zomer 2017 jun-aug

ZOMER 2017 INSPIRATIES    juni-juli-augustus

Mocht u dit stuk als eerste lezen dan raad ik u aan om eerst integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 (juni) te lezen. Ze zijn kort, kernachtig en eigenlijk een prima inleiding op de rest.

Voor de leek even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen: 
Al deze, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectieve maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en vooral mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke geest en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een afspiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.

De Grote Strijd van onze Tijd.            Inspiraties, schetsen en aantekeningen.

 Het verwerpen van godsdienst is natuurlijk prima, we zijn vrije wezens. Probleem is alleen dat, als we religie verwerpen, we wel een ander groter kader, een groter verhaal, een mythos nodig hebben om de werkelijkheid vanuit te kunnen verklaren, interpreteren en begrijpen als basis voor ons denken en handelen. Voor atheïsten is dat meestal een rationele ideologie of ideeëngoed zoals bv. het liberalisme, het socialisme, het communisme, een globalist, een pacifist, enz.. Zelfs alleen maar je eigen genot achterna lopen noemen we een hedonist en de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien een optimist. Een mens gelooft dus eigenlijk altijd in iets, onontkoombaar! Zelfs als je stelt nergens in te geloven, een nihilist, dan heb je tenminste die stelling nog om je aan vast te houden.
 Een probleem wordt het als het atheïsme verwordt tot fundamentalistisch atheïsme dat, overtuigd van zijn eigen gelijk, onverdraagzaam wordt jegens andersdenkenden  en vooral jegens de door hen zo verfoeide religieuzen. 
Opvallend genoeg is er in de atheïstische wereld maar weinig bewustzijn van het feit dat juist fundamentalistische atheïsten gedurende de afgelopen 100 jaar als gevolg van hun  atheïstische overtuigingen en drijfveren meer mensen vermoord en/of in de ellende gestort hebben dan alle slachtoffers van religieuze oorlogen in de hele wereldgeschiedenis bij elkaar opgeteld.

Het fascisme, als exponent van het geloof in het recht van de sterkste, het communisme onder Stalin, Mao en bv. Pol Pot, en zo ook het modernere Neo-liberalisme ( greed is good) zijn allemaal ontsporingen van het fundamentalistische atheïsme. In 100 jaar tijd hebben ze naar mijn ruwe schatting gezamenlijk zo’n 300-500 miljoen slachtoffers gemaakt in de vorm van gedode “tegenstanders” en/of afhankelijke armen en weerlozen die door neo-liberalen en andere fundamentalisten zo werden en worden leeggezogen of anderszins misbruikt tot ze uiteindelijk van ellende creperen en/of sterven.

Het fundamentalisme, zowel het religieuze als het atheïstische lijkt dus eigenlijk hét grote probleem voor de mensheid. Fundamentalisme waarbij het geweten, en dus het ten alle tijde blijven zien van de medemens, losgelaten wordt. De mens verwordt tot een ding dat opgeofferd mag worden voor het hogere doel.

Geloof me of lees de geschiedenisboeken er op na: De ontsporingen van het Verlichtingsdenken zijn geen haar beter dan de ontsporingen van het religieuze gedachtegoed. Ik zou zelfs zeggen, nog gevaarlijker gezien de schaalvergrotingen van de afgelopen 100 jaar. Het Neo-liberalisme is een ontsporing van het oorspronkelijke Vrijheidsdenken dat, vooral in het begin, mede aangestuurd werd door het geweten. Het sociale rechtvaardigheidsdenken, vaak christelijk en door het geweten geinspireerd, is een reactie op de sociale misstanden in de maatschappij. Later werd het wereldlijke socialisme het antwoord op de ontsporingen van het gewetenlozer wordende 19e eeuwse liberalisme. Maar de door het sociale rechtvaardigheidsdenken geïnspireerde heilstaten verworden weer, door het los laten van het geweten, tot een collectieve dwangstructuur. Zowel in het klein, de partij, alswel in het groot, alle, vooral in Azie gelegen “socialistische heilstaten”. Vrijheid wordt hier zoveel mogelijk uitgebannen; De Angst en dwang regeren. Dit in exacte tegenstelling tot het Neo-liberalisme waar juist Vrijheid tot in het extreme wordt doorgevoerd en Sociale Rechtvaardigheid zoveel mogelijk wordt verdreven. De oplossing ligt in het midden waar de balans gevonden kan worden middels het Geweten; Het Geweten dat vanuit het Hart grenzen stelt aan onze verlangens en tevens grenzen stelt aan onze angsten. Europa is het experiment dat die kant op wil. Europa zal de balanskracht moeten worden tussen Oost en West. En door dat zo zuiver mogelijk te doen zal ook de derde ontsporing, die van de haat vanzelf verdwijnen. 

Daar waar het verwarmende aspect van het balancerende Hart verdreven wordt treedt verstarring en verijzing op; Alleen de Haat, die ook de andere ontsporingen aanvuurt en versterkt, resteert: de 3e ontsporing, die van de balanshoudende kracht. De religie of welk ander fundament dan ook begint los te komen en hier en daar te ontsporen. Bij religieus extremisme wordt het geweten losgelaten en wordt zelfs de onschuldige medemens gezien als vijand die uiteindelijk gehaat moet gaan worden. Islamitische Staat biedt dan ook onderdak, als kanaal en legitimering, aan alle mogelijke vormen van ontsporende haat. Aangedreven worden door Haat is de voorwaarde om gewelddadig “religieus” extremist te worden. Het rechts extremisme is trouwens de vergelijkbare atheïstische, door Haat aangevuurde ontsporing. Auschwitz staat nog steeds als een immens afschrikwekkend monument voor dát waar de totale overgave aan de Haat toe leidt.
De grote overeenkomst tussen die drie ontsporingen ( van de Zelfzucht, van de Angst en van de Haat) is dat op enig moment, uit vrije wil, het Geweten los wordt gelaten en de mens niet meer als medemens gezien word.
De kunst is om alle 3 ontsporingen tegelijkertijd zowel innerlijk als uiterlijk te bestrijden en het bereik van het Geweten steeds verder te vergroten. En we zitten als mensheid daarvoor nu in een cruciale fase.

Het ontwikkelen van Vrijheid en Liefde, in balans gehouden en aangestuurd door een steeds sterker wordend geweten is de weg die we als mensheid te gaan hebben.

Zolang het op het individuele- en op wereldniveau praktijk blijft om de ene ontsporing te bestrijden terwijl de ander wel wordt toegestaan, soms zelfs wordt de één met de ander bestreden, wordt het hele probleem echt niet opgelost. Erger nog, het probleem zal alleen maar groter worden. Het is een soort waterbed effect; Als je op de ene plek drukt, bobbelt het op een andere plek net zo hard weer op. Enige werkelijke oplossing is het tegelijkertijd bestrijden van alle fundamentalistische ontsporingen, zowel religieus als atheistisch. En die keus zal ieder mens zelf moeten maken want die keuze speelt net zo hard innerlijk voor het eigen leven. De ontsporingen van de Angst-de Haat-en de Zelfzucht manifesteren zich op ieder niveau.
Inzicht hierin en voorbeeldstellend eigen gedrag door de leidende klasse zou weliswaar aanzienlijk helpen bij het verspreiden van het inzicht.

De Coalitie van alle Mensen van Goede Wil, de niet fundamentalisten dus, zal zich moeten vormen; Het Samenwerkende Europese Midden dat het evenwicht zal moeten vinden tussen de ontsporende eenzijdige,fundamentalistische, oosters-collectivistische, autoritaire dwangstructuren, vertegenwoordigd door o.a. Rusland en China (ontsporing van de Angst). Het bekende ontsporende religieuze extremisme( ontsporing van de Haat) en ten derde het eveneens ontsporende eenzijdige fundamentalistische, individualistische Neo-liberalisme van de Angelsaksische  wereld van vooral de Verenigde Staten (ontsporing van de Zelfzucht). 

Op dit moment hebben we in Poetin en Trump twee hele zuivere voorbeelden van de essentie van hun beider ontsporingen aan de macht. Binnen wordt buiten!

Het door het Hart en het geweten geïnspireerde gewetensvol handelen zal vanuit het midden een remedie moeten vinden om die ontsporingen te kunnen helen aangezien een overheersend fundamentalisme van één van de flanken tot vernietiging zal leiden.
Zowaar een grote taak voor het Europese Midden. Samenwerking vanuit het verdraagzame Midden is de enige manier om ons als mensheid verder te kunnen ontwikkelen.
En er zijn er velen onder ons die daarvoor strijden en willen strijden, innerlijk en uiterlijk, religieus en atheïst. We zijn met velen, innerlijk onbewust verbonden met elkaar in de geest middels het geweten. Maar wat niet zichtbaar was zal steeds zichtbaarder worden; Binnen keert zich naar buiten door de stroomversnelling waar we als mensheid in zijn beland; De intentie, positief of negatief, waarmee we handelen zal steeds transparanter worden en daardoor dus steeds slechter te verbergen zijn, als je tenminste iets te verbergen hebt. Maar het zal ook positief verbindend werken omdat de gezamenlijke gewetensverbindingen eveneens steeds zichtbaarder en sterker zullen worden.

Dit is volgens mij de opgave en de grote strijd van onze tijd. We bevinden ons in een stroomversnelling, een tijdsgewricht in de menselijke geschiedenis. Een periode waarin er Escher-achtige ervaringen van een veranderende werkelijkheid zullen optreden:  Steeds vaker optredende ervaringen  van een veranderend evolutionair perspectief, gepaard gaand met een besef van ontwaken die tezamen de weg voorwaarts zullen wijzen.
Versnellende momenten zullen vooral daar optreden waar zelfreflectie leidt tot het moedig en deemoedig inzien en aangaan van de eigen fouten en beperkingen, en die daardoor ook de daaraan gekoppelde noodzakelijke bewustzijns- en gedragsveranderingen bewerkstelligen.

Met misschien wel als één van de krachtigste voorbeelden van dit laatste: het Europese en vooral het Duitse volk dat grondig en langdurig zijn eigen ontspoorde verleden onder ogen heeft gezien, wat 70 jaar later resulteerde in het moedige en heldere “Wir schaffen das” van Merkel terwijl er een verontrustende deken van angst, haat en onzekerheid over Europa lag met een rijzend populisme dat zich voedt met diezelfde angst, haat en zelfzucht ( Fenris). De Geschiedenis heeft een belangrijke les geleerd aan Europa en vooral aan Duitsland die geïnternaliseerd is  en die in onze tijd getest en uitgedragen zal moeten worden: Nooit meer!  Nooit meer de ineenstorting door de onverdraagzame fundamentalistische flanken en de vernietigende gevolgen daarvan. Nooit meer mogen de Europese schapen de opzwepende haatdragende fundamentalistische slagers verkiezen boven de, toegegeven, geregeld impotente en/of gecorrumpeerde scheerders.

Blijf de geïnspireerde samenwerking en de goede intentie zoeken i.p.v. de keus voor de zelfzucht, de angst en de haat en zie het noodzakelijke  belang van die principiële keuze in of ga als samenleving en beschaving ten onder in een gewelddadige poel van angst haat en zelfzucht.
Qua zelfreflectie doet Nederland het trouwens ook lang niet slecht in Europa om,al zij het vaak met frisse tegenzin, ons eigen gewelddadige verleden min of meer, stukje bij beetje onder ogen te zien. Vroeger of later zullen we al onze immorele daden en excessen moeten erkennen en confronteren, zowel individueel alswel als volk en als mensheid. Daartegenover staat dan wel weer, als een soort van karmische vereffening, dat we als land ook veel geld, tijd, energie en aandacht gestopt hebben in internationale samenwerking,-rechtvaardigheid en -hulpverlening. Ook het binnen de landgrenzen hebben van de justitiële hoofdstad van de wereld zal mede aangespoord hebben tot het zelf trachten te geven van het goede voorbeeld. Idealen hebben immers een vanuit de toekomst komende trekkracht.
Het zich ontwikkelende zelfreflectieve vermogen krijgt wel door zijn groeiende reële kracht een eveneens steeds krachtiger transformerend vermogen om ons gedrag daadwerkelijk te veranderen en de wereld daardoor een stukje meer te verlichten en dus te helen en om te vormen.
In iedere ziel speelt deze strijd zich bewust of onbewust af. Ontwaken en stellingname van een ieder is van groot belang.

———————————————————————————————————————-

Wetenschap is een logische rationele methodiek die de ratio gebruikt om de werkelijkheid mee waar te nemen, te analyseren, te verklaren en te interpreteren, Het is als een prachtig chirurgisch precisie mes en is als zodanig niet atheïstisch of religieus.  Geloof en intentie, religieus of atheïstisch, bepaalt hoe dat precisie mes gebruikt gaat worden.

Het Rationele bewustzijn is de boom der Kennis en het bij dat bewustzijn behorende Geweten is de boom des Levens. Ze beiden weer uit vrije wil bewust verenigen is de kern van de lange termijn taak waar we als mensheid voor staan en die we naar eigen keuze wel of niet kunnen aangaan, we hebben vrije wil. Het kiezen in woord en daad voor dat verenigingsproces zal zowel innerlijk als uiterlijk transformaties te weeg brengen en in de dagelijkse werkelijkheid probleemoplossend zijn.

Verliefdheid is een goddelijke vonk die we allemaal kennen of zouden kunnen ervaren als we onze ogen daarvoor open willen doen.  Aan ons de taak om van deze vonk van zuiverheid, liefde en integriteit een vuurtje of een VUUR te leren maken.De liefde volgen vereist het leren ontwikkelen van moed, zelfbeheersing, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en onzelfzuchtigheid. Onmogelijke en/of onbeantwoorde liefdes kunnen ook grote leermomenten zijn als je openstaat voor dat wat de liefde je wilt leren en je ook bereid bent om te leren liefde en verlangen/lust te scheiden. Mocht dit met vallen en opstaan lukken dan blijft de liefde wel steeds langer bij je en breidt zich uit naar het liefhebben van de wereld.
Liefde, de alles doordringende levenskracht zelf willen bezitten of manipuleren leidt slechts tot een naar beneden spiralende negatieve transformatie van die liefde. De zelfzuchtige haatdragende en angstige fundamentalistische flanken zullen, gewetenloos als ze zijn naar hun aard, altijd proberen de liefde te overweldigen in hun verlangen om het te willen bezitten  terwijl die liefde zelf niks anders wil dan die flanken verlichten en daardoor te transformeren. Het dienstbaar onder controle gebrachte vuur van de Liefde werkt zuiverend, inspirerend, reinigend en helend. Overweldigd door de flanken kan datzelfde vuur slechts dood en vernietiging brengen omdat er dan door onszelf uit vrije wil gekozen is om de Angst, de Haat en/of de Zelfzucht te dienen. En dat zullen we dan dus ook oogsten. We zijn als mensheid zelf de scheppers van ons eigen lot door onze eigen, uit vrije wil gemaakte keuzes.

Als de Angst, Haat en Zelfzucht te dominant zijn, het Ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de Waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de liefde blijvend ontvangen kan worden. 

Vrije wil en Genade; Beiden zijn onlosmakelijk en noodzakelijk met elkaar verbonden. Kerkelijke tradities hebben steeds gesteld dat de één de ander tegenspreekt: Augustinus-Pelagius, Luther-Erasmus en Remonstranten-Contra Remonstranten bv.. Maar alle vertegenwoordigers van beide stromingen hebben, ieder in zijn eigen tijd, nog niet in kunnen zien dat de eerste gewetensvolle stappen intentioneel door de mens zelf moeten worden gezet uit Vrije Wil alvorens de Goddelijke Genade als antwoord van de Hemel kán en mág nederdalen. Dit oprecht inzien veroorzaakt met terugwerkende kracht een verenigende transformatie. Beiden stromingen en inzichten hebben elkaar nodig. Vrije Wil lijkt een noodzakelijke fase in onze ontwikkeling, wat ook weer niet vreemd is als we inderdaad geschapen zijn naar God’s gelijkenis. Maar daardoor ontstaat er natuurlijk wel het reële gevaar dat de mens zijn eigen, mede door onwetendheid veroorzaakte ondergang verkiest. De noodzakelijkheid van zoiets als de Parijs-Akkoorden laat zien hoe ver we al gevorderd zijn op die weg naar beneden. De mogelijk immens dramatische gevolgen van de uitwerking van deze goddelijke gift van de Vrije Wil, gevolgen van onze gezamenlijke, gestapelde immorele individuele keuzes, kijken ons nu vragend, recht in ons gezicht aan . Aan de andere kant lijkt het, gezien de voorspellingen in de Bijbel, eveneens duidelijk dat de moeilijkheid van deze vrije wils ontwikkeling onderkend en verwacht werd,  Kennelijk heeft God een groot vertrouwen in ons dat we uiteindelijk toch, uit Vrije Wil, voor de weg naar boven zullen kiezen. En u moogt zich verheugen, de ondersteunende hulptroepen zijn onderweg. Maar daarover meer in het najaar, de Michaelstijd.

De spontane, barmhartige daad “Wir schaffen das” van Merkel en het Duitse volk, heeft als vrije morele wilsdaad op wereldniveau, ondanks de later er aan gekoppelde negatievere praktische gevolgen, hoog gereikt en luid geresoneerd in de geestelijke regionen (Artaban). De spirituele waarde van de intuïtieve barmhartige daad van het “wir schaffen das” tezamen met de hulpvaardige willkommenskultur van het Duitse volk gedurende vooral het eerste jaar, reikt verder dan de directe zichtbare gevolgen. De mensheid heeft dit soort lichtbakens nodig om de weg te wijzen. Bovendien zetten deze voorbeeldstellende, onbaatzuchtige daden op een gegeven moment de actieve nederdaling van de hulpvaardige hemelse krachten in gang, de goddelijke genade,  die zich dan vervolgens actief en bezielend met de innerlijk worstelende, door duivels belaagde mens ondersteunend mag verbinden.

En dat nederdalen is wat dit najaar gaat beginnen (meerjarig proces). “Wir schaffen das” was de laatste druppel die de Goddelijke Genade doet overvloeien; Het is de laatste edelsteen door Artaban uit vrije wil en barmhartigheid afgestaan. Je kan het ook zien als Widars laatste stuk onbaatzuchtig leer dat zijn laars af en gebruiksklaar maakt. Geïnspireerde, bezielde wijdverbreide integere samenwerking zal het vurige vehikel zijn waarmee de samenwerking tussen geestwereld en mensheid voelbaar en waarneembaar zal zijn voor een ieder die daarvoor oprecht open staat.

De vanuit een ander perspectief bekeken verdedigingswal van Rutte.

Ik moet nu eigenlijk spontaan zelf ook onverwacht erkennen dat de disciplinerende werking van de kerkelijke tradities, ondanks dat ik vind dat ze vaak veel te star en levenloos zijn, een onverwacht soort “wax-on, wax-off training” ( uit de karate kid) blijken te zijn, die bijzonder behulpzaam zal kunnen zijn als die eeuwenlang beoefende zelfbeheersing en doorzetting vervuld wordt door de levende bezieling van Christus en de Heilige Geest.
De opgeworpen verdedigingswal van de religieuze tradities tegen de nihilistische tijdgeest, zoals Mark Rutte het treffend verwoorde in zijn Preek van de Leek, zouden wel eens, onbewust uiteraard, mogelijk de eeuwenlang beoefende vaardigheden kunnen zijn, waarmee bewapend en bepantserd de huidige geestesstrijd voorbereid aangegaan kan worden( Paulus-Efese). De naar het kwaad buiten gekeerde verdedigingswal zou heel goed door omkering eveneens kunnen verworden tot de naar binnen gekeerde beker/graal, capabel om de instromende Christuskracht oftewel het Bloed van Christus mee op te vangen en vast te houden waardoor het Goddelijke vuur van de Liefde geen vernietiging maar samenwerking, inspiratie, kracht en heling zal brengen. Bij de vaak, spiritueel nog slapende, door angst, haat en zelfzucht aangevuurden, zal datzelfde vuur een verhevigde, destructieve intentie veroorzaken, wat natuurlijk al geruime tijd waarneembaar en rijzende is. Daar waar de fundamentalistische flanken dominant zijn zal de destructie en het kwaad, als zijnde niet begrepen Goddelijke Liefde, steeds sterker en heftiger worden. Hoe meer en hoe beter de Goddelijke Liefde opgevangen en vastgehouden kan worden door ons als beperkte maar oprechte mensen, hoe meer heling, kracht, inspiratie, liefde, samenwerking en humor hun intrede in de mensenziel zullen doen.
   Het individuele spirituele  ontwaken, het je hiervan bewust worden en het bewust daarin stelling nemen, is de noodzakelijke stap voor een ieder alhoewel er uiteraard altijd vrije keus is. 

“Integriteit als antwoord op een morele crisis 1” geeft eigenlijk m.i. de juiste grondhouding voor het benaderen van de dagelijkse werkelijkheid geloof ik. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd dat als je volgens mij “integriteit 1” 100 keer intensief zou bestuderen waarbij je steeds zoveel mogelijk de implicaties van ieder woord, zin of alinea zou dóórdenken, dat je dan je bewustzijn veranderd. En ik denk nog steeds dat dat juist is.
Integriteit 1 was het zaadje, integriteit 2 het ontkiemingsproces, Zomerinspiraties is de zomerse groei en vruchtzetting, en de herfst zal zich nog moeten manifesteren middels de vrucht die nog in de nabije toekomst verhuld ligt. En zo groeit het ieder jaar verder. De Jaarfeesten door het jaar van alle religies zijn eigenlijk altijd, meestal vergeten, aanknopingspunten met de Geestelijke Aard en Oorsprong van de Aarde en de Natuur. Goed doorleefd zou ieder religieus mens dienstbaar moeten leven, dienstbaar aan elkaar, aan al wat leeft en aan God. De Jaarfeesten en de natuurlijke fysieke processen vertellen het verhaal hoe de Aarde die dienstbaarheid vorm geeft. Luisteren naar de Aarde is de snelste manier om veel wereldproblemen op te lossen.

 Het naderen van de geestelijke wereld veroorzaakt versnelling en dus verhevigde emoties, die versneld en versterkt worden door de aanwezigheid van een soortement kunstmatig, ahrimanische zenuwstelsel van computers, telecommunicatie, internet en social media, die tezamen een soort van gigantische geleider en versterker vormen. Karma zal zich onder deze omstandigheden met steeds grotere snelheden gaan voltrekken dan het in voorgaande eeuwen heeft gedaan; De zelfzuchtige geladenheid van een uitgaande intentie bv keert steeds sneller bij je terug als een boemerang waardoor het steeds zichtbaarder wordt wie je werkelijk bent, je kan je steeds slechter verbergen. Liegen wordt zinloos. Intentie wordt steeds transparanter, binnen wordt buiten, omkerend inzicht gaat plaats vinden; Door die verschuiving van het bewustzijnsinzicht zal er een herinterpretatie van het verleden en de huidige werkelijkheid gaan volgen.Een soort van evolutionair bewustzijnskoerscorrectie die de huidige werkelijkheid en tegelijk het verleden van verenigende, probleemoplossende inzichten zal gaan voorzien. 

We hebben een ander ordeningsprincipe nodig om de wereld te benaderen en te begrijpen en dat komt eraan.. 

Zelf ervaar ik een soort van ervaringsperspectivisch Escher-effect. Een soort van effect dat we allemaal wel kennen: stel  dat er een belangrijk feit uit je jeugd opduikt waar je nooit van geweten hebt maar waardoor je ineens wel een nieuwe samenhang van gebeurtenissen in je leven ziet. Het bewustzijn van dat nieuwe belangrijke feit verandert je leven nu. Juister is het in dit geval waarschijnlijk om het te zien als de toevoeging van een puzzelstuk aan een puzzel waarvan we met elkaar niet zeker wisten of er nou wel of niet een stuk van het fundament miste. Het nieuwe gevonden stuk zet wel de hele puzzel in een totaal ander, verhelderend licht. We hebben het hier dan ook over een belangrijk en fundamenteel puzzelstuk voor inzicht  in de geschiedenis en het heden van ons als mensheid, wie we zijn als mens en wie of wat we eventueel zijn als geestelijk wezen.

Laat ik de gelegenheid te baat nemen om ook wat over het “profeteren” te zeggen:
Ik ervaar het als een soort heldervoelendheid, absoluut niet visueel. Met periodes, ik neem aan op momenten dat dat nodig is, voel ik mezelf opgetild worden naar een hoger bewustzijnniveau alwaar een zuiverheid heerst die ikzelf bij lange na niet kan bereiken. Dus, Christus in mij. Hier voel ik heel intens het verband en de eenheid tussen het Geweten, Het Hoger Ik en Christus. 
Bij de heldervoelendheid voel ik als het ware de spirituele essentie van een groter proces. Ik ervaar dus het hele proces geconcentreerd in een kiem maar weet niet precies in welk tijdframe het zich gaat ontwikkelen. Bij het spirituele ontkiemen van een proces is er steeds het gevaar dat je denkt en voelt dat iets snel en groots op het punt staat te beginnen, terwijl dat proces in werkelijkheid maanden of misschien wel meerdere jaren gaat duren. Je voelt de essentie, is mijn ervaring en die is accuraat. Alleen de tijd die de ontwikkeling nodig heeft is lastiger precies aan te geven. Daarvoor moet je de aardse gebeurtenissen zo goed en zo zuiver mogelijk zien leren te duiden vermoed ik.

Wel voel ik heel sterk dat dit een 3,5 jaars ontwikkelingproces is waar we nu in zitten. Het is misschien de opmaat naar nog iets groters maar het voelt in ieder geval aan als een bij elkaar horende eenheid. Van Advent 2016 tot Pinksteren 2020. En Pinksteren is een mooi ideaal om je door te laten inspireren en je hoop op te stellen. Pinksteren is het moment in het jaar dat de geestelijke wereld en de uit vrije wil naar boven strevende mens elkaar kunnen vinden en raken, net zo alsdat de natuur zichzelf jaarlijks met haar bloesems  naar de hemel richt en de bevruchting en vruchtzetting als antwoord van de hemel terugkrijgt.

Ondanks dat het nog geen Michaelstijd is komen in deze tijd mijn gedachten geregeld bij hem uit. Dat moet te maken hebben met de meteorietenregens die in deze tijd van het jaar veelvuldig voorkomen. De piek ligt dan altijd bij de Perseiden zo tussen 10-15 augustus.
Eén van de eerste verhalen van Steiner over Michael die ik las was het poëtische beeld van de meteorietenregens als zijnde brengers van het kosmische ijzer dat het zwaard, de geinspireerde kosmische intelligentie van de Aartsengel Michael vormt en aldus het zwaard op aarde brengt. Indachtig mijn eigen eerste kennismaking zal ik nu op 15 augustus een oude schoolkrant inspiratie publiceren, bedoeld als een eerste kennismaking in geval u niet of nauwelijks bekend bent met Michael.

Daaronder heeft zich nog een stuk voor gevorderden gematerialiseerd voor degenen die daar wat aan hebben.

Zie Michael