Herfst 2017 sept-nov

2017 MICHAEL en de WILSWEG sept-okt-nov

september 2017
Mocht u dit stuk als eerste lezen dan raad ik u aan om eerst integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 (juni) te lezen. Ze zijn kort, kernachtig en eigenlijk een prima inleiding op de rest.

Voor de leek even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen: 
Al deze, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectieve maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en vooral mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke geest en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een afspiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

                                               DE WILSWEG of SATURNUSWEG

Als ik de 4 hoofdpunten van het jaar zou willen duiden middels 4 sleutelwoorden, om de samenwerking tussen hemel en aarde zichtbaar te maken met de bemiddelende rol die de mens daarin speelt, dan zou ik zeggen:

                                                     Herfst, Michael————Moed,
                                                     Winter,Kerstmis———–Liefde,
                                                      Lente, Pasen    ———-Zelfreflectie,
                                        Zomer,Pinksteren/St Jan———-Vrijheid.

Door het ontbranden van de innerlijke Wil en de bijbehorende Moed om de Liefde te zoeken en te dienen, groeit de Liefde. Door Zelfreflectie en de daaruitvolgende erkenning van eigen fouten en beperkingen transformeert die Liefde onze fouten en beperkingen tot werkelijke Vrijheid. Dat is het natuurlijke spirituele ritme van het jaar waar ieder mens bewustzijn voor kan ontwikkelen.

Het ontbrekende jaarfeest is het feest van Michael (29 september), herfstoverspannend aanwezig in de feestarme 2e helft van het jaar; De feesttijd van de innerlijke moed en de vrije wil van de mens . De mens zal hier daadwerkelijk zelf in actie moeten komen en innerlijk stelling moeten nemen. Juist in dit jaargetijde wordt de mens en de wereld bezocht door demonen die de mens naar beneden trachten te trekken (vooral november en begin december naar eigen ervaring).  “Hoedt u voor het boze” is dan ook de waakzaamheids aansporing van Steiner voor de herfst. De Michaeltijd is de jaarlijkse ingang tot de Wilsweg, toegankelijk voor ieder mens van goede wil. Onbewust wordt de weg door velen begaan. Bewustwording ontsteekt het tot leven wekkende Vuur van de Wil.

Boven de as Michael–Pasen ligt de zomerse, hemelse invloedssfeer en onder die as ligt de winterse, aardse invloedssfeer. De Mens is het bemiddelende wezen dat bewust in beide werelden kán verkeren.

Moedig en integer Willen in de herfst en transformerende Zelfreflectie in het voorjaar vormen tezamen de helende praktijkweg voor de mens die bewust gaande dóór de Michael–Pasen as, Hemel en Aarde wil verbinden (Wilsweg). Het ontwikkelen van Liefde is de menselijke opdracht.  Vrijheid is de door zelfreflectie getransformeerde hemelse vrucht van die Liefde (Kerstmis–St Jan as).

Vrijheid groeit bij toenemende Liefde in de samenleving (o.a.: samenwerking-warmte-zorgzaamheid-empathie-creativiteit-vriendelijkheid-humor); Het vrij worden van de dwingende destructieve aard van angst, haat en zelfzucht is de werkelijke Vrijheid die in gezamenlijkheid, innerlijk door een ieder persoonlijk, bevochten zal moeten worden ( zie: integriteit als antwoord op een morele crisis 1).

En als we ons dat  realiseren dan zullen we de strijd aan willen gaan met de donkere kanten van zowel de samenleving alswel met die donkere kanten in onszelf. Ook in de natuur speelt dezelfde thematiek zich af in de herfst: vruchtdraging gevolgd door het loslaten en het afsterven van het vergankelijke.

Uiteraard kan de mens de Wilsweg ten alle tijden bewust of onbewust gaan. Het jaarritme maakt het patroon en de ontwikkelingsfases slechts zichtbaar.
Evengoed werkt de levensenergie wel, zichtbaar in de natuur, krachtig door dat jaarritme heen en je zal merken, als je je er bewust van wordt, dat het menselijk bewustzijn wel degelijk, als vanzelf in dat jaarritme mee gaat. Bewust met die stroom meegaan maakt het bewustzijn dan ook krachtiger.

De Wilsweg is vanaf deze Herfst open en toegankelijk voor ieder mens van goede wil die de weg bewust wil gaan.

Het aantal mensen dat ontwaakt zal de komende jaren groeien en geïnspireerde vurige samenwerking temidden van een ontwortelende wereld, zal het vehikel zijn waarmee de antwoorden op de puzzel van onze tijd gevonden zullen worden.

     LAAT NU DE VUURMACHT VAN MIJN WILLEN MIJN GEESTKRACHT STALEN.
                                                            (uit weekspreuken)

Een ontwortelende wereld omdat de zeker geachte fundamenten van onze beschaving steeds onstabieler dreigen te worden .
Net als de klimaatveranderingen die wereldwijd weersextremen veroorzaken gaan er in ons emotionele leven ook steeds meer extremen optreden. De door internet en media opgezweepte wereldomspannende emotionele excessen zullen steeds meer gaan ontsporen. De vaardigheid van de zelfbeheersing is hier bijzonder belangrijk.
Hieronder zal ik nogmaals “integriteit als antwoord op een morele crisis 1” plaatsen omdat het eenvoudigweg een prima handleiding is om de emotionele turbulentie te pareren. Een zaadje dat ieder jaar opnieuw weer geplant kan worden:

———————–
“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit samen met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en egoïsme of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. Het principe is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen. Het geweten is ook een bron waaruit veel energie en kracht geput kan worden. Daarnaast is dit principe ook zeer integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”—————————
Ook seksualiteit als machts- en uitdrukkingsmiddel behoort trouwens tot het blinde aardse gebied van de angst, haat en zelfzucht (lust en voortplantingsdrift vallen ook onder de zelfzucht). Potentieel  is dat alles zelfgericht en destructief daar waar het niet {gedeeltelijk) doordrongen, verlicht en verwarmd wordt door het geweten en de liefde van het hart. Alle intimiteit, warmte en gezamenlijkheid in de wereld stamt van doorgedrongen Liefde in ons leven. Door de eeuwen heen hebben het geweten, de ratio en de Liefde steeds stapsgewijs nieuwe gebieden verlicht en getransformeerd en nieuwe grenspalen geplaatst om te trachten de steeds weer oplaaiende destructieve aard van angst, haat en zelfzucht verder buiten te dammen (een soort inpolderen eigenlijk). Het proces van beschaving dus, zowel innerlijk als uiterlijk. De aldus beoefende vaardigheden van samenwerking, moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid zullen de komende jaren allemaal nodig zijn om de steeds sterker wordende, wereldwijd ontvlammende, maatschappelijke en ook individuele emotionele stormen en ontladingen, mee te kunnen doorstaan; De Wilsweg. 

Computer gerelateerde ontsporingen en ontladingen zullen ook sterk zijn; De gigantische versnelling en versterking (ook emotioneel) die Internet, techniek,viagra, xtc, opiaten en andere pillen hebben veroorzaakt vanaf het begin van de eeuw, hebben van internet in het algemeen en social media, pillen en porno in het bijzonder wijdverbreide verslavingen gemaakt die onze maatschappij ook versterkt hebben geseksualiseerd en waar we allemaal min of meer iets mee,of tegen, van doen hebben. We hebben immers allemaal een, in meer of mindere mate primair verlangen naar een aanvullende wederhelft, in fysieke, emotionele en sexuele of virtuele vorm. Laat me nog even voor de duidelijkheid zeggen dat computers en internet op zichzelf niet goed of slecht zijn. Het is de morele gesteldheid van de mens zelf die er positief of negatief gebruik of misbruikt van maakt. Maar het is wel een gigantische wereldwijde versneller en versterker die onze innerlijke morele gesteldheid met grote kracht zal uitvergroten en ons tot keuzes en handelen zal dwingen.

Antroposofen zullen naar ik denk inzien (ik volg geen antroposofische discussies en lees ook haast geen boeken), dat met de opkomst van de versnellende en versterkende negatieve kant van het karakter van internet, Sorat,de zonnedemon, zijn kop heeft opgestoken(windows 95 en vooral 98 heb ik altijd een mooi symbolisch startpunt gevonden, geheel volgens Steiner’s voorspellingen). Lust,corruptie hoogmoed en ook emotionele uitspattingen zijn luciferisch en techniek, gebruik en misbruik daarvan en pillen zijn ahrimanisch(zie Michael). Gecombineerd worden ze door Sorat misbruikt om de mensheid versterkt en versneld de afgrond in te trekken. Rechtstreekse dienaren van de Haat zijn het duidelijkst zichtbaar in de van haat bezeten Jihadis en de rechts extremisten maar er zijn er ook velen bij wie het niet gelijk aan de oppervlakte zichtbaar is. Ook de opkomst van artificial intelligence geeft een totaal nieuwe, dreigende dimensie aan de groei van Sorat. De versnellende en versterkende activiteit van Sorat(haat dus) is ook op het wereldtoneel zichtbaar middels versterking van de daden van de luciferische Trump(zelfzucht) en de ahrimanische Poetin(angst). Aan Europa de Michaelische taak om de balans tussen beiden te zoeken en te houden door daadwerkelijk de Liefde, met al onze tekortkomingen, boven de haat te stellen, vooral in onszelf, en aldus Sorat’s invloed te begrenzen en terug te dringen. 

Bij het opengaan van de poorten van de hel, gaan eveneens de poorten van de hemel open. Kijk naar Boven!  Hulp zal er komen indien we oprecht en integer zélf daadwerkelijk naar boven streven;

De Wilsweg.
Moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid zijn allemaal nodig om de mogelijke ontsporingen niet de overhand te laten krijgen. Het doel is zoals ik ergens eerder stel: 

“Als de angst, haat en zelfzucht te dominant zijn, het ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de Liefde blijvend ontvangen kan worden.”


Dat is eigenlijk meer een advents overweging vind ik zelf. Maar het gaat hier in deze tijd van het jaar(okt) om de weg daar naar toe of pogingen daartoe. Alle tijdelijke ontsporingen groot en klein, van de het afgelopen jaar gegroeide angst, haat en zelfzucht, moeten zoveel mogelijk los gelaten worden om de weg vrij te maken voor de liefde, de levenskracht, de kiem van het eeuwige leven. Vaak zijn daar beste stormen voor nodig om de boel los te krijgen. Michael snoeit het overbodige, dat wat zijn bijdrage heeft geleverd maar nu geen leven meer in zich heeft, indien we dat tenminste zelf ook willen afstaan. De vrije wil geeft ons immers ook de keus om ons ergens aan vast te mogen houden en te mogen verharden en verkillen, en dus uiteindelijk te vereenzamen, als dat het is waar we voor kiezen. Maar kiezen zullen we allemaal moeten, vroeg of laat. Onze eigen individuele koppen (on)bewust in het zand blijven steken wordt een steeds destructievere keus.

De neiging van angst, haat zelfzucht om de onsterfelijke Liefde te willen grijpen,dwingen en bezitten maakt dat de onsterfelijke  levenskracht in een niet dienende en dus destructieve vorm wordt gegoten. De opdracht aan ons is om de zelfbeheersing op te brengen om niet te willen grijpen, niet te willen bezitten maar Liefde te laten zijn. Moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid zijn de kwaliteiten die beoefend moeten worden in de samenleving en individueel om de Liefde op te kunnen vangen en zijn transformerende helende werk te laten doen. De ziel en de gemeenschap verworden meer en meer tot graal op deze manier, met inwoning van boven dus.

Een ieder kan dit zelf ook nagaan en zelf oefenen bij verliefdheid volgens mij. Beoefen de bovenstaande kwaliteiten, stel dienend de Liefde centraal en je zal merken dat de Liefde langer bij je blijft en ook andere gebieden van je leven gaat verlichten. Dat kan samen in een relatie maar dat kan evengoed individueel, De eenheid van de tweeheid zit immers in jezelf.
Verliefdheid is volgens mij steeds een startende vonk: een spirituele aansporing tot leren. 

Liefde maakt ook helemaal niet blind, het laat je verder, dieper en hoger zien. Lust, angst en zelfzucht zijn blind en een door één van die drie overheerste vermenging met de Liefde kan uiteindelijk alleen maar destructief uitwerken. Verlichtend en vergeestelijkend verheft de Liefde de ziel en het bewustzijn.

Liefde is van een totale andere orde dan de blinde, fysiek aardse vergankelijke erfelijkheidsstroom. De Liefde bedient zich van andere waarnemingsorganen. Liefde is de poort naar de spirituele dimensie waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken. Vertrouw uw geweten en uw hart en u staat in verbinding met de geestelijke wereld. Met dat laatste hoeft u het als mogelijke atheïst natuurlijk helemaal niet eens te zijn. Het gaat er uiteindelijk om of u ernaar handelt. Het waarom is eigenlijk alleen voor het individu zelf van belang. De Wilsweg kan probleemloos door beiden gegaan worden.

Zoals de fysieke zon al het leven mogelijk maakt, zo is de Liefde de levenschenkende geestelijke zon. En het geweten is zijn tot morele zuiverheid oproepende stem. De verbindende kracht van integriteit is een uitdrukkingsvorm van de Liefde.

Fysieke sexualiteit behoort tot de blinde aardse erfelijkheidsstroom, een uitdrukkingsvorm van voortplantingsdrift en vormen van angst, haat en hebzucht; Blind en allen egocentrisch. De drang naar ongewenst sexueel lastigvallend gedrag, verkrachting en ook (kinder)porno in de (mannen)wereld is trouwens uiting van de  ontspoorde bezits- of vernietigings-drang ten opzichte van de zuiverheid van de Liefde, van de zuiverheid van de levenskracht. De blinde aardse driften trachten de Levenskracht fysiek te grijpen, te bezitten en/of te vernietigen. Hoe jonger de mens, hoe zuiverder die Levenskracht door ze heen stroomt.
Aangevuurd door de Haat worden alle destructieve oorzaken en uitwerkingen van angst en zelfzucht versterkt. 
Verlichting is geboden. Het tegenwicht voor de Haat moet ontwaken en tot bewustzijn komen: Verlichting en verwarming doen Haat smelten, als sneeuw voor de zon.

De LIEFDE, de Levenskracht zelf, die ons het vermogen heeft gegeven om zelf leiding te kúnnen geven aan ons dierlijke lager zelf in de erfelijkheidsstroom. Voor die grote verantwoordelijkheid zijn we nu pas aan het ontwaken terwijl het al aardig mis aan het gaan is. De mate waarin we in staat zijn om de Liefde ons te laten doordringen bepaalt onze normen en waarden, ons beschavingsniveau. De Liefde brengt alle warmte, vertrouwen, intimiteit, zorgzaamheid, dienstbaarheid, creativiteit, samenwerking, humor en alle vormen van gemeenschap in de wereld. En dus ook in ons eigen bestaan. Onze menselijke beschaving door de eeuwen is uitdrukking van de menselijke wil om grip te krijgen op de potentieel verwoestende kracht van de ontbindende doodsmachten angst, haat en zelfzucht. Beschaving is een uitdrukking van het menselijk streven, met al zijn beperkingen, naar de Liefde. En naarmate we als mensheid de Liefde meer in onszelf en in onze samenleving kunnen toelaten, ons erdoor kunnen laten doordringen, hoe bewuster we worden, des te beter die Liefde de doodsmachten zal kunnen verlichten, opwekken en transformeren tot Vrijheid.

Op naar Advent