel de kern van het beginpunt alswel de kern van het eindpunt is; Het Geweten is eeuwig en onsterfelijk en gaat bewust door het keerpunt van dood en opstanding, Golgotha, om ons, terugkerend vanuit die opstandingstoekomst, bewustzijn van de eeuwigheid te schenken (Wederkomst). 

Het Geweten is de steeds luider wordende stem van het hoger Ik, verweven met de aanwezigheid van de Wederkomende Christus.